Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ancient Greek for Everyone: A New Digital Resource for Beginning Greek Units 4: Conjunctions Biblical Reading 2013 edition Wilfred E. Major

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ancient Greek for Everyone: A New Digital Resource for Beginning Greek Units 4: Conjunctions Biblical Reading 2013 edition Wilfred E. Major"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ancient Greek for Everyone: A New Digital Resource for Beginning Greek Units 4: Conjunctions Biblical Reading 2013 edition Wilfred E. Major wmajor@lsu.edu

2 Ancient Greek for Everyone This class – Unit 4 Biblical reading. – Be able to: read the sentences aloud parse each verb and noun (with article where it appears) translate the sentences into English.

3 Ancient Greek for Everyone A statement of monotheism from the Book of Isaiah: μάρτυρες ὑμεῖς ἐστε, εἰ ἔστιν θεὸς πλὴν ἐμοῦ LXX Is. 44:8 ἐμοῦ (gen sg) me θεός (nom sg) ὁ god μάρτυς -υρος ὁ/ἡ witness πλήν except ὑμεῖς (nom pl) you

4 Ancient Greek for Everyone Isaiah quotes God on the same theme: ἐγώ εἰμι ὁ θεός, καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος. LXX Is. 45:22 θεός (nom sg) ὁ god ἄλλος (nom sg) ὁ other ἐγώ (nom sg) I

5 Ancient Greek for Everyone The Pharisees question the blind man after Jesus has restored his sight, and at one point say: Σὺ μαθητὴς εἶ ἐκείνου, ἡμεῖς δὲ τοῦ Μωϋσέως ἐσμὲν μαθηταί. Κατὰ Ἰωάννην 9:28 ἐκείνου (gen sg) ὁ that man (Jesus) ἡμεῖς (nom pl) we μαθητής (nom sg) μαθηταί (nom. pl.) ὁ student Μωϋσέως (gen sg) ὁ Moses σύ (nom. sg.) you

6 Ancient Greek for Everyone The names of the Apostles: τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα· πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, καὶ Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, Κατὰ Μαθθαῖον 10:2 ἀδελφός (nom sg) ὁ brother ἀποστόλων (gen pl) apostle αὐτοῦ his δώδεκα twelve λεγόμενος (nom sg) ὁ called πρῶτος (nom sg) ὁ first ταῦτα (nom/acc pl) τό these

7 Ancient Greek for Everyone The names of the Apostles continued : 3 Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, Θωμᾶς καὶ Μαθθαῖος ὁ τελώνης, Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ἁλφαίου καὶ Θαδδαῖος, 4 Σίμων ὁ Καναναῖος καὶ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν. Κατὰ Μαθθαῖον 10:3-4 αὐτόν him παραδούς (nom sg) ὁ who betrayed τελώνης (nom sg) ὁ tax collector

8 Ancient Greek for Everyone Paul likens the individual members of a church to the limbs of a body and concludes: ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους. Πρὸς Κορινθίους α’ 12 :27 μέρους (gen sg) τό part μέλη (nom/acc pl) τό limb ὑμεῖς (nom pl) y’all Χριστοῦ (gen sg) ὁ Christ

9 Ancient Greek for Everyone Paul is discussing the Resurrection Body: ὁ δὲ θεὸς δίδωσιν αὐτῷ σῶμα καθὼς ἠθέλησεν, καὶ ἑκάστῳ τῶν σπερμάτων ἴδιον σῶμα. Πρὸς Κορινθίους α’ 15 :38 αὐτῷ (dat sg) ὁ him, τό it ἑκάστῳ (dat sg) ὁ, τό each ἠθέλησεν (3 rd sg) wishes θεός (nom sg) ὁ god ἴδιον (nom/acc sg) τό their own καθώς as σπέρμα –ατος τό seed

10 Ancient Greek for Everyone Paul makes a point about ministry of the New Covenant: οὐ γράμματος ἀλλὰ πνεύματος· τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτέννει, τὸ δὲ πνεῦμα ζῳοποιεῖ. Πρὸς Κορινθίους β’ 3 :6 ἀποκτέννει (3 rd sg) kills γράμμμα –ατος τό letter, writing ζῳοποιεῖ (3 rd sg) creates life

11 Ancient Greek for Everyone From the first letter of John: καὶ τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ μαρτυροῦν, ὅτι τὸ πνεῦμά ἐστιν ἡ ἀλήθεια. ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες, τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα, καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν. Ἰωάννου α’ 5: 6-8 ἀλήθεια (nom sg) ἡ truth ἕν (nom/acc) τό one εἰς into μαρτυροῦν (nom/acc sg) τό bearing witness μαρτυρῶν -οῦντος ὁ bearing witness τρεῖς (nom) ὁ three ὕδωρ, ὕδατος τό water

12 Ancient Greek for Everyone Prior to the Latin Vulgate by Jerome (c.347-420) and the impact of figures like Augustine (354-430), Greek was the dominant language of Christianity (and it remained so in the Byzantine East). As Christianity spread and its institutions grew, early Christians had to work out how to interact with the pagan world, especially the Greek culture that still dominated it. Well educated, thoroughly versed in Greek literature and an ardent Christian, Clement of Alexandria was one of the “Church Fathers” who embodied Christianity’s absorption and conquest of pagan Greek traditions..

13 Ancient Greek for Everyone Church Fathers routinely argued that Greek intellectual achievements were in fact stolen from Scripture. Here Clement makes an example of Stoic philosophy: φασὶ γὰρ σῶμα εἶναι τὸν θεὸν οἱ Στωϊκοὶ καὶ πνεῦμα... Clement of Alexandria Stromata 5.14.89 θεόν (acc sg) ὁ god Στωϊκοὶ (nom pl) ὁ Stoics


Κατέβασμα ppt "Ancient Greek for Everyone: A New Digital Resource for Beginning Greek Units 4: Conjunctions Biblical Reading 2013 edition Wilfred E. Major"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google