Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μελέτη περίπτωσης Μικροβιολογικού εργαστηρίου.. Έργο είναι ένα εγχείρημα που αποτελείται από μία ακολουθία δραστηριοτήτων, οι οποίες με τη χρησιμοποίηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μελέτη περίπτωσης Μικροβιολογικού εργαστηρίου.. Έργο είναι ένα εγχείρημα που αποτελείται από μία ακολουθία δραστηριοτήτων, οι οποίες με τη χρησιμοποίηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μελέτη περίπτωσης Μικροβιολογικού εργαστηρίου.

2 Έργο είναι ένα εγχείρημα που αποτελείται από μία ακολουθία δραστηριοτήτων, οι οποίες με τη χρησιμοποίηση των απαραίτητων πόρων και μέσων συντελούν στην ολοκλήρωση ενός αντικειμενικού σκοπού. Έργο είναι μια μοναδική ακολουθία ενεργειών που έχει μια αρχή και ένα μετρήσιμο τέλος, που απαιτεί για την υλοποίησή του τη συνεργασία ενός αριθμού ατόμων και που η διαχείρισή του γίνεται από ένα άτομο.

3  Διαχείριση έργου ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία εφαρμόζουμε γνώσεις, δεξιότητες, εργαλεία και τεχνικές κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του έργου με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των συμμετεχόντων του έργου.

4 1. Ορισμός. Καθορισμός σκοπού. Συμφωνίες με εμπλεκόμενους στο έργο. 2. Προγραμματισμός. 3. Έλεγχος. Μέτρηση προόδου. Επικοινωνία. Διορθωτικές αλλαγές.

5 Να μπορεί να εκπαιδεύσει την ομάδα του. Να επικοινωνεί και να συντονίζει την ομάδα έργου και τους διαχειριστές πόρων. Ικανότητες διαπραγμάτευσης. Ικανότητα διατήρησης πειθαρχίας. Να κρατάει ατζέντα του έργου. Τεχνικές γνώσεις και ηγετικές ικανότητες. Ικανότητα προγραμματισμού. Δυνατότητα ανάλυσης και μελέτης του έργου. Να παρέχει κίνητρα στην ομάδα έργου.

6 Μέθοδος απεικόνισης των διαδικασιών παραγωγής ενός έργου σε κατάλληλο μαθηματικό υπόδειγμα.  PERT – Project evaluation and review technique.  CPM – Critical path method.

7 Προσθήκη επιπλέον πόρων στις δραστηριότητες του έργου με σκοπό τη βελτίωση των χρόνων ολοκλήρωσής τους τη μείωση του συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης του έργου.  Αύξηση άμεσου κόστους.  Μείωση έμμεσου (συνολικού) κόστους.

8 Το WinQSB είναι ένα διαδραστικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων το οποίο προσφέρει στον χρήστη μια σειρά εργαλείων τα οποία τον ϐ οηθούν στην επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων και στην λήψη επιτυχών επιχειρηματικών αποφάσεων. Περιέχει μία σειρά από τμήματα (modules), που ενσωματώνουν τεχνικές της Επιχειρησιακής Έρευνας, όπως:  Ακέραιο Προγραμματισμό Πολλαπλών Στόχων (Goal Programming)  Μέθοδο Μεταφοράς  Δίκτυα  Θεωρία Ουρών Αναμονής  Θεωρία Αποφάσεων  Προγραμματισμός Έργων με PERT/CPM

9

10

11 Είναι απαραίτητος για την επικοινωνία όλων των ενδιαφερόμενων για τις υπηρεσίες υγείας ώστε να λάβουν μια συλλογική απόφαση με απώτερο σκοπό την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος υγείας. Παρέχει μια βάση για την καλύτερη κατανομή και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, καθορίζει συγκεκριμένες ενέργειες και παρέχει πρότυπα αποδοτικότητας του προγραμματισμού τα οποία χρησιμεύουν για τη σύγκριση της πορείας του οργανισμού σε θέματα βελτίωσης και ανάπτυξης.

12 Η περίπτωση που μελετήσαμε αποτελείται από 21 δραστηριότητες οι οποίες αναλυτικότερα είναι : A. Μελέτη βιωσιμότητας B. Επιλογή του χώρου εγκατάστασης C. Συγκέντρωση δικαιολογητικών αδείας D. Κατάθεση στην πολεοδομία/εφορία E. Έγκριση άδειας λειτουργίας F. Έρευνα αγοράς για εξοπλισμό και αναλώσιμα G. Αγορά εξοπλισμού H. Διαμόρφωση λειτουργικότητας του χώρου I. Επίπλωση εργαστηρίου J. Εγκατάσταση μηχανημάτων K. Διαδικασία επιλογής προσωπικού

13 L. Αγορά αναλώσιμων υλικών M. Έρευνα για σύναψη συνεργασίας με άλλα εργαστήρια ή διαγνωστικά κέντρα N. Πρόσληψη προσωπικού O. Εκπαίδευση προσωπικού P. Σύναψη συνεργασίας με άλλα εργαστήρια ή διαγνωστικά κέντρα Q. Σύναψη συνεργασίας με τα ασφαλιστικά ταμεία R. Δοκιμαστική λειτουργία S. Κατάθεση αίτησης διαπίστευσης εργαστηρίου T. Διαδικασία ελέγχου εργαστηρίου U. Έγκριση διαπίστευσης εργαστηρίου σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ISO

14 Activity name Immediate predecessor amb A-132639 BA61218 CA4812 DC246 EB316293 FE91827 GF316293 HG369 IH51015 JG,H71421 KJ112233 LJ81624 MJ51015 NK4812 ON265278 PJ,N153045 QP,J,N316293 RO153045 SR51015 TS244872 UR,T336699

15  Ξεκινώντας, καθορίζουμε το όνομα του έργου, το πλήθος των δραστηριοτήτων καθώς και την παράμετρο χρόνου του έργου.  Δεύτερο βήμα είναι η εισαγωγή των δεδομένων μας στον πίνακα που εμφανίζει το πρόγραμμα.

16  Επόμενο βήμα είναι η επίλυση του προβλήματος ακολουθώντας τη διαδρομή solve to critical path. Και αμέσως θα μας εμφανίσει τον πίνακα αποτελεσμάτων καθώς και το δίκτυο με την κρίσιμη διαδρομή και το διάγραμμα Gantt.

17 Activity name On critical path Activity mean time Earliest start Earliest finish Latest start Latest finish Slack (LS-ES) Standard deviation AYes260 0 04,3333 BYes122638263802 Cno826344244323981,3333 Dno434384324363980,6667 EYes623810038100010,3333 FYes1810011810011803 GYes62118180118180010,3333 HYes618018618018601 Ino101861964264362401,6667 JYes1418620018620002,3333 KYes2220022220022203,6667 Lno162002164204362202,6667 Mno102002104264362261,6667 NYes822223022223001,3333 OYes5223028223028208,6667 Pno302302603443741145 Qno6226032237443611410,3333 RYes3028231228231205 SYes1031232231232201,6667 TYes4832237032237008 UYes66370436370436011

18 ProjectCompletionTime=436days Number ofCriticalPath(s)=4

19 Το διάγραμμα Gantt του προβλήματος.

20 Υπολογισμός πιθανότητας P( x ≤ 440) Υπολογισμός πιθανότητας P( x ≤ 480)

21 Υπολογισμός πιθανότητας P( x ≤ 436) Υπολογισμός πιθανότητας P( x ≤ 400)

22 Έγκαιρη παράδοση Τήρηση του προϋπολογισμού Υψηλή ποιότητα  Λειτουργικότητα  Επιδόσεις

23 Ευχαριστώ για την προσοχή σας.


Κατέβασμα ppt "Μελέτη περίπτωσης Μικροβιολογικού εργαστηρίου.. Έργο είναι ένα εγχείρημα που αποτελείται από μία ακολουθία δραστηριοτήτων, οι οποίες με τη χρησιμοποίηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google