Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

El participio aoristo pasivo MasculinoFemininoNeutro nom λυθείς λυθε ῖ σα λυθέν gen λυθέντοςλυθείσηςλυθέντος dat λυθέντι λυθείς ῃ λυθέντι acu λυθέντα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "El participio aoristo pasivo MasculinoFemininoNeutro nom λυθείς λυθε ῖ σα λυθέν gen λυθέντοςλυθείσηςλυθέντος dat λυθέντι λυθείς ῃ λυθέντι acu λυθέντα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 El participio aoristo pasivo MasculinoFemininoNeutro nom λυθείς λυθε ῖ σα λυθέν gen λυθέντοςλυθείσηςλυθέντος dat λυθέντι λυθείς ῃ λυθέντι acu λυθέντα λυθε ῖ σαν λυθέν nom λυθέντες λυθε ῖ σαι λυθέντα gen λυθέντων λυθεισ ῶ ν λυθέντων dat λυθε ῖ σι(ν) λυθείσαις λυθε ῖ σι(ν) acu λυθένταςλυθείσαςλυθέντα Singular Plural 3ª Declinación 1ª Declinación

3 (masc) Participio Aoristo Pasivo Participio Presente Activo nom λυθείςλύων gen λυθέντοςλύοντος dat λυθέντιλύοντι acu λυθένταλύοντα nom λυθέντεςλύοντες gen λυθέντωνλυόντων dat λυθε ῖ σι(ν) λύουσι(ν) acu λυθένταςλύοντας Singular Plural

4 Lucas 8:36 ἀ πήγγειλαν δ ὲ α ὐ το ῖ ς ο ἱ ἰ δόντες π ῶ ς ἐ σώθη ὁ δαιμονισθείς.

5 AAI3P

6 Lucas 8:36 ἀ πήγγειλαν δ ὲ α ὐ το ῖ ς ο ἱ ἰ δόντες π ῶ ς ἐ σώθη ὁ δαιμονισθείς. AAI3PA2APPMN

7 Lucas 8:36 ἀ πήγγειλαν δ ὲ α ὐ το ῖ ς ο ἱ ἰ δόντες π ῶ ς ἐ σώθη ὁ δαιμονισθείς. API3S AAI3PA2APPMN

8 Lucas 8:36 ἀ πήγγειλαν δ ὲ α ὐ το ῖ ς ο ἱ ἰ δόντες π ῶ ς ἐ σώθη ὁ δαιμονισθείς. APPSMNAPI3S AAI3PA2APPMN

9 Lucas 8:36 ἀ πήγγειλαν δ ὲ α ὐ το ῖ ς ο ἱ ἰ δόντες π ῶ ς ἐ σώθη ὁ δαιμονισθείς. Y los que vieron contaron a ellos cómo fue salvado/sanado el que fue endemoniado. APPSMNAPI3S AAI3PA2APPMN

10 Lucas 8:36 ἀ πήγγειλαν δ ὲ α ὐ το ῖ ς ο ἱ ἰ δόντες π ῶ ς ἐ σώθη ὁ δαιμονισθείς. Y los que vieron contaron a ellos cómo fue salvado/sanado el que fue endemoniado. AAI3P APPSMN Y los que lo habían visto les contaron cómo el que había sido endemoniado fue sanado. A2APPMN API3S

11 Lucas 9:49 Ἀ ποκριθε ὶ ς δ ὲ Ἰ ωάννης ε ἶ πεν…

12 A P / D PSMN

13 Lucas 9:49 Ἀ ποκριθε ὶ ς δ ὲ Ἰ ωάννης ε ἶ πεν… A P / D PSMN A2AI3S

14 Lucas 9:49 Ἀ ποκριθε ὶ ς δ ὲ Ἰ ωάννης ε ἶ πεν… Y respondiendo Juan, dijo… A P / D PSMN A2AI3S

15 2 Cor 5:15 κα ὶ ὑ π ὲ ρ πάντων ἀ πέθανεν, ἵ να ο ἱ ζ ῶ ντες μηκέτι ἑ αυτο ῖ ς ζ ῶ σιν ἀ λλ ὰ τ ῷ ὑ π ὲ ρ α ὐ τ ῶ ν ἀ ποθανόντι κα ὶ ἐ γερθέντι.

16 A2AI3S

17 2 Cor 5:15 κα ὶ ὑ π ὲ ρ πάντων ἀ πέθανεν, ἵ να ο ἱ ζ ῶ ντες μηκέτι ἑ αυτο ῖ ς ζ ῶ σιν ἀ λλ ὰ τ ῷ ὑ π ὲ ρ α ὐ τ ῶ ν ἀ ποθανόντι κα ὶ ἐ γερθέντι. A2AI3SPAPPMN

18 2 Cor 5:15 κα ὶ ὑ π ὲ ρ πάντων ἀ πέθανεν, ἵ να ο ἱ ζ ῶ ντες μηκέτι ἑ αυτο ῖ ς ζ ῶ σιν ἀ λλ ὰ τ ῷ ὑ π ὲ ρ α ὐ τ ῶ ν ἀ ποθανόντι κα ὶ ἐ γερθέντι. A2AI3SPAPPMN PAS3P

19 2 Cor 5:15 κα ὶ ὑ π ὲ ρ πάντων ἀ πέθανεν, ἵ να ο ἱ ζ ῶ ντες μηκέτι ἑ αυτο ῖ ς ζ ῶ σιν ἀ λλ ὰ τ ῷ ὑ π ὲ ρ α ὐ τ ῶ ν ἀ ποθανόντι κα ὶ ἐ γερθέντι. A2AI3S A2APSMD PAPPMN PAS3P

20 2 Cor 5:15 κα ὶ ὑ π ὲ ρ πάντων ἀ πέθανεν, ἵ να ο ἱ ζ ῶ ντες μηκέτι ἑ αυτο ῖ ς ζ ῶ σιν ἀ λλ ὰ τ ῷ ὑ π ὲ ρ α ὐ τ ῶ ν ἀ ποθανόντι κα ὶ ἐ γερθέντι. A2AI3S A2APSMD PAPPMN PAS3P APPSMD

21 2 Cor 5:15 κα ὶ ὑ π ὲ ρ πάντων ἀ πέθανεν, ἵ να ο ἱ ζ ῶ ντες μηκέτι ἑ αυτο ῖ ς ζ ῶ σιν ἀ λλ ὰ τ ῷ ὑ π ὲ ρ α ὐ τ ῶ ν ἀ ποθανόντι κα ὶ ἐ γερθέντι. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que por ellos murió y fue resucitado. A2AI3S A2APSMD PAPPMN PAS3P APPSMD

22 El participio aoristo 2º pasivo Masculino FemininoNeutro nom γραφείς γραφε ῖ σα γραφέν gen γραφέντοςγραφείσηςγραφέντος dat γραφέντι γραφείσ ῃ γραφέντι acu γραφέντα γραφε ῖ σαν γραφέν nom γραφέντες γραφε ῖ σαι γραφέντα gen γραφέντων γραφεισ ῶ ν γραφέντων dat γραφε ῖ σι(ν) γραφείσαις grafε ῖ σι(ν) acu γραφένταςγραφείσαςγραφέντα Singular Plural 3ª Declinación 1ª Declinación

23 318. ἔ τος, -ους: año (49) 319. παραλαμβάνω: recibir (49) 320. φανερόω: manifestar (49) 321. χρεία, -ας ἡ : necesidad (49) 322. φόβος, -ου ὁ : temor (48) 323. μείζων, -ον: mayor (48) 324. ἔ μπροσθεν: delante de, ante (48) 325. πο ῦ : dónde, cómo (48) 326. ἁ μαρτωλός, -ου ὁ : pecador (47) 327. κρατέω: prevalecer, dominar (47) 328. ο ὐ κέτι: ya no (47) 329. προσφέρω: ofrecer (47)

24 Ester 6:2 ε ὗ ρεν δ ὲ τ ὰ γράμματα τ ὰ γραφέντα περ ὶ Μαρδοχαίου

25 A2AI3S

26 Ester 6:2 ε ὗ ρεν δ ὲ τ ὰ γράμματα τ ὰ γραφέντα περ ὶ Μαρδοχαίου A2AI3SA2PPPNA

27 Ester 6:2 ε ὗ ρεν δ ὲ τ ὰ γράμματα τ ὰ γραφέντα περ ὶ Μαρδοχαίου Y encontró las escrituras que fueron escritas acerca de Mardoqueo. A2AI3SA2PPPNA

28 Juan 7:39 tou/to de. ei=pen peri. tou/ pneu,matoj o] e;mellon lamba,nein oi` pisteu,santej eivj auvto,n\

29 A2AI3S

30 Juan 7:39 tou/to de. ei=pen peri. tou/ pneu,matoj o] e;mellon lamba,nein oi` pisteu,santej eivj auvto,n\ A2AI3S IAI3P

31 Juan 7:39 tou/to de. ei=pen peri. tou/ pneu,matoj o] e;mellon lamba,nein oi` pisteu,santej eivj auvto,n\ A2AI3S IAI3PPAN

32 Juan 7:39 tou/to de. ei=pen peri. tou/ pneu,matoj o] e;mellon lamba,nein oi` pisteu,santej eivj auvto,n\ A2AI3S IAI3PAAPPMNPAN

33 Juan 7:39 tou/to de. ei=pen peri. tou/ pneu,matoj o] e;mellon lamba,nein oi` pisteu,santej eivj auvto,n\ Pero esto dijo respecto al Espíritu el cual estaban a punto de recibir los que creyeron (o habían creído) en él. A2AI3S IAI3PAAPPMNPAN

34 Lucas 1:60 κα ὶ ἀ ποκριθε ῖ σα ἡ μήτηρ α ὐ το ῦ ε ἶ πεν· ο ὐ χί, ἀ λλ ὰ κληθήσεται Ἰ ωάννης.

35 A P / D PSFN

36 Lucas 1:60 κα ὶ ἀ ποκριθε ῖ σα ἡ μήτηρ α ὐ το ῦ ε ἶ πεν· ο ὐ χί, ἀ λλ ὰ κληθήσεται Ἰ ωάννης. A P / D PSFNA2AI3S

37 Lucas 1:60 κα ὶ ἀ ποκριθε ῖ σα ἡ μήτηρ α ὐ το ῦ ε ἶ πεν· ο ὐ χί, ἀ λλ ὰ κληθήσεται Ἰ ωάννης. FPI3S A P / D PSFNA2AI3S

38 Lucas 1:60 κα ὶ ἀ ποκριθε ῖ σα ἡ μήτηρ α ὐ το ῦ ε ἶ πεν· ο ὐ χί, ἀ λλ ὰ κληθήσεται Ἰ ωάννης. Y su madre respondió: “No, sino que se le llamará Juan”. FPI3S A P / D PSFNA2AI3S

39 Hechos 8:13 ὁ δ ὲ Σίμων κα ὶ α ὐ τ ὸ ς ἐ πίστευσεν κα ὶ βαπτισθε ὶ ς ἦ ν προσκαρτερ ῶ ν τ ῷ Φιλίππ ῳ, θεωρ ῶ ν τε σημε ῖ α κα ὶ δυνάμεις μεγάλας γινομένας ἐ ξίστατο.

40 AAI3S

41 Hechos 8:13 ὁ δ ὲ Σίμων κα ὶ α ὐ τ ὸ ς ἐ πίστευσεν κα ὶ βαπτισθε ὶ ς ἦ ν προσκαρτερ ῶ ν τ ῷ Φιλίππ ῳ, θεωρ ῶ ν τε σημε ῖ α κα ὶ δυνάμεις μεγάλας γινομένας ἐ ξίστατο. APPSMN AAI3S

42 Hechos 8:13 ὁ δ ὲ Σίμων κα ὶ α ὐ τ ὸ ς ἐ πίστευσεν κα ὶ βαπτισθε ὶ ς ἦ ν προσκαρτερ ῶ ν τ ῷ Φιλίππ ῳ, θεωρ ῶ ν τε σημε ῖ α κα ὶ δυνάμεις μεγάλας γινομένας ἐ ξίστατο. APPSMN AAI3S IAI3S

43 Hechos 8:13 ὁ δ ὲ Σίμων κα ὶ α ὐ τ ὸ ς ἐ πίστευσεν κα ὶ βαπτισθε ὶ ς ἦ ν προσκαρτερ ῶ ν τ ῷ Φιλίππ ῳ, θεωρ ῶ ν τε σημε ῖ α κα ὶ δυνάμεις μεγάλας γινομένας ἐ ξίστατο. APPSMN AAI3S IAI3S προσκαρτερέω: persistir, asociarse

44 Hechos 8:13 ὁ δ ὲ Σίμων κα ὶ α ὐ τ ὸ ς ἐ πίστευσεν κα ὶ βαπτισθε ὶ ς ἦ ν προσκαρτερ ῶ ν τ ῷ Φιλίππ ῳ, θεωρ ῶ ν τε σημε ῖ α κα ὶ δυνάμεις μεγάλας γινομένας ἐ ξίστατο. APPSMN AAI3S IAI3SPAPSMN προσκαρτερέω: persistir, asociarse (imperf. + part. = imperf.)

45 Hechos 8:13 ὁ δ ὲ Σίμων κα ὶ α ὐ τ ὸ ς ἐ πίστευσεν κα ὶ βαπτισθε ὶ ς ἦ ν προσκαρτερ ῶ ν τ ῷ Φιλίππ ῳ, θεωρ ῶ ν τε σημε ῖ α κα ὶ δυνάμεις μεγάλας γινομένας ἐ ξίστατο. APPSMN AAI3S IAI3SPAPSMN προσκαρτερέω: persistir, asociarse PAPSMN (imperf. + part. = imperf.)

46 Hechos 8:13 ὁ δ ὲ Σίμων κα ὶ α ὐ τ ὸ ς ἐ πίστευσεν κα ὶ βαπτισθε ὶ ς ἦ ν προσκαρτερ ῶ ν τ ῷ Φιλίππ ῳ, θεωρ ῶ ν τε σημε ῖ α κα ὶ δυνάμεις μεγάλας γινομένας ἐ ξίστατο. APPSMN AAI3S IAI3SPAPSMN προσκαρτερέω: persistir, asociarse PAPSMN (imperf. + part. = imperf.)

47 Hechos 8:13 ὁ δ ὲ Σίμων κα ὶ α ὐ τ ὸ ς ἐ πίστευσεν κα ὶ βαπτισθε ὶ ς ἦ ν προσκαρτερ ῶ ν τ ῷ Φιλίππ ῳ, θεωρ ῶ ν τε σημε ῖ α κα ὶ δυνάμεις μεγάλας γινομένας ἐ ξίστατο. APPSMN AAI3S IAI3SPAPSMN προσκαρτερέω: persistir, asociarse PAPSMN PMPPFA (imperf. + part. = imperf.)

48 Hechos 8:13 ὁ δ ὲ Σίμων κα ὶ α ὐ τ ὸ ς ἐ πίστευσεν κα ὶ βαπτισθε ὶ ς ἦ ν προσκαρτερ ῶ ν τ ῷ Φιλίππ ῳ, θεωρ ῶ ν τε σημε ῖ α κα ὶ δυνάμεις μεγάλας γινομένας ἐ ξίστατο. APPSMN AAI3S IAI3SPAPSMN προσκαρτερέω: persistir, asociarse PAPSMN PMPPFAIMI3S (imperf. + part. = imperf.)

49 Hechos 8:13 ὁ δ ὲ Σίμων κα ὶ α ὐ τ ὸ ς ἐ πίστευσεν κα ὶ βαπτισθε ὶ ς ἦ ν προσκαρτερ ῶ ν τ ῷ Φιλίππ ῳ, θεωρ ῶ ν τε σημε ῖ α κα ὶ δυνάμεις μεγάλας γινομένας ἐ ξίστατο. Y Simón, también él mismo creyó; y después de ser bautizado, continuó con Felipe, y al ver las señales y los grandes milagros que se hacían se asombraba. APPSMN AAI3S IAI3SPAPSMN προσκαρτερέω: persistir, asociarse PAPSMN PFA PMPPFAIMI3S (imperf. + part. = imperf.)

50 Marcos 9:31 ἐ δίδασκεν γ ὰ ρ το ὺ ς μαθητ ὰ ς α ὐ το ῦ κα ὶ ἔ λεγεν α ὐ το ῖ ς ὅ τι ὁ υ ἱὸ ς το ῦ ἀ νθρώπου παραδίδοται ε ἰ ς χε ῖ ρας ἀ νθρώπων, κα ὶ ἀ ποκτενο ῦ σιν α ὐ τόν, κα ὶ ἀ ποκτανθε ὶ ς μετ ὰ τρε ῖ ς ἡ μέρας ἀ ναστήσεται.

51 IAI3S

52 Marcos 9:31 ἐ δίδασκεν γ ὰ ρ το ὺ ς μαθητ ὰ ς α ὐ το ῦ κα ὶ ἔ λεγεν α ὐ το ῖ ς ὅ τι ὁ υ ἱὸ ς το ῦ ἀ νθρώπου παραδίδοται ε ἰ ς χε ῖ ρας ἀ νθρώπων, κα ὶ ἀ ποκτενο ῦ σιν α ὐ τόν, κα ὶ ἀ ποκτανθε ὶ ς μετ ὰ τρε ῖ ς ἡ μέρας ἀ ναστήσεται. IAI3S

53 Marcos 9:31 ἐ δίδασκεν γ ὰ ρ το ὺ ς μαθητ ὰ ς α ὐ το ῦ κα ὶ ἔ λεγεν α ὐ το ῖ ς ὅ τι ὁ υ ἱὸ ς το ῦ ἀ νθρώπου παραδίδοται ε ἰ ς χε ῖ ρας ἀ νθρώπων, κα ὶ ἀ ποκτενο ῦ σιν α ὐ τόν, κα ὶ ἀ ποκτανθε ὶ ς μετ ὰ τρε ῖ ς ἡ μέρας ἀ ναστήσεται. IAI3S PPI3S

54 Marcos 9:31 ἐ δίδασκεν γ ὰ ρ το ὺ ς μαθητ ὰ ς α ὐ το ῦ κα ὶ ἔ λεγεν α ὐ το ῖ ς ὅ τι ὁ υ ἱὸ ς το ῦ ἀ νθρώπου παραδίδοται ε ἰ ς χε ῖ ρας ἀ νθρώπων, κα ὶ ἀ ποκτενο ῦ σιν α ὐ τόν, κα ὶ ἀ ποκτανθε ὶ ς μετ ὰ τρε ῖ ς ἡ μέρας ἀ ναστήσεται. IAI3S PPI3S FAI3S

55 Marcos 9:31 ἐ δίδασκεν γ ὰ ρ το ὺ ς μαθητ ὰ ς α ὐ το ῦ κα ὶ ἔ λεγεν α ὐ το ῖ ς ὅ τι ὁ υ ἱὸ ς το ῦ ἀ νθρώπου παραδίδοται ε ἰ ς χε ῖ ρας ἀ νθρώπων, κα ὶ ἀ ποκτενο ῦ σιν α ὐ τόν, κα ὶ ἀ ποκτανθε ὶ ς μετ ὰ τρε ῖ ς ἡ μέρας ἀ ναστήσεται. IAI3S APPSMN IAI3S PPI3S FAI3S

56 Marcos 9:31 ἐ δίδασκεν γ ὰ ρ το ὺ ς μαθητ ὰ ς α ὐ το ῦ κα ὶ ἔ λεγεν α ὐ το ῖ ς ὅ τι ὁ υ ἱὸ ς το ῦ ἀ νθρώπου παραδίδοται ε ἰ ς χε ῖ ρας ἀ νθρώπων, κα ὶ ἀ ποκτενο ῦ σιν α ὐ τόν, κα ὶ ἀ ποκτανθε ὶ ς μετ ὰ τρε ῖ ς ἡ μέρας ἀ ναστήσεται. IAI3S APPSMN IAI3S PPI3S FAI3S F M / D I3S

57 Marcos 9:31 ἐ δίδασκεν γ ὰ ρ το ὺ ς μαθητ ὰ ς α ὐ το ῦ κα ὶ ἔ λεγεν α ὐ το ῖ ς ὅ τι ὁ υ ἱὸ ς το ῦ ἀ νθρώπου παραδίδοται ε ἰ ς χε ῖ ρας ἀ νθρώπων, κα ὶ ἀ ποκτενο ῦ σιν α ὐ τόν, κα ὶ ἀ ποκτανθε ὶ ς μετ ὰ τρε ῖ ς ἡ μέρας ἀ ναστήσεται. Porque enseñaba a Sus discípulos, y les decía: “El Hijo del Hombre es entregado en manos de hombres y lo matarán; y muerto por tres días, resucitará (después de ser muerto, a los tres días resucitará). IAI3S APPSMN IAI3S PPI3S FAI3S F M / D I3S

58 Marcos 12:35 Κα ὶ ἀ ποκριθε ὶ ς ὁ Ἰ ησο ῦ ς ἔ λεγεν διδάσκων ἐ ν τ ῷ ἱ ερ ῷ · π ῶ ς λέγουσιν ο ἱ γραμματε ῖ ς ὅ τι ὁ χριστ ὸ ς υ ἱὸ ς Δαυίδ ἐ στιν;

59 A P / D PSMN

60 Marcos 12:35 Κα ὶ ἀ ποκριθε ὶ ς ὁ Ἰ ησο ῦ ς ἔ λεγεν διδάσκων ἐ ν τ ῷ ἱ ερ ῷ · π ῶ ς λέγουσιν ο ἱ γραμματε ῖ ς ὅ τι ὁ χριστ ὸ ς υ ἱὸ ς Δαυίδ ἐ στιν; IAI3S A P / D PSMN

61 Marcos 12:35 Κα ὶ ἀ ποκριθε ὶ ς ὁ Ἰ ησο ῦ ς ἔ λεγεν διδάσκων ἐ ν τ ῷ ἱ ερ ῷ · π ῶ ς λέγουσιν ο ἱ γραμματε ῖ ς ὅ τι ὁ χριστ ὸ ς υ ἱὸ ς Δαυίδ ἐ στιν; PAPSMN IAI3S A P / D PSMN

62 Marcos 12:35 Κα ὶ ἀ ποκριθε ὶ ς ὁ Ἰ ησο ῦ ς ἔ λεγεν διδάσκων ἐ ν τ ῷ ἱ ερ ῷ · π ῶ ς λέγουσιν ο ἱ γραμματε ῖ ς ὅ τι ὁ χριστ ὸ ς υ ἱὸ ς Δαυίδ ἐ στιν; PAPSMN IAI3S A P / D PSMN PAI3P

63 Marcos 12:35 Κα ὶ ἀ ποκριθε ὶ ς ὁ Ἰ ησο ῦ ς ἔ λεγεν διδάσκων ἐ ν τ ῷ ἱ ερ ῷ · π ῶ ς λέγουσιν ο ἱ γραμματε ῖ ς ὅ τι ὁ χριστ ὸ ς υ ἱὸ ς Δαυίδ ἐ στιν; Y mientras enseñaba en el templo, Jesús respondiendo decía: “¿Por qué dicen los escribas que el Cristo (el Mesías) es hijo de David?” PAPSMN IAI3S A P / D PSMN PAI3P

64 Mat. 28:19-20a poreuqe,ntej ou=n maqhteu,sate pa,nta ta. e;qnh( bapti,zontej auvtou.j eivj to. o;noma tou/ patro.j kai. tou/ ui`ou/ kai. tou/ a`gi,ou pneu,matoj( dida,skontej auvtou.j threi/n pa,nta o[sa evneteila,mhn u`mi/n\

65 A P / D PPMN

66 Mat. 28:19-20a poreuqe,ntej ou=n maqhteu,sate pa,nta ta. e;qnh( bapti,zontej auvtou.j eivj to. o;noma tou/ patro.j kai. tou/ ui`ou/ kai. tou/ a`gi,ou pneu,matoj( dida,skontej auvtou.j threi/n pa,nta o[sa evneteila,mhn u`mi/n\ A P / D PPMNAAM2P

67 Mat. 28:19-20a poreuqe,ntej ou=n maqhteu,sate pa,nta ta. e;qnh( bapti,zontej auvtou.j eivj to. o;noma tou/ patro.j kai. tou/ ui`ou/ kai. tou/ a`gi,ou pneu,matoj( dida,skontej auvtou.j threi/n pa,nta o[sa evneteila,mhn u`mi/n\ A P / D PPMNAAM2P PAPPMN

68 Mat. 28:19-20a poreuqe,ntej ou=n maqhteu,sate pa,nta ta. e;qnh( bapti,zontej auvtou.j eivj to. o;noma tou/ patro.j kai. tou/ ui`ou/ kai. tou/ a`gi,ou pneu,matoj( dida,skontej auvtou.j threi/n pa,nta o[sa evneteila,mhn u`mi/n\ A P / D PPMNAAM2P PAPPMN

69 Mat. 28:19-20a poreuqe,ntej ou=n maqhteu,sate pa,nta ta. e;qnh( bapti,zontej auvtou.j eivj to. o;noma tou/ patro.j kai. tou/ ui`ou/ kai. tou/ a`gi,ou pneu,matoj( dida,skontej auvtou.j threi/n pa,nta o[sa evneteila,mhn u`mi/n\ A P / D PPMNAAM2P PAPPMN PAN

70 Mat. 28:19-20a poreuqe,ntej ou=n maqhteu,sate pa,nta ta. e;qnh( bapti,zontej auvtou.j eivj to. o;noma tou/ patro.j kai. tou/ ui`ou/ kai. tou/ a`gi,ou pneu,matoj( dida,skontej auvtou.j threi/n pa,nta o[sa evneteila,mhn u`mi/n\ A P / D PPMNAAM2P PAPPMN PAN evnte,llomai : mandar

71 Mat. 28:19-20a poreuqe,ntej ou=n maqhteu,sate pa,nta ta. e;qnh( bapti,zontej auvtou.j eivj to. o;noma tou/ patro.j kai. tou/ ui`ou/ kai. tou/ a`gi,ou pneu,matoj( dida,skontej auvtou.j threi/n pa,nta o[sa evneteila,mhn u`mi/n\ A P / D PPMNAAM2P PAPPMN PAN A M / D I3S evnte,llomai : mandar

72 Mat. 28:19-20a poreuqe,ntej ou=n maqhteu,sate pa,nta ta. e;qnh( bapti,zontej auvtou.j eivj to. o;noma tou/ patro.j kai. tou/ ui`ou/ kai. tou/ a`gi,ou pneu,matoj( dida,skontej auvtou.j threi/n pa,nta o[sa evneteila,mhn u`mi/n\ Yendo pues hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar (o que guarden) todas las cosas cuantas (las cuales) les mandé A P / D PPMNAAM2P PAPPMN PAN A M / D I3S evnte,llomai : mandar

73


Κατέβασμα ppt "El participio aoristo pasivo MasculinoFemininoNeutro nom λυθείς λυθε ῖ σα λυθέν gen λυθέντοςλυθείσηςλυθέντος dat λυθέντι λυθείς ῃ λυθέντι acu λυθέντα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google