Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Παρουσίαση Εργασιών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Παρουσίαση Εργασιών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Παρουσίαση Εργασιών

2 Παραδοτέα των εργασιών α) Σύντομη παρουσίαση και επίδειξη του λογισμικού που αναπτύχθηκε στην τάξη (ενδεικτική διάρκεια : 30-40 λεπτά) β) Γραπτή αναφορά που να περιέχει τα ακόλουθα: 1) Μια υψηλού επιπέδου περιγραφή της υλοποίησης, και 2) εντυπώσεις και συμπεράσματα από την χρήση του υλικού που χρησιμοποιήθηκε. γ) Όλο τον πηγαίο κώδικα και την τεκμηρίωσή του δ) Το σύνολο των αναφορών που χρησιμοποιήθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή (όσες είναι εφικτό να παραδοθούν). Παρουσιάσεις εργασιών : 06/2010, στην τάξη Αποστολή τελικών παραδοτέων : 06/2010, (τελική ημερομηνία θα καθορισθεί μελλοντικά).

3 - µε την σύµφωνη γνώµη κάθε οµάδας εργασίας, ηλεκτρονική δηµοσίευση των παραδοτέων στην ιστοσελίδα του µαθήµατος (http://wssl.uth.gr/MHX127/) µε αναφορά στους συγγραφείς.http://wssl.uth.gr/MHX127/ - Παρουσίαση των εργασιών σε ημερίδα Δηµοσιοποίηση των παραδοτέων

4 χρονική διάρκεια 15 - 20 λεπτά αποφυγή υπερβολικά πυκνών διαφανειών τα σηµεία κάθε διαφάνειας να παρουσιάζονται ως φράσεις που θα εξηγηθούν ζωντανά, όχι ως εκτενές κείµενο στόχος: να παρουσιαστούν τα ουσιαστικά περιεχόµενα και να απαντηθούν ερωτήσεις Προδιαγραφές των παρουσιάσεων

5 επιτελική σύνοψη κύριο σώµα συµπληρωµατικό υλικό : α) καταλογογράφηση περιεχοµένων, εικόνων, πινάκων κ.λπ. β) βιβλιογραφικές πηγές γ) πίνακας συντοµογραφιών δ) γλωσσάρι απόδοσης όρων ε) παραρτήµατα Προδιαγραφές των γραπτών αναφορών

6 1.Επιµεληµένο και ευανάγνωστο τελικό αποτέλεσµα 2.Συµµόρφωση προς κάποιο καθιερωµένο πρότυπο µορφοποίησης (π.χ. Springer Verlag LNCS), αλλά προσαρµογή σε µονόστηλη σελιδοποίηση 3.εικόνες και σχεδιαγράµµατα : όσο γίνεται καλύτερη ποιότητα Μορφοποίηση περιεχοµένου

7 1. Όλες οι βιβλιογραφικές αναφορές που καταλογογραφούνται να έχουν αγκύρωση σε συγκεκριµένα σηµεία του κειµένου. 2. Όλες οι αναφορές στις οποίες παραπέµπει το κείµενο να περιλαµβάνονται και στον κατάλογο. 3. Καταλογογράφηση βιβλιογραφικών αναφορών σύµφωνα µε το IEEE Computer Society Style Guide. Επιµέλεια βιβλιογραφικών αναφορών

8 1.Πληρότητα περιεχομένου 2.Συµµόρφωση προς τις προδιαγραφές έκτασης, µορφής και δοµής 3.Επιµεληµένη γλωσσική έκφραση και απόδοση όρων 4.Αναζήτηση πλούσιας και ενηµερωµένης βιβλιογραφίας όχι περιορισµός στις προτεινόµενες βασικές πηγές 5.Σύνθεση πηγών, όχι µετάφραση, όχι συµπίληση 6.Κριτική προσέγγιση, τεκµηριωµένη αµφισβήτηση Σηµεία Αξιολόγησης

9 Παρουσίαση Εργασιών

10 4/19/2015Παν. Θεσσαλίας10 Α. Βιβλιογραφικές – Review Paper H παρουσίαση των εργασιών αυτών θα ξεκινήσει στις 22/05, ενώ η δήλωση της εργασίας μέχρι την Δευτέρα 30/4

11 4/19/2015Παν. Θεσσαλίας11 Α. Βιβλιογραφικές 1.Συστήματα συλλογής ενέργειας από το περιβάλλον για τα δίκτυα αισθητήρων (Άτομα 1). Σκοπός της εργασίας: Η εξέταση του θέματος της συλλογής ενέργειας από το περιβάλλον για συστήματα αισθητήρων. Ειδικότερα στην εργασία ζητείται η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας γύρω από το συγκεκριμένο ερευνητικό ζήτημα, και η παρουσίαση των κυριοτέρων χρησιμοποιούμενων πηγών διάχυτης ενέργειας. Ενδεικτικές Πηγές: 1. http://www.ieee.orghttp://www.ieee.org 2.. http://www.acm.orghttp://www.acm.org

12 4/19/2015Παν. Θεσσαλίας12 Α. Βιβλιογραφικές 2.Δίκτυα Αισθητήρων στον αθλητισμό και στην αναψυχή και κοινωνική δικτύωση (WSN for Sports – Recreation and Social Networking) (Άτομα 1). Σκοπός της εργασίας: Η εξέταση του θέματος της εισαγωγής της τεχνολογίας αισθητήρων στον αθλητισμό και στην αναψυχή και στα περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης. Ειδικότερα στην εργασία ζητείται η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας γύρω από το συγκεκριμένο ερευνητικό ζήτημα, η παρουσίαση αντιστοίχων project. Ενδεικτικές Πηγές: 1. http://gow.epsrc.ac.uk/ViewGrant.aspx?GrantRef=EP/E044298/1

13 4/19/2015Παν. Θεσσαλίας13 Α. Βιβλιογραφικές 3. Ενέργεια στα Δίκτυα Αισθητήρων(Άτομα 1). Σκοπός της εργασίας: Η εξέταση του θέματος της κατανάλωσης ενέργειας στα WSN. Ειδικότερα στην εργασία ζητείται η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας γύρω από το συγκεκριμένο ερευνητικό ζήτημα, η παρουσίαση αντιστοίχων project.

14 4/19/2015Παν. Θεσσαλίας14 Α. Βιβλιογραφικές 4. Διαχείριση Δικτύων Αισθητήρων (Sensor Network Management) (Άτομα 1). Σκοπός της εργασίας: Η εξέταση του θέματος της της διαχείρισης δικτύων στα WSN. Ειδικότερα στην εργασία ζητείται η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας γύρω από το συγκεκριμένο ερευνητικό ζήτημα, η παρουσίαση αντιστοίχων project.

15 Β. Προγραμματιστικές

16 1. Παρακολούθηση δικτύου αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο. Σκοπός της εργασίας: Σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός παράλληλου δικτύου το οποίο θα λαμβάνει τα πακέτα του «κανονικού δικτύου» και θα τα αναλύει για τυχόν προβλήματα. Βοηθήματα για την ανάπτυξη του λογισμικού μπορεί να βρει κανείς στην υπάρχουσα βιβλιογραφία που αφορά κυρίως σε offline ανάλυση και διάγνωση (βλέπε LiveNet και SNIF papers), ωστόσο για την βελτιστοποίηση των ωφελειών και του έγκαιρου εντοπισμού προβλημάτων θα πρέπει αυτός να γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον για την οπτικοποίηση του δικτύου θα πρέπει να εξεταστεί το εργαλείο οπτικοποίησης TuningFork.LiveNetSNIFTuningFork Ενδεικτική Βιβλιογραφία http://www.eecs.harvard.edu/%7Ebrchen/papers/livenet-dcoss08.pdf http://www.vs.inf.ethz.ch/publ/papers/snif-dcoss.pdf http://domino.watson.ibm.com/comm/research_projects.nsf/pages/metronome.ten edor.html Επιθυμητές Γνώσεις Εξοικείωση με Java, XML.

17 Β. Προγραμματιστικές 2. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού Λογισμικού με χρήση του Scratch και Java SunSpots Σκοπός της εργασίας: Είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για παιδιά του Δημοτικού χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό λογισμικό Scratch και αισθητήρες Sunspot. Στην εργασία θα αναπτυχθούν εκπαιδευτικά σενάρια τα οποία με την μορφή παιχνιδιών θα εξοικειώνουν τους μαθητές με βασικές ιδέες προγραμματισμού και αισθητήρων. Ενδεικτική Βιβλιογραφία http://scrach.mit.edu http://www.sunspot.com

18 Β. Προγραμματιστικές 3. Σχεδίαση και ανάπτυξη μιας εφαρμογής επιτήρησης χώρου βασισμένη σε mica motes και sensors. Σκοπός της εργασίας: Η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής ασφαλείας με αισθητήρες και δικτυακές κάμερες. Ενδεικτική Βιβλιογραφία http://www.tinyos.net

19 4/19/2015Παν. Θεσσαλίας19 Β. Προγραμματιστικές 4. Σχεδίαση και ανάπτυξη μιας εφαρμογής παρακολούθησης μέσα από τοίχο βασισμένη στην τιμή του RSSI των κόμβων αισθητήρων. Σκοπός της εργασίας: Η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής εντοπισμού κινούμενων αντικειμένων μέσα από τοίχο βασισμένο στον δείκτη RSSI. Ενδεικτική Βιβλιογραφία http://www.

20 4/19/2015Παν. Θεσσαλίας20 Β. Προγραμματιστικές 5. Σχεδίαση και ανάπτυξη μιας εφαρμογής διαχείρισης της λειτουργίας ενός Robot Σκοπός της εργασίας: Η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής διαχείρισης ενός Robot το οποίο είναι εξοπλισμένο με αισθητήρες. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση διαφόρων τεχνικών διαχείρισης.. Ενδεικτική Βιβλιογραφία http://www.

21 4/19/2015Παν. Θεσσαλίας21 Β. Προγραμματιστικές 6. Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο Βόλου Σκοπός της εργασίας: Η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής καταγραφής του θερμικού και ακουστικού φορτίου κεντρικών αξόνων της πόλης του Βόλου και απεικόνιση του σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών. Ενδεικτική Βιβλιογραφία http://www.

22 4/19/2015Παν. Θεσσαλίας22 Β. Προγραμματιστικές 7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΟΥ Σκοπός της εργασίας: Το σύστημα αποτελείται από ένα μικρό θερμοκήπιο στο οποίο βρίσκεται μία γλάστρα με ένα φυτό. Θα υπάρχουνε τρεις αισθητήρες Ο πρώτος αισθητήρας θα ελέγχει την υγρασία στο εσωτερικό της γλάστρας εάν έχει πέσει κάτω από τα επιτρεπτά όρια. Ο έλεγχος θα γίνεται κάθε δύο μέρες και θα ελέγχει το σύστημα ποτίσματος.Το πότισμα θα διαρκεί ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι να επανέλθει στα κανονικά του επίπεδα. Ο δεύτερος αισθητήρας θα ελέγχει τα επίπεδα του φωτός στο περιβάλλον και όταν θα υπάρχει συννεφιά θα ανάβει ένα εσωτερικό φως,τα επίπεδα του φωτός της λάμπας θα είναι διακριτά δηλαδή θα υπάρχουν σκάλες ανάλογα με το φως του περιβάλλοντος. Η δειγματοληψία θα γίνεται μόνο κατά την διάρκεια μέρας. Ο τρίτος θα είναι αισθητήρας υπερύθρων και θα ελέγχει εάν το φυτό έχει χτυπηθεί από κάποια αρρώστια καθώς θα το σκανάρει και θα διαπιστώνει εάν υπάρχει μία ανωμαλία στη ροή των υγρών του φυτού. Ενδεικτική Βιβλιογραφία http://www.

23 4/19/2015Παν. Θεσσαλίας23 Β. Προγραμματιστικές 8. ΕΞΥΠΝH ΤΑΞΗ Σκοπός της εργασίας: Κατά τη διάρκεια του μαθήματος σε μία τάξη, μία κάμερα καταγράφει τα όσα γράφονται στον πίνακα και στη συνέχεια τα δεδομένα αποστέλλονται μέσω mail στους μαθητές οι οποίοι βρίσκονται στο σπίτι τους και έτσι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη διάλεξη αν και δεν βρίσκονται στην αίθουσα.Η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να ολοκληρωθεί και με αισθητήρες που καταγράφουν το τι γράφεται πάνω στον πίνακα. Σαν επέκταση αυτής της ιδέας, θα μπορούσαν να τοποθετηθούν αισθητήρες κίνησης στην πόρτα και αισθητήρες δύναμης στις καρέκλες (ή και κάμερα που θα καταγράφει αν ο κάθε εγγεγραμένος μαθητής κάθεται στην θέση του) και στη συνέχεια να αποκλείονται οι παρόντες μαθητές απο τη λίστα εκείνων που λαμβάνουν το mail με το περιεχόμενο της παράδοσης του μαθήματος. Ενδεικτική Βιβλιογραφία http://www.

24 4/19/2015Παν. Θεσσαλίας24 Β. Προγραμματιστικές 8. ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ - SMART HOME Σκοπός της εργασίας: Η σκέψη για αυτή την εργασία βασίζεται στην ανάπτυξη 'έξυπνων' συστημάτων τα οποία έχουν ως σκοπό την αυτοματοποίηση ορισμένων λειτουργιών στο πλαίσιο ενός σπιτιού. Αισθητήρες θερμοκρασίας μετρούν τη θερμοκρασία και ανάλογα με τα επίπεδα αυτής η εφαρμογή μας θα δίνει τη δυνατότητα να ανοίγει αυτόματα ο κλιματισμός ή η θέρμανση.Επιπλέον, θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε την εσωτερική θερμοκρασία με την εξωτερική και να λαμβάνεται απόφαση για το αν θα ανοίξει ο κλιματισμός ή αν θα ανοίξουμε τα παράθυρα. Στο χώρο του σαλονιού, αισθητήρες δύναμης θα μας πληροφορούν για το αν κάθεται κάποιος στον καναπέ, έτσι ώστε να ανολιγει αυτόματα η τηλεόραση.Επίσης, αισθητήρες κίνησης θα μπορούσαν να μας πληροφορούν για το αν έχει εισέρθει κάποιο DVD στο DVD player και στη συνέχεια να κλείνουν αυτόματα οι κουρτίνες (και το αντίστροφο) ή να χαμηλώνουν τα ειδικά ρυθμιζόμενα φώτα του χώρου ή ακόμα και να ενεργοποιείται το σύστημα dolby surround ήχου κλπ. Αισθητήρες κίνησης ή κάμερες τοποθετημένες στην εξωτερική πόρτα ή στην γκαραζόπορτα θα δίνουν το κατάλληλο σήμα έτσι ώστε να ανοίγουν τα εσωτερικά φώτα του σπιτιού σε περίπτωση που φτάνει στην είσοδο ο ιδιοκτήτης ή θα ενεργοποιούν συγκεκριμένες ηλ.συσκευές που επιθυμεί ο χρήστης. Ενδεικτική Βιβλιογραφία http://www.

25 4/19/2015Παν. Θεσσαλίας25 Β. Προγραμματιστικές 8. Έλεγχος Ηχορύπανσης Σκοπός της εργασίας:. Η ηχορύπανση είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της εποχής μας που πέρα από τη μεγάλη ενόχληση που προκαλεί συνδέεται και με παθολογικές καταστάσεις όπως αύξηση πίεσης, διαταραχές ύπνου και βλάβες στην ακοή. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που συντελούν στην ηχορύπανση είναι τα οχήματα και οι μοτοσικλέτες. Υπάρχουν νομοθετήματα όπως το ΦΕΚ 532 /Β/ 18 ΑΥΓ 92 για τις μοτοσικλέτες που καθορίζουν οριακές τιμές ηχητικού επιπέδου σε db ανάλογα με τον κυβισμό. Προτείνω την υλοποίηση εφαρμογής εξοπλισμένης με αισθητήρα ήχου που θα μετράει τα db από τα διερχόμενα οχήματα και όταν κάποιο από αυτά υπερβεί τη νόμιμη στάθμη θα καταγράφει τον αριθμό κυκλοφορίας τους. Ενδεικτική Βιβλιογραφία http://www.

26 4/19/2015Παν. Θεσσαλίας26 Β. Προγραμματιστικές 8. Smart Phones / Smart Control Σκοπός της εργασίας: Σκέφτηκα πως θα ήταν πολύ ενδιαφέρων μία εφαρμογή σε ένα smart phone μέσω της οποίας θα μπορεί κάποιος να ελέγξει παραμέτρους του σπιτιού του. Π.χ. να μπορεί να επιλέξει στο κινητό του κλείδωμα σπιτιού και αυτόματα να κλειδώνει η πόρτα, να κλείνουν τα παντζούρια να ενεργοποιείται ο συναγερμός κ.λ.π. Ή ακόμα να μπορεί να ελέγξει αν υπάρχει κάποια συσκευή ανοιχτή όπως σίδερο, κουζίνα ή κάτι άλλο και να μπορεί να την απενεργοποιήσει.. Ενδεικτική Βιβλιογραφία http://www.

27 4/19/2015Παν. Θεσσαλίας27 Β. Προγραμματιστικές 8. Σύστημα παρακολούθησης και προστασίας μωρού Σκοπός της εργασίας: Συνθήκες παιδικού δωματίου Παρακολούθηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης κίνησης Ειδοποίηση σε περίπτωση ανάγκης. 9. Δίκτυο Αισθητήρων για εποπτεία χώρου όπου κατοικεί για παραδειγμα κάποιο ηλικιωμένο άτομο. Ενδεικτική Βιβλιογραφία http://www.

28 4/19/2015Παν. Θεσσαλίας28 Β. Προγραμματιστικές 8. Γήρανση Μετασχηματιστών Σκοπός της εργασίας: Δύο σημαντικοί παράγοντες που επιδρούν στην γήρανσή τους είναι η αυξημένη θερμοκρασία λειτουργίας τους και η υγρασία. Θα μπορούσε να γίνεται μια συνεχής μέτρηση της θερμοκρασίας λειτουργίας να συγκεντρώνονται τα στοιχεία και να αποστέλλονται για μελέτη και επεξεργασία και επιπλέον όταν αυτή η θερμοκρασία ξεπερνάει κάποιο κρίσιμο όριο να επιλέγεται αυτόματα η απόρριψη κάποιων φορτίων έτσι ώστε να προστατεύεται ο μετασχηματιστής απο βλάβες. Η μέτρηση της υγρασίας στο εσωτερικό του μετασχηματιστή μπορεί να προλάβει μια πιθανή βλάβη καθώς και την διάβρωση που προκαλείται στα τυλίγματά του. Με την συγκεκριμένη μέτρηση θα μπορούσε να επιλεχθεί είτε η απλή αλλαγή του λαδιού είτε ο καθαρισμός του με ξήρανση. Επιπλέον η παρακολούθηση της υγρασίας και της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος θα μπορούσε να βοηθήσει κυρίως σκοπούς σε επίπεδο μελέτης έτσι ώστε να συχετιστεί το κατά πόσο επηρεάζουν οι εξωτερικές συνθήκες την λειτουργία του. Ενδεικτική Βιβλιογραφία http://www.

29 4/19/2015Παν. Θεσσαλίας29 Β. Προγραμματιστικές 8. Παρακολούθηση Αθλητών Σκοπός της εργασίας: Θα ήταν λοιπόν πολύ ενδιαφέρον να μπορούμε να συσχετίσουμε την κίνηση των χεριών κατά τη διάρκεια απλής αερόβιας άσκησης όπως και την κίνηση του στέρνου με το επίπεδο κούρασης του αθλούμενου. Η κίνηση των χεριών μας δείχνει την ένταση της κίνησης. Από την άλλη η κίνηση του στέρνου μας δείχνει την ένταση της αναπνοής. Για παράδειγμα αν ο αθλούμενος αναπνέει γρήγορα πιθανότατα αυτό να είναι ένδειξη ότι λαχανιάζει άρα και ότι είναι στα όρια της κόπωσης. Αυτή λοιπόν είναι η πρόταση που θα ήθελα να υλοποιήσω, αν φυσικά είναι δυνατόν. Να ξεκινήσω με την υλοποίηση της καταγραφής της κίνησης του χεριού και αν οι καταστάσεις το επιτρέπουν να υλοποιήσουμε και το δεύτερο στάδιο που αφορά την κίνηση του στέρνου. Ενδεικτική Βιβλιογραφία http://www.

30 4/19/2015Παν. Θεσσαλίας30 Β. Προγραμματιστικές 8. Έξυπνη διαχείριση Περιβάλλοντος Σκοπός της εργασίας: Σε ένα έξυπνο σπίτι ή γραφείο αναλόγως με τον καιρό και την διάθεση των ενοίκων- εργαζομένων να αλλάζουν ο φωτισμός ή/και κάποια ηλεκτρονικά κάδρα-πίνακες σε ανάλογα με την περίσταση φωτισμό και ένδειξη αντίστοιχα. Ενδεικτική Βιβλιογραφία http://www.

31 έως Δευτέρα 30/4 εκδήλωση ενδιαφέροντος (mailto: kikirasp@inf.uth.gr )kikirasp@inf.uth.gr δήλωση 1 ή 2 θεµάτων µε προτεραιότητες προτίµησης ή πρόταση ενός νέου θέµατος Διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος

32 Εντός της εβδοµάδας Δευτ. 3/5 –Παρ 7/5 οριστικοποίηση των αναθέσεων Διαδικασία ανάθεσης


Κατέβασμα ppt "Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Παρουσίαση Εργασιών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google