Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διδάσκοντες:Στάθης Ζάχος Νίκος Παπασπύρου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διδάσκοντες:Στάθης Ζάχος Νίκος Παπασπύρου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διδάσκοντες:Στάθης Ζάχος (zachos@cs.ntua.gr) Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr) http://www.corelab.ece.ntua.gr/courses/programming/ 1Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Διαφάνειες παρουσίασης #2 Επικοινωνία με το χρήστη Αριθμητικές παραστάσεις Λογικές παραστάσεις Δομές ελέγχου: σύνθετη εντολή, if

2 2Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Επικοινωνία με το χρήστη(i) u Έξοδος στην οθόνη write('Hello world') write(x) write(n+1) write(x, y) write('Η τιμή του x είναι ', x) u Έξοδος με αλλαγή γραμμής write('Η τιμή του'); writeln(' x είναι ', x); writeln('Η τιμή του y είναι ', y)

3 3Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Επικοινωνία με το χρήστη(ii) u Συντακτικό διάγραμμα

4 4Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Επικοινωνία με το χρήστη(iii) u Είσοδος από το πληκτρολόγιο read(a) u Είσοδος από το πληκτρολόγιο και διάβασμα μέχρι το τέλος της γραμμής readln(b) readln(x, y)

5 5Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Επικοινωνία με το χρήστη(iv) u Παράδειγμα program example(input,output); var n, m, sum : integer; begin writeln('Προσθέτω δυο ακέραιους'); write('Δώσε το n: '); readln(n); write('Δώσε το m: '); readln(m); sum := n + m; write('Το άθροισμα ', n, ' + ', m, ' είναι: '); writeln(sum) end.

6 6Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριθμητικές παραστάσεις(i) u Απλές παραστάσεις l σταθερές και μεταβλητές u Απλές πράξεις πρόσθεση, αφαίρεση +, - πολλαπλασιασμός * διαίρεση πραγματικών αριθμών / πηλίκο ακέραιας διαίρεσης div υπόλοιπο ακέραιας διαίρεσης mod πρόσημα +, -

7 7Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριθμητικές παραστάσεις(ii) u Προτεραιότητα τελεστών π.χ. 5+3*x-y ≡ 5+(3*x)-y u Προσεταιριστικότητα τελεστών π.χ. x-y+1 ≡ (x-y)+1 u Σειρά εκτέλεσης των πράξεων l καθορίζεται εν μέρει από την προτεραιότητα και την προσεταιριστικότητα των τελεστών l γενικά όμως εξαρτάται από την υλοποίηση π.χ. (x+1)*(y-1)

8 8Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Λογικές παραστάσεις(i) u Συγκρίσεις ισότητα, ανισότητα =, <> μεγαλύτερο, μικρότερο >, < μεγαλύτερο ή ίσο, μικρότερο ή ίσο >=, <= u Λογικές πράξεις σύζευξη (και) and διάζευξη (ή) or άρνηση (όχι) not

9 9Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Λογικές παραστάσεις(ii) u Πίνακες αλήθειας λογικών πράξεων pqp and q false truefalse truefalse true pqp or q false true falsetrue pnot p falsetrue false

10 10Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Λογικές παραστάσεις(iii) u Προτεραιότητα λογικών τελεστών not : μεγαλύτερη προτεραιότητα από όλους and : όπως ο πολλαπλασιασμός or : όπως η πρόσθεση π.χ. not p and q or r ≡ ((not p) and q) or r π.χ. x>3 and not y=5 Λάθος! ≡ x>(3 and (not y))=5 π.χ. (x>3) and not (y=5) Σωστό

11 11Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Δομές ελέγχου u Τροποποιούν τη σειρά εκτέλεσης των εντολών του προγράμματος u Οι εντολές φυσιολογικά εκτελούνται κατά σειρά από την αρχή μέχρι το τέλος u Με τις δομές ελέγχου επιτυγχάνεται: l ομαδοποίηση εντολών l εκτέλεση εντολών υπό συνθήκη l επανάληψη εντολών

12 12Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Σύνθετη εντολή(i) u Ομαδοποίηση πολλών εντολών σε μία u Χρήσιμη σε συνδυσμό με άλλες δομές u Συντακτικό διάγραμμα

13 13Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Σύνθετη εντολή(ii) u Παραδείγματα begin x:= 2; y:=3; z:=3; writeln(x, y, z) end begin x:= 2; y:=3; begin z:=3; write(x, y, z) end; writeln end

14 14Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εντολή if(i) u Εκτέλεση εντολών υπό συνθήκη u Συντακτικό διάγραμμα

15 15Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εντολή if(ii) u Παραδείγματα if x>10 then x:=x+1 if age<10 then write('παιδί') if (year>1900) and (year<=2000) then write('20ός αιώνας') if (year mod 4 = 0) and (year mod 100 <> 0) or (year mod 400 = 0) and (year mod 4000 <> 0) then write('δίσεκτο έτος')

16 16Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εντολή if(iii) u Παραδείγματα (συνέχεια) if changed then begin writeln('Το αρχείο άλλαξε'); changed := false end if x mod 2 = 0 then write('άρτιος') else write('περιττός') if mine then begin me:=1; you:=0 end else begin me:=0; you:=1 end if x > y then write('μεγαλύτερο') else if x < y then write('μικρότερο') else write('ίσο')

17 17Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εντολή if(iv)  Ένα else αντιστοιχεί στο πλησιέστερο προηγούμενο if που δεν έχει ήδη αντιστοιχιστεί σε άλλο else u Παράδειγμα if x>0 then if y>0 then write('πρώτο τεταρτημόριο') else if y<0 then write('τέταρτο τεταρτημόριο') else write('άξονας των x')


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διδάσκοντες:Στάθης Ζάχος Νίκος Παπασπύρου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google