Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2. Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610 – 717) Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας για ε π ιβίωση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2. Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610 – 717) Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας για ε π ιβίωση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2. Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610 – 717) Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας για ε π ιβίωση

2 α. Το Βυζάντιο σε κρίση Δεύτερο μισό του 6 ου – αρχές του 7 ου αιώνα Πολύ π λευρη κρίση : Λοιμοί, κακιές σοδειές, σεισμοί, εισβολές εχθρών Εγκατάλειψη ή π αρακμή π όλεων, μείωση π ληθυσμού, υ π οχώρηση εμ π ορίου και νομισματικής κυκλοφορίας Κρίση στη δημόσια οικονομία, π αραμέληση στρατού, ε π ιδρομές Σλάβων στις ευρω π αϊκές ε π αρχίες και Περσών έως τις ακτές του Βοσ π όρου Η αυτοκρατορία βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση

3 μεταρρύθμισης Ηράκλειο Ανάγκη ριζικής μεταρρύθμισης α π ό τον Ηράκλειο (610 -641) και τη δυναστεία του Ηράκλειος Ηράκλειος  Γιος του έξαρχου της Καρχηδόνας Ηράκλειου  Τύ π ος στρατηγού - αυτοκράτορα  Αναδιοργάνωση του στρατού ( με την οικονομική συμ π αράσταση της εκκλησίας ) Ηράκλειος, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Αθήνα

4 β. Η αντε π ίθεση του Ηρακλείου Οι εκστρατείες του Ηρακλείου Α΄ εναντίον των Περσών (622-628). Ε π εξεργασία : Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.

5 Χαρακτήρας εκστρατειών :  Θρησκευτικός  Με φλογερές ομιλίες κατά των εχθρών του Χριστιανισμού και της Ρωμανίας εξύψωνε το φρόνημα των στρατιωτών, π ου π ολεμούσαν με αυτα π άρνηση. Ο Ηράκλειος επιστρέφει θριαμβευτής στα Ιεροσόλυμα τον Τίμιο Σταυρό (14 Σεπτεμβρίου 630), συνοδευόμενος από την Αγία Ελένη (αναχρονισμός) 15ος αιώνας. Ισπανία

6 Χερουβείμ και Ηράκλειος δέχονται την υ π οταγή του Χορσόη Β ’. Πλάκα α π ό ένα σταυρό. 1160-1170. Λούβρο. Παρίσι

7 626: τα π εινωτική ήττα Αβάρων και Σλάβων π ου π ολιόρκησαν την Κωνσταντινού π ολη ( σε συνεννόηση με τους Πέρσες )  Υ π ερασ π ιστές Κωνσταντινού π ολης : Κωνσταντίνος ( γιος Ηράκλειου ) και π ατριάρχης Σέργιος και μάγιστρος Βώνος ( ε π ίτρο π οι )  Θριαμβευτική νίκη Βυζαντινών.  Α π όδοση στη « Θεοτόκο στρατηγό » Χάρτης με τη θέση του Χαγανάτου των Αβάρων γύρω στα 600

8 Ακάθιστος Ύμνος Τ ῇ Ὑ π ερμάχ ῳ στρατηγ ῷ Τ ῇ ὑ π ερμάχ ῳ στρατηγ ῷ τ ὰ νικητήρια ὡ ς λυτρωθε ῖ σα τ ῶ ν δειν ῶ ν ε ὐ χαριστήρια ἀ ναγράφω σοι ἡ π όλις σου, Θεοτόκε. Άλλ ' ὡ ς ἔ χουσα τ ὸ κράτος ἀ π ροσμάχητον ἐ κ π αντοίων με κινδύνων ἐ λευθέρωσον ἵ να κράζω σοι· χα ῖ ρε, Νύμφη ἀ νύμφευτε. « Ο Ακάθιστος Ύμνος », ρωσική εικόνα του 14 ου αιώνα. Στο κέντρο εικονίζεται η Παναγία, ενώ καθεμιά α π ό τις μικρές π εριφερειακές εικόνες αφορά τη διήγηση ενός α π ό τους 24 « οίκους » του Ακάθιστου Ύμνου

9

10 γ. Θέματα και εξελληνισμός του κράτους Οι αραβικές κατακτήσεις Προς τα τέλη της βασιλείας του Ηράκλειου Α΄ εμφανίστηκαν στο ιστορικό π ροσκήνιο οι ' Άραβες, ως ένας νέος, καταλυτικός π αράγοντας, π ου ε π ρόκειτο να ε π ηρεάσει τις τύχες όλων των λαών της Μεσογείου. Τα χρόνια π ου ο Ηράκλειος νικούσε τους Πέρσες, ο π ροφήτης Μωάμεθ έβαζε τα θεμέλια για τη θρησκευτική και π ολιτική ένωση των Αράβων. Υ π ό την ηγεσία του οι σκορ π ισμένες φυλές της αραβικής χερσονήσου βρήκαν συνοχή και ξεχύθηκαν να υ π οτάξουν τους " α π ίστους ". Πρώτος στόχος τους τα δύο μεγάλα γειτονικά κράτη, το π ερσικό και το βυζαντινό. Η Περσία κατακτήθηκε σχεδόν αμέσως, ενώ το Βυζάντιο έχασε μέσα στα ε π όμενα δέκα χρόνια τις ανατολικές ε π αρχίες του, τη Συρία το 636, την Παλαιστίνη το 638 και το 640/2 την Αίγυ π το. Η εξά π λωση των Αράβων στη βόρεια Αφρική π εριόρισε το βυζαντινό κράτος στη Μικρά Ασία, τα Βαλκάνια και τις ιταλικές του κτήσεις. Οι 'A ραβες μετά την κατάκτηση της Αφρικής στράφηκαν εναντίον των ευρω π αϊκών εδαφών. Το 711 π έρασαν στην Ισ π ανία α π ό το Γιβραλτάρ και άρχισαν να κατακτούν το βησιγοτθικό κράτος Πηγή : Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού )

11 Η εξά π λωση των Αράβων κατά τον 8 ο και 9 ο αιώνα. Ε π εξεργασία : Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.

12 7 ος αιώνας ΘΕΜΑΤΑ : Διοικητικές π εριφέρειες με δικό τους στρατό Λόγος δημιουργίας των θεμάτων : Η αραβική α π ειλή Θεματικός στρατός Στρατιώτες – αγρότες Στρατιωτό π ια ή στρατιωτικά κτήματα Εθνικός στρατός = α π οτελεσματικός ( αντικατάσταση μισθοφορικού ) Στρατηγός Ανώτατη εξουσία ( Στρατιωτική - Διοικητική ) Ε π έκταση θεμάτων στις Ευρω π αϊκές ε π αρχίες

13 Χάρτης με τα θέματα της αυτοκρατορίας. Τέλη 8 ου αιώνα. Ε π εξεργασία : Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.

14 Εξελληνισμός της κρατικής διοίκησης  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ στη διοίκηση ( στρατιωτική και π ολιτική )  ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ αντικαθιστούν τους ρωμαϊκούς Ηράκλειος : Βασιλεύς «π ιστός ἐ ν Χριστ ῷ » Τέλος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Αρχή Μεσαιωνικής Βυζαντινής αυτοκρατορίας

15 ΠΗΓΕΣ http://en.wikipedia http://www.ime.gr/chronos/09/gr/gallery/main/coins/o5d1p1.html http://www.slideboom.com/presentations http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%2520 Politismos/xartes/im.xartes/byzantiniautokratoria.gif&imgrefurl


Κατέβασμα ppt "2. Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610 – 717) Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας για ε π ιβίωση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google