Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (330-717). Όροι – κλειδιά της ενότητας  Ίδρυση Κωνσταντινού π ολης  χρυσό νόμισμα  Χριστόγραμμα  διάταγμα των Μεδιολάνων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (330-717). Όροι – κλειδιά της ενότητας  Ίδρυση Κωνσταντινού π ολης  χρυσό νόμισμα  Χριστόγραμμα  διάταγμα των Μεδιολάνων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (330-717)

2 Όροι – κλειδιά της ενότητας  Ίδρυση Κωνσταντινού π ολης  χρυσό νόμισμα  Χριστόγραμμα  διάταγμα των Μεδιολάνων  οικουμενική σύνοδος της Νίκαιας

3 Ι. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Α π ό τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

4 Ορειχάλκινη κεφαλή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, π ου βρέθηκε στη Ναϊσσό της Σερβίας. Belgrade, National Museum. Delvoye, Ch., Βυζαντινή Τέχνη, Εκδόσεις Πα π αδήμα, Αθήνα 1994, σ. 171, εικ. 40. © National Museum, Belgrade

5 1. Ποια μέτρα π ήρε ο Κωνσταντίνος για να ανορθώσει το κράτος Ίδρυσε την Κωνσταντινού π ολη Ε π έτρεψε στους κατοίκους να ασκούν ελεύθερα τη χριστιανική τους λατρεία Στη διοίκηση χώρισε τη π ολιτική α π ό τη στρατιωτική εξουσία Έκοψε χρυσό νόμισμα

6 Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

7 Ο Κωνσταντίνος ίδρυσε την Κωνσταντινού π ολη στην Ανατολή γιατί : Η Κωνσταντινού π ολη είχε π ολύ καλή θέση Η Ανατολή είχε ακμαίο π ληθυσμό και οικονομία Οι χριστιανοί ήταν π ολυ π ληθέστεροι στην Ανατολή Οι π όλεις της Ανατολής υ π έφεραν α π ό π ολεμικές συγκρούσεις Α π ό το Βυζάντιο μ π ορούσε να α π οκρούσει π ιο εύκολα τους εχθρούς του, τους Γότθους και τους Πέρσες Χάρτης π ου δείχνει τα σύνορα της βυζαντινής αυτοκρατορίας στα χρόνια διακυβέρνησης του Μεγάλου Κωνσταντίνου. © ΙΜΕ Ε π εξεργασία : Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

8 Map of Constantinople (1422) by Florentine cartographer Cristoforo Buondelmonte

9 Το 324, έτος ίδρυσης της Κωνσταντινού π ολης, σηματοδοτεί την αρχή της Βυζαντινής π εριόδου. Στην εικόνα, το π ογραφικό σχέδιο της Κωνσταντινού π ολης. Ε π εξεργασία : Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

10 Το οικοδομικό π ρόγραμμα του Κωνσταντίνου νέα τείχη Το οικοδομικό π ρόγραμμα του Κωνσταντίνου Ο Κωνσταντίνος έφτιαξε στην Κωνσταντινού π ολη νέα τείχη

11 μεγάλες λεωφόρους

12 το ΦΟΡΟΥΜ του Κωνσταντίνου

13

14 Το Ιερόν Παλάτιον ΤΟ ΜΕΓΑ Η ΙΕΡΟΝ ΠΑΛΑΤΙΟΝ Υ π οθετική ανα π αράσταση

15 Υ π οθετική ανα π αράσταση του Μεγάλου Παλατίου στην Κωνσταντινού π ολη, το ο π οίο α π οτελούσε την αυτοκρατορική κατοικία ως και τον 11 ο αιώνα. Cheynet, J.-C., "Constantinople, Histoire de la Nouvelle Rome", Les Dossiers d' Archaeologie 176 (Novembre 1992), σ. 7.

16 Το Μέγα Παλάτιον ή Ιερόν Παλάτιον ( λατινικά : Sacrum Palatium,) ήταν ένα εκτενές συγκρότημα ανακτόρων στην Κωνσταντινού π ολη, π ου στέγαζε την αυτοκρατορική οικογένεια και τις διοικητικές υ π ηρεσίες κατά την ε π οχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Θεμελιώθηκε α π ό τον Κωνσταντίνο το Μέγα και α π οτέλεσε κέντρο της διοίκησης του αχανούς κράτους για π ερισσότερα α π ό 800 χρόνια. Η π εριοχή π ου καταλάμβανε π ιστεύεται π ως καλύ π τει τη σημερινή έκταση ό π ου βρίσκεται το Μ π λε Τζαμί. Πολύ κοντά στο ανάκτορο βρισκόταν ο Ι ππ όδρομος της Κωνσταντινού π ολης, τα Λουτρά του Ζεύξι ππ ου, το Αυγουσταίον, οι εκκλησίες της Αγίας Σοφίας και της Αγίας Ειρήνης, η Μέση οδός, καθώς και τα φόρα του Κωνσταντίνου και του Θεοδοσίου. Σ π ουδαιότερη π ηγή α π ό την ο π οία αντλούνται π ληροφορίες για το Μεγάλο Παλάτιο είναι το Περί βασιλείου τάξεως π ου συντάχθηκε α π ό ή για τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ζ΄ Πορφυρογέννητο στα μέσα του 10 ου αιώνα. Τα ανάκτορα των βυζαντινών αυτοκρατόρων π εριγράφονται ως α π έραντα. Ένας λαβύρινθος διαφόρων μεγάρων, στρατώνων, εκκλησιών, κή π ων και στάβλων, π ου εκτείνονταν α π ό τον Ι ππ όδρομο μέχρι την Αγία Σοφία και α π ό εκεί μέχρι τη θάλασσα. Ο Ι ππ όδρομος, άλλωστε, συνδέονταν με τα ανάκτορα. Τα κύρια ενδιαιτήματα του αυτοκράτορα ήταν ο χρυσοτρίκλινος και το π αλάτι. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ : Α π ο το Λατ. Palatium, aπ ό τον Παλατίνο Λόφο της Ρώμης (Palatinus Collis) ο π ου ειναι χτισθεί ανάκτορο του Αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου. ( Πηγή ; http://www stougiannidis.gr/byz_lexicon.htm tp).

17 ΤΟ ΜΕΓΑ Η ΙΕΡΟΝ ΠΑΛΑΤΙΟΝ

18 το κτίριο της Συγκλήτου Γραφική ανα π αράσταση του π ερίκεντρου κτηρίου της Συγκλήτου στο Φόρο του Κωνσταντίνου. Α π ό το π ρόγραμμα Byzantium 1200

19 Λουτρά Τα λουτρά του Ζεύξι ππ ου βρισκόταν κοντά στο Αυγουσταίο και στο Παλάτι Γραφική ανα π αράσταση

20 Τα λουτρά του Ζεύξι ππ ου

21 Ο Ι ππ όδρομος

22

23

24

25 ο ναός της Αγίας Ειρήνης ( ο ναός της Αγίας Ειρήνης ( η Αγία Ειρήνη χτίστηκε τον 4 ο αιώνα α π ό το Μ. Κωνσταντίνο και καταστράφηκε α π ό π υρκαγιά το 532) Εκκλησίες

26

27 Θρησκευτική π ολιτική Ο Κωνσταντίνος έδειξε ευνοϊκή στάση στο χριστιανισμό γιατί : Οι χριστιανοί ήταν π ολυ π ληθέστεροι στην Ανατολή Και ε π ειδή π ίστευε π ως ο χριστιανισμός θα μ π ορούσε να α π οκαταστήσει την ενότητα στο Ρωμαϊκό κράτος.

28 Ο Κωνσταντίνος έδειξε την ευνοϊκή του στάση στο χριστιανισμό με τα εξής μέτρα : 1 ον : Μετέφερε το Χριστόγραμμα α π ό τη στρατιωτική σημαία στα νομίσματα Αργυρό νόμισμα με το Χριστόγραμμα ( στο ε π άνω μέρος της π ερικεφαλαίας του Κωνσταντίνου ) και την ένσταυρη σφαίρα, σύμβολο της εκχριστιανισμένης ρωμαικής οικουμένης. Μόναχο, Νομισματική Συλλογή.

29 2 ον : ευνοϊκούς νόμους Εξέδωσε ευνοϊκούς νόμους για τους χριστιανούς 3 ον : Διάταγμα των Μεδιολάνων Εξέδωσε το Διάταγμα των Μεδιολάνων μαζί με τον Λικίνιο, σύμφωνα με το ο π οίο οι χριστιανοί μ π ορούσαν ελεύθερα να ασκούν τη λατρεία τους 4 ον : σταμάτησε τους διωγμούς Όταν έγινε μονοκράτορας σταμάτησε τους διωγμούς εναντίον των χριστιανών 5 ον : Συγκάλεσε στη Νίκαια της Βιθυνίας την Οικουμενική σύνοδο Α ’ Οικουμενική σύνοδο, η ο π οία αντιμετώ π ισε τις αιρέσεις, π ου ήδη είχαν εμφανιστεί.

30 Η φιλοχριστιανική π ολιτική του Μεγάλου Κωνσταντίνου υ π ήρξε καταλυτική για την εδραίωση της νέας θρησκείας. Στην εικόνα, π αράσταση της Α ' Οικουμενικής Συνόδου π ου έγινε το 325 στη Νίκαια και συγκλήθηκε με π ρωτοβουλία του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Φορητή εικόνα, έργο του Μιχαήλ Δαμασκηνού, π ου χρονολογείται στο 1591. Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κειμηλίων της Ιεράς Αρχιε π ισκο π ής Κρήτης. Εικόνες της Κρητικής Τέχνης ( Α π ό το Χάνδακα ως την Μόσχα και την Αγία Πετρού π ολη ), Βικελαία Βιβλιοθήκη - Πανε π ιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1993, εικ. 101. © Ε π ικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιε π ισκο π ής Κρήτης

31 Μέγας Κωνσταντίνος ψηφιδωτό ( Αγία Σοφία, π ερί το 1000).

32 Οι π ροσω π ο π οιήσεις της Ρώμης και της Κωνσταντινού π ολης σε ελεφάντινο δί π τυχο του 5 ου αιώνα. Βιέννη Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης

33 Πηγές : http://users.sch.gr/avakalou/Mega%20Palation-Constantinople.ppt http://www.stougiannidis.gr/byz_lexicon.htm#5600 http://constantinople.ehw.gr/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=10831 http://www.arkeo3d.com/byzantium1200/greatpalace.html http://www.ime.gr/chronos/projects/justinian/gr/journey/j1b.html http://egpaid.blogspot.com/2010/10/blog-post_20.html http://constantinople.ehw.gr/forms/fDataDisplay.aspx?Mode= LemmataSearch¶mid=%CE%99 http://www.ime.gr/chronos/08/gr/p/index.html


Κατέβασμα ppt "ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (330-717). Όροι – κλειδιά της ενότητας  Ίδρυση Κωνσταντινού π ολης  χρυσό νόμισμα  Χριστόγραμμα  διάταγμα των Μεδιολάνων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google