Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Δρ. Χ. Δ. Κράνης Στοιχεία τοπογραφίας & Γεωλογικών χαρτών Αθήνα, 2005.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Δρ. Χ. Δ. Κράνης Στοιχεία τοπογραφίας & Γεωλογικών χαρτών Αθήνα, 2005."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Δρ. Χ. Δ. Κράνης Στοιχεία τοπογραφίας & Γεωλογικών χαρτών Αθήνα, 2005

2 Προβολικά Συστήματα – βασικές έννοιες γεωειδές γεωγραφικές συντεταγμένες σφαίρα, σφαιροειδές, ελλειψοειδές γεωγραφικό μήκος (λ) γεωγραφικό πλάτος (φ)

3 Από τη «σφαίρα» στο επίπεδο γεωγραφικές  καρτεσιανές συντεταγμένες ΠΡΟΒΟΛΕΣ ισαπέχουσες σύμμορφες ισοδύναμες Κυλινδρικές Κωνικές Αζιμουθιακές ή επίπεδες

4 Τοπογραφικοί χάρτες – βασικές έννοιες Χαρτογραφικός κάναβος Τετραγωνισμός HATT Τετραγωνισμός ΕΓΣΑ’87 Συντεταγμένες ED 50 Συντεταγμένες ΕΓΣΑ’87 Συντεταγμένες HATT 5 km

5 Προβολικό σύστημα ΗΑΤΤ Όνομα προβολικού συστήματος: Ισαπέχουσα Αζιμουθιακή προβολή του ΗΑΤΤ Γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς (Datum): Ελληνικό, με αφετηρία το Αστεροσκοπείο Αθηνών (λο=23 ο 42' 58''.815) Ελλειψοειδές αναφοράς: Bessel Μεγάλος ημιάξονας ελλειψοειδούς a: 6377397.155m Επιπλάτυνση ελλειψοειδούς (1/f): 1/299.1528128 Διαστάσεις φύλλων χάρτη: 30 ο x 30 ο Αριθμός φύλλων χάρτη : 189 Ένα επίπεδο αναφοράς, το οποίο εφάπτεται σε ένα σημείο του ελλειψοειδούς το οποίο ονομάζεται κέντρο φύλλου χάρτου (Κ.Φ.Χ.). 130 σφαιροειδή τραπέζια μεγέθους 30' x 30' για την κάλυψη του Ελλαδικού χώρου. Κάθε τραπέζιο έχει το δικό του σύστημα συντεταγμένων, με την αρχή των αξόνων το Κ.Φ.Χ. Οι παραμορφώσεις των γωνιών, των αζιμουθίων καθώς και των εμβαδών διατηρούνται μικρές μέσα στο ίδιο Φ.Χ. Οι αποστάσεις που αναφέρονται στο κέντρο και προς οποιοδήποτε σημείο του ίδιου Φ.Χ. δεν παραμορφώνονται. Αρκετά συχνά απαιτούνται περισσότερα του ενός Φ.Χ. για την κάλυψη μιας γεωγραφικής περιοχής  Άυξηση παραμορφώσεων των γεωμετρικών μεγεθών αυξάνονται.  Αρνητικές τιμές συντεταγμένων Προβολικό σύστημα U.T.M. Όνομα προβολικού συστήματος:Παγκόσμια Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή - Universal Transverse Mercator) Γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς (Datum): E.D.50, με αφετηρία το Potsdam Ελλειψοειδές αναφοράς:Hayford Μεγάλος ημιάξονας ελλειψοειδούς a:6378388.155m Επιπλάτυνση ελλειψοειδούς (1/f):1/297 Συντελεστής κλίμακας Κο0.9996 Διαστάσεις ζωνών:6 0 σε γεωγραφικό μήκος Αριθμός ζωνών κάλυψης του Ελλαδικού χώρου: 2 (4η και 5η ζώνη, με κ.μ. λ=21 ο και λ=27 ο αντίστοιχα) Σύμμορφη προβολή (απεικόνιση του ελλειψοειδούς με την βοήθεια ενός κυλίνδρου (ελλειπτικής διατομής) που εφάπτεται στον μεσημβρινό της ζώνης). 60 ζώνες, γεωγραφικού μήκους 6 ο. Η πρώτη ζώνη: μεσημβρινός Greenwich. Η Ελλάδα καταλαμβάνει τις ζώνες 4 και 5 (γεωγραφικά μήκη των άκρων της Ελλάδας είναι λ= 19 ο έως λ =28 ο. Οι παραμορφώσεις μέσα σε κάθε ζώνη < 1:2500. Τιμή των τετμημένων των κεντρικών μεσημβρινών: 500 000μ. Αρχή των τεταγμένων: η τομή του κεντρικού μεσημβρινού με τον ισημερινό. Τοπογραφικοί χάρτες – προβολικά συστήματα

6 Προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ'87 Επίσημη ονομασία : Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 87 Γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς (Datum): Ε.Γ.Σ.Α. 87 με αφετηρία το μετατεθειμένο γεώκεντρο (βάθρο Διονύσου) Ελλειψοειδές αναφοράς: GRS'80 Μεγάλος ημιάξονας ελλειψοειδούς a: 6378137.000m Επιπλάτυνση ελλειψοειδούς (1/f): 1/298.25722101 Συντελεστής κλίμακας Κο 0.9996 Μια ενιαία ζώνη για όλη την Ελλάδα με κεντρικό μεσημβρινό λ ο =24 ο. Παραμορφώσεις <= 1:1.000 στα άκρα της χώρας Τετμημένη κεντρικού μεσημβρινού: 500000μ. Αρχή των τεταγμένων: ισημερινός (φ=0 ο ) Τοπογραφικοί χάρτες – προβολικά συστήματα

7 Τοπογραφικά διαγράμματα 1/5000 Συντεταγμένες HATT

8 Τοπογραφικά διαγράμματα 1/5000 τεχν. αναβαθμίδες τριγωνομετρικό Δρόμος (ασφαλτοστρ.)

9 Τοπογραφικά διαγράμματα 1/5000 500 m. Πηγάδια Σταυρονήματα: τετραγωνισμός ΗΑΤΤ (ανα 500 μ.

10 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Υπόμνημα Στρωματογραφικέςστήλες Γεωλογική τομή

11 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Χρώματικήκωδικοποίηση Συμβολισμοί-Επισημειώσεις

12 Παραδείγματ α k: ασβεστόλιθοι d: δολομίτες mr: μάρμαρα sch: σχιστολιθοι F: φλύσχης ch:κερατόλιθοι, κλπ o: οφιόλιθοι π: περιδοτίτες σ: σερπεντινίτες δ: διαβάσες m: μάργες st: ψαμμίτες c: κροκαλοπαγή al: αλλούβια br: λατυποπαγή cs, sc: κορήματα Τ1-dΤ1-d J 3 -K 1 k,d e f N 2 m, stPls m, st Js-Ki k,d ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Κωδικοί – Συντομογραφίες λιθολογιών

13 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Συμβολισμοί επαφών Τεκτονικά στοιχεία Στοιχεία στρωμάτων

14 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ: Λιθολογικοι Τύποι Ασβεστόλιθοι μεσο-παχυ πλακώδεις (Εν. Παξών)

15 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ: Λιθολογικοι Τύποι Σχιστόλιθοι

16 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ: Λιθολογικοι Τύποι Ασβεστόλιθοι με Cladocoropsis Mirabilis

17 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ: Λιθολογικοι Τύποι Σχιστόλιθοι Μάρμαρα

18 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ: Λιθολογικοι Τύποι φωτ: Σ. Λόζιος Σχιστόλιθοι

19 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ: Λιθολογικοι Τύποι φωτ: Σ. Λόζιος Πηλίτες (εν. Πίνδου)

20 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ: Λιθολογικοι Τύποι φωτ: Σ. Λόζιος

21 Ημισυνεκτικά κορήματα Beach-rock Κροκαλοπαγή Ποτάμιας Αναβαθμίδας Πολύμεικτο κροκαλο- λατυποπαγές βάσης

22 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ: επαφές -δομές Ρήγμα

23 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ: επαφές -δομές Επώθηση

24 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ: επαφές -δομές φωτ: Ν. Καραλέμας Επώθηση

25 (?) αποκαλυμμένη επιφάνεια ρήγματος

26 Οξείδια & τεκτονικές γραμμώσεις σε επιφάνεια ρήγματος

27 Γεωλογική Χαρτογράφηση: Ο Γεωλογικός (μας) Χάρτης… Στη συνέχεια δίνονται κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία της γεωλογικής χαρτογράφησης. Ωστόσο, η εργασία υπαίθρου, αν και υπακούει σε κανόνες που έχουν να κάνουν, μεταξύ άλλων, με τη δομή της περιοχής, τη λιθολογία των σχηματισμών, τη γεωμετρία και τα είδη των επαφών, την κλίμακα εργασίας, είναι δύσκολο να «μπει σε καλούπι». Απαιτείται εξάσκηση, συστηματικότητα στην εργασία και επιμονή. Για το λόγο αυτό, οι υποδείξεις που ακολουθούν δε θεωρούνται «κανόνες», αλλά μάλλον συμβουλές και υποδείξεις που μπορούν να υιοθετηθούν ή όχι, ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας.

28  Εντοπισμός θέσης-θέσεων στην ύπαιθρο. Επιλέγουμε κατ’ αρχήν μια-δυο θέσεις που να μας παρέχουν ικανή πανοραμική άποψη της περιοχής – Γενικός προσανατολισμός και εξοικείωση με τη μορφολογία της περιοχής  Εξοικείωση με τους λιθολογικούς τύπους της περιοχής. Αλπικοί σχηματισμοί: είναι αμεταμόρφωτοι? Μεταμορφωμένοι? Και τα δυο? Τι είδους επαφές αναμένονται? Ποια είναι η αναμενόμενη σχέση τους (με βάση τα όσα γνωρίζουμε για την περιοχή). Μπορεί κάτι τέτοιο να πιστοποιηθεί? Μεταλπικοί σχηματισμοί: υπάρχουν στην περιοχή, και αν ναι, είναι σημαντικές οι εμφανίσεις τους, από πλευράς έκτασης και πάχους? Ποια η φάση τους (και κατ’ επέκταση το περιβάλλον σχηματισμού τους?  Χονδρικός διαχωρισμός λιθολογιών (και, αν είναι δυνατό) χάραξη ιχνών επαφών («όρια»), από μια θέση με πανοραμική άποψη. Λήψη φωτογραφιών και σχεδίαση – σκιτσάρισμα τους στο τετράδιο υπαίθρου.  Εξεύρεση κατάλληλων θέσεων στις οποίες εμφανίζονται οι λιθολογικοί τύποι που εξετάζουμε. Προσοχή στις εξαλλοιωμένες εμφανίσεις. Δειγματοληψία και μακροσκοπική εξέταση δειγμάτων (πετρολογικός τύπος, ?απολιθώματα, κλπ).  Συστηματικό περπάτημα – σάρωση της περιοχής. Λήψη μετρήσεων (στρώση, σχιστότητα, γραμμώσεις, κλπ) και καταγραφή τους.  «Περπάτημα» των γεωλογικών ορίων που έχουμε πιθανολογήσει από τις πανοραμικές θέσεις. Προσπάθεια ερμηνείας τους (τεκτονικό? στρωματογραφικό? τι είδους?)  Ανασύνταξη και προσπάθεια κατανόησης των παρατηρήσεων. Κατασκευή πρόχειρων γεωλογικών τομών, προκειμένου να γίνει απόπειρα ερμηνείας των παρατηρήσεων. Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ‘ΓΡΑΜΜΙΚΗ’ ΟΥΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΦ’ΑΠΑΞ. ΤΟ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΟΥΝ ΌΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ, ΏΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ –ΚΑΙ ΌΧΙ ΠΛΗΡΗΣ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

29  Η εργασία θεωρείται ολοκληρωμένη όταν έχουν αποσαφηνιστεί οι λιθολογικοί τύποι, η σχέσεις μεταξύ τους, τα είδη των επαφών και είμαστε πλέον σε θέση σε κάθε σημείο ή περιοχή του χάρτη να δικαιολογήσουμε αυτό που έχουμε καταγράψει. Ο χάρτης συνοδεύεται από το υπόμνημά του, γεωλογικές τομές (που δείχνουν σε βάθος τη σχέση των σχηματισμών μεταξύ τους), επεξηγηματικά σκίτσα και φωτογραφίες, μετρήσεις (που αποτυπώνονται είτε επί χάρτου (π.χ. στρωσεις, σχιστότητες) ή δίνονται σε στερεογραφικές προβολές ή/και επεξεργασμένες στατιστικά, ιδιαίτερα αν πρόκειται για πλήθος μετρήσεων) και ένα συνοδευτικό κείμενο, στο οποίο αναπτύσσονται οι παρατηρήσεις υπαίθρου.  Το συνοδευτικό κείμενο πρέπει να περιλαμβάνει: Ένα εισαγωγικό μέρος, με την γεωγραφική τοποθέτηση της περιοχής, τις κύριες γεωμορφολογικές μονάδες, περιγραφή του αναγλύφου, κλπ. Μια βιβλιογραφική επισκόπηση, που περιλαμβάνει αναφορές σε προηγούμενες εργασίες και τα αποτελέσματά τους. Την περιγραφή της γεωλογίας της περιοχής: Προκειμένου για αλπικούς σχηματισμούς, η περιγραφή γίνεται κατά Ενότητα, αν έχουμε ξεχωρίσει περισσότερες της μίας. Σε κάθε ενότητα περιγράφουμε τη στρωματογραφική της διάρθρωση, τα πάχη των σχηματισμών και τη λιθολογία κάθε σχηματισμού. Αν έχουμε διαχωρίσει περισσότερες από μία ενότητες, δίνουμε και συνθετική στρωματογραφική στήλη. Μεταλπικοί σχηματισμοί: περιγράφονται (συνήθως) από τον αρχαιότερο στο νεώτερο. Η περιγραφή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη λιθολογική τους σύσταση και τη φάση τους, το πάχος και τη γεωμετρία τους, τις περιοχές εμφάνισής τους και τη σχέση τους με τους υποκείμενους αλπικούς. Τεκτονική της περιοχής: Γίνεται διαχωρισμός μεταξύ νεοτεκτονικής και προ-νεοτεκτονικής παραμόρφωσης. Σύνθεση παρατηρήσεων – Συμπεράσματα Βιβλιογραφικές αναφορές Παράρτημα Εικόνων – Σχεδίων – Χαρτών, κλπ.

30 Mz sch K mr JmrJmrJmrJmr J mr Q al H cd Q tr Q sc H cd J mr Mz sch Pt sc Mz sch J mr Mz sch K mr J mr Q al H cd Q tr Q sc H cd J mr Mz sch Pt sc Mz sch J mr Mz sch β. διαχωρισμός λιθολογικών τύπων – ηλικιών - φάσεων α. τοπογραφικό υπόβαθρο 1/5000 γ. ερμηνεία επαφών

31 Η αλήθεια είναι (κάπου) εκεί έξω…


Κατέβασμα ppt "ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Δρ. Χ. Δ. Κράνης Στοιχεία τοπογραφίας & Γεωλογικών χαρτών Αθήνα, 2005."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google