Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανασκό π ηση της π ορείας του Κυ π ριακού Φορέα Δια π ίστευσης – Προβλήματα και Προο π τικές Αντώνης Ιωάννου 10 Ιουνίου, 2013 Υ π εύθυνος Ποιότητας ΚΟΠΠΔημοσιογραφική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανασκό π ηση της π ορείας του Κυ π ριακού Φορέα Δια π ίστευσης – Προβλήματα και Προο π τικές Αντώνης Ιωάννου 10 Ιουνίου, 2013 Υ π εύθυνος Ποιότητας ΚΟΠΠΔημοσιογραφική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανασκό π ηση της π ορείας του Κυ π ριακού Φορέα Δια π ίστευσης – Προβλήματα και Προο π τικές Αντώνης Ιωάννου 10 Ιουνίου, 2013 Υ π εύθυνος Ποιότητας ΚΟΠΠΔημοσιογραφική Εστία

2 2 Εισαγωγή  Διαδικασία – Πορεία – Ταξίδι Αξιολόγησης του ΚΟΠΠ α π ό την Ευρω π αϊκή Συνεργασία Δια π ίστευσης ( ΕΑ )  Σύστημα Ποιότητας ΚΟΠΠ  Προβλήματα και Προο π τικές

3 Πορεία ΚΟΠΠ π ρος την ΕΑ MLA  Μέλος ΕΑ  Project με Δανούς ( Πρόγραμμα για Δια π ίστευση – Συγχρηματοδότηση ΕΕ & ΚΔ )  Εκ π αίδευση Προσω π ικού – Ενδιαφερομένων  1 ο Πιστο π οιητικό, Ιούνιος 2006  Υ π οβολή Αίτησης, Ιούνιος 2008  Προαξιολόγηση, Μάρτιος 2009  Αξιολόγηση, Μάιος 2011  Προσχώρηση στη Πολυμερή Συμφωνία, Οκτώβριος 2011  Ε π αναξιολόγηση και Ε π έκταση Πεδίου, Οκτώβριος 2013 3

4 4 The EA Multilateral Agreement  Στο π λαίσιο της ΕΑ συνά π τονται Πολυμερείς Συμφωνίες (Multilateral Agreements-MLA) Αμοιβαίας Ισότιμης Αναγνώρισης των δραστηριοτήτων των ευρω π αϊκών Φορέων Δια π ίστευσης.

5 Ορισμός Δια π ίστευσης – Καν. 765/2008 Βεβαίωση α π ό εθνικό οργανισμό δια π ίστευσης ότι ένας οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης π ληροί τις α π αιτήσεις π ου έχουν τεθεί με εναρμονισμένα π ρότυ π α / α π αιτήσεις για να εκτελεί μια συγκεκριμένη δραστηριότητα αξιολόγησης της συμμόρφωσης 5

6 6 Στόχος της EA - MLA  Βασικός στόχος είναι η Αμοιβαία Ισότιμη Αναγνώριση των δραστηριοτήτων των ευρω π αϊκών Φορέων Δια π ίστευσης.

7 7 Στόχοι της αξιολόγησης EA - MLA Η αξιολόγηση στοχεύει στην αναγνώριση της αξιο π ιστίας των Φορέων Δια π ίστευσης μέσω της ε π ιβεβαίωσης ότι :  Ο Φορέας Δια π ίστευσης διεξάγει τις αξιολογήσεις για δια π ίστευση σύμφωνα με το π ρότυ π ο ISO/IEC 17011

8 8 Στόχοι της αξιολόγησης EA - MLA Η αξιολόγηση στοχεύει στην αναγνώριση της αξιο π ιστίας των Φορέων Δια π ίστευσης μέσω της ε π ιβεβαίωσης ότι :  Οι δια π ιστευμένοι οργανισμοί (CABs) π ληρούν τα κριτήρια για δια π ίστευση σύμφωνα με τα ευρω π αϊκά και διεθνή π ρότυ π α

9 9 Πρότυ π α Δια π ίστευσης  Calibration and testing laboratories: ISO/IEC 17025  Medical laboratories: ISO/IEC 15189  Certification bodies, management systems: ISO/IEC 17021  Certification bodies, persons: ISO/IEC 17024  Certification bodies, environmental management systems: ISO/IEC 17021  Inspection bodies: ISO/IEC 17020

10 10 Προϋ π οθέσεις π ου π ρέ π ει να π ληρούν οι Οργανισμοί Δια π ίστευσης  Πλήρως λειτουργικοί  Ε π αρκή εμ π ειρία στις αξιολογήσεις  Τουλάχιστον μια αξιολόγηση σε κάθε ένα α π ό τους τομείς των φορέων π ιστο π οίησης και φορέων ελέγχου  Τέσσερις αξιολογήσεις στον τομέα των εργαστηρίων ( τώρα α π αιτείται μόνο μία )  Να π ληροί άλλες α π αιτήσεις τις ΕΑ σύμφωνα με τα έγγραφα ΕΑ -2/02, IAF/ILAC Α 2, & IAF/ILAC Α 3

11 11 Διαδικασία Αξιολόγησης  Αίτηση για συγκεκριμένα π εδία  Σύσταση ομάδας αξιολόγησης  Προαξιολόγηση  Αξιολόγηση  Συνεδρία MAC  Ε π ιτήρηση κάθε τέσσερα χρόνια

12 12 Ο κύκλος της Βελτίωσης ΕνεργώΣχεδιάζω Ελέγχω Εκτελώ

13 13 Αίτηση για ΕΑ -MLA  Συμ π λήρωση εντύ π ου αίτησης ( Παράρτημα 1 του εγγράφου ΕΑ -2/02)  Υ π οβολή αυτοαξιολόγησης σύμφωνα με το κείμενο IAF/ILAC – A3:01/2013  Υ π οβολή Πρακτικών τελευταίας Ανασκό π ησης α π ό τη Διοίκηση  Υ π οβολή Εγχειριδίου Ποιότητας

14 14 Αίτηση για ΕΑ -MLA  Υ π οβολή Διαδικασιών  Υ π οβολή Στατιστικών Στοιχείων  Έκθεση για συμμετοχή των δια π ιστευμένων οργανισμών σε διεργαστηριακούς ελέγχους  Συμμετοχή σε ε π ιτρο π ές της ΕΑ – ILAC/IAF

15 15 IAF/ILAC-A3:01/2013  Purpose of the document  Tool for the evaluation  Tool for the report preparation process

16 16 IAF/ILAC-A3:01/2013  Content of the document  Accreditation Body  Legal Responsibility  Structure  Impartiality  Management  Human Resources  Accreditation Process  Responsibilities of the Accreditation Body and the CAB

17 17 Τα συστατικά του Συστήματος Ποιότητας

18 18 Εσωτερικοί Κανονισμοί Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί καθορίζουν :  τις ευθύνες, υ π οχρεώσεις και δικαιώματα του Οργανισμού Δια π ίστευσης  τις ευθύνες, υ π οχρεώσεις και δικαιώματα των Δια π ιστευμένων Φορέων

19 19 Εσωτερικοί Κανονισμοί  Συνθήκες / Προϋ π οθέσεις τις ο π οίες π ρέ π ει να ικανο π οιούν οι Δια π ιστευμένοι Φορείς ( Εργαστήρια, Φορείς Πιστο π οίησης / Ελέγχου )  Ενέργειες σε π ερί π τωση π αραβίασης των π ροϋ π οθέσεων δια π ίστευσης  Κοινο π οίηση αλλαγής

20 20 Παρά π ονα  Τα π αρά π ονα εναντίον του Οργανισμού Δια π ίστευσης α π ευθύνονται στον Διευθυντή του ΚΟΠΠ γρα π τώς  Σχετική διαδικασία ΟΡ 09

21 21 Προσφυγές  Ο Δια π ιστευμένος Φορέας μ π ορεί να π ροσφύγει εναντίον των α π οφάσεων του Οργανισμού Δια π ίστευσης με γρα π τή ε π ιστολή στον Διευθυντή του ΚΟΠΠ  Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τριμελή ε π ιτρο π ή για εξέταση της π ροσφυγής  Η α π όφαση είναι τελεσίδικη  Διαδικασία ΟΡ 14

22 22 Χρήση Λογότυ π ου α π ό Δια π ιστευμένους Φορείς Αρ. Πιστ.: ΧΧΧΧΧΧΧ Διαπιστευμένος Φορέας Αρ. Πιστ.: ΧΧΧΧΧΧΧ Διαπιστευμένος Φορέας

23 Προβλήματα και Προο π τικές  Διαχείριση Κινδύνων  Προβλήματα  Προο π τικές  Στρατηγική Προγραμματισμός  Μήνυμα Παρουσίασης 23

24 Προβλήματα  Έλλειψη Προσω π ικού  Πόροι  Μηχανογράφηση 24

25 Προο π τικές  Κανονισμός 765/2008  Ανάγκες Αγοράς  Αυξημένες Α π αιτήσεις Καταναλωτών  ΕΕ - Μέση Ανατολή 25

26 Προο π τικές  Νομοθετικές Α π αιτήσεις  Παραδείγματα :  Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο (NLF)  Βιολογικά Προϊόντα  Κλινικά Εργαστήρια  ΜΟΤ  Μεταφερόμενος Εξο π λισμός υ π ό π ίεση  Μετρήσεις Η / Μ π εδίων 26

27 Στρατηγική – Προγραμματισμός Ε π ανακαθορισμός Οράματος / Α :π οστολής  Σχέδιο Δράσης  Συνεργασίες – Πόροι ( ΕΣΥΔ, Κρατικό Χημείο, άλλοι Φορείς ) Αναβάθμιση Μηχανογραφικού Συστήματος 27

28 Στρατηγική – Προγραμματισμός  Εκ π αίδευση Προσω π ικού  Συστηματική Ε π ικοινωνία με Εμ π λεκόμενους Φορείς  Αναθεώρηση Διεργασιών  Δείκτες Ποιότητας  Συνεχής Βελτίωση 28

29 29 Στοιχεία Ε π ικοινωνίας Κυ π ριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας Υ π ουργείο Εμ π ορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Α. Αραούζου 13-15 1421 Λευκωσία Κύ π ρος Τηλ : +357 22 409310 / 409355 / 375053 Φαξ : +357 22 754103 Ηλεκτρονική Διεύθυνση : director@cys.mcit.gov.cydirector@cys.mcit.gov.cy Ιστοσελίδα : www.cys.mcit.gov.cy

30 30 Ερωτήσεις


Κατέβασμα ppt "Ανασκό π ηση της π ορείας του Κυ π ριακού Φορέα Δια π ίστευσης – Προβλήματα και Προο π τικές Αντώνης Ιωάννου 10 Ιουνίου, 2013 Υ π εύθυνος Ποιότητας ΚΟΠΠΔημοσιογραφική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google