Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (800-479 π.Χ.) 4. ΑΘΗΝΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣIΛΕIΑ ΣΤΗΝ ΑΡIΣΤΟΚΡΑΤIΑ Μ π ακάλης Κώστας history-logotexnia.blogspot.com.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (800-479 π.Χ.) 4. ΑΘΗΝΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣIΛΕIΑ ΣΤΗΝ ΑΡIΣΤΟΚΡΑΤIΑ Μ π ακάλης Κώστας history-logotexnia.blogspot.com."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (800-479 π.Χ.) 4. ΑΘΗΝΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣIΛΕIΑ ΣΤΗΝ ΑΡIΣΤΟΚΡΑΤIΑ Μ π ακάλης Κώστας history-logotexnia.blogspot.com

2 Α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ

3

4 ▲ Η Ακρό π ολη της Αθήνας στα αρχαϊκά χρόνια

5 Το έδαφος της Αττικής ήταν κυρίως ορεινό με μικρές και φτωχές π εδιάδες. Οικισμοί ανα π τύχθηκαν εκεί ό π ου υ π ήρχαν οι δυνατότητες να ζήσουν άνθρω π οι. Στις λιγοστές π εδιάδες οι κάτοικοι ασχολήθηκαν με τη γεωργία, ενώ στις κά π ως ορεινές με την κτηνοτροφία. Η ανε π άρκεια γεωργικής π αραγωγής οδήγησε στην ενασχόληση με το θαλάσσιο εμ π όριο. Τα εκτεταμένα π αράλια ευνόησαν την ανά π τυξη της ναυτιλίας και του εμ π ορίου.

6

7

8 ▲ Εικονίζεται αθηναϊκό π ολεμικό π λοίο. Τα π λοία διέθεταν π ανιά, αλλά ανέ π τυσσαν ταχύτητα κυρίως με κω π ηλασία. Το βασικό ό π λο αυτών των π λοίων ήταν το έμβολο, π ου το π οθετούσαν στην π λώρη. Μελανόμορφο αγγείο του τέλους του 6 ου αιώνα π. Χ. Λονδίνο ( Μεγάλη Βρετανία ),

9 Ερώτηση 1: Η διαμόρφωση του χώρου της Αττικής προσδιόρισε και τις ασχολίες των κατοίκων. Δικαιολογήστε γιατί η σχέση χώρου και ασχολιών των κατοίκων δεν έχει σήμερα τόσο μεγάλη ισχύ. Γιατί άραγε ; ▲ Αναζητήστε στο λεξικό τη λέξη τηλεργασία.

10 Συνοικισμός Οι διάσ π αρτοι οικισμοί, κατά την π αράδοση, συνενώθηκαν σε ένα κράτος α π ό το Θησέα. ( μύθος )  Σε ανάμνηση της συνένωσης οι Αθηναίοι γιόρταζαν τα Παναθήναια *. Φυλετικά οι Αθηναίοι ήταν Ίωνες.

11 ◄ Στο κέντρο της σύνθεσης της α ' όψης του αγγείου ο Θησέας έχει δαμάσει κρατώντας α π ό το κέρατο το Μινώταυρο. Στο δεξί του χέρι κρατάει σ π αθί με το ο π οίο ετοιμάζεται να τον θανατώσει. Δεξιά π ιθανόν η Αριάδνη. Πηγή :http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%2 0Politismos/AR/ar.ag/Antimenes-6.htm.

12 π ομ π ήΠαναθηναίων ΚεραμεικόΑκρό π ολη Η π ομ π ή των Παναθηναίων α π ό τον Κεραμεικό στην Ακρό π ολη

13 Β. ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ

14 Τη βασιλεία, π ρώτο π ολίτευμα, διαδέχτηκε ειρηνικά η αριστοκρατία. Τελευταίος βασιλιάς υ π ήρξε ο Κόδρος.

15 ◄ Ο βασιλιάς Κόδρος

16 1. Οι Εννέα άρχοντες   Άρχων – βασιλιάς : αρμοδιότητες θρησκευτικές.  Ε π ώνυμος άρχων : υ π εύθυνος για τη σύγκληση της Εκκλησίας του Δήμου.  Πολέμαρχος : αρμόδιος για στρατιωτικά θέματα.  Έξι θεσμοθέτες : με δικαστικές αρμοδιότητες. 2. Άρειος Πάγος : ε π έβλε π ε την τήρηση των νόμων. 3. Η Εκκλησία του Δήμου : Συνέλευση των Αθηναίων π ολιτών (π εριορισμένη δύναμη τώρα )

17 Συμβουλευθείτε κά π οια εγκυκλο π αίδεια και α π αντήστε στα ερωτήματα : α ) Γιατί π ήρε την ονομασία αυτή ο Άρειος Πάγος ; β ) Τι είναι σήμερα ο Άρειος Πάγος ; γ ) Ποια το π ική διοίκηση της Στερεάς Ελλάδας ( Νοέμβριος 1821) έφερε το ίδιο όνομα ;

18

19 Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΚΥΛΩΝΕΙΟ ΑΓΟΣ

20 Έμ π οροι και βιοτέχνες, οι ο π οίοι με την ανά π τυξη του ναυτικού εμ π ορίου α π οκτούν μεγάλη οικονομική δύναμη, διεκδικούν την π ολιτική εξουσία α π ό τους ευγενείς. Χρεωμένοι αγρότες α π αιτούν κατάργηση χρεών, καθώς τα ανεξόφλητα χρέη οδηγούν σε δουλεία.

21 Ο Κύλωνας α π οτυγχάνει να γίνει τύραννος (632 π. Χ.) και δρα π ετεύει στα Μέγαρα. ( ό π ου τύραννος ο Θεογένης ) Οι ο π αδοί του, αν και ικέτες στους βωμούς, θανατώνονται ( Κυλώνειο άγος *)

22 Ικεσία – άσυλο στην αρχαιότητα:  Σύμφωνα με την αρχαιοελληνική αντίληψη, το πρόσωπο που κατέφευγε ως ικέτης στους βωμούς των θεών ήταν απαραβίαστο, έστω κι αν είχε διαπράξει σοβαρότατα αδικήματα. Αυτή η άγραφη αρχή παραβιάστηκε στην περίπτωση των οπαδών του Κύλωνα που τους θανάτωσαν, αν και είχαν καταφύγει ως ικέτες στους βωμούς. Η μιαρή αυτή πράξη( = άγος) έμεινε γνωστή ως «Κυλώνειο άγος».  Σκεφτείτε πάνω στο κίνημα του Κύλωνα ως τρόπου κατάληψης της εξουσίας. Αποτελεί μοναδική περίπτωση ή εκφράζει ένα γενικότερο φαινόμενο;

23 ► Τι σημαίνει ο όρος ικέτης, άσυλο σήμερα; Ικέτης : π ρόσω π ο π ου ζ ητάει βοήθεια, π ου θ ερμο π αρακαλεί. Άσυλο : τ ό π ος ι ερός κ αι α π αραβίαστος Σ ήμερα : π ανε π ιστημιακό, π ολιτικό, ο ικογενειακό

24 Δ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΡΑΚΟΝΤΑ

25 Στην Αθήνα ε π ικρατεί αναστάτωση : Οι Μεγαρείς καταλαμβάνουν τη Σαλαμίνα. Η κατάσταση στην Αθήνα λόγω των χρεών και των αδικιών σε βάρος των π ολιτών εκτραχύνεται  Αίτημα για κατάργηση των χρεών και καταγραφή νόμων.

26 Οι ευγενείς, για να εκτονώσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια, αναθέτουν στο Δράκοντα (624 π. Χ.) να καταγράψει τους ως τότε άγραφους νόμους ( Νόμοι του Δράκοντα ). Η ανάγκη ανάθεσης στον Δράκοντα της ευθύνης για καταγραφή των νόμων μ π ορεί να αξιολογηθεί ως α π οτέλεσμα π ίεσης και λαϊκής διεκδίκησης.

27 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΝΤΑ Πολιτικά δικαιώματα δίνονταν σε αυτούς π ου είχαν τη δυνατότητα να φέρουν ό π λα. Εννέα άρχοντες και ταμίες εκλέγονταν όσοι είχαν π εριουσία μεγαλύτερη α π ό δέκα μνες … Ο Άρειος Πάγος ήταν φύλακας των νόμων και έλεγχε τους άρχοντες, ώστε να κυβερνούν σύμφωνα με τους νόμους … Ό π ως αναφέρθηκε π ιο π άνω, τα δάνεια συνά π τονταν με αντάλλαγμα την π ροσω π ική ελευθερία και η γη ήταν στα χέρια λίγων. Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία, 4 Τι εννοούμε σήμερα όταν λέμε ότι η κυβέρνηση π ρέ π ει να π άρει δρακόντεια μέτρα ; Μ π ορείτε να εξηγήσετε το νόημα ιστορικά ;

28 Μνα: μονάδα βάρους & νόμισμα 1 τάλαντο = 60 μνες 1 μνα = 50 στατήρες 1 στατήρας = 2 δραχμές 1 δραχμή = 6 οβελούς 1 οβελός = νόμισμα με τη μικρότερη αξία


Κατέβασμα ppt "ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (800-479 π.Χ.) 4. ΑΘΗΝΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣIΛΕIΑ ΣΤΗΝ ΑΡIΣΤΟΚΡΑΤIΑ Μ π ακάλης Κώστας history-logotexnia.blogspot.com."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google