Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ. Α. Αντικείμενο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η μελέτη και η έρευνα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ. Α. Αντικείμενο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η μελέτη και η έρευνα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

2 Α. Αντικείμενο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η μελέτη και η έρευνα της θεολογίας, της θρησκείας και του πολιτισμού, όπως περιγράφονται στις ειδικότερες επιστημονικές περιοχές του Τμήματος, στην Υπουργική Απόφαση του 2008 (42621/Β7, ΦΕΚ 1365/14.7.2008).

3 Β. Σκοπός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 1) Η ειδική σπουδή, καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης της Θεολογίας και η διεπιστημονική μελέτη της θρησκείας και του πολιτισμού. 2) Η αρτιότερη συγκρότηση νέων επιστημόνων για την περαιτέρω ανάπτυξη της θεολογικής επιστήμης. 3) Η στελέχωση της Εκπαίδευσης και της Εκκλησίας με μέλη –κατόχους υψηλής θεολογικής παιδείας.

4 Σκοπού …συνέχεια 4) Η διερεύνηση και σπουδή των ζητημάτων που σχετίζονται με την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα του νεοελληνικού βίου, τη ζωή του σημερινού ανθρώπου, και το ρόλο της Ορθοδοξίας και της θρησκείας γενικότερα στο σύγχρονο κόσμο. 5) Η δημιουργική επιστημονική επαφή με θεολογικά ρεύματα και Σχολές του εξωτερικού σε ακαδημαϊκή διδακτική και ερευνητική συνεργασία, κυρίως με τη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού της Βοστόνης των ΗΠΑ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις παρεπόμενες πανεπιστημιακές συνεργασίες.

5 Γ. Κατηγορίες πτυχιούχων Γίνονται δεκτοί, ύστερα από επιλογή: α) Πτυχιούχοι Τμημάτων Θεολογικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Θεολογικών Σχολών της αλλοδαπής  β) Πτυχιούχοι άλλων Σχολών ή Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με την προϋπόθεση ότι το γνωστικό αντικείμενο της σχεδιαζόμενης μελέτης: (i) βρίσκεται στη συνέχεια των σπουδών τους, και (ii) θεραπεύεται από το Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ.

6 Δ. Χρονική διάρκεια  Η χρονική διάρκεια σπουδών για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα – τρία (3) εξάμηνα διδασκαλίας και έρευνας και ένα (1) εξάμηνο κατ’ ελάχιστο για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας-.

7 Ε. Αριθμός Εισακτέων  Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε ογδόντα (80) κατ’ έτος.  Οι αλλοδαποί υπότροφοι εγγράφονται ως υπεράριθμοι με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

8 ΣΤ. Προσωπικό  Μεταπτυχιακό διδακτικό έργο ανατίθεται σε όλα τα Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Θεολογίας.  Μεταπτυχιακό διδακτικό έργο δύναται επίσης να ανατεθεί και  α) σε Ομότιμους Καθηγητές της Θεολογικής Σχολής  β) Επισκέπτες καθηγητές και  γ) Καθηγητές της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού της Βοστόνης των Η.Π.Α.

9 Ζ. Διαδικασία απόκτησης Μ.Δ.Ε.  Μέχρι τέλους Ιουνίου δημοσιεύεται η επίσημη προκήρυξη των θέσεων και η ακριβής ημερομηνία υποβολής αιτήσεων  Εντός του Σεπτεμβρίου οι υποψήφιοι υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος:  1. Αίτηση  2. Αντίγραφο Πτυχίου  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας  4. Πτυχίο ξένης γλώσσας  5. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης  6. Bιογραφικό σημείωμα  7. Δύο Συστατικές Επιστολές από μέλη ΔΕΠ, από τα οποία το ένα του Τμήματος και σχετικής ειδίκευσης με αυτήν που έχει επιλέξει ο/η υποψήφιος/α  8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

10 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Η επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακών σπουδαστών γίνεται από τη συντονιστική επιτροπή με βάση τη δήλωσή τους και το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων:  1. γενικός βαθμός πτυχίου (πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 3)  2. μέσος όρος προπτυχιακών βαθμών στα συναφή ανά ειδίκευση μαθήματα (πολλαπλασιάζεται με το 4)  3. τυχόν ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών (από μία μέχρι πέντε μονάδες)  4. γνώση δεύτερης ή και περισσότερων ξένων γλωσσών (έξι (6) μονάδες). Οι αλλοδαποί υποβάλλουν επί πλέον πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας των Πανεπιστημίων Αθηνών ή Θεσσαλονίκης ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου  5. Κατοχή δευτέρου πτυχίου (έξι (6) μονάδες)  6. Τυχόν κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου (έξι (6) μονάδες) ή διδακτορικού τίτλου (επτά (7) μονάδες)  Στη συνέχεια καταρτίζεται πίνακας επιτυχόντων που επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης.

11 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  δ. Οι επιτυχόντες εγγράφονται κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.  ε. Μετά το πέρας των 3 εξαμήνων και εντός ενός (1) μηνός γίνεται κατάθεση του θέματος της διπλωματικής εργασίας, η οποία εκπονείται κατά το τέταρτο εξάμηνο.  Ο χρόνος κατάθεσης της Μεταπτυχιακής εργασίας μπορεί να παραταθεί κατά ένα έτος με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

12 Επαγγελματική εξέλιξη αποφοίτων  Στελέχωση εκπαίδευσης  Στελέχωση Ορθόδοξων Αυτοκέφαλων Εκκλησιών  Στελέχωση διαφόρων Ιδρυμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ειδικών Υπηρεσιών Ελληνικού Δημοσίου  Διδασκαλία σε κύκλους μαθημάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα πολιτισμού, θρησκείας και κοινωνίας

13 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ  Απαιτείται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή άλλος αναγνωρισμένος ισότιμος μεταπτυχιακός τίτλος (Master).  Υποβολή στη Γραμματεία του Τμήματος: α) σχετικής αίτησης με τους τίτλους σπουδών,β) αναλυτικού σχεδιασμού της περιοχής του θέματος της επί διδακτορία διατριβής, εγκεκριμένου από σύμβουλο καθηγητή, που ανήκει στις βαθμίδες Καθηγητή, Αναπλ. Καθηγητή και Επίκ. Καθηγητή του Τμήματος, γ) βιογραφικού σημειώματος, και δ) πιστοποιητικού γνώσης μιας ξένης γλώσσας.  Υποβολή αιτήσεων 1-10 Οκτ. και 1-10 Φεβρ.

14 Συνέχεια διαδικασίας…  Ορισμός Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.  Ορισμός Θέματος εντός τριμήνου.  Ετήσια ενημέρωση της Επιτροπής για την πορεία της έρευνας και κατάθεση Έκθεσης με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής  Μετά το πέρας του ερευνητικού έργου υποβάλλεται στην τριμελή Επιτροπή η εργασία και διαπιστώνεται εάν είναι επαρκής ή χρειάζονται διορθώσεις.  Εάν είναι επαρκής, συνεχίζεται η διαδικασία, αφού ενημερώνεται ο Πρόεδρος του Τμήματος. Διαφορετικά, ο υποψήφιος λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις και συνεχίζει το ερευνητικό του έργο εντός του προβλεπόμενου χρόνου.

15 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Δ. Δ.  Η χρονική διάρκεια συγγραφής και υποβολής της διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4 έτη από την ημερομηνία κατάθεσης του θέματος. Είναι δυνατή η παράταση της προθεσμίας για ένα έτος μετά α-πό αιτιολογημένη πρόταση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροής και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.  Στην περίπτωση που το ερευνητικό έργο έχει ανάγκη συμπληρώσεως ο υποψήφιος το υποβάλλει εκ νέου ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.  Δεν μπορεί να υποβληθεί πριν δύο τουλάχιστον έτη.

16 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ..Ε.) στα εξής επιστημονικά πεδία με τις αντίστοιχες ειδικεύσεις:  Α. Ερμηνευτικό πεδίο 1. Παλαιά Διαθήκη 2. Καινή Διαθήκη 3. Θρησκειολογία  Β. Ιστορικό πεδίο1. Ιστορία 2. Γραμματεία 3. Αρχαιολογία  Γ. Συστηματικό πεδίο 1. Δογματική 2. Φιλοσοφία 3. Ηθική  4. Ποιμαντική 5. Κοινωνιολογία  Δ. Πρακτικό πεδίο 1. Παιδαγωγική 2. Λειτουργική  3. Εκκλησιαστικό και Κανονικό Δίκαιο  Ε. Διατομεακό πεδίο Οικουμενικής Θεολογίας με ειδίκευση  1. Οικουμενική Θεολογία.  Το διδακτορικό δίπλωμα είναι ενιαίο. Η ειδίκευση εξάγεται από το θέμα και το περιεχόμενο της διατριβής.

17 Επαγγελματική εξέλιξη Αποφοίτων  Στελέχωση εκπαίδευσης ή βελτίωση της θέσης ήδη διορισμένων  Στελέχωση Τμημάτων Θεολογικών Σχολών και Ανωτ. Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.  Στελέχωση άλλων Πανεπ. Τμημάτων που έχουν συναφή επιστημονικά αντικείμενα στο Πρόγραμμά τους και Ιδρυμάτων  Στελέχωση Εκκλησιαστικού Οργανισμού.  Οι απόφοιτοι αλλοδαποί στελεχώνουν τις θεολογικές Σχολές των χωρών τους και τις κατά τόπους Εκκλησίες.


Κατέβασμα ppt "ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ. Α. Αντικείμενο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η μελέτη και η έρευνα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google