Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ!!.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ!!."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ!!

2 Οι πτυχιούχοι βρεφονηπιοκόμοι μπορούν να απασχοληθούν είτε σαν στελέχη σε κέντρα βρεφών και νηπίων καθώς και σε νηπιακούς και βρεφικούς σταθμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ (νηπιαγωγείο), είτε σαν αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες: => Αγωγή και φροντίδα παιδιών της προσχολικής ηλικίας από δύο (2) μηνών μέχρι εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο ή όπως κάθε φορά ορίζεται από την Πολιτεία1. =>Ίδρυση και λειτουργία βρεφονηπιακών ή παιδικών σταθμών. => Άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους από την εξέλιξη της παιδαγωγικής επιστήμης γενικότερα και του κλάδου της βρεφονηπιοκομίας ειδικότερα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. ⇒ Μπορούν να απασχοληθούν στην εκπαίδευση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. ⇒ Επίσης μπορούν να απασχοληθούν και σαν μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

3

4 Η διάρκεια σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα
Η διάρκεια σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και επισκέψεις σε χώρους παραγωγής. Το όγδοο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιείται και η άσκηση στο επάγγελμα. Το πρόγραμμα σπουδών δομείται με βάση το φόρτο εργασίας (ΦΕ) του φοιτητή (750 ώρες ανά εξάμηνο). Για την επιτυχή παρακολούθηση κάθε μαθήματος καθορίζεται η διδακτέα ύλη και οι μορφές του διδακτικού έργου κατά τρόπο ώστε για κάθε ώρα θεωρητικής διδασκαλίας ο φοιτητής να διαθέτει δύο ώρες επιπλέον για μελέτη, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος για τη μελέτη των ασκήσεων πράξης, καθώς και για την προετοιμασία των εργαστηριακών ασκήσεων του οικείου μαθήματος. Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του φοιτητή, με στόχο την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, της κριτικής σκέψης και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.

5

6 Για τη λήψη του πτυχίου, ο φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων, το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής %, ειδικής υποδομής 25-30%, ειδικότητας 25-30% και από 1-2 τουλάχιστον μαθήματα ανά κατηγορία στα γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης, της Οικονομίας, της Νομοθεσίας και των Ανθρωπιστικών σπουδών (ΔΟΝΑ) με ελάχιστο ποσοστό 10-20%.

7

8 Στα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος περιλαμβάνονται τα εξής μαθήματα: ⇒ Μαθήματα γενικής υποδομής : Περιλαμβάνει βασικά γνωστικά αντικείμενα θετικών και βιολογικών επιστημών όπως είναι : Εισαγωγή στις Παιδαγωγικές Επιστήμες, Βασικές Αρχές Ψυχολογίας, Παιδιατρική, Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής κ.α. ⇒ Μαθήματα ειδικής υποδομής: Περιλαμβάνει βασικές κατηγορίες του γνωστικού αντικειμένου όπως είναι : Μουσικοκινητική Αγωγή, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία, Παιδιατρική ΙΙ, Θεατρικό Παιχνίδι, Προσχολική Αγωγή και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές κ.α. ⇒ Μαθήματα ειδικότητας : Αγωγή Βρέφους, Παιδί και Παιχνίδι, Αρχές Οργάνωσης της Παιδαγωγικής Πράξης, Ημερήσια Αγωγή και Φροντίδα, Σύγχρονες Τάσεις στην Προσχολική Αγωγή κ.α. ⇒ Στην κατηγορία των γνωστικών αντικειμένων ΔΟΝΑ εντάσσονται τα αντικείμενα της Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας που είναι βασικά για την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων εργαστηρίων και υπηρεσιών σχετικών με την ειδικότητα, αλλά και αντικείμενα Ανθρωπιστικών σπουδών είτε της ειδικότητας, όπως είναι η Δεοντολογία επαγγέλματος ή του ευρύτερου γνωστικού πεδίου (Οργάνωση και Διοίκηση Βρεφονηπιακών Σταθμών, Στοιχεία Οικολογίας – Περιβαλλοντική Αγωγή και Διαπολιτισμική Αγωγή, κ.α.).

9

10 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας, όπως απορρέει από το Π. Δ
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας, όπως απορρέει από το Π.Δ. Π.Δ. 523 ΦΕΚ 203/ , τεύχος Α΄, που αναφέρεται στα επαγγελματικά τους δικαιώματα, έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν: ⇒ Ως στελέχη του δημοσίου τομέα, σε κέντρα βρεφών και νηπίων, σε νηπιακούς και βρεφικούς σταθμούς ⇒ Ως στελέχη του ιδιωτικού τομέα, σε κέντρα βρεφών και νηπίων, σε νηπιακούς και βρεφικούς σταθμούς ⇒ Ως αυτοαπασχολούμενοι στα αντικείμενα και τις δραστηριότητες που συνδέονται με τις επιστημονικές και παιδαγωγικές γνώσεις τους ⇒ Στην εκπαίδευση σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία και ειδικότερα ως εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ στα ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ. και ως εργαστηριακοί συνεργάτες στα Τμήματα Βρεφονηπιοκομίας και στο νεοσύστατο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθηνών, δεδομένου ό,τι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις των σχετικών προκηρύξεων των Τμημάτων ⇒ Ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

11

12 Οι πτυχιούχοι βρεφονηπιοκόμοι ασχολούνται με τα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:
⇒ Αγωγή και φροντίδα παιδιών της προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο (φροντίδα για τη σωστή διατροφή, καθαριότητα και τη βοήθεια του βρέφους ή του νηπίου στο βάδισμα, στις κινήσεις και στην ομιλία, ψυχοσωματική ανάπτυξη των νηπίων, ενημέρωση και παροχή συμβουλών στους γονείς για τη σωστή φροντίδα των παιδιών τους, προσοχή παιδιών από ατυχήματα ή άλλους κινδύνους που πιθανόν υπάρχουν στο χώρο του βρεφονηπιακού σταθμού) ⇒ Ίδρυση και λειτουργία βρεφονηπιακών ή παιδικών σταθμών. ⇒ Άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους από την εξέλιξη της παιδαγωγικής επιστήμης γενικότερα και του κλάδου της βρεφονηπιοκομίας ειδικότερα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας. ⇒ Εκπαίδευση ⇒ Διεξαγωγή έρευνας ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

13

14 Κομίτη Φωτούλα!! 11/01/2012 7ο Γυμνάσιο Ξάνθης!!!!


Κατέβασμα ppt "ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ!!."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google