Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.
2013Α - Ι.Ε.Κ. Χαλκιδικής

2 Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των Αποφοίτων Ι
Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. Υπ’ Αριθ /ΙΑ (ΦΕΚ 3056 Β’) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

3 Εξετάσεις Πιστοποίησης (1/9)
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης έχουν όσοι περάτωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους και έλαβαν την προβλεπόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ) από τα Ι.Ε.Κ..

4 Εξετάσεις Πιστοποίησης (2/9)
Στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αναρτάται η απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με την οποία καθορίζονται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για συμμετοχή, καθώς και η ημερομηνία διεξαγωγής του Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων.

5 Εξετάσεις Πιστοποίησης (3/9)
Οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. που ενδιαφέρονται για συμμετοχή στις εξετάσεις, υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και την καταθέτουν σε έντυπη μορφή μαζί με δικαιολογητικά (ταυτότητα, Β.Ε.Κ., παράβολα), και σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

6 Εξετάσεις Πιστοποίησης (4/9)
Η Πιστοποίηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. βασίζεται σε εξετάσεις Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους. Είναι δυνατόν ο υποψήφιος να αιτείται συμμετοχής του στο ένα μόνο μέρος των εξετάσεων ή και στα δύο.

7 Εξετάσεις Πιστοποίησης (5/9)
Εξέταστρα για συμμετοχή στο: Θεωρητικό Μέρος: 50 € Πρακτικό Μέρος: 50 € Τα εξέταστρα των εξετάσεων δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση μη συμμετοχής των εξεταζόμενων στις εξετάσεις. Σε περίπτωση προβλήματος υγείας του εξεταζόμενου, με έγγραφη βεβαίωση εισαγωγής του σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο μετά από αίτησή του στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, τα εξέταστρα μεταφέρονται σε επόμενη εξεταστική περίοδο.

8 Εξετάσεις Πιστοποίησης (6/9)
Οι εξετάσεις διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο με βάση τον ισχύοντα, κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, Κανονισμό Πιστοποίησης κάθε ειδικότητας. Οι ισχύοντες Κανονισμοί Πιστοποίησης αναρτώνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην ιστοσελίδα του, προκειμένου να τους προμηθευτούν με επιμέλειά τους οι υποψήφιοι των εξετάσεων, οι οποίοι ενημερώνονται σχετικά κατά την υποβολή της αίτησής τους.

9 Εξετάσεις Πιστοποίησης (7/9)
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Πιστοποιητικό Επιπέδου Ι δικαιούνται όσοι επιτύχουν και στις δύο (02) δοκιμασίες. Ο κάτοχος Διπλώματος δεν δύναται να συμμετέχει εκ νέου στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης της ίδιας ειδικότητας για βελτίωση βαθμολογίας.

10 Εξετάσεις Πιστοποίησης (8/9)
Οι ενδιαφερόμενοι που απέτυχαν, μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στις εξετάσεις πιστοποίησης χωρίς περιορισμό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων, κατοχυρώνει την επιτυχία του στο μέρος αυτό για τις έξι (06) επόμενες διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετέχει μόνο στις εξετάσεις του μέρους στο οποίο απέτυχε.

11 Εξετάσεις Πιστοποίησης (9/9)
Αν μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι (06) διαδοχικών εξεταστικών περιόδων, δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιμασία, υποχρεούται να επαναλάβει εκ νέου και τα δύο (02) μέρη των εξετάσεων πιστοποίησης (Θεωρητικό και Πρακτικό) με νέα αίτηση.

12 Εξετάσεις Θεωρητικού Μέρους (1/3)
Οι υποψήφιοι προσέρχονται για εξέταση αποκλειστικά στο ορισμένο για αυτούς εξεταστικό κέντρο. Οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε αριθμό ερωτήσεων που αναφέρονται στο Θεωρητικό Μέρος του γνωστικού αντικειμένου κάθε ειδικότητας και αποτελούν μέρος του συνόλου των ερωτήσεων, που υπάρχουν στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Πιστοποίησης κάθε ειδικότητας.

13 Εξετάσεις Θεωρητικού Μέρους (2/3)
Τα θέματα προς εξέταση επιλέγονται με ηλεκτρονική κλήρωση. Διάκριση ερωτήσεων: Γενικές γνώσεις (Απλές, Μέτριες, Δύσκολες): 30% επί του συνόλου των θεμάτων. Ειδικές γνώσεις (Απλές, Μέτριες, Δύσκολες): 70% επί του συνόλου των θεμάτων.

14 Εξετάσεις Θεωρητικού Μέρους (3/3)
Ο χρόνος εξέτασης ορίζεται σε τρεις (03) ώρες από τη διανομή των θεμάτων. Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει (Απλή, Μέτρια, Δύσκολη). Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης θεωρείται αυτός που βαθμολογήθηκε με βαθμό 10 έως 20. Διαφορά >03 μονάδες: Αναβαθμολόγηση.

15 Εξετάσεις Πρακτικού Μέρους (1/4)
Για την εξέταση του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέματα που επιλέγονται από τους εξεταστές από κατάλογο στοχοθεσίας πρακτικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων (στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Πρακτικού Μέρους), που περιλαμβάνονται στον ισχύοντα Κανονισμό Πιστοποίησης της εξεταζόμενης ειδικότητας.

16 Εξετάσεις Πρακτικού Μέρους (2/4)
Η διάρκεια εξετάσεων του Πρακτικού Μέρους κυμαίνεται από δύο (02) έως πέντε (05) ώρες. Διάρκεια Εξέτασης Πρακτικού Μέρους 2011Α Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων: τρεις (03) ώρες.

17 Εξετάσεις Πρακτικού Μέρους (3/4)
Η προσέλευση των υποψηφίων γίνεται βάσει ενός αριθμού μοναδικού για κάθε υποψήφιο, που τον ορίζει ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου την ημέρα της εξέτασης. Σε καμιά περίπτωση δεν γίνονται γνωστά στους εξεταστές τα ατομικά στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Ι.Ε.Κ., κ.λπ.) των εξεταζομένων.

18 Εξετάσεις Πρακτικού Μέρους (4/4)
Κάθε εξεταζόμενος αξιολογείται από δύο αξιολογητές. Κάθε εξεταστής αξιολογεί τις απαντήσεις του υποψηφίου με τη βαθμολογία του στην κλίμακα από 01 έως 20. Επιτυχών στο Πρακτικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθμολογήθηκε κατά μέσο όρο με βαθμό 10 έως και 20, οπότε χαρακτηρίζεται αντίστοιχα «ΕΠΙΤΥΧΩΝ», διαφορετικά χαρακτηρίζεται ως «ΑΠΟΤΥΧΩΝ». Διαφορά >03 μονάδες: Αναβαθμολόγηση από τον τρίτο εξεταστή που παρίσταται στις εξετάσεις.

19 Αποτελέσματα Πιστοποίησης
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. όπου και δίνονται οδηγίες για την υποβολή αίτησης για έκδοση «Βεβαίωσης Πιστοποίησης», η οποία επέχει θέση Διπλώματος. Το Δίπλωμα χορηγείται στους δικαιούχους κατόπιν αιτήσεως τους, η οποία υποβάλλεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

20 Καλή Σταδιοδρομία…


Κατέβασμα ppt "Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google