Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γνωστική Στοχοταξινομία κατά Bloom

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γνωστική Στοχοταξινομία κατά Bloom"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γνωστική Στοχοταξινομία κατά Bloom
Γνώση (ανάκληση πληροφοριών) Κατανόηση Εφαρμογή της Γνώσης Ανάλυση (1ο στάδιο περίληψης) Σύνθεση (2ο στάδιο περίληψης) Αξιολόγηση (κρίσεις μεταξύ αντίθετων απόψεων) Καλέμας Απόστολος

2 Στα λογισμικά-εφαρμογές που θα ακολουθήσουν ποιοι από τους προηγούμενους στόχους νομίζετε πως επιδιώκονται. HOT POTATOS Λογομάθεια Ιδεοκατασκευές Webquests Καλέμας Απόστολος

3 Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης
Συμπεριφορισμός (B.Skinner) Γνωστικός κονστρουκτιβισμός (J.Piaget) Κοινωνικοπολιτιστικές θεωρίες μάθησης ( Lev Vygotsky J. Brunner ) Καλέμας Απόστολος

4 Μπιχεβιοριστική θεωρία ή Θεωρία της Συμπεριφοράς (behaviorism)
Η μάθηση θεωρείται ως τροποποίηση συμπεριφοράς ή αντικατάστασή της από μία νέα. Πρόδρομός της είναι ο Pavlov και βασικοί εκπρόσωποι οι Watson, Thorndike, Skinnner Καλέμας Απόστολος

5 Η μάθηση εκδηλώνεται πάντοτε με αλλαγή συμπεριφοράς;
Καλέμας Απόστολος

6 Ποιο είναι το συμπέρασμα;
Καλέμας Απόστολος

7 Επικριτές Δε λαμβάνουν υπόψη τη νοητική κατάσταση των υποκειμένων, τα πιστεύω, τις προσδοκίες, τις προθέσεις, τα κίνητρά τους, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς και όχι η εξήγησή της. Καλέμας Απόστολος

8 Επικριτές Καλέμας Απόστολος

9 Αρχές του συμπεριφορισμού
Μάθηση είναι η τροποποίηση της συμπεριφοράς του ατόμου. Παρατήρηση και μελέτη της εξωτερικής συμπεριφοράς. Οι εσωτερικές νοητικές διεργασίες δεν μπορούν να μελετηθούν Η μάθηση είναι αποτέλεσμα της σύνδεσης ερέθισμα – αντίδραση (S-R) Η επανάληψη ενισχύει τη μάθηση Οι θετικές ενισχύσεις (ανταμοιβές) ενισχύουν μια συγκεκριμένη μάθηση και οι αρνητικές (ποινές) την αποδυναμώνουν Κάθε είδος μάθησης μπορεί να αναλυθεί και να αποσυναρμολογηθεί σε απλούστερα τμήματα Η γνώση μεταδίδεται Καλέμας Απόστολος

10 Αρχές του συμπεριφορισμού στη διδασκαλία
Ενεργή συμμετοχή του μαθητή. Χωρισμός της ύλης σε επιμέρους τμήματα. Βαθμιαία μετάβαση από τα απλά στα σύνθετα και δυσνόητα. Άμεση ανατροφοδότηση των απαντήσεων των μαθητών. Καλέμας Απόστολος

11 Γνωστικές θεωρίες μάθησης J. Piaget
Η γνώση κατασκευάζεται, οικοδομείται. Η μάθηση είναι μια διαδικασία ενεργού ατομικής οικοδόμησης της σκέψης του ατόμου η οποία προέρχεται από τις αλληλεπιδράσεις του ατόμου με το περιβάλλον του. Λαμβάνει υπόψη του τις προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών και προβαίνει στη διδακτική τους αξιοποίηση. Η ανάπτυξη προηγείται της μάθησης. Καλέμας Απόστολος

12 Γνωστικές θεωρίες μάθησης
Η διδασκαλία και η μάθηση θεωρούνται πλέον ως διαδικασία «κατασκευής της γνώσης» άποψη αντίθετη με την επικρατούσα ισχυρή τάση ότι οι γνώσεις μεταφέρονται από τον εκπαιδευτικό στον μαθητή . Σπουδαιότητα των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών στη μάθηση. Ausubel : «ο πιο σπουδαίος παράγοντας που επηρεάζει τη μάθηση είναι αυτός πού ο μαθητής γνωρίζει ήδη. Εξακρίβωσέ το και δίδαξέ τον, σύμφωνα με αυτό . Καλέμας Απόστολος

13 Γνωστικές θεωρίες μάθησης
Κριτική σε Piajet Δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη του Το κοινωνικό περιβάλλον όπου πραγματοποιείται η μάθηση. Το ρόλο που διαδραματίζουν στη διαμόρφωση των γνωστικών δομών το κοινωνικό διαδραστικό περιβάλλον . Καλέμας Απόστολος

14 Γνωστικές θεωρίες μάθησης J. Brunner
Μάθηση μέσω ανακάλυψης Η μάθηση δεν πρέπει να περιορίζεται στην κατάκτηση συγκεκριμένων γνωστικών στοιχείων μόνον- Πρέπει να αναπτύσσεται σ’ αυτόν που μαθαίνει η δυνατότητα να προχωρεί παραπέρα μόνος του . Απαραίτητη συνθήκη αποτελεί η αφομοίωση αρχών και στάσεων. Μαθαίνει ο μαθητής γενικές αρχές στις οποίες μπορούν να αναχθούν όλες οι επιμέρους υποπεριπτώσεις . Καλέμας Απόστολος

15 Γνωστικές θεωρίες μάθησης J. Brunner
Καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στο γνωστικό αντικείμενο. Ο μαθητής διαμορφώνει τη «δομή του γνωστικού αντικειμένου» μαθαίνοντας τα βασικά στοιχεία ενός μαθήματος ώστε να μπορεί να τα συσχετίζει με άλλες γνώσεις. Η μέθοδος της ανακάλυψης επιτρέπει στους μαθητές να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν . Καλέμας Απόστολος

16 Κοινωνικοπολιτισμικές Θεωρίες L. Vygotsky
Τονίζεται η συμμετοχή του κοινωνικού περιβάλλοντος στην αλληλεπιδραστική διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης και της μάθησης μέσα από την δημιουργία συμβόλων , προτύπων συμπεριφοράς, εργαλείων σκέψης και κατασκευής νοημάτων, όπως είναι η γλώσσα, λεκτική και μη. Η μάθηση προηγείται και οδηγεί στην ανάπτυξη (αφορά όλη την προσωπικότητα του ατόμου) Καλέμας Απόστολος

17 L. Vygotsky Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης
Το άτομο έχει την δυνατότητα να αναπτυχθεί σε οποιοδήποτε τομέα μέσα όμως από την διαμεσολαβητική υποστήριξη του περιβάλλοντος (διαμεσολαβητική και υποστηρικτική διευκόλυνση των άλλων, συνήθως εμπειρότερων ατόμων) Καλέμας Απόστολος

18 Ο ρόλος του δασκάλου Συμπεριφορισμός Μεταδότης γνώσεων. Piajet
Διευκολυντής μέσω της διαρρύθμισης των μαθησιακών εμπειριών. Vygotsky Διαμεσολαβητής μέσα από διαδικασίες σταδιακής στήριξης(scaffolding) γνωστική μαθητεία. Καλέμας Απόστολος

19 Ο ρόλος του υπολογιστή Προγραμματισμένη μηχανή που αντικαθιστά τον δάσκαλο κάποιο διάστημα. Συνεργάτης και υποστηρικτής των γνωστικών δραστηριοτήτων. Χώρος παιχνιδιού .(Vygotsky) Καλέμας Απόστολος

20 Συνεργατική μάθηση Η εργασία των παιδιών σε μικρές ομάδες, έτσι ώστε το κάθε παιδί να συμμετέχει σε συλλογικές δραστηριότητες που έχουν προσδιοριστεί με σαφήνεια. Εννοείται ότι τα παιδιά φέρουν σε πέρας το έργο τους χωρίς την άμεση και απευθείας επίβλεψη και παρέμβαση του/της εκπ/κού (Cohen ,1994) Καλέμας Απόστολος

21 Προϋποθέσεις Σαφείς διδακτικοί στόχοι ως προς τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα. Συνεργασία όλων των μελών της ομάδας για την επίτευξη των στόχων. Σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ολοκλήρωση ενός έργου ή μιας δραστηριότητας. Ανομοιογενείς ομάδες. Ίσες ευκαιρίες για επιτυχία. Θετική αλληλεξάρτηση. Καλέμας Απόστολος

22 Προϋποθέσεις Πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση.
Θετική στάση και συμπεριφορά σε θέματα κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Ευκαιρίες για ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών επεξεργασίας της πληροφορίας. Διάθεση του απαιτούμενου για τη μάθηση χρόνου. Ατομική αξιολόγηση. Δημόσια αναγνώριση και ανταμοιβή για την επίδοση της ομάδας. Αποτίμηση της συμπεριφοράς των παιδιών στην κάθε ομάδα. Καλέμας Απόστολος

23 S. Papert Γλώσσα Logo H Logo είναι γλώσσα προγραμματισμού και γνωστικό αντικείμενο (μικρόκοσμος) που λειτουργεί ως μαθησιακό περιβάλλον, ευνοεί την ανάπτυξη νοητικών μοντέλων επίλυσης λογικομαθηματικών και γεωμετρικών προβλημάτων. Καλέμας Απόστολος


Κατέβασμα ppt "Γνωστική Στοχοταξινομία κατά Bloom"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google