Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το σχολικό κυλικείο στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον Σαρακίνος Αθανάσιος Χημικός – Δντής Μονάδων Εκπαίδευσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το σχολικό κυλικείο στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον Σαρακίνος Αθανάσιος Χημικός – Δντής Μονάδων Εκπαίδευσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το σχολικό κυλικείο στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον Σαρακίνος Αθανάσιος Χημικός – Δντής Μονάδων Εκπαίδευσης

2 Θεσμικό πλαίσιο

3 Το σχολικό κυλικείο Το σχολείο θεωρείται διεθνώς ως ιδανικός χώρος και μέσο για την προαγωγή της υγιεινής διατροφής και την εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα διατροφής. Το σχολικό κυλικείο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχολικού περιβάλλοντος Η διασφάλιση της παροχής υγιεινών τροφών είναι κρίσιμος παράγοντας για την ενίσχυση θετικών στάσεων των μαθητών /τριών.

4 Έννοια και ορισμός του σχολικού κυλικείου Σχολικό κυλικείο είναι ο χώρος εντός σχολικού συγκροτήματος όπου προετοιμάζονται και διατίθενται ή απλά διατίθενται τρόφιμα, χυμοί, αφεψήματα έτοιμα προς κατανάλωση. προετοιμάζεται, διατίθεται ή απλά προσφέρεται φαγητό το οποίο προορίζεται για τη σίτιση των μαθητών και του προσωπικού του σχολείου ως χώρος εστίασης (εστιατόριο) εντός σχολικού συγκροτήματος

5 Χορήγηση άδειας λειτουργίας του κυλικείου Α ρθρο 80 του Ν. 3463/8-6-2006 (Φ.Ε.Κ. 114/2006,Τ.β’) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων / Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» Άρθρο 73 § 1 εδάφιο Α, ί) του Ν.3852/7-6-2010 (Φ.Ε.Κ. 87/2010,Τ.β’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης / ΕπιτροπήΠοιότητας Ζωής – Αρμοδιότητες»

6 Χορήγηση άδειας λειτουργίας του κυλικείου Υπουργική απόφαση με αριθμό ΑΙβ/8577/1983 (Φ.Ε.Κ. 526/1983,Τ.β’) του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας «Υγειονομικός έλεγχος των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή και ποτών» Κ.Υ.Α. 10551/23-6-2007,(Φ.Ε.Κ. 246/2007,Τ.β’), «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος καθώς και Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων» όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με την υπ’ αριθμόν 87539/19-6-2006 (Φ.Ε.Κ. 1086/2006,Τ.β’)

7 Χορήγηση άδειας λειτουργίας του κυλικείου Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/2013 Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου.

8 Εκμετάλλευση κυλικείων δημοσίων σχολείων Θεσμικό πλαίσο Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και εκμετάλλευσής τους γίνεται μόνον κατόπιν διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις της αρ. 64321/Δ4/2008 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1003 Β/30-5-2008) περί «Λειτουργίας κυλικείων δημόσιων σχολείων».

9 Εκμετάλλευση κυλικείων δημοσίων σχολείων Τρόπος επιλογής μισθωτή και ανάθεσης εκμετάλλευσης του κυλικείου α) Η τιμή της προσφοράς, β) Η προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου, γ) Η πολυτεκνική ιδιότητα. Την εκμετάλλευση θα αναλάβει αυτός που θα συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη μοριοδότηση των α, β, γ ανωτέρω περιπτώσεων, που θα γίνει ως εξής: Κάθε προσφορά σε ευρώ πολλαπλασιάζεται επί δύο. Κάθε χρόνος προϋπηρεσίας σε μίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ως ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (08). Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται πέντε (05) μόρια.

10 Εκμετάλλευση κυλικείων δημοσίων σχολείων Δικαίωμα συμμετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισμό α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα. β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας. Το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό: α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση. β) Συνταξιούχοι. γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

11 Εκμετάλλευση κυλικείων δημοσίων σχολείων Τα Δικαιολογητικά συμμετοχής Έγγραφη αίτηση. Έγγραφη οικονομική προσφορά καθαρογραμμένη που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ ετησίως για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς ορίζεται στα 4 Ευρώ ανά μαθητή ετησίως. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου. Ό, τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμο ύ..

12 Εκμετάλλευση κυλικείων δημοσίων σχολείων Διάρκεια μίσθωσης- Καταβολή μισθώματος Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για έξι (6) χρόνια. Η ετήσια καταβολή του μισθώματος θα γίνεται στη Σχολική Επιτροπή σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου. Το ύψος των δόσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο: υ = 1 / 189 · α · β · γ

13 Εκμετάλλευση κυλικείων δημοσίων σχολείων Υποχρεώσεις του αναδόχου  Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο υπεκμίσθωση.Η παρουσία του είναι υποχρεωτική  Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ.  Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση Φ.Τ.Μ. (Σχετική η αριθμ. Δ4/693/14.11.91 εγκύκλιος).  Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στο O.A.E.E. (Σχετική η αριθμ. Δ4/467/8.8.91 εγκύκλιος).  Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας. (Σχετική η αριθμ. Δ4/ 182/28.4.92 εγκύκλιος)  Θα πρέπει να τηρεί αυ­στηρά την ισχύουσα Υγειονομική Διάταξη, με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.  Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του κυλικείου και του Διευθυντή του Σχολείου..

14 Εκμετάλλευση κυλικείων δημοσίων σχολείων Η αρμοδιότητες της Σχολικής Επιτροπής  Να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ως ασύμφορο.  Με απόφαση της, μπορεί να παρατείνει τη σύμβαση μίσθωσης του κυλικείου μέχρι τρία (3) χρόνια και εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι αναφερό­μενοι στη λειτουργία των κυλικείων.  Να επιβαρύνει με τις δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης της δημοπρασίας αυτόν στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία.  Να καταγγείλει τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο που θα παρατηρηθεί ή θα διαπιστωθεί από την ειδική επιτροπή ελέγχου και καλής λειτουργίας του κυλικείου.  Να συγκροτήσει Επιτροπή Ελέγχου και καλής λειτουργίας του σχολικού κυλικείου  Διατηρεί το δικαίωμα για πρόσθετη χρέωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

15 Εκμετάλλευση κυλικείων δημοσίων σχολείων Επιτροπή Ελέγχου και καλής λειτουργίας του σχολικού κυλικείου Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από: Ένα μέλος του Συλλόγου Γονέων - Κηδεμόνων με τον αναπληρωτή του. Το Διευθυντή του σχολείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπλη­ρωτή του. Ένα μέλος της Μαθητικής Κοινότητας με τον ανα­πληρωτή του. Έναν Εκπαιδευτικό του σχολείου με τον αναπληρωτή του. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου, η διάθεση από αυτό των προβλεπομένων και οριζομένων ειδών από τις ισχύουσες διατάξεις όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν, καθώς και η τήρηση των κανόνων υγιεινής.

16 Ο κατάλογος των προϊόντων που επιτρέπεται να διατίθενται στα σχολικά κυλικεία και καντίνες καθορίζεται µε το άρθρο 9 της Αριθ. Πρωτ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025. Όσα σχολικά συγκροτήµατα διαθέτουν χώρους εστίασης (εστιατόρια) θα πρέπει να ακολουθούν εβδοµαδιαίο µενού σύµφωνα µε τη πυραµίδα της µεσογειακής διατροφής. (∆ιατροφικές Οδηγίες Υπουργείου Υγείας, 1999) Ο κατάλογος µε τα προσφερόµενα φαγητά, θα πρέπει να ενηµερώνεται καθηµερινά και να είναι αναρτηµένος σε εµφανές σηµείο του εστιατορίου. Καθορισµός επιτρεποµένων ειδών

17 Υποδομές

18

19

20

21

22

23

24

25 Είναι υποχρεωτική επίσης η τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων, τουλάχιστον δύο για κάθε όροφο σε τέτοιες θέσεις, ώστε κάθε σηµείο του ορόφου να µην απέχει περισσότερο από 15 µέτρα από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα. Η διεύθυνση του ιδρύµατος είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση των πυροσβεστικών µέσων άµεσης βοήθειας, καθώς και για την κατάλληλη συντήρησή τους Π.Δ. 71/1988 ΦΕΚ 32/Α /1988,

26 Ανθρώπινοι πόροι

27 Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Επαγγελματικό περίγραμμα του Κυλικειάρχη

28 Επαγγελματική κουλτούρα

29 Σχέσεις των επαγγελματιών των Κυλικείων με την Διοίκηση της Εκπαίδευσης και τις Διοικήσεις και στελέχη των Δήμων

30 Ο ρόλος των Κυλικειαρχών στην διαχείριση κρίσεων στις εκπαιδευτικές μονάδες

31 Τουλάχιστον µια φορά το χρόνο πρέπει να γίνεται άσκηση εκκένωσης των κτιρίων από το σύνολο των µαθητών και του προσωπικού. Π.Δ. 71/1988 ΦΕΚ 32/Α /1988,

32


Κατέβασμα ppt "Το σχολικό κυλικείο στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον Σαρακίνος Αθανάσιος Χημικός – Δντής Μονάδων Εκπαίδευσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google