Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

« Κ ΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ Α ΣΥΡΜΑΤΕΣ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ Α ΛΥΣΙΔΑΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΪΑΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΪΑΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΑΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "« Κ ΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ Α ΣΥΡΜΑΤΕΣ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ Α ΛΥΣΙΔΑΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΪΑΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΪΑΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΑΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 « Κ ΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ Α ΣΥΡΜΑΤΕΣ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ Α ΛΥΣΙΔΑΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΪΑΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΪΑΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΑΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΛΑΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΛΕΙΩ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΛΕΙΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΓΗΣ ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2 2 Σ ΤΟΧΟΙ Α ΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Η εξέταση του Βαθμού Διείσδυσης των Κινητών και Ασύρματων Τεχνολογιών στις διαδικασίες της Αποθήκευσης και των Μεταφορών (logistics) και η αποτύπωση: α) Της Παρούσας Κατάστασης στις επιχειρήσεις β) Οι Μελλοντικές Τάσεις και οι Προοπτικές Εξέλιξης

3 3 Π ΡΟΦΙΛ ΤΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ  Πρωτοβουλία του e-Business Forum  Διεξήχθη από την «Ομάδας Εργασίας Ε4»  Τα ερωτηματολόγια: Απεστάλθηκαν Ηλεκτρονικά, μέσω της Ελληνικής ΕταιρίαςLogistics (ΕΕL) Διατέθηκαν στα περίπτερα των εταιριών τηλεματικής κατά την Διεθνή Έκθεση που διεξήχθη στον ΟΛΠ  Συμμετείχαν 73 Επιχειρήσεις, από τις οποίες... 25 εταιρείες μεταφορών 22 διαμεταφορικές εταιρείες (3PLs) 21 εταιρείες ενδοεταιρικών μεταφορών 9 άλλου τύπου

4 4 E ΞΟΠΛΙΣΜΟΣ O ΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ T ΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Τ ΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Μη υιοθέτηση των υπηρεσιών τηλεματικής από την πλειοψηφία των εταιριών Μερική εκσυγχρόνιση του στόλου από την μειοψηφία των εταιριών Καμία εταιρία δεν έχει πλήρως εξοπλίσει τον στόλο της με τεχνολογίες τηλεματικής

5 5 Τ ΡΟΠΟΙ Ε ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ Ο ΧΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α ΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ Α ΠΟΘΗΚΕΣ Σήμερα: 9 στις 10 εταιρίες χρησιμοποιούν GSM (κινητή τηλεφωνία) για μεταφορά φωνής Σε 3 χρόνια: Αντικατάσταση του GSM με GPRS (μεταφορά φωνής και δεδομένων) και με δορυφορική επικοινωνία ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ GSMSMSGPRSΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑΑΛΛΙΩΣ

6 6 Α ΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ Α ΣΥΡΜΑΤΗΣ Μ ΕΤΑΦΟΡΑΣ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ Λ ΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σε λειτουργίες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας όπως: Επαναδρομολόγηση Φορτηγού Διαδικασίες Απόδειξης Παράδοσης Πληροφόρηση για Απόθεμα Φορτηγού ΕΠΑΝΑΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (PROOF OF DELIVERY)...κρίνεται από τις επιχειρήσεις ότι είναι εξαιρετικής σημασίας η υποστήριξή τους με Ασύρματες Τεχνολογίες

7 7 Ο ΦΕΛΗ ΠΟΥ Π ΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΙΣ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙ Τ ΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ Υ ΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ/ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Παρατηρούμε…

8 8 Ο ΦΕΛΗ Ν ΕΩΝ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ… …στις ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Συρρίκνωση του Κόστους Πληροφόρηση σε Πραγματικό Χρόνο (real-time) Συνεχής Παρακολούθηση και Έλεγχος του Στόλου των Φορτηγών (fleet management) αλλά και του Μεταφερόμενου Φορτίου (track & trace) Βελτιστοποίηση της Διαδικασίας Σχεδιασμού των Δρομολογίων …στην ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Μείωση του λειτουργικού κόστους Καλύτερη Διαχείριση των Αποθεμάτων Αποτελεσματικότερη παραλαβή των εμπορευμάτων (order-picking process) Ελάττωση του Μέσου Χρόνου Αποθήκευσης-Ανάκτησης των Εμπορευμάτων (storage-retrieval process) Αποσυμφόρηση κατά την Διακίνηση των Εμπορευμάτων εντός της Αποθήκης Όμως…

9 9 Ε ΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ Δ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ Χ ΡΗΣΗ ΤΩΝ Τ ΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ Υ ΠΗΡΕΣΙΩΝ Γι’ αυτό… Δυσκολίες Ολοκλήρωσης των Εφαρμογών Τηλεματικής με τα υπάρχοντα Συστήματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας Αυξημένες Ανάγκες Εκπαίδευσης Προσωπικού Δυσκολίες στην Επιλογή Προμηθευτή Ανάγκη Ενσωμάτωσης των Αλλαγών στην Επιχείρηση Αποδοχή από τους Εργαζόμενους Υψηλό Κόστος Συντήρησης Επιφυλακτικότητα Αβεβαιότητα Απόσβεσης Υψηλό Κόστος Επένδυσης

10 10  Καθυστερημένη η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες  Ελλιπώς ή μερικώς αυτοματοποιημένες διαδικασίες μεταφορών και αποθήκευσης  Χρήση κυρίως παραδοσιακών μεθόδων για την εκτέλεση των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας Π ΑΡΟΥΣΑ Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Χ ΩΡΟ

11 11 Σ ΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ Υ ΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ ΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΟ Μ ΕΛΛΟΝ 9 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν τη χρήση των υπηρεσιών τηλεματικής ως πολύ ή κρίσιμα σημαντική για το μέλλον Η διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας αναδεικνύεται ως ένας από τους σημαντικότερους τομείς των σύγχρονων επιχειρήσεων Επιτακτική η ανάγκη υιοθέτησης των νέων κινητών και ασύρματων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των διαδικασιών αποθήκευσης και μεταφοράς

12 12 Μ ΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Τ ΑΣΕΙΣ - Ο ΦΕΛΗ Ορατή η Αναγκαιότητα για Ριζική Αλλαγή στον Τρόπο Διεκπεραίωσης των Διαδικασιών της Μεταφοράς και της Αποθήκευσης:  Μετάβαση από τα παραδοσιακά logistics σε μια εφοδιαστική αλυσίδα που στηρίζεται σε κινητές και ασύρματες τεχνολογίες και συστήματα τηλεματικής Ώστε... Αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, προσέλκυση νέων πελατών και βελτίωση των πελατειακών σχέσεων Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως προς την τιμή, των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα επίπεδα ποιότητας και τον χρόνο απόκρισης Αύξηση στα εισοδήματα, μείωση στα εσωτερικά κόστη και βελτίωση στο περιθώριο κέρδους


Κατέβασμα ppt "« Κ ΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ Α ΣΥΡΜΑΤΕΣ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ Α ΛΥΣΙΔΑΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΪΑΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΪΑΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΑΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google