Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Plutarco e historia (Nicia) 1.1 Nicia 1.5: κα ὶ τελέως ἀ ναίσθητον. ἃ ς γο ῦ ν Θουκυδίδης ἐ ξήνεγκε πράξεις κα ὶ Φίλιστος, ἐ πε ὶ παρελθε ῖ ν ο ὐ κ ἔ στι,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Plutarco e historia (Nicia) 1.1 Nicia 1.5: κα ὶ τελέως ἀ ναίσθητον. ἃ ς γο ῦ ν Θουκυδίδης ἐ ξήνεγκε πράξεις κα ὶ Φίλιστος, ἐ πε ὶ παρελθε ῖ ν ο ὐ κ ἔ στι,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Plutarco e historia (Nicia) 1.1 Nicia 1.5: κα ὶ τελέως ἀ ναίσθητον. ἃ ς γο ῦ ν Θουκυδίδης ἐ ξήνεγκε πράξεις κα ὶ Φίλιστος, ἐ πε ὶ παρελθε ῖ ν ο ὐ κ ἔ στι, μάλιστά γε δ ὴ τ ὸ ν τρόπον κα ὶ τ ὴ ν διάθεσιν το ῦ ἀ νδρ ὸ ς ὑ π ὸ πολλ ῶ ν κα ὶ μεγάλων παθ ῶ ν καλυπτομένην περιεχούσας, ἐ πιδραμ ὼ ν βραχέως κα ὶ δι ὰ τ ῶ ν ἀ ναγκαίων, ἵ να μ ὴ παντάπασιν ἀ μελ ὴ ς δοκ ῶ κα ὶ ἀ ργ ὸ ς ε ἶ ναι. Quelle gesta di cui si sono occupati Tucidide e Filisto è impossibile ignorarle, dal momento che mettono decisamente in evidenza il modo [tropos] e la disposizione [diathesis] dell’uomo per via dei molti e grandi patimenti. [Queste cose le] ho ripercorse brevemente, di modo da non sembrare negligente e superficiale.

2 Plutarco e historia (Nicia) 1.2 Nicia 1.5: τ ὰ διαφεύγοντα το ὺ ς πολλούς, ὑ φ ᾽ ἑ τέρων δ ᾽ ε ἰ ρημένα σποράδην ἢ πρ ὸ ς ἀ ναθήμασιν ἢ ψηφίσμασιν ε ὑ ρημένα παλαιο ῖ ς πεπείραμαι συναγαγε ῖ ν, ο ὐ τ ὴ ν ἄ χρηστον ἀ θροίζων ἱ στορίαν, ἀ λλ ὰ τ ὴ ν πρ ὸ ς κατανόησιν ἤ θους κα ὶ τρόπου παραδιδούς. Ma quelle che sono sfuggite ai più, e che sono menzionate sporadicamente da altri, o che si trovano in dediche o decreti antichi, ho cercato di metterle insieme, non [per scrivere] una inutile historia cumulativa, ma piuttosto per offrire una considerazione del carattere [ethos] e del modo [tropos].

3 Plutarco e historia (Alessandro) 2.1 Alessandro 1.1-3: τ ὸ ν Ἀ λεξάνδρου το ῦ βασιλέως βίον κα ὶ το ῦ Καίσαρος, ὑ φ ᾽ ο ὗ κατελύθη Πομπήϊος, ἐ ν τούτ ῳ τ ῷ βιβλί ῳ γράφοντες, δι ὰ τ ὸ πλ ῆ θος τ ῶ ν ὑ ποκειμένων πράξεων ο ὐ δ ὲ ν ἄ λλο προερο ῦ μεν ἢ παραιτησόμεθα το ὺ ς ἀ ναγινώσκοντας, ἐὰ ν μ ὴ πάντα μηδ ὲ καθ ᾽ ἕ καστον ἐ ξειργασμένως τι τ ῶ ν περιβοήτων ἀ παγγέλλωμεν, ἀ λλ ὰ ἐ πιτέμνοντες τ ὰ πλε ῖ στα, μ ὴ συκοφαντε ῖ ν. E’ la vita di Alessandro il re e quella di Cesare, colui che abbatté Pompeo, che scrivo in questo libro. Per via della moltitudine di gesta trattate, non farò altra premessa se non pregare i lettori di non lamentarsi, in caso non riporteremo in dettaglio tutte le cose famose, ma piuttosto le abbrevieremo la maggior parte.

4 Plutarco e historia (Alessandro) 2.2 Alessandro 1.1-3: ο ὔ τε γ ὰ ρ ἱ στορίας γράφομεν, ἀ λλ ὰ βίους, ο ὔ τε τα ῖ ς ἐ πιφανεστάταις πράξεσι πάντως ἔ νεστι δήλωσις ἀ ρετ ῆ ς ἢ κακίας, ἀ λλ ὰ πρ ᾶ γμα βραχ ὺ πολλάκις κα ὶ ῥῆ μα κα ὶ παιδιά τις ἔ μφασιν ἤ θους ἐ ποίησε μ ᾶ λλον ἢ μάχαι μυριόνεκροι κα ὶ παρατάξεις α ἱ μέγισται κα ὶ πολιορκίαι πόλεων. Difatti noi non scriviamo historiai, ma vite [bioi]. E nelle gesta più illustri non vi è sempre una manifestazione di virtù [arete] o di malignità [kakia], ma spesso una piccola cosa, una parola, uno scherzo, hanno fatto mostra del carattere [ethos] più di battaglie con migliaia di morti, o degli schieramenti più grandi, o degli assedi di città.

5 Plutarco e historia (Alessandro) 2.3 Alessandro 1.1-3: ὥ σπερ ο ὖ ν ο ἱ ζ ῳ γράφοι τ ὰ ς ὁ μοιότητας ἀ π ὸ το ῦ προσώπου κα ὶ τ ῶ ν περ ὶ τ ὴ ν ὄ ψιν ε ἰ δ ῶ ν, ο ἷ ς ἐ μφαίνεται τ ὸ ἦ θος, ἀ ναλαμβάνουσιν, ἐ λάχιστα τ ῶ ν λοιπ ῶ ν μερ ῶ ν φροντίζοντες, ο ὕ τως ἡ μ ῖ ν δοτέον ε ἰ ς τ ὰ τ ῆ ς ψυχ ῆ ς σημε ῖ α μ ᾶ λλον ἐ νδύεσθαι κα ὶ δι ὰ τούτων ε ἰ δοποιε ῖ ν τ ὸ ν ἑ κάστου βίον, ἐ άσαντας ἑ τέροις τ ὰ μεγέθη κα ὶ το ὺ ς ἀ γ ῶ νας. Così come i pittori colgono la similarità nei ritratti dal viso e dall’espressione degli occhi, nella quale si manifesta il carattere [ethos], mentre si curano ben poco delle altre parti [del corpo], così a noi si deve permettere di concentrarci soprattutto sui segni [semeia] dell’anima [psyche], e in base a questi produrre un’immagine della vita di ciascuno, lasciando ad altri la grandezza e le sfide.


Κατέβασμα ppt "Plutarco e historia (Nicia) 1.1 Nicia 1.5: κα ὶ τελέως ἀ ναίσθητον. ἃ ς γο ῦ ν Θουκυδίδης ἐ ξήνεγκε πράξεις κα ὶ Φίλιστος, ἐ πε ὶ παρελθε ῖ ν ο ὐ κ ἔ στι,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google