Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

The Difference between Rich and Poor People Η διαφορά μεταξύ Πλουσίων και Φτωχών Ανθρώπων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "The Difference between Rich and Poor People Η διαφορά μεταξύ Πλουσίων και Φτωχών Ανθρώπων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 The Difference between Rich and Poor People Η διαφορά μεταξύ Πλουσίων και Φτωχών Ανθρώπων

3 Life is too short And Friends are too few. Η ζωή είναι πολύ μικρή Και Οι φίλοι είναι πολύ λίγοι.

4 One day, the father of a very wealthy family took his son on a trip to the country with the express purpose of showing him how poor people live. Μια μέρα, ο πατέρας μιας πολύ πλούσιας οικογένειας πήρε τον γιο του σε ένα ταξίδι στη χώρα, με σκοπό να του δείξει πως ζουν οι φτωχοί.

5 They spent a couple of days and nights on the farm of what would be considered a very poor family. Πέρασαν μερικές μέρες και νύχτες σε ένα αγρόκτημα που θα μπορούσε να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό μιας πολύ φτωχής οικογένειας Πέρασαν μερικές μέρες και νύχτες σε ένα αγρόκτημα που θα μπορούσε να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό μιας πολύ φτωχής οικογένειας.

6

7 On their return from their trip, the father asked his son, "How was the trip?" It was great, Dad." Στην επιστροφή τους από το ταξίδι, ο πατέρας ρώτησε το γιο του, - Πώς ήταν το ταξίδι; - Ήταν σημαντικό, μπαμπά.

8 - Did you see how poor people live?" the father asked. - Oh yeah, said the son. - So, tell me, what did you learn from the trip?" asked the father. -Είδες πως ζουν οι φτωχοί άνθρωποι; ρώτησε Πατέρας. - Α, ναι, είπε ο γιος. - Λοιπόν, πες μου, τι έμαθες από το ταξίδι; ρώτησε ο πατέρας

9

10 The son answered: - I saw that we have one dog and they had four. We have a pool that reaches to the middle of our garden and they have a creek that has no end. Ο γιος απάντησε: - Είδα ότι έχουμε ένα σκυλί και αυτοί είχαν τέσσερα. - Έχουμε μια πισίνα που φτάνει στη μέση του κήπου μας και αυτοί έχουν ένα ρυάκι που δεν έχει τέλος.

11 - We have imported lanterns in our garden and they have the stars at night. - Εμείς έχουμε βάλει φανάρια στον κήπο μας και αυτοί έχουν τα αστέρια της νύχτας.

12

13 - Our patio reaches to the front yard and they have the whole horizon. - We have a small piece of land to live on and they have fields that go beyond our sight. - Our patio reaches to the front yard and they have the whole horizon. - We have a small piece of land to live on and they have fields that go beyond our sight. - Ο δικός μας χώρος απλώνεται μέχρι την μπροστινή αυλή και αυτοί έχουν ολόκληρο τον ορίζοντα. - Εμείς έχουμε ένα μικρό κομμάτι γης για να ζούμε και αυτοί έχουν πεδιάδες που πηγαίνουν πέρα από τα μάτια μας.

14

15 - We have servants who serve us, but they serve others. - We buy our food, but they grow theirs. - We have walls around our property to protect us, they have friends to protect them. - Έμείς έχουμε υπηρετικό προσωπικό που μας φροντίζει, αλλά αυτοί φροντίζουν άλλους. - Εμείς αγοράζουμε το φαγητό μας, αλλά αυτοί το κάνουν μόνοι τους. - Εμείς έχουμε μάνδρες γύρω από την ιδιοκτησία μας για να μας προστατεύουν, αυτοί έχουν φίλους να τους προστατεύουν - Έμείς έχουμε υπηρετικό προσωπικό που μας φροντίζει, αλλά αυτοί φροντίζουν άλλους. - Εμείς αγοράζουμε το φαγητό μας, αλλά αυτοί το κάνουν μόνοι τους. - Εμείς έχουμε μάνδρες γύρω από την ιδιοκτησία μας για να μας προστατεύουν, αυτοί έχουν φίλους να τους προστατεύουν.

16

17 The boy's father was speechless. Then his son added, "Thanks, Dad, for showing me how poor we are." Ο πατέρας του αγοριού ήταν άφωνος. Όταν ο γιος του, πρόσθεσε: - Ευχαριστώ, μπαμπά, που μου έδειξες πόσο φτωχοί είμαστε.

18

19 Isn't perspective a wonderful thing? Makes you wonder what would happen Λογικά δεν είναι θαυμάσιο πράγμα; Σε κάνει να αναρωτιέσαι τι θα συμβεί

20 if we all gave thanks for everything we have, instead of worrying about what we don't have. ας είμαστε ευχαριστημένοι για ό, τι έχουμε, αντί να ανησυχούμε για ό, τι δεν έχουμε.

21

22 Appreciate every single thing you have, especially your friends! Pass this on to friends and help them refresh their perspective and appreciation. Εκτιμήστε κάθε πράγμα που έχετε, ειδικά τους φίλους σας! Στείλτε αυτό σε φίλους για να τους βοηθήσει να ανανεώσουν την άποψη και την εκτίμησή τους.

23

24 Life is too short and friends are too few. Η ζωή είναι πολύ μικρή και οι φίλοι είναι πολύ λίγοι.

25

26 With all Respect and Love. Με όλο το σεβασμό Και την αγάπη.

27 Τέλος Μετάφραση: Aggelias STUDIO 2011


Κατέβασμα ppt "The Difference between Rich and Poor People Η διαφορά μεταξύ Πλουσίων και Φτωχών Ανθρώπων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google