Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS)

2 Αποτελέσματα Ομίλου – Εννεάμηνο 2 ποσά σε € εκ20052004μεταβολή Κύκλος Εργασιών280,9399,6-29,7% Μικτά Αποτελέσματα39,363,3 Λοιπά Έσοδα (Έξοδα)-1,6-1,4 Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης23,218,2 Αποτελέσματα Συγγενών Εταιριών8,3-5,9 Κέρδη Εκμετάλλευσης22,837,8 Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα-4,3-2,1 Κέρδη πρό Φόρων18,535,7-48,2% Φόροι Περιόδου6,314,7 Καθαρά Κέρδη Περιόδου12,221,0 Δικαιώματα Μειοψηφίας0,0 Καθαρά Κέρδη Μετόχων12,221,0-42,1% EBITDA21,344,3-51,9%

3 Αποτελέσματα Ομίλου – 3 ο Τρίμηνο 3 ποσά σε € εκ20052004μεταβολή Κύκλος Εργασιών64,6131,0-48,9% Μικτά Αποτελέσματα4,518,0 Λοιπά Έσοδα (Έξοδα)-0,10,7 Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης5,15,9 Αποτελέσματα Συγγενών Εταιριών5,7-0,4 Κέρδη Εκμετάλλευσης5,012,4 Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα-1,9-0,9 Κέρδη πρό Φόρων3,111,5-73,0% Φόροι Περιόδου0,65,6 Καθαρά Κέρδη Περιόδου2,55,9 Δικαιώματα Μειοψηφίας0,0 Καθαρά Κέρδη Μετόχων2,55,9-58,5% EBITDA3,512,4-71,9%

4 Ισολογισμός Ομίλου 4 ποσά σε € εκ9/20056/20053/200512/2004 Πάγιο Ενεργητικό147,5144,6142,0139,9 Αποθέματα30,248,731,888,9 Απαιτήσεις214,9196,4235,4199,7 Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού71,657,029,30,0 Διαθέσιμα30,535,735,2 Σύνολο Ενεργητικού494,7482,4473,7463,7 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις5,1 Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρ.155,1165,9166,9212,7 Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός156,0135,4114,465,0 Καθαρή Θέση178,5176,0187,3180,9 Σύνολο Παθητικού494,7482,4473,7463,7 Καθαρός Δανεισμός125,599,779,229,8

5 Ταμειακές Ροές Ομίλου – Εννεάμηνο 5 ποσά σε € εκ20052004 Κέρδη πρό Φόρων18,535,7 Αποσβέσεις7,110,8 Προβλέψεις-0,1-0,3 Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα4,34,32,1 Λοιπά Στοιχεία-0,10,0 Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης-92,3-95,8 Λειτουργικές Ροές-62,6-47,6 Επενδυτικές Ροές-14,2-5,5-5,5 Χρηματοικονομικές Ροές72,172,137,6 Συνολική Ταμειακή Ροή-4,7-15,4 Διαθέσιμα -Αρχή Περιόδου35,254,654,6 Διαθέσιμα -Τέλος Περιόδου30,530,539,239,2

6 Ταμειακές Ροές Ομίλου – 3 ο Τρίμηνο 6 ποσά σε € εκ20052004 Κέρδη πρό Φόρων3,111,5 Αποσβέσεις2,31,7 Προβλέψεις0,0-0,1 Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα1,90,9 Λοιπά Στοιχεία0,10,0 Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης-20,3-28,4 Λειτουργικές Ροές-13,0-14,3 Επενδυτικές Ροές-5,2-5,2-2,3-2,3 Χρηματοικονομικές Ροές13,024,1 Συνολική Ταμειακή Ροή-5,27,5 Διαθέσιμα -Αρχή Περιόδου35,712,3 Διαθέσιμα -Τέλος Περιόδου30,530,519,8

7 Ανάλυση Μεταβολής Καθαρού Δανεισμού 7 ποσά σε € εκ9/20056/20053/200512/2004 Καθαρός Δανεισμός -125,5-99,7-79,2-29,8 Μεταβολή στον Καθαρό Δανεισμό από 31/12/2004 -95,7-69,9-49,4 Πελάτες-15,23,33,3-35,7 Κατασκευαστ. Συμβόλαια & Έργα σε Εξέλιξη -12,8-16,827,8 Πάγιο Ενεργητικό-7,5-5,1-1,4-1,4 Συμμετοχές-6,7-4,0-4,0-3,2-3,2 Λοιπά4,1-0,5-0,58,88,8 Προμηθευτές-44,6-37,0-36,8 Φόρος Εισοδήματος-12,9-9,8-9,8-9,0-9,0 -95,7-69,9-49,4

8 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων Άγγελος Κιοσκλής Φραγκοκκλησιάς 9, 151 25, Μαρούσι τηλ 210-6185592, τηλ. κέντρο 210-6185500 κιν. 6947-909049, fax 210-6185698 email akiosklis@jp-avax.gr


Κατέβασμα ppt "Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google