Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις Οικονομικό Επιμελητήριο Ρόδος 21 & 22 Νοεμβρίου 2014 Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις Οικονομικό Επιμελητήριο Ρόδος 21 & 22 Νοεμβρίου 2014 Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις Οικονομικό Επιμελητήριο Ρόδος 21 & 22 Νοεμβρίου 2014 Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος 1

2 Απόφαση ΣτΕ 2307/2014 2 Αντισυνταγματική κρίθηκε η διάταξη Συνταγματικές κρίθηκαν οι ρυθμίσεις που αφορούν : που απαγορεύει τη μονομερή προσφυγή στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) περικοπές στους μισθούς, και κατάργηση επιδομάτων που επιβλήθηκαν με την ΠΥΣ 6/2012 (η μείωση των κατώτατων αποδοχών των εργαζόμενων κατά 22% και κατά 32% για όσους εργαζόμενους δεν έχουν συμπληρώσει το 25 ο έτος της ηλικίας τους, η κατάργηση του επιδόματος γάμου, η ρύθμιση για τον θεσμό της μετενέργειας των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. τον περιορισμό της διάρκειας της ισχύος των συλλογικών συμβάσεων και της μετενέργειάς τους, μετά τη λήξη της ισχύος τους. Το ΣτΕ δέχτηκε τη συνταγματικότητα της αναγκαστικής λήξης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η Διαιτητική Απόφαση μπορεί να ρυθμίζει το σύνολο των όρων εργασίας, όπως ακριβώς και η ΣΣΕ και όχι μόνο τον βασικό μισθό / ημερομίσθιο.

3 -Ο μεσολαβητής καλεί τα μέρη σε κοινές συζητήσεις, προβαίνει σε κατ’ ιδίαν ακρόαση των μερών επί των αιτιολογημένων προτάσεων και αντιπροτάσεών τους για την κατάρτιση ΣΣΕ, που καταχωρούνται συνοπτικά σε Πρακτικό Μεσολάβησης, εξετάζει την οικονομική κατάσταση και εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας της παραγωγικής δραστηριότητας στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά - Αν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία μέσα σε προθεσμία 20 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάληψης των καθηκόντων του μεσολαβητή, προθεσμία η όποια δύναται να παραταθεί με συμφωνία των μερών, ο μεσολαβητής κοινοποιεί στα μέρη αιτιολογημένη πρόταση μεσολάβησης. 3 Προσφυγή στη Διαιτησία Άρθρο 4 Ν. 4303/17.10.2014

4 1. Η προσφυγή στη Διαιτησία μπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγματεύσεων με συμφωνία των μερών. 2.Είναι δυνατή η προσφυγή στη διαιτησία μονομερώς στις εξής περιπτώσεις: α) από οποιοδήποτε μέρος, εφόσον το άλλο μέρος αρνήθηκε τη μεσολάβηση, β) από οποιοδήποτε μέρος μετά την υποβολή της πρότασης μεσολάβησης. 3. Η διαιτησία διεξάγεται από έναν διαιτητή ή από Τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας, αν το ζητήσει ένα εκ των μερών. Στην περίπτωση μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, σύμφωνα με την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου, διεξάγεται από Τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας. 4 Προσφυγή στη Διαιτησία Άρθρο 4 Ν.4303/17.10.2014

5 Διαιτητική απόφαση Ο.Μ.Ε.Δ. 1/2014 5 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε Τ.Ε.Ρ.), που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.) που υπεγράφη μετά την απόφαση της Ολ ΣτΕ 2307/2014 και την ακύρωση των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1, 2 και 4 ΠΥΣ 6/2012. Μείωση του μισθού που ίσχυε το 2009 κατά 12% σε όλα τα κλιμάκια εξαιτίας των δυσμενών οικονομικών συνθηκών. Αυτό σημαίνει ότι ο εισαγωγικός μισθός των τεχνικών στο εξής θα αναπροσαρμοστεί στα 1010 ευρώ. καθώς & Αύξηση των ωρών ημερήσιας απασχόλησης στις 8 από 7 που ίσχυε με την προηγούμενη σύμβαση. Η ισχύς της ξεκινάει από 9 Ιανουαρίου 2013, με εξαίρεση τα οικονομικά θέματα η ισχύς των οποίων αρχίζει από την κατάθεσή της στο υπουργείο Εργασίας (Π.Κ. Υπ. Εργασίας : 1/4.9.2014).

6 Δέσμευση ισχύος ΣΣΕ 6 Κανόνας της αμφιμερούς δέσμευσης των μελών όσον αφορά τις κλαδικές & ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ Κανόνας γενικής δέσμευσης των επιχειρησιακών ΣΣΕ. Στην περίπτωση των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων δεσμεύονται κατ’ εξαίρεση και τα μη μέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης, δηλαδή δεσμεύονται άπαντες οι εργαζόμενοι της επιχείρησης.

7 Κλαδική ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων 7 Σ.Σ.Ε. (30.12.2013) Ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας (Π.Κ. 14/31.12.2013) Ισχύς από 1.1.2014 έως την 31.12.2015. Συμβαλλόμενα μέρη : Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργατών Επισιτισµού & Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελµάτων & Πανελλήνια Οµοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.) Σ.Σ.Ε. (27.12.2013) Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ρόδου (Π.Κ. 1/15.1.2014). Ισχύς από 1.4.2014 έως την 31.12.2016. Συμβαλλόμενα μέρη : ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ ΡΟ∆ΟΥ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟ∆ΟΥ

8 8 Άρθρο 10 τοπικής κλαδικής ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου2014-2016) Παρακράτηση Συνδικαλιστικής συνδρομής (Άρθρο 10 τοπικής κλαδικής ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου2014-2016) Όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υποχρεούνται να. παρακρατούν κατά την πληρωµή της µισθοδοσίας του µηνός Ιουλίου, εκάστης θερινής τουριστικής περιόδου (σεζόν), από τους µισθωτούς που υπάγονται στις 4 κατηγορίες, ποσό αξίας 20 ευρώ, ποσό που αποτελεί την ετήσια συνδροµή τους, προς το Σωµατείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, του οποίου είναι µέλη. Η ξενοδοχειακή επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο Σωµατείο ποιοί εργαζόµενοι δεν αποδέχονται την ως άνω παρακράτηση, αποστέλλοντας πίνακα µε αναλυτική κατάσταση, στην οποία το κάθε µέλος θα έχει αναγράψει ιδιοχείρως το ονοµατεπώνυµο του και θα έχει θέσει παραπλεύρως την υπογραφή του.

9 9 Όσοι εργαζόµενοι δεν επιθυµούν να γίνεται η παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς από τις αποδοχές τους, υποχρεούνται να καταθέσουν έγγραφη δήλωση, µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στο Σωµατείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου (Σ.Ξ.Ρ.), µε ταυτόχρονη κοινοποίηση της προς τον εργοδότη τους, συνοδευόµενη από βεβαίωση του Σ.Ξ.Ρ. ότι ο εργαζόµενος δεν είναι µέλος του. Σε κάθε άλλη περίπτωση η παρακράτηση είναι υποχρεωτική. Το παρακρατούµενο ποσό θα κατατίθεται, µέσα σε προθεσµία 15 ηµερών από την παρακράτηση, σε τραπεζικό λογαριασµό, υπέρ του Σ.Ξ.Ρ., τα στοιχεία του οποίου έγκαιρα και µε αποκλειστική ευθύνη του, το Σωµατείο οφείλει να γνωστοποιεί µε δήλωση του εγγράφως, στην ξενοδοχειακή επιχείρηση, µε την κοινοποίηση της συγκεκριµένης απόφασης, του διοικητικού του συµβουλίου του σωµατείου. Την δήλωση του αυτή το Σωµατείο οφείλει να επαναλαµβάνει κάθε φορά που µεταβάλλονται τα στοιχεία του λογαριασµού. Άρθρο 10 τοπικής κλαδικής ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου2014-2016) Παρακράτηση Συνδικαλιστικής συνδρομής (Άρθρο 10 τοπικής κλαδικής ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου2014-2016)

10 Συνεχίζει να χορηγείται: εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις Σ. Σ. Ε. που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει αμέσως να ισχύει κάθε άλλο προβλεπόμενο σε αυτές επίδομα. Περικοπή Επιδομάτων ως Διευθυντικό Δικαίωμα με την πάροδο του τριμήνου & εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα Σ.Σ.Ε. (Π.Υ.Σ. 6/28.2.2012) 10 ο βασικός μισθός ή το βασικό ημερομίσθιο, το επίδομα ωρίμανσης, το επίδομα τέκνων, το επίδομα σπουδών, το επίδομα επικινδύνου εργασίας,

11 Ο Νόμιμος νομοθετημένος κατώτατος μισθός & ημερομίσθιο (Άρθρο 103, Ν.4172/2013 & υποπαράγραφος ΙΑ.6 εδ.2, Ν.4254/7.4.2014 ) 11 Αφορά τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας. (στο τέλος του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Ν. 4172/2013 προστίθεται με το πολυνομοσχέδιο η φράση: "Ως τέτοιος νοείται μία μοναδική αξία (ποσό) αναφοράς ) Ο Υπουργός Εργασίας θα εκδίδει απόφαση καθορισμού του κατωτάτου μισθού & ημερομισθίου Η φράση "μοναδική αξία" αναφέρεται στο νόμιμο νομοθετημένο (από το 2017 και μετά) κατώτατο μισθό Ο μηχανισμός διαμόρφωσης του θα τεθεί σε ισχύ μετά τα προγράμματα Δημοσιονομικής Προσαρμογής, δηλαδή όχι πριν από την 1.1.2017

12 Περικοπή Επιδόματος Γάμου εργαζόμενων που αμείβονται με το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό & ημερομίσθιο Περίπτωση 3, υποπαράγραφος ΙΑ.11 πρώτο άρθρο Ν.4093/2012 Πέραν της μηνιαίας τακτικής προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας καμία άλλη προσαύξηση δεν περιλαμβάνεται στο νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο. 12

13 Άρθρο 3,παρ.5, τοπικής κλαδικής ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου2014-2016) Ενήλικοι νέοι ξενοδοχοϋπάλληλοι κάτω των 25 ετών (Άρθρο 3,παρ.5, τοπικής κλαδικής ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου2014-2016) 13 Ως προς τις βασικές µηνιαίες αποδοχές των ενηλίκων νεοεισερχόµενων στον ξενοδοχειακό κλάδο εργαζοµένων έως 25 ετών ισχύουν τα ειδικώς προβλεπόµενα για τους έως 25 ετών εργαζοµένους από την εκάστοτε ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε πλέον 10% ανάλογα µε την οικογενειακή τους κατάσταση, την προϋπηρεσία τους και την ιδιότητα τους ως υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη, εφόσον η επιχείρηση επιθυµεί να αµείβει τον εν λόγω εργαζόµενο σύµφωνα µε την ρύθµιση της παρούσας παραγράφου.

14 Συμβαλλόμενες Οργανώσεις : Όροι αμοιβής & εργασίας : Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.Δεν μεταβάλλεται ο κατώτατος μισθός & το ημερομίσθιο Σ.Ε.Τ.Ε. Όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας, που θεσπίσθηκαν με τις προηγούμενες Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. αποτελούν ενιαίο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν. Σ.Ε.Β. Τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν ότι το επίδομα γάμου έχει θεσμικό και καθολικό χαρακτήρα για τους εργαζόμενους όλης της χώρας (άρθρο 1, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2013). Ε.Σ.Ε.Ε. Ο εργαζόμενος πατέρας έχει αυτοτελές δικαίωμα και με τις ίδιες προϋποθέσεις χρήσης της προβλεπόμενης από τις ΕΓΣΣΕ άδειας φροντίδας παιδιού, χορηγούμενου του δικαιώματος και σε περίπτωση που η μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη (Άρθρο 2) Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΣΣΕ 2014 26.3.2014 14

15 Οι προσαυξήσεις προϋπηρεσίας (Άρθρο 1, Υποπαράγραφος ΙΑ.11. Ν. 4093/12.11.2012) 15 Των αμειβομένων βάσει του κατώτατου νομοθετημένου μισθού ή ημερομισθίου καταβάλλονται σε εργαζόμενο με προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, για μεν τους εργατοτεχνίτες μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, για δε τους υπαλλήλους μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους και ισχύουν για την συμπληρωθείσα υπηρεσία την 14.2.2012 Από 14.2.2012 & μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, ΣΣΕ ή ΔΑ, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας (Άρθρο 4 Π.Υ.Σ. 6/2012).

16 Συλλογική ρύθμιση Ποσόν ανά έτος υπηρεσίας ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας5,60 € ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου 5,60 € ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου 5,00 € ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων Λασιθίου 4,00 € ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων Χανίων 5,60 € Επίδομα προϋπηρεσίας ξενοδοχοϋπαλλήλων 16

17 Το χορηγούµενο επίδοµα προϋπηρεσίας ανά έτος υπηρεσίας, καθορίζεται από την 1.1.2014 έως την 31.12.2016 στο ποσό των 5,00 ευρώ. Ως χρόνος προϋπηρεσίας υπολογίζεται µόνον ο χρόνος παροχής πραγµατικής εργασίας του εργαζόµενου, σε οποιαδήποτε ξενοδοχειακή επιχείρηση. Χρόνος κατά τον οποίο δεν παρέχεται εργασία δεν δύναται να προσµετρηθεί για τον υπολογισµό του συγκεκριµένου επιδόµατος, ασχέτως του γεγονότος αν ο εργαζόµενος επαναπροσλαµβάνεται την επόµενη τουριστική περίοδο στην ίδια ξενοδοχειακή επιχείρηση. Ρητά συµφωνείται ότι ο ανωτέρω τρόπος υπολογισµού αφορά αποκλειστικά και µόνον τον καθορισµό του Επιδόµατος Προϋπηρεσίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 4 της υπ' αριθ. 6/2012 Π.Υ.Σ. Άρθρο 4, τοπικής κλαδικής ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου Επίδοµα προϋπηρεσίας Άρθρο 4, τοπικής κλαδικής ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου 17

18 Για τους εγγεγραμμένους ανέργους στα οικεία μητρώα ανέργων, άνω των 25 ετών με διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας μεγαλύτερη των 12 μηνών ( μακροχρόνια ανεργία ) που προσλαμβάνονται ως Υπάλληλοι ο κατώτατος μισθός προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία και συνολικά με 15% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω. Προσαυξήσεις προϋπηρεσίας Μακροχρόνια άνεργων υποπαράγραφος ια.7, Ν.4254/7.4.2014 18

19 Χρόνος αναγνώρισης Προϋπηρεσίας Άρειος Πάγος 1822/2011 19 Το επίδομα προϋπηρεσίας διανυθείσας σε άλλους εργοδότες, αρχίζει από την υποβολή των σχετικών πιστοποιητικών εργασίας στον εργοδότη, στον οποίο υπηρετεί ο μισθωτός. Η καταβολή των μεγαλύτερων αποδοχών, λόγω της προϋπηρεσίας αυτής, αρχίζει από την υποβολή των παραπάνω πιστοποιητικών.

20 Των εργαζόμενων που η αμοιβή τους δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας (κλαδική, ομοιεπαγγελματική, επιχειρησιακή ) : οι μισθολογικοί όροι καθορίζονται από το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό & ημερομίσθιο, οι μη μισθολογικοί όροι καθορίζονται από τις ρυθμίσεις της ΕΓΣΣΕ Τι ισχύει για εργαζόμενους με ειδικότητα που δεν καλύπτεται από την ΣΣΕ των ξενοδοχοϋπαλλήλων 20

21 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν.1082/1980 (Α΄ 250) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποχρεούνται, κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού να χορηγούν εκκαθαριστικό σημείωμα, ή σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος, ανάλυση μισθοδοσίας. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού και οι επ’ αυτών κρατήσεις θα πρέπει να απεικονίζονται αναλυτικά. Δεν απαιτείται υπογραφή του εργαζόμενου σε αποδεικτικό χορήγησης του εκκαθαριστικού σημειώματος. Εκκαθαριστικό σημείωμα υποπαράγραφος ΙΑ.5, εδ.1, Ν.4254/7.4.2014 21

22 Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγεί στους εργαζόμενους εκκαθαριστικά σημειώματα. Δεν υφίσταται όμως υποχρέωση ύπαρξης υπογραφής τους επ’ αυτών. Η χορήγηση του μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω e-mail στην προσωπική διεύθυνση του κάθε εργαζόμενου. Εκκαθαριστικό σημείωμα (Έγγραφο Υπ. Εργασίας 31637/4.10.2010) 22

23 Εκκαθαριστικό σημείωμα 23 Η εξοφλητική απόδειξη θα πρέπει να είναι αναλυτική, ήτοι να αναφέρει τα επί μέρους ποσά, τα οποία απαρτίζουν τις καταβληθείσες αποδοχές του εργαζομένου, καθώς επίσης και τις αιτίες καταβολής τους. Αντιθέτως, η εξοφλητική απόδειξη, η οποία δεν είναι αναλυτική, δεν καθορίζει δηλαδή τις οφειλόμενες και τις καταβληθείσες τελικά αποδοχές του εργαζομένου, είναι αόριστη και δεν λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο (ΑΠ 24/ 2000).

24 Οικειοθελείς παροχές 24 Η οικειοθελής παροχή δεν μπορεί να ανακληθεί μονομερώς από τον εργοδότη, εκτός αν αυτός επιφύλαξε ρητώς για τον εαυτό του το δικαίωμα της μονομερούς ανάκλησής της (Άρειος Πάγος 1202/2002). Μονομερής μείωση του μισθού από τον εργοδότη δεν είναι δυνατή & αν γίνει έχει τις συνέπειες της μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων της σύμβασης. Οι ευνοϊκότεροι όροι της ατομικής σύμβασης ανήκουν στην συμβατική και διαπραγματευτική ελευθερία των μερών της ατομικής σύμβασης, δεν είναι αναγκαστικοί και συνεπώς δύναται να τροποποιηθούν μεταγενέστερα ( δυσμενέστερα ή ευμενέστερα) για τον μισθωτό.

25 Άρση χορήγησης επιδόματος εξ ελευθεριότητας 25 Ρητά συμφωνείται ότι το τυχόν χορηγούμενο εξ’ ελευθεριότητας επίδομα στο μισθωτό τελεί υπό την αίρεση της άρσης χορήγησης του κατά την κρίση του εργοδότη. Λοιπές πάσης φύσεως παροχές που δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα,δεν ρυθμίζονται δηλαδή από Επιχειρησιακές ή Κλαδικές Σ.Σ.Ε., Πρακτικά Συμφωνίας κ.λπ.) παρέχονται οικειοθελώς και εξ ελευθεριότητος από τον εργοδότη, παραμένουν δε με την επιφύλαξη κάθε σχετικού δικαιώματος αυτού.

26 Μετενέργεια μη μισθολογικών όρων ΣτΕ 2307/2014 26 Όταν περιέρχεται μια ΣΣΕ σε μετενέργεια καταργούνται και οι θεσμικοί μη μισθολογικοί όροι (τουλάχιστον όσοι εμμέσως προσαυξάνουν τις αποδοχές). Δεν δικαιολογείται εν προκειμένω εξαίρεση των μη μισθολογικών όρων. Συνεπώς ο εργοδότης στο πλαίσιο του διευθυντικού το δικαιώματος δύναται να προβεί σε περικοπή των μη μισθολογικών όρων που προσαυξάνουν το μισθολογικό κόστος & οι οποίοι προβλέπονταν στη λήξασα ΣΣΕ ( και δεν αφορούν τις θεσμικές ρυθμίσεις της ΕΓΣΣΕ) με την πάροδο του τριμήνου & εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα Σ.Σ.Ε.

27 Μη μισθολογικοί όροι Δυνατότητα εφαρμογής εξαήμερης εργασίας 27 Oι μη μισθολογικοί όροι των ΣΣΕ που έχουν λήξει και έχει παρέλθει και η παράταση ισχύος τους μπορούν να μεταβληθούν με νέα ΣΣΕ καθώς και με ατομική σύμβαση εργασίας με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου. Για τους νεοπροσλαμβανόμενους στην ατομική σύμβαση μπορεί να συμφωνηθεί η εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία. (Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας 17235/509/11.6.2013). Η ΕΓΣΣΕ της 26.2.1975 προέβλεψε τη δυνατότητα καθιέρωσης & όχι της υποχρεωτικής θέσπισης της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας

28 Εργαζόμενοι στα επισιτιστικά καταστήματα 28 Oι μη μισθολογικοί όροι των ΣΣΕ που έχουν λήξει και έχει παρέλθει και η παράταση ισχύος τους μπορούν να μεταβληθούν με νέα ΣΣΕ καθώς και με ατομική σύμβαση εργασίας με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου. Για τους νεοπροσλαμβανόμενους στην ατομική σύμβαση μπορεί να συμφωνηθεί η εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία. (Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας 17235/509/11.6.2013).

29 Με την ΣτΕ 2307/2014 κρίνεται ότι όταν περιέρχεται μια ΣΣΕ σε μετενέργεια καταργούνται και οι θεσμικοί μη μισθολογικοί όροι, όσοι τουλάχιστον εμμέσως προσαυξάνουν τις αποδοχές. Ειδικά για τη πενθήμερη εργασία ως μη μισθολογικού όρου, από την εφαρμογή του οποίου δεν επέρχεται επαύξηση του μισθού και του κόστους της εργασίας για τον εργοδότη, δεν δικαιολογείται η μονομερής κατάργησή του (από την πλευρά του εργοδότη) και η εφαρμογή εξαημέρου. 29 Μετατροπή του πενθημέρου σε εξαήμερο κατά τη μετενέργεια

30 Πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία ξενοδοχοϋπαλλήλων Άρθρο 5, ΣΣΕ 30.12.2013 30 H Πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με 40 ώρες εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων βάσει ΣΣΕ ισχύει µόνο: 1. Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας 5 αστέρων 2. Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας 4 αστέρων 3. Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατηγορίας 3 αστέρων από 35 δωµάτια & άνω. 4. Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατηγορίας 2 αστέρων από 35 δωµάτια & άνω. Οι ηµέρες εβδοµαδιαίας ανάπαυσης των εργαζοµένων επί πενθήµερο πρέπει να είναι συνεχόµενες (παρ.7, ∆Α 28/83)

31 Εβδομαδιαία εργασία μισθωτών καταστημάτων 31 Η διάταξη του άρθρου 42,παρ.4, Ν.1892/1990 που καθιέρωνε 5νθήμερη εβδομαδιαία εργασία για τους μισθωτούς των καταστημάτων αντικαταστάθηκε ως εξής: « 4. Με Σ.Σ.Ε. μπορούν να καθορίζονται ζητήματα που αφορούν τις ημέρες εβδομαδιαίας απασχόλησης εργαζομένων στα καταστήματα για συνολικό εβδομαδιαίο συμβατικό ωράριο 40 ωρών.» (Άρθρο 1, Υποπαράγραφος ΙΑ.14. Ν. 4093/12.11.2012).

32 Επιχείρησης εφαρμόζουσας το σύστημα χορήγησης ομαδικών αδειών, οι ενήμεροι για το γεγονός αυτό μισθωτοί της, οφείλουν να κάνουν χρήση της άδειάς τους κατά το διάστημα της διακοπής των εργασιών της. Καθηγητής φροντιστηρίου. Περίοδοι Χριστουγέννων & Πάσχα. 32 Ομαδικές άδειες

33 33 Καθηγητής φροντιστηρίου αμειβόμενος με το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό και πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο 18, 21 & 40 ωρών αντίστοιχα ΠροϋπηρεσίαΜηνιαίος μισθός Ωρομίσθιο πλήρους απασχόλησης 18 ώρες εργασία εβδομαδιαία 21 ώρες εργασία εβδομαδιαία 40 ώρες εργασία εβδομαδιαία Χωρίς τριετία 586,08 €7,81€ 6,70 € 3,52 € 1 τριετία644,69 €8,60 € 7,37 € 3,87 € 2 τριετίες703,30 €9,38 € 8,04 € 4,22 € 3 τριετίες761,91 €10,16 € 8,71 € 4,57 € Ωράριο εργασίας & αμοιβή καθηγητών φροντιστηρίων

34 34 Διάλειμμα εργασίας Για ημερήσια εργασία άνω των 6 ωρών, διάλειμμα 15 λεπτών. (Π.Δ. 88/1999 Για ημερήσια εργασία άνω των 6 ωρών, διάλειμμα 15 λεπτών. (Π.Δ. 88/1999). Αν δεν έχει προβλέπεται κάτι διαφορετικό από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, ατομική σύμβαση εργασίας, ο χρόνος του διαλείμματος παρατείνει τον ημερήσιο χρόνο εργασίας. Στις ειδικότητες όλων των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ χορηγείται κατά την διάρκεια της εργασίας τους διάλειμμα 20 λεπτών, το οποίο θεωρείται κανονικά ως χρόνος εργασίας (άρθρο 3, ΣΣΕ Εμπορίου 19-7-2002, ετών 2002-2003). Μη χορήγηση διαλείμματος Σοβαρότητα παράβασης :ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

35 Συλλογική ρύθμιση Πρόσθετες ημέρες Αργίας ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας. Είναι σε ισχύ 1.1. ΣΣΕ Επισιτιστικών καταστημάτων. Είναι σε μετενέργεια Καθαρά Δευτέρα ΣΣΕ Κλινικών ΟΣΝΙΕ. Είναι σε ισχύ 1.1, 6.1, Καθαρά Δευτέρα, Μεγάλη Παρασκευή, Αγίου Πνεύματος, 26.12 ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου 1.1. – 6.1. – Καθαρά Δευτέρα – 11.11. ΣΣΕ Οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων. Είναι σε μετενέργεια από 16.6.2012 1.1, 6.1, Καθαρά Δευτέρα, 26.12 Τι ισχύει με τις πρόσθετες ημέρες αργίας 35

36 σε περίπτωση που δεν έχουν υπογραφεί ατομικές συμβάσεις εργασίας που δεν έχουν χορηγηθεί εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας ακολουθείται η διαδικασία για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων βάσει της Υ.Α. 2063/Δ1 632/2011 36 Μη χορήγηση ατομικών συμβάσεων & εκκαθαριστικών σημειωμάτων Είδος Παράβασης Πολύ υψηλή ΥψηλήΣημαντικήΧαμηλήΠολύ χαμηλή Ελλιπής γνωστοποίηση όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας στον εργαζόμενο Χ Μη γνωστοποίηση όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας στον εργαζόμενο Χ Μη χορήγηση αναλυτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών. Χ Μη χορήγηση εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών Χ

37 Επιβαλλόμενο πρόστιμο για επιχείρηση κατά Δέσμια Αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας. Ισχύς από 15.9.2013 (Υ.Α. 27397/122/19.8.2013 & Υ.Α. 8422/20/2014) : 37 Μη επίδειξη α) εντύπων όρων ατομικής σύμβασης εργασίας β)ειδικού βιβλίου τροποποίησης ωραρίου & υπερωριών, γ) εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών για το τελευταίο τουλάχιστον 3μηνο δ) βιβλίου παρουσίας σε οικοδομικά - τεχνικά έργα Αριθμός εργαζομένων Πρόστιμο για κάθε επί μέρους παράβαση από 1 έως 10300,00 €. από 11 έως 501.000,00 € από 51 έως 1502.000,00 € από 151 έως 2503.000,00 € από 251 και άνω5.000,00 €

38 Δεν απαιτείται, σύμφωνα με την Υ.Α. 27397/122/19.8.2013 για τις παραβάσεις αυτές της εργατικής νομοθεσίας, προηγουμένη κλήση του εργοδότη για να παροχή εξηγήσεων. Για την επιβολή του αντίστοιχου προστίμου λαμβάνονται υπόψη, μόνο οι εργαζόμενοι του τόπου όπου διενεργείται ο έλεγχος και όχι το σύνολο του προσωπικού της επιχείρησης. 38 Κυρώσεις ΣΕΠΕ επί αδήλωτης εργασίας

39 39 Κυρώσεις ΣΕΠΕ επί μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού Για κάθε αδήλωτο υπάλληλο Μισθός επί (x) Μήνες Εργασίας Επιβαλλόμενο Πρόστιμο Για υπάλληλο ηλικίας άνω των 25 ετών 586,081810.549,44 € Για υπάλληλο ηλικίας κάτω των 25 ετών 510,95189.197,10 € Αδήλωτη εργασία : Με τον όρο αυτό νοούνται όλες οι αμειβόμενες δραστηριότητες που είναι νόμιμες ως προς τη φύση τους, αλλά δεν δηλώνονται στις δημόσιες αρχές Εντοπισμός στον επιτόπιο έλεγχο να μην έχει αναγραφεί εργαζόμενος Άρθρο 1, Υ.Α. 27397/122/19.8.2013

40 40 Κυρώσεις ΣΕΠΕ επί μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού Για κάθε αδήλωτο εργάτη Ημερομίσθιο επί (x)Ημέρες Εργασίας Επιβαλλόμενο Πρόστιμο Για εργατοτεχνίτη ηλικίας άνω των 25 ετών 26,1840310.550,54 € Για εργατοτεχνίτη ηλικίας κάτω των 25 ετών 22,834039.200,49 € Το πρόστιμο αυτό για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο καταλογίζεται πλέον από 1.6.2014 εκτός από το ΣΕΠΕ και από την ΕΥΠΕΑ (άρθρο 20 Ν. 4255/2014)

41 41 Κυρώσεις ΙΚΑ & Ε.ΥΠ.Ε.Α. επί μη τήρησης του Ε4 από τον υπόχρεο εργοδότη. [ΥΑ. Φ11321/11115/802/2.6.2014 (ΦΕΚ 1551/12.6.2014 τ.Β')] Πέραν του προστίμου που επιβάλλεται για την μη αναγραφή εργαζόμενου στο Πίνακα Προσωπικού, καθιερώνεται ειδική αυτοτελής κύρωση (αυτοτελές πρόστιμο), που επιβάλλεται από τους ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και τους αρμόδιους υπαλλήλους Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, στις περιπτώσεις μη τήρησης από τον υπόχρεο εργοδότη του εντύπου Ε4. Το αυτοτελές επιβαλλόμενο πρόστιμο για την παράβαση αυτή, ανέρχεται σε 500 ευρώ και επιβάλλεται σωρευτικά και ανεξάρτητα από την επιβολή του προστίμου που αφορά στην μη αναγραφή εργαζομένου στο Πίνακα Προσωπικού

42 42 Κυρώσεις ΙΚΑ & Ε.ΥΠ.Ε.Α. επί μη τήρησης του Ε4 από τον υπόχρεο εργοδότη. [ΥΑ. Φ11321/11115/802/2.6.2014 (ΦΕΚ 1551/12.6.2014 τ.Β')] Η παράβαση για τη «μη τήρηση του ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού», αφορά: α) Την μη υποβολή του εντύπου Ε4 - Πίνακας Προσωπικού στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. β) Στην μη τήρηση του εντύπου Ε4 στο χώρο απασχόλησης. Στην α' περίπτωση, το αυτοτελές πρόστιμο επιβάλλεται ταυτόχρονα και με την ίδια Π.Ε.Π. με το πρόστιμο, για τη μη αναγραφή εργαζομένου. Στην β' περίπτωση, με τη παράβαση της μη τήρησης του Πίνακα Προσωπικού στο χώρο απασχόλησης, εξομοιούται και η μη επίδειξη «του ισχύοντα Πίνακα» στα ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ο έλεγχος για τη μη ανάρτηση σε εμφανές σημείο στο χώρο απασχόληση του Εντύπου Ε4 δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ελεγκτικών οργάνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

43 Ο εργοδότης έχει ποινικές & όχι διοικητικές κυρώσεις. Με το νόμο προβλέπεται ότι η Ο εργοδότης έχει ποινικές & όχι διοικητικές κυρώσεις. Με το νόμο Ν.3846/2010 προβλέπεται ότι η εργασία που παρέχεται την 6η μέρα της εβδομάδος, κατά παράβαση του συστήματος πενθήμερης εργασίας, ανεξαρτήτως από τις προβλεπόμενες κυρώσεις, αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 30%. Δεν υπάγονται στη διάταξη αυτή οι ξενοδοχειακές & επισιτιστικές επιχειρήσεις 43 Εργασία την έκτη ημέρα Άρθρο 8, Ν3846/2010

44 Με την παρούσα Σ.Σ.Ε. και εφόσον απαιτείται παρέκκλιση από τις κείµενες διατάξεις λόγω φόρτου εργασίας και της εποχικότητας της απασχόλησης, συµφωνούνται τα παρακάτω: Εάν οι µισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα εργαστούν κατά την 6η και 7η ηµέρα της εβδοµάδας, δηλαδή την µία ή και τις δύο ηµέρες της ανάπαυσης τους, τους οφείλεται πρόσθετη αµοιβή. Εάν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι που υπάγονται στην παρούσα εργασθούν επί 8 ώρες την έκτη ή και την έβδοµη ηµέρα της εβδοµάδος, δηλαδή την µία ή και τις δύο ηµέρες της ανάπαυσης τους, για µεν την έκτη ηµέρα τους οφείλεται αποζηµίωση, ύψους ενός ηµεροµισθίου, για δε την έβδοµη ηµέρα (Κυριακή) τους οφείλεται αµοιβή της τάξεως του 75% ηµεροµισθίου τους και µία ηµέρα ανάπαυσης, για την οποία θα λάβουν ως αµοιβή ένα (1) ηµεροµίσθιο, όπως ο µισθός αυτός έχει προσδιοριστεί από τη νοµολογία για την εργασία της 6ης και 7ηςηµέρας, για τους επί πενθηµέρω εργαζοµένους. 44 Εργασία κατά την 6η & 7η ηµέρα της εβδοµάδος Άρθρο 8 τοπική κλαδική ΣΣΕ 27.12.2013 Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου Εργασία κατά την 6η & 7η ηµέρα της εβδοµάδος Άρθρο 8 τοπική κλαδική ΣΣΕ 27.12.2013 Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου

45 Η εργασία κατά την έκτη ή και έβδοµη ηµέρα καθ' εβδοµάδας, εφ' όσον προκύψει, αυξάνει τις µηνιαίες αποδοχές των εργαζοµένων και λειτουργεί υπέρ αυτών. Σε καµία, λοιπόν, περίπτωση η εργασία τους κατά τις ηµέρες αυτές δεν δύναται να θεωρηθεί απλή (µεµονωµένη) ή κατά σύστηµα παράβαση του συστήµατος της πενθήµερης εργασίας — το οποίο εξακολουθεί και ισχύει, αφού όποτε συµβαίνει αυτό, γίνεται λόγω του αυξηµένου φόρτου εργασίας και της εποχικότητας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και όχι από πρόθεση µη τήρησης του συµπεφωνηµένου πενθηµέρου. Η επιλογή των εργαζοµένων που τυχόν εργαστούν κατά την έκτη ή έβδοµη ηµέρα της εβδοµάδας ανήκει αποκλειστικά στο διευθυντικό δικαίωµα των εργοδοτριών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Εργασία κατά την 6η & 7η ηµέρα της εβδοµάδος Άρθρο 8 τοπική κλαδική ΣΣΕ 27.12.2013 Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου Εργασία κατά την 6η & 7η ηµέρα της εβδοµάδος Άρθρο 8 τοπική κλαδική ΣΣΕ 27.12.2013 Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου 45

46 Οι Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις επιτρέπεται να απασχολήσουν τους μισθωτούς, πέραν του ανωτάτου ορίου της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας και μέχρι μία (1) ώρα ημερησίως, χωρίς να καταβάλουν πρόσθετη αμοιβή εξ αιτίας αυτής της υπέρβασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας υπολογιζόμενος επί περιόδου οκτώ (8) το πολύ εβδομάδων, δεν υπερβαίνει τον αριθμό των 40 ωρών εργασίας. Απασχόληση πέραν του ανωτάτου ορίου της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας (ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας 30.1.2013, άρθρο 5) 46

47 Οι επιχειρήσεις με σύστημα πενθήμερης εργασίας σε περίπτωση που παρουσιάσουν πληρότητα που υπερβεί το 75% και για όσο διάστημα διατηρείται το συγκεκριμένο ποσοστό αποδεικνυόμενο από το βιβλίο πόρτας του ξενοδοχείου, θεωρημένο από την οικεία ΔΟΥ ή άλλο πρόσφορο μέσο, επιτρέπεται να απασχολήσουν τους μισθωτούς, πέραν του ανωτάτου ορίου της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας και μέχρι 2ώρες ημερησίως, χωρίς να καταβάλουν πρόσθετη αμοιβή εξ' αιτίας αυτής της υπέρβασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας υπολογιζόμενες επί περιόδου 8 το πολύ εβδομάδων, δεν υπερβαίνει τον αριθμό των 40 ωρών εργασίας. Προς αντιστάθμιση των πρόσθετων ωρών εργασίας δύναται να χορηγείται στον εργαζόμενο αντί μειωμένου ωραρίου ανάλογο ρεπό ή συνδυασμός και των δύο. Διευθέτηση χρόνου εργασίας στα Ξενοδοχεία 47

48 48 Απασχόληση πέραν του ημερησίου συμβατικού ωραρίου & έως τις 40 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας Άρειος Πάγος 1158/2011 & 526/2013 Αν ο μισθωτός, δεν υπερβεί κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας : το συμβατικό εβδομαδιαίο όριο των 40 ωρών & το νόμιμο ημερήσιο ωράριο των 9 ωρών επί πενθημέρου & των 8 ωρών επί εξαημέρου δεν δικαιούται την οικεία πρόσθετη αμοιβή (ωρομίσθιο επαυξημένο κατά 20%) διότι δεν έχει πραγματοποιήσει υπερεργασία.

49 49 ( Μον. Πρωτ. Αθηνών 435/2007). H απασχόληση κατά την 9η ώρα επί πενθημέρου. Μη ισοκατανομή του χρόνου εργασίας την εβδομάδα ( Μον. Πρωτ. Αθηνών 435/2007). Από το συσχετισμό του ημερήσιου προς το εβδομαδιαίο ωράριο η απασχόληση κατά την 9η ώρα μπορεί: α) να μην αποτελεί υπερεργασία, όταν το εβδομαδιαίο ωράριο δεν υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες (ανισομερής κατανομή των ωρών εργασίας την εβδομάδα), β) να αποτελεί υπερεργασία εάν το εβδομαδιαίο ωράριο υπερβαίνει τις 40 και φθάνει μέχρι τις 45 ώρες γ) να αποτελεί υπερωρία, αν το εβδομαδιαίο ωράριο υπερβαίνει τις 45 ώρες

50 Ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης 50 Εργαζόμενοι Ώρες υπερωρίας Υπάλληλοι 2 ώρες ημερησίως και έως 120 ώρες το έτος. Eργάτες Eργάτες 30 ώρες ανά εξάμηνο Η υπέρβαση του νομίμου ωραρίου εργασίας για περιπτώσεις που δεν υπάγονται στα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 515/1970 επιτρέπεται για δύο (2) ώρες ημερησίως και έως 120 ώρες το έτος (Υποπαράγραφος ΙΑ 13 περ.2, Ν.4093/2012) Η υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερησίας εργασίας δεν δύναται να είναι μακροτέρα των 3 ωρών καθ’ εκάστην ('Αρθρον 1, παρ.2, Ν.Δ. 515/1970)

51 51 Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας & υπερωριών Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας εργαζομένων, καθώς & η νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη, χωρίς να απαιτείται θεώρησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ (Άρθρο 14 Ν.4225/7.1.2014 ). Νομιμοποίηση κάθε αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου εργασίας, μόνο με την καταγραφή της στις στήλες του «Ειδικού Βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών» (Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας 6476/137/27.2.2014) Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, καθώς & η υπερωριακή απασχόληση εργαζομένου, είναι νόμιμες μόνον εάν καταγραφούν στο «Ειδικό βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας &υπερωριών», πριν την έναρξη πραγματοποίησής τους (Υ.Α. 11921/253/11.4.2014).

52 52 Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας & υπερωριών (Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας 6476/137/27.2.2014) Καταγραφή μόνο στο βιβλίο της τροποποίησης ωραρίου Καταγραφή στο βιβλίο της πρόσθετης εργασίας επί μερικής απασχόλησης Μη καταγραφή στο βιβλίο της υπερεργασία ς Το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» δε θα δέχεται ηλεκτρονικά το τροποποιητικό έντυπο Ε4, μετά την αναμενόμενη δημοσίευση της τροποποίησης της υπ’ αριθμ.28153/126/28.8.201 3 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας. Από τη δημοσίευση της Υ Α 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε4 Πίνακας Προσωπικού (Τροποποιητικός Ωραρίου). Στις αλλαγές ή τροποποιήσεις αυτές περιλαμβάνονται και αυτές που αφορούν την παροχή πρόσθετης εργασίας σε περιπτώσεις μερικής απασχόλησης τηρουμένων των σχετικών διατάξεων της παρ 11 του άρθρου 38 του Ν.1892/1990 όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει. Στις εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις δεν περιλαμβάνεται η πραγματοποίηση υπερεργασιακής απασχόλησης κατά τις κείμενες διατάξεις.

53 Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παραγράφου Ι.Α. του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107) συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους. Από τη δημοσίευση του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙΣΑ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις». 53 SOS !!!!!! !!!!!! !!!!!! !!!!!! Αναμένονται διαφοροποιήσεις στον τρόπο καταχώρησης των αλλαγών ή τροποποιήσεων του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας

54 54 Σύστημα εργασίας με εναλλασσόμενες ομάδες Ε4- Συμπληρωματικός ωραρίου Σε επιχείρηση με σύστημα εργασίας με εναλλασσόμενες ομάδες όταν σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα) κατατίθεται πρόγραμμα εργασίας, τότε υποβάλλεται συμπληρωματικός ωραρίου. To εν λόγω πρόγραμμα κατατίθεται πριν την έναρξη της εργασίας βάσει του νέου προγράμματος. Εξακολουθεί να ισχύει, η υποχρέωση υποβολής προγράμματος εργασίας προς το Σ.ΕΠ.Ε, μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στη διάταξη της παρ. 6, του άρθρου 16, του Ν. 2874/2000 όπως ισχύει (π.χ. σύστημα εργασίας με εναλλασσόμενες ομάδες). Ενδεχόμενες έκτακτες αλλαγές στο εν λόγω πρόγραμμα νομιμοποιούνται με την καταχώρησή τους από τον εργοδότη στο «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών». (Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας 6476/137/27.2.2014)

55 55 Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας & υπερωριών (Άρθρo 14 Ν. 4225/7.1.2014) σελίδα: Στοιχεία Εργοδότη:Ονοματεπώνυμο / επωνυμία: Διεύθυνση: Πόλη: Νόμιμος εκπρόσωπος: ΜΗΝΑΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Ονοματεπώνυμο Εργαζόμενου Ειδικότητα Κανονικό Ωράριο εργασίας. Ώρα Ημέρα ρεπό βάσει κανονικού προγράμ -ματος Επελθούσα τροποποίηση ωραρίου εργασίας Ώρα Ημ/νια τροπ/σης ή υπέρβασης του νομίμου ωραρίου ή αλλαγής ρεπο Υπέρβαση νομίμου ωραρίου. Ώρα Aιτία υπερωριακής εργασίας Ημέρα χορήγησης ρεπό βάσει αλλαγής προγράμ- ματος Παρατηρήσεις Υπογραφή εργαζομένου Έναρξης Λήξης ΈναρξηςΛήξης ΑπόΈως Έναρξης Λήξης

56 56 Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας & υπερωριών ( Άρθρο 14 Ν. 4225/7.1.2014) Στοιχεία Εργοδότη: Ονοματεπώνυμο / επωνυμία: Διεύθυνση: Πόλη: Νόμιμος εκπρόσωπος: Ονομ/πώνυμο Εργαζόμενου Ειδικ/τα Kανονικό ωράριο εργασίας. Ημέρες & ώρες εργασίας Ημ/νια αλλαγής ή τροποπ/σης ωραρίου Νέο τροποποιηθέν ωράριο εργασίας. Νέες ημέρες & ώρες εργασίας Υπέρβαση νομίμου ωραρίου Αιτία υπερ/κής εργασίας Υπ/φή ΔευτέραΤρίτηΤετ/τηΠέμπτηΠ/κευήΣ/βατοΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρ/κευήΣάββατο ΑπόΈωςΑπόΈωςΑπόΈωςΑπόΈωςΑπόΈωςΑπόΈωςΑπόΈωςΑπόΈωςΑπόΈωςΑπόΈωςΑπόΈωςΑπόΈωςΑπόΈωςΑπόΈως Ράπτης Πέτρος 101510151015101510151015 10.4.15.11 9.3014.309.3014.309.3014.309.3014.309.3014.309.3014.30 17.3021 17.30211821 1721 17212022

57 Συνεχίζει να ισχύει και μετά το Ν. 4225/7.1.2014 η αναγγελία των υπερωριών ηλεκτρονικά μέσω του έντυπου Ε8, μέχρι την 15η εκάστου μηνός, για πραγματοποιηθείσα κατά τον αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό μήνα υπερωριακή απασχόληση. Στο «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών» ενσωματώνεται η υποχρέωση που είχε ο εργοδότης να καταχωρεί τις νόμιμες υπερωρίες στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών του άρθρου 80 του Ν.4144/2013 (Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας 6476/137/27.2.2014). 57 Αναγγελία των υπερωριών ηλεκτρονικά μέσω του έντυπου Ε8

58 Επί μη επίδειξης του βιβλίου τροποποίησης ωραρίου & υπερωριών κατά τον έλεγχο, το πρόστιμο κυμαίνεται από 300 € έως 5000 € ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί η επιχείρηση στον τόπο διενέργειας του ελέγχου (Υ.Α. 27397/122/19.8.2013 & Υ.Α. 8422/20/2014). Σε περίπτωση επίδειξης του βιβλίου το οποίο όμως δεν είναι ενημερωμένο με τις τυχόν αλλαγές ακολουθείται η διαδικασία για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων βάσει της Υ.Α. 2063/Δ1 632/2011 58 Μη επίδειξη ειδικού βιβλίου τροποποίησης ωραρίου & υπερωριών

59 59 Απασχόληση τις Κυριακές Απαγορεύεται η εργασία κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας σε κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία και σε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα, εκτός των εξαιρέσεων που ρητά καθορίζονται από το άρθρο 7, ΒΔ 748/66. Είναι δυνατόν να επιτρέπεται κατ' εξαίρεση, μετά από άδεια της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας, η λειτουργία ορισμένων επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών καθώς και η απασχόληση του προσωπικού αυτών στις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται από το άρθρο 9 παρ. 3 του Β.Δ. 748/66. Οι εργαζόμενοι σε ημέρα Κυριακή άνω των 5 ωρών δικαιούνται αναπληρωματικής εβδομαδιαίας αναπαύσεως διαρκείας 24 συνεχών ωρών σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, που αρχίζει την Κυριακή κατά την οποία παρασχέθηκε η εργασία.

60 Επιτρέπεται η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα που λειτουργούν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του N. 4177/2013. Η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις αυτές είναι νόμιμη και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές. Οφείλεται αναπληρωματική ανάπαυση (υποχρεωτικά εφ’ όσον η απασχόληση κατά την Κυριακή έχει διάρκεια άνω των 5 ωρών, προαιρετικά δε, εφ’ όσον ζητηθεί από το μισθωτό, επί απασχόλησης μέχρι 5 ώρες), Ειδικά για τις 4 «εκπτωτικές» Κυριακές είναι δυνατόν να χορηγηθεί και κατά την προηγουμένη της Κυριακής εβδομάδα, (πριν από την απασχόληση), κατά παρέκκλιση της διάταξης του άρθρου 10 του ΒΔ 748/1966 (χορήγηση κατά την εβδομάδα που ακολουθεί την Κυριακή). 60 Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές Άρθρο 25 N.4208/18.11.2013

61 Απασχόληση τις Κυριακές σε ξενοδοχεία, επισιτιστικά καταστήματα κλπ 61 Oι διατάξεις περί υποχρεωτικής αναπαύσεως κατά τις Κυριακές και τις αργίες, δεν εφαρμόζονται επί μισθωτών απασχολουμένων σε ξενοδοχεία, επισιτιστικά καταστήματα κλπ ( άρθρο 7 παρ 1 του Β.Δ. 748/1966). Συνεπώς δεν ισχύει η ρύθμιση της παρ 1 του άρθρου 10 του ΒΔ 748/1966 που ορίζει ότι για απασχόληση πέραν των 5 ωρών την Κυριακή πρέπει να δοθεί συμπληρωματική ανάπαυση ρεπο. Για τις επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας δεν τίθεται θέμα ανάπαυσης και η απασχόληση την Κυριακή δεν συνιστά έκτακτη απασχόληση. Στις επιχειρήσεις που επιτρέπεται η κατά Κυριακή εργασία, η κατανομή της 24ωρης συνεχούς αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης, πρέπει να γίνεται κατά τρόπο, ώστε ανά περίοδο 7 εβδομάδων η μία από αυτές να εμπίπτει σε ημέρα Κυριακή, εκτός εάν τα εφαρμοζόμενα προγράμματα εργασίας εξασφαλίζουν 7 αναπαύσεις σε ημέρα Κυριακή εντός του έτους κλπ.

62 Μισθωτοί σε εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Επαναπρόσληψη προσωπικού 62 Το δικαίωμα αυτό ασκείται με μονομερή έγγραφη ειδοποίηση του εργαζόμενου προς τον εργοδότη, ότι επιθυμεί να απασχοληθεί κατά την προσεχή περίοδο. Με μόνη δε την άσκηση του δικαιώματος αυτού, εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις πληρότητας, καταρτίζεται νέα σύμβαση εργασίας για την προσεχή περίοδο. Πληρουµένων των προϋποθέσεων η επιχείρηση υποχρεούται να απασχολήσει τον εργαζόµενο από την 25η Μαΐου. Προϋποθέσεις γι αυτό το δικαίωµα του εργαζόµενου, αποτελεί: α) η έγγραφη προειδοποίηση προς τον εργοδότη του µέχρι τέλος Ιανουαρίου, η οποία πρέπει να του έχει επιδοθεί νοµίµως (ταχυδροµικά, µε φαξ, mail ή µε επίδοση από εκπρόσωπο του σωµατίου), ότι ο εργαζόµενος επιθυµεί να εργαστεί κατά την προσεχή περίοδο β) η επαναλειτουργία του ξενοδοχείου & γ) η συµπλήρωση των ποσοστών πληρότητας σύµφωνα µε τον νόµο. Η ανωτέρω έγγραφη ειδοποίηση γίνεται µέσω της οικείας οργάνωσης του Άρθρο 3,παρ.6, τοπικής κλαδικής ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου2014-2016) εργαζόµενου και σε έντυπο-δήλωση, που έχει εκτυπώσει αυτή. ( Άρθρο 3,παρ.6, τοπικής κλαδικής ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου2014-2016)

63 Αφού δεν άσκησε ή εργαζόμενη το δικαίωμα της να ζητήσει την επαναπρόσληψή της κατά τη νέα περίοδο εργασίας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για άρνηση του εργοδότη να την επαναπροσλάβει (Εφετείο Θεσσαλονίκης 2056/2006 ). Σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας με άσκηση από εργαζόμενο μέχρι τέλος Ιανουαρίου δικαιώματος προαιρέσεως, δηλαδή έγγραφης προειδοποίησης μέσω οικείας επαγγελματικής οργάνωσης και ανάλογα με πληρότητα ξενοδοχείου καταρτίζεται νέα σύμβαση εργασίας και αν ο εργοδότης αρνηθεί οφείλει μισθούς υπερημερίας. Δεν καταρτίστηκε νέα σύμβαση εργαζόμενης επί δεκαεπτά συνεχείς περιόδους στον ίδιο εργοδότη λόγω μη άσκησης ανωτέρω δικαιώματος και αβάσιμη αγωγή καταβολής μισθών υπερημερίας(Εφετείο Δωδεκανήσου185/2004). 63 Μισθωτός εποχιακού ξενοδοχείου Προϋποθέσεις επαναπρόσληψης

64 64 Ειδικό Βιβλίο Αδειών υποπαράγραφος ΙΑ.5, εδ.3α, Ν.4254/7.4.2014 δύναται να είναι και σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων. Πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες: Ονοματεπώνυμο μισθωτών, ημερομηνία πρόσληψης, αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας. Το ειδικό βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη «Βιβλίο αδειών» Ειδικώς, οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας συμπληρώνονται στο σύνολό τους μέχρι το τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους λήψης της κανονικής άδειας.

65 65 Ειδικό Βιβλίο Αδειών υποπαράγραφος ΙΑ.5, εδ.3α, Ν.4254/7.4.2014 Δεν υφίσταται πλέον με τη νέα διάταξη η υποχρέωση να περιλαμβάνονται στο βιβλίο αδειών οι παρακάτω στήλες : Αύξων αριθμός ΕιδικότηταΠροϋπηρεσίαΠαρατηρήσειςΥπογραφή μισθωτού Καταργήθηκε από 7.4.2014 με το Ν.4254/2014 η διάταξη περί διατήρησης επί πενταετία του ειδικού βιβλίου αδειών Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο Π.Σ.«ΕΡΓΑΝΗ», εντός του μηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

66 66 ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ (Με το Ν. 4254/7.4.2014) Στοιχεία Εργοδότη : Ονοματεπώνυμο / επωνυμία: Διεύθυνση : Πόλη: Νόμιμος εκπρόσωπος: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ : 201.. Ονοματεπώνυμο Εργαζόμενου Ημερομηνία Πρόσληψης Δικαιούμενες ημέρες αδείας Χρονικό διάστημα χορήγησης Αδείας Υπόλοιπο ημερών Αδείας Αποδοχές Αδείας Επίδομα αδείας απόέως

67 67 Το ΕΝΤΥΠΟ 7 ΒΕΒΑΙΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΕΡΓΟΥ συμπληρώνεται σε 3 περιπτώσεις: συμβατική ημερομηνία λήξης της σύμβασης πρόωρη καταγγελία σύμβασης Λήξη σύμβασης μετά παρέλευση του χρόνου παράτασης ισχύος της

68 Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου περιλαμβάνει όρο να εφαρμόζονται ως προς την αποζημίωση απόλυσης οι διατάξεις για τη σύμβαση αορίστου χρόνου σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας της; (άρθ. 40 Ν. 3986/2011) 68 ΕΝΤΥΠΟ 7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

69 Αν η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου καταγγέλθηκε πρόωρα από τον εργοδότη χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος, ο μισθωτός, λόγω της ακυρότητας της καταγγελίας αυτής, έχει δικαίωμα να απαιτήσει όχι αποζημίωση (κατά την έννοια των άρθρων 297 και 298 του ΑΚ), αλλά μισθούς υπερημερίας για το μετά την καταγγελία και έως τη συμφωνημένη λήξη της συμβάσεως χρονικό διάστημα.‘ 69 Πρόωρη καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου από τον εργοδότη Άρειος Πάγος 509/1996

70 Σε γενόμενο έλεγχο από τα αρμόδια όργανα του ΕΦΕΤ στο χώρο των μαγειρείων, όπου ως αρχιμάγειρας προΐστατο ο ενάγων, διαπιστώθηκε 1) μεγάλη ακαταστασία στα σκεύη καθώς και έντονη λιπαρότητα σε κάποια απ αυτά, 2) λιπαρότητα δαπέδου ακατάλληλη από υγιεινής άποψης για παρασκευαστήριο και λιμνάζοντα νερά στο πάτωμα, 3) παρουσία ατόμων ασχέτων με το προσωπικό του ξενοδοχείου και 4) γενικευμένη συσσώρευση βρωμιάς στο χώρο του πλυντηρίου. Εφετείο Θεσσαλονίκης 1967/2007 70 Σπουδαίος λόγος καταγγελίας της Σύμβασης Ορισμένου χρόνου

71 Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία περιλαμβάνει όρο για πρόωρη καταγγελία της με εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς την αποζημίωση απόλυσης για τις συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, κατά τις διατάξεις του N. 2122/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παράγραφοι 2 και 3 του N. 3863/2010, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου κατά την καταγγελία ‘ 71 Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με όρο για πρόωρη καταγγελία της (Άρθρο 40, Ν. 3986/2011)

72 Ο έγγραφος τύπος της δεν είναι απαραίτητος, όταν η ανανέωση της έχει εντελώς ευκαιριακό χαρακτήρα και δεν έχει διάρκεια μεγαλύτερη των 10 εργάσιμων ημερών (Άρθρο 41, Ν.3986/11). Όταν η ημερομηνία λήξης της σύμβασης γίνεται σε χρόνο ενωρίτερο του συμβατικού τίθεται θέμα οικειοθελούς αποχώρησης από τον ΟΑΕΔ. Πρέπει να αναφέρεται επαρκώς ο λόγος της απόλυσης π.χ. κλείσιμο ξενοδοχείου, καταγγελία σύμβασης βάσει του άρθ. 40 Ν. 3986/2011. Τι ισχύει επί Οικειοθελούς αποχώρησης εργαζόμενου με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 72 Στο Ε7 καταγράφονται : η ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

73 Στην περίπτωση ανανέωσης ή παράτασης ατομικής σύμβασης θα αναγράφεται π.χ. : «Ανανέωση - παράταση της από 1-12-13 ατομικής σύμβασης μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου η οποία έληξε την 31-1-2014». 73 Παράταση χρόνου διάρκειας (ανανέωση) σύμβασης μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας 30982/04-07-2013

74 Για λίγες επιπλέον ημέρες (έως 10 εργάσιμες ημέρες), νοείται ως σιωπηρή συμφωνία περί ανανέωσης παράτασης της αρχικής σύμβασης ορισμένου χρόνου Ο έγγραφος τύπος της ανωτέρω συμφωνίας δεν είναι απαραίτητος, όταν η ανανέωση της σύμβασης ή σχέσης εργασίας έχει εντελώς ευκαιριακό χαρακτήρα και δεν έχει διάρκεια μεγαλύτερη των δέκα (10) εργάσιμων ημερών. 74 Λήξη της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου & συνέχιση της εργασιακής σχέσης

75 Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ : ΕΡΓΑΤΗΣ ….ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ….. ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) -ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ… ΕΩΣ…… -ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 75 Οικειοθελής αποχώρηση εργαζόμενου με σύμβαση ορισμένου χρόνου

76 Όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι συνδέονται με σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησής τους σε συγκεκριμένη υπόχρεη επιχείρηση. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη αναλογικώς (ποσοστό) με βάση το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο εργαζόμενος στον εργοδότη αυτό (Άρθρο 1, Ν.3302/2004 & Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας 3392/2005). 76 Άδεια εποχιακά απασχολούμενων ξενοδοχοϋπαλλήλων Άρθρο 1, Ν.3302/2004

77 Ειδικότερα για τους απασχολουμένους εποχιακά σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας, ορίζεται ότι κατά τη λήξη της εποχιακής τους απασχόλησης με οποιονδήποτε τρόπο δικαιούνται αποδοχών αδείας 2 ημερών κατά μήνα απασχόλησης, ανεξάρτητα από τυχόν οφειλόμενη σε αυτούς αποζημίωση για άλλο λόγο. Για απασχόληση μικρότερη από μήνα καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα. Ο χρόνος της ετήσιας άδειας δεν θα υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα ετησίως. Ο χρόνος της άδειας αυτής είναι χρόνος εν ασφαλίσει, οι δε αποδοχές υπόκεινται στις νόμιμες υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων κρατήσεις, αναγνωρίζονται δε ως ημέρες που διανύθηκαν σε καθεστώς απασχόλησης οπό τον Ο.Α.Ε.Δ. (Άρθρο 17, Ν.2336/1995) 77 Άδεια εποχιακά απασχολούμενων ξενοδοχοϋπαλλήλων (Άρθρο 17, Ν.2336/1995)

78 Συνάπτονται επί συνδρομής αντικειμενικού λόγου ήτοι: Συνάπτονται επί συνδρομής αντικειμενικού λόγου ήτοι: προσωρινή αναπλήρωση προσωρινή αναπλήρωση εκτέλεση εργασίας παροδικού χαρακτήρα εκτέλεση εργασίας παροδικού χαρακτήρα προσωρινή σώρευση εργασίας προσωρινή σώρευση εργασίας ορισμένη διάρκεια εκπαιδευτικού έργου ορισμένη διάρκεια εκπαιδευτικού έργου εκτέλεση συγκεκριμένου έργου εκτέλεση συγκεκριμένου έργου 78 Συμβάσεις Ορισμένου χρόνου (Π.Δ 81/2003 & 180/2004)

79 Κατά τα 2 πρώτα ημερολογιακά έτη εργασίας είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας τμηματικά & κατ΄αναλογία του χρόνου υπηρεσίας του μισθωτού ( άρθρο 6, Ν.3144/2003 & άρθρο 1, Ν. 3302/2004). Από το 3 ο ημερολογιακό έτος & μετά είναι δυνατή η κατάτμηση της άδειας σε 2 περιόδους λόγω σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης (άρθρο 8, Ν.549/1977). 79 Κατάτμηση της άδειας χωρίς έγγραφη αίτηση του εργαζόμενου

80 Κατάτμηση της άδειας 80 σε περισσότερες των 2 περιόδων χωρίς έγκριση από το ΣΕΠΕ μετά από έγγραφη αίτηση του εργαζόμενου, με καθορισμό του 10ημέρου ή 12ημέρου : από τον εργαζόμενο (άρθρο 6, Ν.3846/2010) σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου πρέπει να χορηγηθεί η άδεια και ιδιαιτέρως σε σημείο κατά το οποίο έχει μειωθεί η ιδιαίτερη ένταση εργασίας. από τον εργοδότη επί σώρευσης εργασίας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου πρέπει να χορηγηθεί η άδεια και ιδιαιτέρως σε σημείο κατά το οποίο έχει μειωθεί η ιδιαίτερη ένταση εργασίας (N.4093/12, Εγκύκλιος ΥΕΚΑ 26352/839/28.11.2012). Οι μισοί τουλάχιστον μισθωτοί πρέπει να παίρνουν την άδειά τους από 1/5 – 30/9 Οι μισοί τουλάχιστον μισθωτοί πρέπει να παίρνουν την άδειά τους από 1/5 – 30/9.

81 Σε περιπτώσεις παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας σχετικές με την ετήσια κανονική άδεια και ανάλογα με το είδος της παράβασης και το βαθμό σοβαρότητας αυτής ακολουθείται η διαδικασία για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων βάσει του άρθρου 24, του Ν.3996/2011 και της Υ.Α. 2063/Δ1 632/2011. 81 Παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας σχετικές με την Ετήσια κανονική άδεια

82 82 Είδος παράβασης Βαθμός σοβαρότητας παράβασης 1. Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της αδείας Χαμηλή 2. Ελλιπής τήρηση βιβλίου ετήσιων κανονικών αδειών Πολύ Χαμηλή 3. Μη τήρηση βιβλίου ετήσιων κανονικών αδειών Χαμηλή 4. Μη χορήγηση αδείας Πολύ υψηλή 5. Καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά την διάρκεια της χορηγηθείσης κανονικής αδείας Πολύ υψηλή 6. Μη καταβολή πλήρων αποδοχών αδείας ή αναλογίας αυτών (απλών ή προσαυξημένων κατά 100% σε περίπτωση πταίσματος του εργοδότη) Πολύ υψηλή 7. Μη καταβολή πλήρους αποζημίωσης αδείας ή αναλογίας αυτής σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σχέσης ή σύμβασης εργασίας πριν από τη λήψη της αδείας Πολύ υψηλή 8. Μη καταβολή επιδόματος και αναλογίας επιδόματος αδείας Υψηλή Παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας σχετικές με την Ετήσια κανονική άδεια

83 83 Ενέργειες επί μετατροπής της σύμβασης από πλήρους σε μερικής απασχόλησης Υποβολή Ε9 «Τροποποιητική σύμβαση από πλήρη σε μερική» & σκανάρεται και υποβάλλεται η υπογραφείσα σύμβαση Υποβολή Ε4 τροποποιητικού πίνακα αποδοχών Καταχώρηση του τροποποιηθέντος ωραρίου στο ειδικό βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας & υπερωριών (Άρθρο 14,Ν.4225/7.1.2014)

84 84 Συνεχές ωράριο (παρ.7,άρθρο 2, Ν. 3846/2010) Αν η μερική απασχόληση έχει καθοριστεί με ημερήσιο ωράριο μικρότερης διάρκειας από το κανονικό, η παροχή της συμφωνημένης εργασίας των μερικώς απασχολούμενων πρέπει να είναι συνεχόμενη και να παρέχεται μία φορά την ημέρα. Η ανωτέρω διάταξη δεν εφαρμόζεται στους οδηγούς αυτοκινήτων μεταφοράς μαθητών, νηπίων και βρεφών και στους συνοδούς αυτών που εργάζονται στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία, καθώς και στους καθηγητές που εργάζονται στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών και μέσης εκπαίδευσης. Κατάτμηση του ωραρίου των μερικώς απασχολουμένων Σοβαρότητα παράβασης : ΥΨΗΛΗ Απαγορεύεται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να απασχολούν µε διακεκοµµένο ωράριο τους µερικώς απασχολούµενους εργαζόµενους τους. Το διακεκοµµένο ωράριο εργασίας σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να Άρθρο 3,παρ.7, τοπικής κλαδικής ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου2014-2016) θεµελιώσει λόγο καταβολής οιασδήποτε πρόσθετης αµοιβής, επιδόµατος κλπ. ( Άρθρο 3,παρ.7, τοπικής κλαδικής ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου2014-2016)

85 Οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του συγκρίσιμου εργαζόμενου και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης. Ωρομίσθιο μάγειρα & λατζέρη 85 Αποδοχές μερικώς απασχολούμενου

86 «Συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση», κάθε εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης, που απασχολείται στην ίδια επιχείρηση με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, και εκτελεί ίδια ή παρόμοια καθήκοντα, υπό τις αυτές συνθήκες. Όταν στην επιχείρηση δεν υπάρχει συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση, η σύγκριση γίνεται με αναφορά στη συλλογική ρύθμιση στην οποία θα υπαγόταν ο εργαζόμενος αν είχε προσληφθεί με πλήρη απασχόληση. 86 Αποδοχές μερικώς απασχολούμενου

87 87 Yπολογισμός ωρομισθίου ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΟ = 6 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 40 ώρες X ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ = 6 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ = 6/40 του ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ = 0,15 του ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ = 6/40 Χ (1/25) του ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ = 0,006 του ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

88 88 4ωρη επί 5νθήμερο εβδομαδιαία εργασία Μηνιαίος μισθός πλήρους απασχόλησης : 1.000,00 € Ημερομίσθιο 4 ωρών = 4 x 6,00 = 24,00 € Εργάσιμες ημέρες μηνόςΜηνιαίος μισθός 20480,00 € 21504,00 € 22528,00 € 23552,00 €

89 89 4ωρη επί 5νθήμερο εβδομαδιαία εργασία Μηνιαίος μισθός πλήρους απασχόλησης : 1.000,00 € 1 ος τρόπος2 ος τρόπος Μηνιαίος μισθός = 1.000,00 x (20/40 ) = 500,00 € Μηνιαίος μισθός = Ημερομίσθιο x Ημέρες εργασίας μηνιαίως Μηνιαίος μισθός = 20 ώρες x 6,00 x 4,166 = 500,00 € Μηνιαίος μισθός = 24,00 x 22 = 528,00 €

90 90 Επίδομα αδείας 1ου & 2ου έτους μερικώς απασχολούμενου Επίδομα αδείας = 2 x Hμέρες εργασίας εβδομαδιαία / 6 x Μήνες απασχόλησης x Ημερομίσθιο Mε τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβεί το μισό μισθό ή τα 13 ημερομίσθια

91 Υπάλληλος προσελήφθη την 1.5.2014 χωρίς προϋπηρεσία με μερική απασχόληση (4ωρη ημερήσια απασχόληση επί πενθήμερο εβδομαδιαία).Ο μικτός μηνιαίος μισθός σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 600,00 €. Η σχέση εργασίας παρέμεινε ενεργός μέχρι την 15.12.2014 Αποδοχές αδείας= ; Επίδομα αδείας= ; 91 Μερική απασχόληση άδεια & επίδομα αδείας Άσκηση

92 92 Λύση Άσκησης Ωρομίσθιο= 600,00 x 0,006 =3,60 € Ημερομίσθιο 4ώρου = 3,60 x 4 ώρες= 14,40 € Ημέρες αδείας = (20/12) 7,5 = 12,5 = 13 ημέρες Αποδοχές αδείας = 12,50 x 14,40 = 180,00 € Επίδομα αδείας = [2x (5/6 )x7,5] x ημερομίσθιο = 180,00 €.

93 93 Άδεια επί εκ περιτροπής & διαλείπουσας απασχόλησης Για κάθε 25 ημέρες πραγματικής απασχόλησης δικαιούνται οι υπό καθεστώς διαλείπουσας απασχόλησης μισθωτοί το 1/12 της άδειας που θα ελάμβαναν υπό συνθήκες πλήρους απασχόλησης. Άδεια = Hμέρες πραγματικής εργασίας / 300 x 24 = 0,08 του ημερομισθίου Επίδομα αδείας = 0,08 του ημερομισθίου

94 94 Άδεια επί εκ περιτροπής & διαλείπουσας απασχόλησης Χρόνος συνολικής προϋπηρεσίας Άδεια υπολογιζόμενη στο σύνολο των ετήσιων αποδοχών 1.1.-31.12 Επίδομα Άδειας υπολογιζόμενο στο σύνολο των ετήσιων αποδοχών 1.1. – 31.12 1o έτος απασχόλησης8% Άνω των 12 ετών συνολική προϋπηρεσία 10% Άνω των 25 ετών10,333%

95 Οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών που αμείβονται με ημερήσιο μισθό μικρότερο από το Τεκμαρτό Ημερομίσθιο της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης, ήτοι μικρότερο από 11,06 €, υπολογίζονται ως εξής:Σύνολο αποδοχών μισθωτού Οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών που αμείβονται με ημερήσιο μισθό μικρότερο από το Τεκμαρτό Ημερομίσθιο της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης, ήτοι μικρότερο από 11,06 €, υπολογίζονται ως εξής: Σύνολο αποδοχών μισθωτού Ημέρες ασφάλισης = ------------------------------------------ Τ.Η. 1ης Α.Κ. Τ.Η. 1ης Α.Κ. Ωρομίσθιου,με 18 ημέρες εργασίας σε μια μισθολογική περίοδο και 9,00 € ημερήσιο μισθό,οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται 162.00 Ημέρες ασφάλισης = ------------ =14,65= 15 11,06 11,06 95 Ασφάλιση μερικώς απασχολουμένων Ημερομίσθιο μέχρι 11,05 €

96 Οι μερικώς απασχολούμενοι μισθωτοί που αμείβονται με ημερομίσθιο ίσο ή μεγαλύτερο από την 1η Ασφαλιστική Κλάση, για κάθε ημέρα απασχόλησης δικαιούνται και μία (1) ημέρα ασφάλισης. Οι μερικώς απασχολούμενοι μισθωτοί που αμείβονται με ημερομίσθιο ίσο ή μεγαλύτερο από την 1η Ασφαλιστική Κλάση, για κάθε ημέρα απασχόλησης δικαιούνται και μία (1) ημέρα ασφάλισης. Οι εργάσιμες ημέρες ενός μηνός στο πενθήμερο είναι από 20 έως 23. Οι εργάσιμες ημέρες ενός μηνός στο πενθήμερο είναι από 20 έως 23. Οι εργάσιμες ημέρες ενός μηνός στο εξαήμερο είναι από 24 έως 27. Οι εργάσιμες ημέρες ενός μηνός στο εξαήμερο είναι από 24 έως 27. 96 Ασφάλιση μερικώς απασχολουμένων Ημερομίσθιο από 11,06€ & άνω

97 Επιχείρηση,απασχολεί με πλήρες ημερήσιο ωράριο 8 ωρών, αλλά για 2 μόνο ημέρες την εβδομάδα [ Δευτέρα,Τρίτη, ] το μισθωτό «Θ».Ο μικτός μηνιαίος μισθός του σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης ορίζεται σε 1.000,00 €. Ο «Θ» εργάσθηκε όλες τις εργάσιμες ημέρες της Δευτέρας και Τρίτης του μηνός Δεκεμβρίου 2014 Πόσες είναι οι ημέρες ασφάλισής του κατά το μήνα αυτό και ποιές οι αποδοχές του; 97 Εκ περιτροπής απασχόληση Αποδοχές - Ημέρες ασφάλισης

98 και έχουν συνεχή απασχόληση κατά τη διάρκεια του μήνα, αναγνωρίζουν στην ασφάλιση του ΙΚΑ 25 ημέρες εργασίας μηνιαίως. και δεν έχουν συνεχή απασχόληση κατά τη διάρκεια του μήνα ή άρχισαν ή διέκοψαν την απασχόλησή τους ενδιάμεσα του μήνα, ο αριθμός των ημερών εργασίας τους θα προσδιορίζεται για κάθε μήνα, ως ακολούθως : ι) για κάθε εβδομάδα συνεχούς απασχολήσεως μέσα στο μήνα : 6 ημέρες εργασίας, ήτοι 5 από πραγματική εργασία και 1 ημέρα από προσαύξηση για την εργασία του Σαββάτου, η οποία παρασχέθηκε κατά τις πέντε προηγούμενες ημέρες της εβδομάδας αυτής και ιι) για κάθε εβδομάδα μη συνεχούς απασχολήσεως : ο αριθμός που εκφράζει τις ημέρες της πραγματικής απασχολήσεως προσαυξημένος όμως, κατά 1 μονάδα, μόνο αν κατά την εβδομάδα αυτή παρασχέθηκε εργασία επί 3 τουλάχιστον ημέρες. 98 Οι μισθωτοί πλήρους απασχόλησης επί πενθήμερο που αμείβονται με μηνιαίο μισθό

99 Μηνιαίος μισθός= 1000,00 x 2/5= 400,00€ ή (22x 2/5) x (1,2/25 ) x1000 = 422,40 € Ημέρες ασφάλισης = 10 10x 6,6667 x 6,00=400,00 € 99 Εκ περιτροπής απασχόληση Αποδοχές Ημέρες ασφάλισης Δεκέμβριος 2014 ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΗμέρες Ασφάλισης 123452 891011122 15161718192 22232425262 2930312 Σύνολο ημερών ασφάλισης10

100 100 Περικοπή αποδοχών σε περιπτώσεις απουσίας Όταν οι εργάσιμες ημέρες απουσίας στο πλαίσιο της εξαήμερης εβδομαδιαία εργασίας είναι : λιγότερες από 13, αφαιρούνται από τις μηνιαίες αποδοχές του τόσα εικοστά πέμπτα, όσες οι εργάσιμες ημέρες απουσίας από 13 και πάνω, καταβάλλονται ως αποδοχές τόσα εικοστά πέμπτα όσες οι εργάσιμες ημέρες απασχόλησής του κατά τον υπό εξέταση μήνα.

101 Η επιχείρηση «Α», απασχολεί με πενθήμερo το μισθωτό «Θ» με μηνιαίο μισθό 1250,00 ευρω, Ο «Θ» απουσίασε αδικαιολόγητα την 2η, 3η, 4η, 9η, 10η, 11η και 30 η του μηνός Σεπτεμβρίου 2014 Ο «Θ» απουσίασε αδικαιολόγητα την 2η, 3η, 4η, 9η, 10η, 11η και 30 η του μηνός Σεπτεμβρίου 2014 Πόσες είναι οι ημέρες ασφάλισής του κατά το μήνα αυτό και ποιες οι αποδοχές του; 101 Άσκηση

102 102 Σεπτέμβριος 2014 ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατοΗμέρες ασφάλισης 1234562 89101112132 1516171819206 2223242526276 29301 Ημέρες ασφάλισης μηνός Σεπτεμβρίου 201417

103 103 Αποδοχές Σεπτεμβρίου 2014 1 ος τρόπος2 ος τρόπος Μηνιαίες αποδοχές = 1250,00 x [(25/25) – (7 x 1,2)/25] = 1.250,00 € X 16,6/25 = 830,00 € Ωρομίσθιο = 1250,00 x 0,006 = 7,50 € Σύνολο ωρών απουσίας Σεπτεμβρίου 2014 = 7 ημέρες x 8 ώρες x ωρομίσθιο = 7 x 8 x 7,50 = 420,00 € Μηνιαίες αποδοχές = 1250,00 – 420,00 = 830,00 €

104 και έχουν συνεχή απασχόληση κατά τη διάρκεια του μήνα, αναγνωρίζουν στην ασφάλιση του ΙΚΑ 25 ημέρες εργασίας μηνιαίως. και δεν έχουν συνεχή απασχόληση κατά τη διάρκεια του μήνα ή άρχισαν ή διέκοψαν την απασχόλησή τους ενδιάμεσα του μήνα, ο αριθμός των ημερών εργασίας τους θα προσδιορίζεται για κάθε μήνα, ως ακολούθως : ι) για κάθε εβδομάδα συνεχούς απασχολήσεως μέσα στο μήνα : 6 ημέρες εργασίας, ήτοι 5 από πραγματική εργασία και 1 ημέρα από προσαύξηση για την εργασία του Σαββάτου, η οποία παρασχέθηκε κατά τις πέντε προηγούμενες ημέρες της εβδομάδας αυτής και ιι) για κάθε εβδομάδα μη συνεχούς απασχολήσεως : ο αριθμός που εκφράζει τις ημέρες της πραγματικής απασχολήσεως προσαυξημένος όμως, κατά 1 μονάδα, μόνο αν κατά την εβδομάδα αυτή παρασχέθηκε εργασία επί 3 τουλάχιστον ημέρες. 104 Οι μισθωτοί πλήρους απασχόλησης επί πενθήμερο που αμείβονται με μηνιαίο μισθό

105 Tα ξενοδοχεία, τα τουριστικά γραφεία και τα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής που συνάπτουν συμβάσεις για πρακτική άσκηση ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών με Σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Τουριστικού Τομέα υποχρεούνται, να εγγράφουν τους εν λόγω σπουδαστές στον πίνακα προσωπικού τους (άρθρο 10 της Κ.Υ.Α. 16802/667/31.8.2010) 105 Εγγραφή στον πίνακα προσωπικού των ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών

106 Ενοποίηση Ε3 & Ε4 Συμπληρωματικού πρόσληψης Υ.Α.29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β' 2390/08-09-2014) 106 Το ενιαίο έντυπο Ε3 (Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης) Όταν οι νέοι εργοδότες προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, καθώς και όσοι εργοδότες δημιουργούν παραρτήματα με νέες προσλήψεις εργαζομένων Το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την απογραφή στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

107 Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών του ενιαίου εντύπου Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης), η διαδικασία της κατάθεσης πραγματοποιείται με προσέλευση: στo ΣΕΠΕ, όπου υποβάλλονται σε έντυπη μορφή τα αντίστοιχα στοιχεία του Ε4 και στον ΟΑΕΔ, όπου υποβάλλονται σε έντυπη μορφή τα αντίστοιχα στοιχεία του Ε3, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής των εντύπων. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις των εντύπων E3.1, E3.2, Ε3.3 και Ε3.4 για τα οποία είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή και μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών χωρίς επιβολή κυρώσεων. 107 Εκπρόθεσμη υποβολή ενιαίου εντύπου Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης

108 Έντυπα Ε3.1 & Ε3.2 108 E3.1 (Αναγγελία έναρξης / μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα) Το αργότερο την ίδια ημέρα της έναρξης απασχόλησης του ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και πάντως πριν από την έναρξη του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα. Σε περίπτωση διακοπής του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ωφελούμενου πριν τη λήξη αυτού, για οποιοδήποτε λόγο, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να αναγγείλει το γεγονός της μεταβολής, ηλεκτρονικά, εντός 8 ημερών. Ε3.2 (Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Θεωρητικής Κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα κατάρτισης ή προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση) Το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της θεωρητικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης του ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Σε περίπτωση αλλαγής εργοδότη ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να συμπληρώσει το έντυπο Ε3.2 ως προς τα στοιχεία αλλαγής εργοδότη το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών πριν την επέλευση της μεταβολής.

109 Έντυπα Ε3.3 & Ε3.4 109 Ε3.3 (Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Πρακτικής Άσκησης σε εργοδότη ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ε.Κ.Τ. προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση) Το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της θεωρητικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης του ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Σε περίπτωση μεταφοράς του ωφελούμενου σε άλλο παράρτημα της επιχείρησης ο εργοδότης συμπληρώνει το έντυπο Ε3.3 ως προς τα στοιχεία παραρτήματος εργοδότη το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών πριν τη μεταφορά του ωφελούμενου. Σε περίπτωση διακοπής ή λήξης της πρακτικής άσκησης του ωφελούμενου ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να αναγγείλει τη λήξη ή τη διακοπή της εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από το γεγονός αυτό. E3.4 (Μαθητεία) Το αργότερο πριν την έναρξη της μαθητείας. Σε περίπτωση διακοπής ή λήξης της μαθητείας ο εργοδότης συμπληρώνει το έντυπο Ε3.4 έχοντας την υποχρέωση να αναγγείλει τη λήξη ή τη διακοπή της εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από το γεγονός αυτό.

110 Ο Ε4 – Ετήσιος Συμπληρωματικός κατατίθεται μόνο για απασχολούμενους, που εργάζονταν την ώρα της υποβολής του Ε4 – Ετήσιου πίνακα, αλλά δεν συμπεριλήφθηκαν σ’ αυτόν. Ε4- Ετήσιος Συμπληρωματικός πίνακας προσωπικού Aριθ. πρωτ.: 31651/4.10.2013 110

111 για μεταβολή των αποδοχών των εργαζομένων υποβάλλεται ο Ε4-Τροποποιητικός αποδοχών εντός 15 ημερολογιακών ημερών. Επί μεταβολής αποδοχών εργαζόμενου, στις παρατηρήσεις: αναγράφεται το είδος της μεταβολής (αποδοχών) γίνεται συσχέτιση με τον τελευταίο ηλεκτρονικά υποβληθέντα ετήσιο ή αρχικό πίνακα & αναγράφεται οπωσδήποτε η ημερομηνία από την οποία αλλάζει ο μισθός. Ε4-Τροποποιητικός αποδοχών 111

112 Στην περίπτωση που σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα) κατατίθεται πρόγραμμα εργασίας, τότε υποβάλλεται συμπληρωματικός ωραρίου. To εν λόγω πρόγραμμα κατατίθεται ηλεκτρονικά πριν την έναρξη της εργασίας βάσει του νέου προγράμματος. Ε4- Συμπληρωματικός ωραρίου 112

113 Νέα κατάσταση προσωπικού θα υποβληθεί μόνο σε περίπτωση που υπάρξει τροποποίηση ωραρίου ή εφόσον ο εργαζόμενος συμπεριληφθεί σε πρόγραμμα βαρδιών. Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος εξακολουθήσει να απασχολείται με το ήδη δηλωθέν ωράριο, η επιχείρηση απλά θα πρέπει να αποστείλει στον νέο τόπο εργασίας φωτοαντίγραφο του ήδη υποβληθέντος πίνακα προσωπικού που αφορά στον συγκεκριμένο εργαζόμενο. 113 Μετακίνηση προσωπικού μεταξύ παραρτημάτων Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας 509/11.6.2013

114 Η επιχείρηση που δανείζεται τον μισθωτό υποβάλλει συμπληρωματικό πίνακα ωραρίου που αφορά στον εν λόγω εργαζόμενο με την παρατήρηση ότι αφορά σε υπό δανεισμό μισθωτό ενώ θα αναγράφονται και τα στοιχεία της δανείζουσας επιχείρησης (Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας 509/11.6.2013). 114 Υποβολή συμπληρωματικού πίνακα ωραρίου επί γνήσιου δανεισμού

115 Ακολουθείται η προβλεπόμενη υποβολή πίνακα για νέα πρόσληψη. Ακόμα δε και στην περίπτωση που η καινούργια επιχείρηση αναγνωρίζει όλα τα εργασιακά δικαιώματα του μισθωτού όπως αυτά απορρέουν από την προγενέστερη σύμβασή του (από την αρχική ημερομηνία πρόσληψης), το σχετικό γεγονός αναγράφεται στο πεδίο των παρατηρήσεων ενώ στο πεδίο της ημερομηνίας πρόσληψης του πίνακα αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης της νέας σύμβασης. Με τις νέες ρυθμίσεις υποβάλλεται «Συμπληρωματικός ωραρίου». Οριστική αποχώρηση του μισθωτού από τον αρχικό εργοδότη και σύναψης νέας σύμβασης με καινούργια επιχείρηση Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας 509/11.6.2013 115

116 Επί μη αναγγελίας στον ΟΑΕΔ της οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού εντός 8 ημερών και εφόσον η αποχώρηση αυτή δεν αποδεικνύεται από κανένα έγγραφο στοιχείο, επιβάλλεται πρόστιμο, ίσο με 400,00 €, εφόσον η οικειοθελής αποχώρηση δηλώνεται πέραν των 8 ημερών και έως την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του επομένου μήνα απ’ αυτόν που έληξε η 8ήμερη προθεσμία. Επιβολή προστίμου για την μη αναγγελία ή την εκπρόθεσμη αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού - Ε5 (άρθρο 65, Ν.3996/2011) Υ.Α. Φ.11321/30149/1961 / 15.12.2011) 116

117 Εάν υποβληθεί μετά την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του επόμενου μήνα απ’ αυτόν που έληξε η 8ήμερη προθεσμία ή δεν υποβληθεί, τότε το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 800,00 €. Σε περίπτωση εξόφλησης του προστίμου εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της πράξης, τότε παρέχεται έκπτωση 20%. Επιβολή προστίμου για την μη αναγγελία ή την εκπρόθεσμη αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού - Ε5 (άρθρο 65, Ν.3996/2011) Υ.Α. Φ.11321/30149/1961 / 15.12.2011) 117

118 118 Επιχειρησιακή συνήθεια ( Α.Π. 249/2012, 673/2014 Εφετείο Αθηνών 2516/2006) Για την ύπαρξη επιχειρησιακής συνήθειας απαιτείται η συμπεριφορά του εργοδότη να είναι γενική και απρόσωπη, να αντιμετωπίζεται δηλαδή το ίδιο θέμα κατά τρόπο γενικό, μακροχρόνιο και ομοιόμορφο. Δεν αποτελεί από μόνη της πηγή γένεσης αξιώσεων, μπορεί όμως να αποτελέσει βάση σιωπηρής συμφωνίας. Αυτό συμβαίνει όταν ο εργοδότης, είτε ρητά με ανακοίνωσή του υπόσχεται στους εργαζομένους τη χορήγηση μελλοντικών παροχών υπό ορισμένες προϋποθέσεις, είτε χωρίς θετική υπόσχεση, χορηγεί συνεχώς τέτοιες στους εργαζόμενους, οπότε η αποδοχή των παροχών αυτών από τους τελευταίους παρέχει τη βάση της συμβατικής δεσμεύσεως και αφαιρεί από την πράξη τον χαρακτήρα της μονομερούς και συνεπώς ελευθέρως ανακλητής παροχής.

119 Ευχαριστώ για την προσοχή σας ! 119


Κατέβασμα ppt "ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις Οικονομικό Επιμελητήριο Ρόδος 21 & 22 Νοεμβρίου 2014 Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google