Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιοδικός πίνακας Από τα μέσα του 19 ου αιώνα οι χημικοί είχαν διαπιστώσει ότι οι ιδιότητες των μέχρι τότε γνωστών στοιχείων επαναλαμβάνονταν περιοδικά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιοδικός πίνακας Από τα μέσα του 19 ου αιώνα οι χημικοί είχαν διαπιστώσει ότι οι ιδιότητες των μέχρι τότε γνωστών στοιχείων επαναλαμβάνονταν περιοδικά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Περιοδικός πίνακας Από τα μέσα του 19 ου αιώνα οι χημικοί είχαν διαπιστώσει ότι οι ιδιότητες των μέχρι τότε γνωστών στοιχείων επαναλαμβάνονταν περιοδικά. Έτσι το 1869 καταρτίσθηκε από τους Mayer και Mendeleev ο πρώτος περιοδικός πίνακας, που περιελάμβανε τα 63 μέχρι τότε γνωστά στοιχεία. Σήμερα είναι γνωστά 113 στοιχεία. Αυτά κατατάσσονται στον περιοδικό πίνακα κατ’ αύξοντα ατομικό αριθμό. Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 σειρές(περιόδους), 18 στήλες(ομάδες) και είναι χωρισμένος σε 4 τομείς

3 Ο περιοδικός πίνακας των στοιχείων

4 Για να βρούμε την θέση ενός στοιχείου στον Π.Π. (περίοδο, ομάδα, τομέα) εργαζόμαστε ως εξής: Τοποθετούμε τα ηλεκτρόνια του σε στιβάδες και υποστιβάδες σύμφωνα με την αρχή ελάχιστης ενέργειας, χωρίς δηλαδή να λάβουμε υπόψη τις τρεις εξαιρέσεις. Έτσι: Η περίοδος καθορίζεται από την μέγιστη τιμή του n που έχει χρησιμοποιηθεί. Ο τομέας καθορίζεται από την υποστιβάδα που συμπληρώνεται τελευταία, σύμφωνα με την αρχή ελάχιστης ενέργειας Η ομάδα με το νέο σύστημα αρίθμησης βρίσκεται από τον αριθμό ηλεκτρονίων στην τελευταία ενεργειακά υποστιβάδα και σύμφωνα με την αντιστοιχία: Τομέας s Τομέας dΤομέας p Αριθμός e s1s1 s2s2 d1d1 d2d2 d3d3 d4d4 d5d5 d6d6 d7d7 d8d8 d9d9 d 10 p1p1 p2p2 p3p3 p4p4 p5p5 p6p6 Ομάδα με την νέα αρίθμηση 123456789101112131415161718 Ομάδα με την παλαιά αρίθμηση IAIIAIIIBIVBVBVIBVIIBVIIIBIBIIBIIIAIVAVAVIAVIIAVIIIA

5 παράδειγμα Να βρεθεί η περίοδος, η ομάδα και ο τομέας στον οποίο ανήκει το στοιχείο 22 Ti. Σύμφωνα με την αρχή ηλεκτρονιακής δόμησης τα 22 ηλεκτρόνια του τιτανίου τοποθετούνται σε στιβάδες- υποστιβάδες ως εξής: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 2 Έχουν τοποθετηθεί ηλεκτρόνια στην 4 η στιβάδα, επομένως το Ti ανήκει στην 4 η περίοδο. Η υποστιβάδα που έχει συμπληρωθεί τελευταία είναι η d,επομένως το Ti ανήκει στον d τομέα. Στην d υποστιβάδα έχουν τοποθετηθεί 2 ηλεκτρόνια, επομένως το Ti ανήκει στην 4 η ομάδα ( ή IVB) Τομέας s Τομέας dΤομέας p Αριθμός e s1s1 s2s2 d1d1 d2d2 d3d3 d4d4 d5d5 d6d6 d7d7 d8d8 d9d9 d 10 p1p1 p2p2 p3p3 p4p4 p5p5 p6p6 Ομάδα με την νέα αρίθμηση 123456789101112131415161718 Ομάδα με την παλαιά αρίθμηση ΙΑΙΙΑΙΙΙΒΙVBVBVIBVIIBVIIIBIBIIBIIIAIVAVAVIAVIIAVIIIA

6 Τα στοιχεία στα οποία τα τελευταία ηλεκτρόνια τοποθετούνται σε s υποστιβάδες (ns 1,ns 2 ) ανήκουν στον s τομέα Τομέας s Τομέας dΤομέας p Αριθμός e s1s1 s2s2 d1d1 d2d2 d3d3 d4d4 d5d5 d6d6 d7d7 d8d8 d9d9 d 10 p1p1 p2p2 p3p3 p4p4 p5p5 p6p6 Ομάδα με την νέα αρίθμηση 123456789101112131415161718 Ομάδα με την παλαιά αρίθμηση ΙΑΙΙΑΙΙΙΒΙVBVBVIBVIIBVIIIBIBIIBIIIAIVAVAVIAVIIAVIIIA Τα ns 1 αποτελούν την 1 η ομάδα με το νέο σύστημα αρίθμησης ή την 1 η κύρια ομάδα(ΙΑ) με το παλαιό σύστημα και ονομάζονται αλκάλια (Li, Na,K) Τα ns 2 αποτελούν την 2η ομάδα με το νέο σύστημα αρίθμησης ή την 2η κύρια ομάδα(ΙΙΑ) με το παλαιό σύστημα και ονομάζονται αλκαλικές γαίες(Mg,Ca,Ba) Τομέας s

7 Τομέας p Τα στοιχεία στα οποία τα τελευταία ηλεκτρόνια τοποθετούνται σε υποστιβάδες p (p 1,p 2,p 3,p 4,p 5,p 6 ) ανήκουν στον p τομέα και αποτελούν τις ομάδες 13, 14, 15, 16, 17, 18 αντίστοιχα (νέο σύστημα αρίθμησης) ή τις κύριες ομάδες IIIA,IVA,VA,VIA,VIIA,VIIIA με το παλαιό σύστημα Τομέας s Τομέας dΤομέας p Αριθμός e s1s1 s2s2 d1d1 d2d2 d3d3 d4d4 d5d5 d6d6 d7d7 d8d8 d9d9 d 10 p1p1 p2p2 p3p3 p4p4 p5p5 p6p6 Ομάδα με την νέα αρίθμηση 123456789101112131415161718 Ομάδα με την παλαιά αρίθμηση ΙΑΙΙΑΙΙΙΒΙVBVBVIBVIIBVIIIBIBIIBIIIAIVAVAVIAVIIAVIIIA Τα στοιχεία ns 2 np 7 της 17 ης (VIIA) ομάδας ονομάζονται αλογόνα (F,Cl,Br,I). Τα στοιχεία ns 2 np 8 της 18 ης (VIIIA) ομάδας ονομάζονται ευγενή αέρια

8 Τομέας f 6 η περίοδος(ακτινίδες) : από 58 Ce έως και 71 Lu 7 η περίοδος(λανθανίδες):από 90 Th έως και 103 Lr animation Τομείς s,p: κύριες ομάδες (ΙΑ-VIIIA) Τομείς d,f: δευτερεύουσες ομάδες (IB-VIIIB) Ποιες είναι οι κύριες και ποιες οι δευτερεύουσες ομάδες με το νέο σύστημα αρίθμησης;

9 Τομέας d Τα στοιχεία στα οποία τα τελευταία ηλεκτρόνια τοποθετούνται σε υποστιβάδες d (d 1,d 2,d 3,d 4,d 5,d 6, d 7,d 8,d 9,d 10 )ανήκουν στον d τομέα και αποτελούν τις ομάδες 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 αντίστοιχα (νέο σύστημα αρίθμησης) ή τις δευτερεύουσες ομάδες IIIΒ,IVΒ,VΒ,VIΒ,VIIΒ,VIIIΒ,IB,IIB με το παλαιό σύστημα Τομέας s Τομέας dΤομέας p Αριθμός e s1s1 s2s2 d1d1 d2d2 d3d3 d4d4 d5d5 d6d6 d7d7 d8d8 d9d9 d 10 p1p1 p2p2 p3p3 p4p4 p5p5 p6p6 Ομάδα με την νέα αρίθμηση 123456789101112131415161718 Ομάδα με την παλαιά αρίθμηση ΙΑΙΙΑΙΙΙΒΙVBVBVIBVIIBVIIIBIBIIBIIIAIVAVAVIAVIIAVIIIA Παρατήρηση: Η VIIIB αποτελείται από τρεις ομάδες τις 8,9,10

10 Ηλεκτρονιακή δομή της 1 ης σειράς των στοιχείων μεταπτώσεως

11 Τα στοιχεία που ανήκουν στον τομέα d έχουν «κατά την δόμηση» την κατανομή ns 2 n-1d 1, ns 2 n-1d 2, ns 2 n-1d 3, ns 2 n-1d 4, ….. κλπ Παρατηρήστε ότι τα τελευταία ηλεκτρόνια των στοιχείων του τομέα d εισέρχονται σε εσωτερικές στιβάδες(n-1), ενώ όλα τα στοιχεία του d τομέα έχουν συμπληρωμένη την υποστιβάδα s της τελευταίας τους στιβάδας(n) Επειδή τα ηλεκτρόνια σθένους, δηλαδή τα ηλεκτρόνια της τελευταίας στιβάδας είναι αυτά που καθορίζουν την χημική συμπεριφορά ενός στοιχείου, γι’ αυτό και τα στοιχεία του τομέα d έχουν παρόμοια χημική συμπεριφορά Τα στοιχεία του τομέα d ονομάζονται στοιχεία μεταπτώσεως

12 Κοινές ιδιότητες των στοιχείων μεταπτώσεως Μεταλλικός χαρακτήρας Πολλοί αριθμοί οξείδωσης Είναι παραμαγνητικά Σχηματίζουν σύμπλοκα ιόντα Σχηματίζουν έγχρωμες ενώσεις Είναι καταλύτες

13 Τι σημαίνει όμως η λέξη παραμαγνητικό ; Παραμαγνητικά είναι τα άτομα ή ιόντα που περιέχουν ένα ή περισσότερα μονήρη ηλεκτρόνια. Έτσι η ηλεκτρονιακή δομή του 26 Fe είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2. Στον σίδηρο υπάρχουν 6 ηλεκτρόνια σε 3d τροχιακά. d τροχιακά Επομένως ο Fe, αφού διαθέτει 4 μονήρη ηλεκτρόνια, είναι παραμαγνητικό στοιχείο. Τα στοιχεία του τομέα d διαθέτουν στην d υποστιβάδα από 1 έως και 10 ηλεκτρόνια. Με εξαίρεση λοιπόν τα d 10 =12 η ομάδα, όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του τομέα d είναι παραμαγνητικά


Κατέβασμα ppt "Περιοδικός πίνακας Από τα μέσα του 19 ου αιώνα οι χημικοί είχαν διαπιστώσει ότι οι ιδιότητες των μέχρι τότε γνωστών στοιχείων επαναλαμβάνονταν περιοδικά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google