Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προκειμένου για την καλύτερη λειτουργία ανάθεσης και εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων έχει ψηφιστεί ο Ν.3316 / ΦΕΚ 42/ 22 Φεβ 2005. Η εφαρμογή βρίσκεται σε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προκειμένου για την καλύτερη λειτουργία ανάθεσης και εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων έχει ψηφιστεί ο Ν.3316 / ΦΕΚ 42/ 22 Φεβ 2005. Η εφαρμογή βρίσκεται σε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προκειμένου για την καλύτερη λειτουργία ανάθεσης και εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων έχει ψηφιστεί ο Ν.3316 / ΦΕΚ 42/ 22 Φεβ 2005. Η εφαρμογή βρίσκεται σε όλο το φάσμα των ειδικοτήτων και μελετών – υπηρεσιών του μηχανικού ή συναφούς τεχνικού επαγγέλματος. Ενδεικτικά αναφέρεται για Χωροταξικές – Πολεοδομικές – Η/Μ – Χημικές Εγκαταστάσεις – Υδραυλικά – Ενεργειακές – Λιμενικές – κτλ. Η διαδικασία περιλαμβάνει την ανοικτή / κλειστή διαδικασία είτε με διαπραγμάτευση Οι ορισμοί είναι συναφείς με τους ορισμούς που δόθηκαν στην προηγούμενη ενότητα ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

2 Πριν από την διαδικασία ανάθεσης διενεργούνται ορισμένες προκαταρτικές ενέργειες που περιλαμβάνουν : 1.Σύνταξη τευχών Τεχνικών Δεδομένων 2.Τεκμηρίωση σκοπιμότητας του έργου 3.Πρόγραμμα απαιτούμενων μελετών και υπηρεσιών 4.Προϋπολογισμός της δαπάνης ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

3 Ανάθεση μελέτης με ανοικτή διαδικασία Ο εργοδότης ή ΚτΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και καλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι είναι οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εταιρείες) που προτίθενται να λάβουν μέρος στην διαδικασία. Αφού παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού είναι δυνατόν να υποβάλλουν φάκελο προσφοράς όπου αξιολογείται από σχετική Επιτροπή. Ο φάκελος υποβολής πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα το τεχνικό και οικονομικό σκέλος της προσφοράς μαζί με αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

4 Αν κριθεί απαραίτητο ο διαγωνιζόμενος μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις γύρω από τον τρόπο υποβολής και το τεχνικό αντικείμενο του έργου. Οι απορίες και ερωτήσεις που υποβάλλονται γραπτώς προς την Υπηρεσία κοινοποιούνται προς όλους τους ενδιαφερόμενους Τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία του έργου παραλαμβάνονται μέχρι και έξι (6) μέρες από την λήξη της προθεσμίας με αντικαταβολή σχετικού ποσού που εξαρτάται από το χρηματικό ύψος του έργου ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

5 Στην συνέχεια ο κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει προσφορά που περιλαμβάνει τρεις κλειστούς φακέλους : Δικαιολογητικά συμμετοχής Οικονομική στοιχεία Τεχνικά στοιχεία Ο φάκελος προσφοράς μπορεί να αποσταλεί με οποιονδήποτε τρόπο (συστημένη επιστολή – αυτοπροσώπως) αρκεί να περιέλθει στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας σε ημερομηνία και ώρα που ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους. ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

6 Περιπτώσεις αποκλεισμού φακέλου υποψηφίου Ο φάκελος είναι δυνατόν να αποκλεισθεί στις παρακάτω περιπτώσεις : 1.Όταν ο φάκελος μπορεί να σφραγισθεί – αποσφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη και δεν είναι σφραγισμένος 2.Εκπρόθεσμη προσκόμιση στο πρωτόκολλο ακόμα και για λόγους ανωτέρας βίας. ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

7 Συνεδρίαση Επιτροπής Ι Αφού εξετάζονται όλοι οι φάκελοι των διαγωνιζόμενων στο σκέλος των δικαιολογητικών συμμετοχής συντάσσονται πίνακες αποκλειόμενων και εμπρόθεσμων. Συντάσσεται Πρακτικό Νο-1 για την αρίθμηση των φακέλων όπου αναγράφονται τα κάτωθι : I.Η επωνυμία της διαγωνιζόμενης εταιρείας II.Τα στοιχεία της, III.Η κατηγορία του πτυχίου της IV.Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι V.Εγγυητικές επιστολές ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

8 Συνεδρίαση Επιτροπής ΙΙ Κατά την κρίση της επιτροπής με βάση τον φάκελο υποψηφιοτήτων καταρτίζεται πίνακας αποκλειομένων και εξετάζονται οι τυχόν ενστάσεις. Οι τυχόν αποκλειόμενοι μπορούν να προσφύγουν σε αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση διαφορών. Στην συνέχεια είτε την ίδια ημέρα ή στις αμέσως επόμενες εργάσιμες γίνεται η εξέταση του τεχνικού τμήματος και τα αποτελέσματα καταγράφονται στο Πρακτικό Νο-2 Στην συνέχεια γίνεται η αξιολόγηση των προσφορών και η καταγραφή τους στο Πρακτικό. ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

9 Συνεδρίαση Επιτροπής ΙΙΙ Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων που αφορούν τις τεχνικές προσφορές αναρτώνται αντίστοιχοι πίνακες και εξετάζονται οι φάκελοι με τις οικονομικές προσφορές. Οι οικονομικές προσφορές εξετάζονται ενώπιον των νόμιμων εκπροσώπων των διαγωνιζομένων σε δημόσια συνεδρίαση. Η σύσταση της επιτροπής διεξάγεται κατά πέντε (5) ημέρες μετά από έγγραφη ειδοποίηση των ενδιαφερομένων μελών. Στην συνέχεια γίνεται η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και η καταγραφή τους στο Πρακτικό Νο-3 ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

10 Τρόπος αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών Καταρχήν πρέπει να αξιολογούνται όσες κρίνονται παραδεκτές, ήτοι : 1.Δεν αντιβαίνουν το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο 2.Η προσφορά έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει η αντίστοιχη Υπηρεσία 3.Υπάρχει αντιστοίχιση στις ποσότητες που αναφέρονται στην προσφορά και σε αυτές που υπάρχουν στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας, όσον αφορά την τιμολόγηση. ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

11 Κριτήρια αξιολόγησης 1ο κριτήριο (τεχνική προσφορά) εξετάζεται η πληρότητα του φακέλου όσον αφορά το τεχνικό αντικείμενο (και τυχόν ειδικό εάν υπάρχει) ώστε να υπάρχει άρτια υλοποίηση του έργου ή της παροχής υπηρεσίας ώστε :  να επιτευχθεί μέσα στους προβλεπόμενους δυνατούς χρόνους  Με την βέλτιστη δυνατή ποιότητα  Το αποτέλεσμα να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές για πού έχουν τεθεί στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών  Το αποτέλεσμα βαθμολογείται με U1 (με τιμές 0 – 100) και ο συντελεστής βαρύτητας είναι Β1 = 100 %. ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

12 Κριτήρια αξιολόγησης 2ο κριτήριο (τεχνική προσφορά) αξιολογείται η τεχνική και διοικητική ικανότητας της εταιρείας ώστε να φέρει εις πέρας το έργο σύμφωνα με τους στόχους του 1ου κριτηρίου. Πιο συγκεκριμένα είναι:  Συνολική εμπειρία στελεχών  Μόνιμο δίκτυο συνεργατών (όσοι έχουν συνεργασθεί σε τουλάχιστον τρία έργα την τελευταία πενταετία με τον υπόψιν διαγωνιζόμενο)  Συνολική εικόνα της εταιρείας Αντίστοιχα με το κριτήριο Νο-1, βαθμολογείται με βαθμό U2 από (0-100) και συντελεστή B2 = 45% ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

13 Κριτήρια αξιολόγησης 3ο κριτήριο (οικονομική προσφορά) εξετάζεται η πληρότητα του φακέλου όσον αφορά το οικονομικό σκέλος και βαθμολογείται με βαθμό U3 που λαμβάνει τιμές από 0 – 100. Το αποτέλεσμα σταθμίζεται κάποιο συντελεστή Β3 που αφορά την βαρύτητα και εκτιμάται ως Β3 = 25%. ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

14 Συνολική αξιολόγηση – τελική εκλογή Η τελική αξιολόγηση λαμβάνει υπόψιν και τα τρία κριτήρια όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Εξάγεται ένας σταθμικός Μ.Ο όσον αφορά την τεχνική προσφορά που στην συνέχεια διορθώνεται με την οικονομική. Πιο συγκεκριμένα : U.Τ.π = (U1*B1 + U2*B2) / 0.75 > 60 προκρίνονται μόνο όσοι συγκεντρώσουν βαθμολογία τεχνικού σκέλους > 60 Ενώ η τελική αξιολόγηση είναι : Σ {Ui*Bi} = U1*B1+U2*B2+U3*B3 ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

15 Περιεχόμενα φακέλου συμμετοχής Ο φάκελος περιέχει αναλυτικά τα εξής :  Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής  Δικαιολογητικά τεχνικής εμπειρίας στελεχών  Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  Εγγύηση συμμετοχής (εγγυητική επιστολή)  Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, το καταστατικό ίδρυση της, τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, τον τρόπο καθορισμού των αμοιβών ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

16  Περιεχόμενα φακέλου τεχνικής προσφοράς  Τεχνική έκθεση  Οργανόγραμμα – Βιογραφικά σημειώματα  Δήλωση συντονιστή ομάδας – διαγράμματα – καθήκοντα  Μεθοδολογία  Υπάρχουσες μελέτες (ανειλημμένος φόρτος εργασίας) του διαγωνιζόμενου βάσει άλλων υπογεγραμμένων συμβάσεων ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

17  Περιεχόμενα φακέλου οικονομικής προσφοράς  Έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο – υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της διαγωνιζόμενης εταιρείας ή προσώπου. Οι τιμές που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αναγράφονται ολογράφως. Στην συνέχεια οι τιμές προσφοράς x την μονάδες (ποσότητες) μας δίνουν το συνολικό άθροισμα ανά κατηγορία μελέτης (οικοδομικά, Η/Μ, στατικά, αρχιτεκτονικά) και έτσι μπορούν να συγκριθούν οι διάφορες προσφορές. Τελικές εκτιμήσεις, λάθη κατά την σύνταξη και αναντιστοιχία τιμών αριθμητικών και ολογράφως διορθώνονται από την Επιτροπή. ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

18 Τελική κατακύρωση αναδόχου – Σχετικές ενέργειες Μετά την τελική επιλογή από την Επιτροπή και την κατακύρωση της σύμβασης υπέρ ενός ορισμένου αναδόχου, είναι υποχρεωμένος να προβεί στην προσκόμιση δικαιολογητικών για την απόδειξη νομιμοποίησης και προσωπικής κατάστασης του :  Το ΦΕΚ περί ίδρυσης εταιρείας (Α.Ε ή ΕΠΕ)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου (για τα μέλη, διαχειριστές, πρόεδρο, Δντα Σύμβουλο, διοικητές, νόμιμο εκπρόσωπο)  Πιστοποιητικά ότι δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης από αρμόδιες δικαστικές αρχές (πρωτοδικείο)  Δεν διώκεται για πειθαρχικό παράπτωμα επαγγελματικής φύσεως (έκπτωση)  Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας  Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι σε ισχύ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

19 Συμπληρώσεις – Διευκρινίσεις – Αποσαφηνίσεις Πριν από την τελική επιλογή του αναδόχου η εξεταστική Επιτροπή του Διαγωνισμού είναι δυνατόν κατά την κρίση της να ζητήσει πρόσθετες διευκρινίσεις – αποσαφηνίσεις επί των φακέλων προσφοράς των υποψηφίων. Και τέτοιες νοούνται : Αποσαφηνίσεις : Η χορήγηση συμπληρώσεων για το περιεχόμενο των εγγράφων που ήδη έχουν κατατεθεί από τον διαγωνιζόμενο Συμπληρώσεις : Η προσκόμιση νέων στοιχείων ώστε να αποδεικνύονται τα ήδη υποβληθέντα στοιχεία ως επαρκή και ικανοποιητικά. ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

20 Ενστάσεις Είναι δυνατόν να υποβληθούν ενστάσεις από τους διαγωνιζόμενους είτε από αυτούς που αποκλείσθηκαν από την διαδικασία είτε από αυτούς που συμμετέχουν σε αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται προς το Πρωτόκολλο της αρμόδιας Υπηρεσίας. Οι προθεσμίες υποβολής των ενστάσεων είναι οι κάτωθι :  Έναντι του Πρακτικού Ι σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες  Έναντι του Πρακτικού ΙΙ σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες  Έναντι του Πρακτικού ΙΙΙ σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ


Κατέβασμα ppt "Προκειμένου για την καλύτερη λειτουργία ανάθεσης και εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων έχει ψηφιστεί ο Ν.3316 / ΦΕΚ 42/ 22 Φεβ 2005. Η εφαρμογή βρίσκεται σε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google