Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ Γεώργιος Ματσικάρης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ Γεώργιος Ματσικάρης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ Γεώργιος Ματσικάρης
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ Γεώργιος Ματσικάρης Μέλος Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 25 Οκτωβρίου 2012

2 Προαγωγές … Οι προαγωγές διενεργούνται από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ.) ύστερα από σύσταση της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής (ΣΕ)

3 Προϋπόθεση … Υπάρχει κενή θέση
Κανένας εκπαιδευτικός λειτουργός δεν προάγεται σε άλλη θέση εκτός αν Υπάρχει κενή θέση Κατέχει τα προσόντα τα οποία προβλέπονται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας Δεν τιμωρήθηκε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης τετραετίας για πειθαρχικό αδίκημα για το οποίο του έχει επιβληθεί ποινή πέραν της αυστηρής επίπληξης

4 Διαδικασία Προαγωγών (1)
Πρόταση πλήρωσης θέσης από την Αρμοδία Αρχή Η Αρμοδία Αρχή, κατά την υποβολή της πρότασης στην Επιτροπή για πλήρωση των κενών θέσεων, καταρτίζει και τις Συμβουλευτικές Επιτροπές

5 Διαδικασία Προαγωγών (2)
Προκήρυξη της θέσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Στην προκήρυξη καθορίζεται η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (=Ημερομηνία Συνδρομής Προσόντων) Υποβολή Αιτήσεων μόνο ηλεκτρονικά στην Επιτροπή Αποστολή αιτήσεων στην αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή

6 Σύνθεση Συμβουλευτικής Επιτροπής
Τριμελής επιτροπή από ανώτερους λειτουργούς του Υ.Π.Π. (Επιθεωρητές, ΠΛΕ, ΓΕΔΕ, ΔΔΕ, Γ.Δ.) - (Πρόεδρος και δύο μέλη) Τα μέλη της πρέπει να έχουν θέση ψηλότερη από εκείνη η οποία θα πληρωθεί. Έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Για Βοηθούς Διευθυντές και Διευθυντές Δημοτικής Εκπ/σης: Γενικός Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΓΕΔΕ) - Πρόεδρος Δύο Επιθεωρητές Για τους Επιθεωρητές Δημοτικής Εκπαίδευσης: Διευθυντής του Τμήματος - Πρόεδρος Γενικός Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΓΕΔΕ) ΠΛΕ

7 Έργο της Συμβουλευτικής Επιτροπής
Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνέρχεται το ταχύτερο δυνατό και καταρτίζει τον κατάλογο των υποψηφίων που κατείχαν τα απαιτούμενα από τα σχέδια υπηρεσίας προσόντα στη λήξη της προθεσμίας.

8 Καταρτισμός καταλόγου από ΣΕ
Για πλήρωση θέσης διδακτικού προσωπικού (Βοηθοί Διευθυντές και Διευθυντές) η ΣΕ καταρτίζει τον κατάλογο των υποψηφίων που συστήνει με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται μετά την αριθμητική αποτίμηση των κριτηρίων της αξίας, των προσόντων και της αρχαιότητας όλων των προσοντούχων υποψηφίων σε μονάδες. Ο αριθμός των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο είναι ο τριπλάσιος των θέσεων.

9 Αριθμητική αποτίμηση Σύνολο Μονάδων = Μονάδες Αξίας +
Μονάδες Προσόντων + Μονάδες Αρχαιότητας + Μονάδες Ε.Φ.

10 Μονάδες Αξίας Είναι το σύνολο των μονάδων που προκύπτει από την πρόσθεση του τετραπλάσιου του μέσου όρου των τελευταίων δύο βαθμολογιών + του μέσου όρου της βαθμολογίας των δέκα τελευταίων ετών υπηρεσίας. Αν η συνολική υπηρεσία είναι λιγότερη των δέκα ετών λαμβάνεται ο μέσος όρος όλων των βαθμολογιών στη θέση. Μονάδες Αξίας: (4 Χ μέσος όρος των τελευταίων δύο βαθμολογιών) + μέσος όρος της βαθμολογίας των δέκα τελευταίων ετών υπηρεσίας.

11 Μονάδες Προσόντων «… δίνονται από τη ΣΕ με αιτιολογημένη απόφασή της, για το ψηλότερο σε επίπεδο πρόσθετο προσόν, το οποίο είναι συναφές με την εκπαίδευση, ή την ειδικότητα του υποψηφίου ή τα καθήκοντα της θέσης»

12 Α. Post Graduate Diploma (Διάρκειας 1 ακαδημαϊκού έτους)
Μονάδες Προσόντων ΠΡΟΣΟΝ ΜΟΝΑΔΕΣ 1 Διδακτορικός Τίτλος 5 2 Μάστερ 3 Α. Post Graduate Diploma (Διάρκειας 1 ακαδημαϊκού έτους) Β. Δεύτερο πτυχίο 4 Άλλο πρόσθετο προσόν 0,5 μέχρι 1

13 Πρόσθετα προσόντα Προσόντα που δεν απαιτούνται από το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης Δεν έχουν προσθετικό χαρακτήρα Ακαδημαϊκά προσόντα όχι πιστοποιητικά επιμόρφωσης

14 Μονάδες Αρχαιότητας Είναι το σύνολο των μονάδων που προκύπτουν με την πρόσθεση των πιο κάτω: Μήνες Υπηρεσίας στη θέση + Μήνες προϋπηρεσίας με προσόντα + 0,7 Χ Μήνες προϋπηρεσίας χωρίς προσόντα Χ 1/12 Σημείωση: Υπηρεσία μικρότερη των 15 ημερών δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ πέραν των 15 ημερών λογίζεται ως μήνας.

15 Επεξηγήσεις … Υπηρεσία στη θέση:
Υπηρεσία από το μόνιμο διορισμό/ προαγωγή στη θέση που κατέχει την ημερομηνία συνδρομής προσόντων Προϋπηρεσία με προσόντα: Περιλαμβάνει υπηρεσία με σύμβαση, αντικαταστάσεις ή άλλη αναγνωρισμένη σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς υπηρεσία, μετά την απόκτηση των απαιτούμενων ακαδημαϊκών προσόντων Προϋπηρεσία χωρίς προσόντα: Αναγνωρισμένη προϋπηρεσία πριν την απόκτηση των απαιτούμενων ακαδημαϊκών προσόντων

16 Ανάρτηση Καταλόγου – Ενστάσεις – Έλεγχος νομιμότητας
Ανάρτηση Καταλόγου – Ενστάσεις – Έλεγχος νομιμότητας Ανάρτηση του καταλόγου της ΣΕ στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Περίοδος δέκα ημερών για ενστάσεις στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Υποβολή της έκθεσης και του καταλόγου των συστηνομένων από τη ΣΕ στην Ε.Ε.Υ. Εξέταση ενστάσεων και έλεγχος νομιμότητας, καταρτισμός τελικού καταλόγου και καθορισμός συνεντεύξεων.

17 Συνεντεύξεις Μελέτη προσωπικών φακέλων Προσωπικές συνεντεύξεις
Υποβολή προφορικών ερωτήσεων Καταγραφή σημειώσεων επί των ερωτήσεων και απαντήσεων των υποψηφίων και απόδοσης με βάση προκαθορισμένα κριτήρια. Μετά το πέρας των συνεντεύξεων γίνεται συζήτηση μεταξύ των μελών, κατάθεση βαθμολογιών και λήψη απόφασης για το ποιοι προάγονται.

18 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΔΙΔΑΚΤΙKO ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ   (ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΒOHΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Α΄, ΒOHΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)
Ι. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ενημέρωση σε παιδαγωγικά και μεθοδολογικά θέματα. Κατανόηση του ρόλου και των ευθυνών της θέσης. Κριτική ανάλυση διοικητικών και οργανωτικών προβλημάτων σχετικών με τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης. Αποτελεσματικότητα επικοινωνίας και επάρκεια τεκμηρίωσης απόψεων και θέσεων. Προσωπικότητα (άνετη παρουσία, προσαρμοστικότητα, ευελιξία). Γλωσσική επάρκεια (λεξιλόγιο, σύνταξη, ορθοφωνία, ορθοέπεια).

19 ΙΙ. ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΙΙ. ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5,00 μονάδες για εξαιρετική απόδοση. 4,50 μονάδες για σχεδόν εξαιρετική απόδοση. 4,00 μονάδες για πάρα πολύ καλή απόδοση. 3,50 μονάδες για σχεδόν πάρα πολύ καλή απόδοση. 3,00 μονάδες για πολύ καλή απόδοση. 2,50 μονάδες για σχεδόν πολύ καλή απόδοση. 2,00 μονάδες για καλή απόδοση. 1,50 μονάδες για σχεδόν καλή απόδοση. 1,00 μονάδα για μέτρια απόδοση. 0,50 μονάδα για σχεδόν μέτρια απόδοση.

20 Αριθμητική αποτίμηση απόδοσης υποψηφίων διδακτικού προσωπικού
Αριθμητική αποτίμηση απόδοσης υποψηφίων διδακτικού προσωπικού Στις συνεντεύξεις διδακτικού προσωπικού γίνεται αριθμητική αποτίμηση της απόδοσης των υποψηφίων στη συνέντευξη, από μισή μέχρι πέντε μονάδες που προστίθενται στο σύνολο των μονάδων

21 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΑΛΕ, ΠΛΕ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΑΛΕ, ΠΛΕ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ) Ι. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ενημέρωση σε παιδαγωγικά και μεθοδολογικά θέματα. Κατανόηση του ρόλου και των ευθυνών της θέσης. Κριτική ανάλυση διοικητικών και οργανωτικών προβλημάτων σχετικών με τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης. Αποτελεσματικότητα επικοινωνίας και επάρκεια τεκμηρίωσης απόψεων και θέσεων. Προσωπικότητα (άνετη παρουσία, προσαρμοστικότητα, ευελιξία). Γλωσσική επάρκεια (λεξιλόγιο, σύνταξη, ορθοφωνία, ορθοέπεια). ΙΙ. ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Εξαιρετική απόδοση. Σχεδόν εξαιρετική απόδοση. Πάρα πολύ καλή απόδοση. Σχεδόν πάρα πολύ καλή απόδοση. Πολύ καλή απόδοση. Σχεδόν πολύ καλή απόδοση. Καλή απόδοση. Σχεδόν καλή απόδοση. Μέτρια απόδοση. Σχεδόν μέτρια απόδοση.

22 Αξιολόγηση Εποπτικού προσωπικού
Για το εποπτικό προσωπικό δεν υπάρχει αριθμητική αποτίμηση άλλα σύγκριση των υποψηφίων με βάση τα κριτήρια της αξίας, των προσόντων και της αρχαιότητας και λαμβάνεται υπόψη η απόδοσή τους στη συνέντευξη ως συμπληρωματικό στοιχείο της αξίας τους. (συνεκτίμηση) Μελέτη προσωπικών φακέλων και ετοιμασία συγκριτικών πινάκων

23 Πολλαπλή νοημοσύνη και προεκτάσεις της στην εκπαίδευση
Παραδείγματα ερωτήσεων: Ενημέρωση σε παιδαγωγικά και μεθοδολογικά θέματα Πολλαπλή νοημοσύνη και προεκτάσεις της στην εκπαίδευση Χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού Παιδαγωγικοί και κοινωνικοί λόγοι που επέβαλαν τη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου Σχολική αποτυχία: Αίτια, προβλήματα, προτάσεις για λύση Σημαντικές διαφορές παραδοσιακής και σύγχρονης διοίκησης

24 Κατανόηση του ρόλου και των ευθυνών της θέσης
Άσκηση αναπτυξιακού ρόλου από το Βοηθό Διευθυντή. Τι εννοούμε, πώς θα το πετύχει; Με ποιους τρόπους μπορεί να αναβαθμιστεί ο ρόλος του Βοηθού Διευθυντή; Ποιους περιορισμούς έχει ο διευθυντής στο να ασκήσει την αποστολή του; Ενέργειες του διευθυντή τις πρώτες μέρες της σχολικής χρονιάς μέχρι να έλθουν τα παιδιά στο σχολείο

25 Κριτική ανάλυση προβλημάτων
Πώς απαντάς σε όσους ισχυρίζονται ότι με τις σχολικές εκδηλώσεις χάνεται πολύτιμος διδακτικός χρόνος; Παρεμβάσεις γονιών: Πώς θα τους αντιμετωπίσεις; Ιδιωτικό ή δημόσιο σχολείο. Σχολιασμός Κτίσιμο εκκλησιών στην αυλή του σχολείου: Η γνώμη σου

26 Ρόλος Εκπροσώπου Υ.Π.Π. Στις συνεντεύξεις παρίσταται και εκπρόσωπος του Υ.Π.Π., ο οποίος βαθμολογεί την απόδοση του κάθε υποψηφίου. Η βαθμολογία του καταγράφεται στα πρακτικά. Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός.

27 Ανακοίνωση προαγωγών Ανακοίνωση των προαγωγών στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Υ. και στον Τύπο Γραπτή προσφορά με επιστολή από την Επιτροπή στον εκπαιδευτικό που προήχθη και γραπτή αποδοχή της προσφοράς από αυτόν. Η προσφορά καθορίζει μεταξύ άλλων την ημερομηνία προαγωγής, το μισθό και την ημερομηνία προσαύξησης. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

28 Προσφυγή Κάθε επηρεαζόμενος που θεωρεί ότι αδικήθηκε από τις προαγωγές μπορεί να κάνει προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο. Η προσφυγή πρέπει να κατατεθεί εντός 75 ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσης της προαγωγής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ Γεώργιος Ματσικάρης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google