Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σημασιολογικά εμπλουτισμένες διαδικτυακές υπηρεσίες: Εννοιολογική σύγκριση των OWL-S, WSMO και METEOR-S προσεγγίσεων Semantic Web Services: A conceptual.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σημασιολογικά εμπλουτισμένες διαδικτυακές υπηρεσίες: Εννοιολογική σύγκριση των OWL-S, WSMO και METEOR-S προσεγγίσεων Semantic Web Services: A conceptual."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σημασιολογικά εμπλουτισμένες διαδικτυακές υπηρεσίες: Εννοιολογική σύγκριση των OWL-S, WSMO και METEOR-S προσεγγίσεων Semantic Web Services: A conceptual comparison of OWL-S, WSMO and METEOR-S approaches Παναγιώτης Μπούρος 03001792 Μεταπτυχιακό μάθημα «e-Commerce Networks & Applications»

2 Πλάνο Εισαγωγή Αντικείμενο OWL-S  Αναζήτηση, Διαλειτουργία, Σύνθεση, Κλήση WSMO  Αναζήτηση, Διαλειτουργία, Σύνθεση, Κλήση METEOR-S  Αναζήτηση, Διαλειτουργία, Σύνθεση, Κλήση Σύγκριση  Αναζήτηση  Διαλειτουργία  Σύνθεση  Κλήση Πίνακας εννοιολογικών αντιστοιχιών

3 Εισαγωγή (1/2) Επόμενη εποχή στο ηλεκτρονικό εμπόριο  Ευέλικτο περιβάλλον  Ευνοούνται αυτοματοποιημένες δοσοληψίες και εταιρικές διαλειτουργίες Κλειδί -> διαδικτυακές υπηρεσίες Ωστόσο σημερινά Web Services πρότυπα  Συντακτική περιγραφή των υπηρεσιών  Όχι σημασιολογική παρουσίαση των λειτουργιών που προσφέρουν  Επηρεάζει αρνητικά όλες τις φάσεις λειτουργίας τους

4 Εισαγωγή (2/2) Απάντηση -> σημασιολογικός εμπλουτισμός υπηρεσιών  Σημασιολογικά εμπλουτισμένες διαδικτυακές υπηρεσίες (Semantic Web Services) Με στόχο  Σημασιολογική περιγραφή διαδικτυακών υπηρεσιών με τρόπο κατανοητό από τους υπολογιστές  Δυνατότητα αυτοματοποιημένης λειτουργίας σε όλες τις φάσεις Αναζήτηση (discovery) Διαλειτουργία (interoperation) Σύνθεση (composition) Κλήση (invocation) Παράδειγμα προετοιμασία ταξιδιού για ένα συνέδριο

5 Αντικείμενο Σύγκριση σε εννοιολογικό επίπεδο επικρατέστερων προσεγγίσεων Semantic Web Services  OWL-S 1.1  WSMO D2v1.2  METEOR-S Εντοπισμός αντιστοιχιών μεταξύ προσεγγίσεων στα στάδια λειτουργίας  Αναζήτηση -> αναπαράσταση και περιγραφή δυνατοτήτων και προσφερόμενων λειτουργιών  Διαλειτουργία -> λειτουργία και επικοινωνία υπηρεσιών  Σύνθεση -> συνδυασμός υπηρεσιών  Κλήση -> χρήση και εκτέλεση υπηρεσιών

6 OWL-S – άνω οντολογία Κάθε διαδικτυακή υπηρεσία  Παρουσιάζει μηδέν ή περισσότερα προφίλ  Περιγράφεται από το πολύ ένα μοντέλο  Υποστηρίζει ένα αριθμό υποβάθρων

7 OWL-S – Αναζήτηση υπηρεσιών Κλάση Profile  Υποκλάση ServiceProfile Μη λειτουργικές πληροφορίες  Όνομα (serviceName)  Περιγραφή (textDescription)  Στοιχεία επικοινωνίας (contactInformation) QoS στοιχεία Λειτουργικές πληροφορίες (IOPEs)  Υποσύνολο των αντίστοιχων του μοντέλου υπηρεσίας (Service Model)  Μεταφορά πληροφορίας Input, Output  Αλλαγή κατάστασης Precondition, Result Παράμετροι υπηρεσίας (ServiceParameter) Κατηγοριοποίηση (serviceClassification)  NAICS Κατηγοριοποίηση προϊόντος υπηρεσίας (serviceProduct)  UNSPSC

8 OWL-S – Διαλειτουργία Κλάση διεργασίας (process)  Υποκλάση μοντέλου υπηρεσίας (ServiceModel) Μεταφορά πληροφορίας  Input, Output Αλλαγή κατάστασης  Precondition, Result  Φόρμουλες λογικής SWRL, KIF, PDDL Τοπικές παράμετροι διεργασίας Υπόλοιπα συμμετέχοντα στοιχεία

9 OWL-S – Σύνθεση Τρία είδη διεργασιών  Ατομικές (atomic)  Απλές (simple)  Σύνθετες (composite) Σύνθεση  Χρήση κλάσης ControlConstruct If-Then-Else, Repeate-While, Repeate-Until …  Απεικόνιση ως δέντρο Εσωτερικοί κόμβοι -> control contructs Φύλλα -> διεργασίες που πρέπει να εκτελεστούν  Σύνδεση εισόδων/εξόδων (Bindings) Για ατομική διεργασία Για σύνθετη Μεταξύ υπο-διεργασιών

10 OWL-S – Κλήση Χρήση OWL-S περιγραφών ΚΑΙ WSDL  OWL-S/WSDL grounding Βασίζεται στις αντιστοιχίες  OWL-S ατομική διεργασία -> WSDL operation  OWL-S είσοδοι/έξοδοι -> μηνύματα εισόδου/εξόδου (input/output messages) κάθε operation  OWL-S είσοδοι/έξοδοι -> επεκτάσιμοι τύποι WSDL εισόδων/εξόδων WSDL -> OWL-S  WSDL message parts owl-s-parameter ->types as OWL class (WSDL native language) Other approaches OWL-S -> WSDL  WSDLGrounding, subclass of ServiceGrouding WSDLdocument, WSDLOperationRef WSDLInputMessage, WSDLOutputMessage

11 WSMO – ανώτερο επίπεδο Οντολογίες Υπηρεσία Στόχοι Μεσολαβητές Μη λειτουργικές ιδιότητες  Dublin core

12 WSMO – Αναζήτηση υπηρεσιών Οντολογίες  Λεξικό για την περιγραφή υπηρεσιών  Έννοιες (concepts) και σχέσεις (relations)  Αξιώματα (axioms)  Ιεραρχία εννοιών και σχέσεων (super-concepts, super- relations) Στόχοι  Ζητούμενη λειτουργικότητα της υπηρεσίας Δυνατότητα (capability)  Λειτουργικότητα υπηρεσίας  Κατάσταση κόσμου πριν την κλήση Precondition, assumption  Μετά Postcondition, effect

13 WSMO – Διαλειτουργία Κλάση Υπηρεσία  Σύνδεση με δυνατότητα (capability) Λειτουργία Μεταφορά δεδομένων  Επίτευξη λειτουργικότητας Interface κλάση Χορογραφία (Choreography) Ενορχήστρωση (Orchestration) WSMO στοιχεία -> επαναχρησιμοποίηση άλλων WSMO στοιχείων  Προβλήματα ασυμβατότητας  Μεσολαβητές (mediators) Μεταξύ οντολογιών (ooMediator) Μεταξύ στόχων (ggMediator) Μεταξύ υπηρεσιών (wwMediator) Μεταξύ υπηρεσιών και στόχων (wgMediator)

14 WSMO – Σύνθεση Περιγραφή  Χορογραφία  Ενορχήστρωση Μοντέλο Abstract State Machines (ASMs)  Βασική μονάδα -> κατάσταση  Κατάσταση -> έκφραση άλγεβρας  Μεταβάσεις καταστάσεων -> αλλαγές συναρτήσεων εκφράσεων της άλγεβρας

15 WSMO – Κλήση Χρήση WSMO περιγραφών ΚΑΙ WSDL  WSMO/WSDL grounding WSMO οντολογίες -> XML  XSLT  Mapping οντολογιών  Κατευθείαν mapping XML και οντολογιών -> ειδική γλώσσα WSMO περιγραφές -> WSDL  Επέκταση WSMO περιγραφών με WSDL στοιχεία  Αντίστροφο -> σημασιολογικός εμπλουτισμός WSDL στοιχείων

16 METEOR-S - Αναζήτηση υπηρεσιών ΚΑΙ διαλειτουργία Σημασιολογικός εμπλουτισμός υπαρχόντων standards  WSDL-S Εμπλουτισμός μηνυμάτων εισόδων/εξόδων WSDL operations ModelReference object -> one2one mappings Complex types ->bottom or top level Δημιουργία effects και preconditions -> περιγραφή κατάστασης κόσμου Κατηγορία υπηρεσίας -> portType operation

17 METEOR-S – Σύνθεση ΚΑΙ Κλήση Χρήση framework BPEL4WS  Abstract process  Στάδια δημιουργίας Abstract process Σχέδιο ροής διεργασίας Καθορισμός απαιτήσεων διεργασιών Σύνδεση με περιγραφή άλλης διαδικτυακής υπηρεσίας Καθορισμός περιορισμών υπηρεσίας Βελτιστοποίηση Κλήση  Μηχανισμός WSDL

18 Σύγκριση (1/2) Στόχος κάθε προσέγγισης  OWL-S Ορισμός οντολογίας για αυτοματοποίηση αναζήτηση, χρήσης, σύνθεσης και ελέγχου υπηρεσιών  WSMO Σημασιολογική περιγραφή υπηρεσιών ΑΛΛΑ κυρίως επίλυση προβλημάτων διαλειτουργικότητας (interoperability)  METEOR-S Σημασιολογικός εμπλουτισμός σημερινών Web Services standards

19 Σύγκριση (2/2) Χρήση οντολογιών  OWL-S Γλώσσα περιγραφής OWL Όχι επαναχρησιμοποίηση οντολογιών  WSMO Περιγραφή σε μετα-επίπεδο Εισαγωγή άλλων οντολογιών σε οποιαδήποτε γλώσσα Μεσολαβητές -> βασικός στόχος WSMO interoperability  METEOR-S Επιλογή του σχεδιαστή σε ποια γλώσσα/ες θα περιγράφονται

20 Σύγκριση – Αναζήτηση OWL-S profile  Περιγραφή προσφερόμενης λειτουργικότητας Provider και requestor  Μεταφορά δεδομένων  Κατάσταση κόσμου WSMO  Στόχοι -> άποψη requestor  Δυνατότητα -> άποψη provider  Μεταφορά δεδομένων  Κατάσταση κόσμου METEOR-S  Abstract τμήμα WSDL-S

21 Σύγκριση – Διαλειτουργία OWL-S process model  Κάθε υπηρεσία -> μία διεργασία  Λειτουργικές λεπτομέρειες διεργασίας  Μεταφορά δεδομένων Input, Output  Κατάσταση κόσμου Precondition, result WSMO κλάση Service  Λειτουργικότητα υπηρεσίας  Δυνατότητα (capability) -> ατομική διεργασία OWL-S  Μεταφορά δεδομένων Precondition, postcondition  Κατάσταση κόσμου Assumption, effect METEOR-S  Concrete τμήμα WSDL-S  BPEL4WS Abstract Process Model  Μεταφορά δεδομένων Input, Output  Κατάσταση κόσμου Precondition, effect

22 Συνέπεια profile/model OWL-S  IOPEs του profile -> υποσύνολο αυτών του process model  Επιτρέπονται ασυνέπειες Περιγραφές έγκυρες ΑΛΛΑ υπηρεσία όχι προσδοκώμενη λειτουργία WSMO  Σύνδεση μεταξύ υπηρεσίας – στόχου -> wgMediator Καμία συνθήκη συνέπειας Π.χ. για μεταφορά δεδομένων και κατάσταση κόσμου

23 Σύγκριση – Σύνθεση OWL-S  Σύνθετες διεργασίες  Περιγραφή χορογραφίας  Το πολύ από ένα process model WSMO  Interface κλάση Χορογραφία -> ASMs Ενορχήστρωση -> ASMs  Πολλαπλά Interfaces Πολλαπλά μοντέλα χορογραφίας και ενορχήστρωσης METEOR-S  BPEL4WS Abstract process model

24 Σύγκριση – Κλήση Ίδια βάση  Σημερινοί clients και agents -> διαδικτυακές υπηρεσίες με συντακτική πληροφορία  ΆΡΑ Χρήση WSDL OWL-S/WSDL grounding WSMO/WSDL grounding

25 Πίνακας εννοιολογικών αντιστοιχιών Στάδιο λειτουργίαςOWL-SWSMOMETEOR-S ΑναζήτησηProfileGoal+ Capability WSDL-S ΔιαλειτουργίαProcess Model Process Input Output Precondition Result Service Capability Precondition Postcondition Assumption Effect Abstract Process BPEL4WS + concrete WSDL part Abstract Process BPEL4WS Input Output Precondition Effect ΣύνθεσηComposite Process Control Construct --- Interface Choreography Orchestration BPEL4WS ΚλήσηOWL-S/WSDL grounding WSMO/WSDL grounding WSDL

26 Ερωτήσεις

27 Σημασιολογικά εμπλουτισμένες διαδικτυακές υπηρεσίες: Εννοιολογική σύγκριση των OWL-S, WSMO και METEOR-S προσεγγίσεων Επιπλέον διαφάνειες

28 Εννοιολογικό διάγραμμα OWL-S ServiceProfile

29 Εννοιολογικό διάγραμμα OWL-S process model

30 Εννοιολογικό διάγραμμα WSMO Capability class

31 Εννοιολογικό διάγραμμα WSMO Service class

32 Εννοιολογικό διάγραμμα WSMO Interface class


Κατέβασμα ppt "Σημασιολογικά εμπλουτισμένες διαδικτυακές υπηρεσίες: Εννοιολογική σύγκριση των OWL-S, WSMO και METEOR-S προσεγγίσεων Semantic Web Services: A conceptual."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google