Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχέδιο Π.Δ. Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχέδιο Π.Δ. Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχέδιο Π.Δ. Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε συμμόρφωση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ

2 TMHMA Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
TMHMA Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3 Άρθρο 1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
Αφορά στο σκοπό της έκδοσης του παρόντος διατάγματος που είναι: Η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2003. Ο καθορισμός των ελάχιστων προδιαγραφών όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια τους, που προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν λόγω της έκθεσης σε θόρυβο, και συγκεκριμένα από τους κινδύνους για την ακοή. και στο πεδίο εφαρμογής αυτού: Δραστηριότητες κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν σε κινδύνους από το θόρυβο ως αποτέλεσμα της εργασίας τους.

4 Άρθρο 2 Ορισμοί Παρέχονται οι ορισμοί των φυσικών παραμέτρων που χρησιμοποιούνται ως δείκτες πρόγνωσης κινδύνων: Κορυφοτιμή ή αιχμή της ηχητικής πίεσης ( ): μέγιστη τιμή της C-σταθμισμένης στιγμιαίας πίεσης θορύβου. Ημερήσιο επίπεδο έκθεσης σε θόρυβο ( ): χρονικά σταθμισμένη μέση τιμή των επιπέδων έκθεσης σε θόρυβο για ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ οκτάωρη εργάσιμη ημέρα. Εβδομαδιαίο επίπεδο έκθεσης σε θόρυβο ( ): χρονικά σταθμισμένη μέση τιμή των ημερήσιων επιπέδων έκθεσης σε θόρυβο για ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ εβδομάδα πέντε οκτάωρων εργάσιμων ημερών.

5 Άρθρο 3 Οριακές τιμές έκθεσης και τιμές έκθεσης για ανάληψη δράσης
Καθορίζονται τα όρια έκθεσης σε θόρυβο ως οριακές τιμές έκθεσης και τιμές έκθεσης για ανάληψη δράσης (ανώτερες – κατώτερες) σε σχέση πάντοτε με τα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΘΕΣΗΣ σε θόρυβο καθώς επίσης και οι αντίστοιχες κορυφοτιμές ηχητικής πίεσης. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: LEX,8h = 87 dB(A) και Ppeak = 200 Pa αντίστοιχα 140 dB(C) ως προς ηχητική πίεση αναφοράς 20μPa ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΗΣ: LEX,8h = 85 dB(A) και Ppeak = 140 Pa αντίστοιχα 137 dB(C) ως προς ηχητική πίεση αναφοράς 20μPa ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΗΣ: LEX,8h = 80 dB(A) και Ppeak = 112 Pa αντίστοιχα 135 dB(C) ως προς ηχητική πίεση αναφοράς 20μPa

6 Άρθρο 3 (συνέχεια) Οριακές τιμές έκθεσης και τιμές έκθεσης για ανάληψη δράσης
Κατά την εφαρμογή των οριακών τιμών έκθεσης συνυπολογίζεται η μείωση που επιφέρουν τα ατομικής μέσα προστασίας της ακοής κατά τον προσδιορισμό της πραγματικής έκθεσης του εργαζομένου. Στις τιμές έκθεσης για ανάληψη δράσης ΔΕΝ συνυπολογίζεται αυτή η επίπτωση των ατομικών μέσων προστασίας.

7 Άρθρο 3 (συνέχεια) Οριακές τιμές έκθεσης και τιμές έκθεσης για ανάληψη δράσης
Ορίζεται επίσης ότι, σε ειδικές δραστηριότητες όπου η ημερήσια έκθεση σε θόρυβο ενός εργαζομένου κυμαίνεται σημαντικά από τη μια ημέρα εργασίας στην άλλη, επιτρέπεται – μετά από γνωμοδότηση του Σ.Υ.Α.Ε. – να χρησιμοποιείται το εβδομαδιαίο επίπεδο έκθεσης σε θόρυβο αντί του ημερήσιου επιπέδου έκθεσης σε θόρυβο, για να υπολογισθούν τα επίπεδα θορύβου στον οποίο εκτίθενται οι εργαζόμενοι, με τις προϋποθέσεις ότι: Το εβδομαδιαίο επίπεδο έκθεσης σε θόρυβο, όπως προκύπτει από την ενδεδειγμένη μετρητική διαδικασία, δεν υπερβαίνει την οριακή τιμή έκθεσης των 87 dB(A). Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που συνδέονται με αυτές τις δραστηριότητες.

8 ΤΜΗΜΑ II ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

9 Άρθρο 4 Προσδιορισμός και εκτίμηση των κινδύνων
Περιγράφεται η υποχρέωση του εργοδότη στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96 άρθρο 7 §8 και άρθρο 8 §1) να εκτιμά και εάν είναι απαραίτητο να μετρά τα επίπεδα θορύβου, στον οποίο εκτίθενται οι εργαζόμενοι. Στη συνέχεια αναπτύσσονται διεξοδικά τα σημεία, στα οποία ο εργοδότης οφείλει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτίμηση των κινδύνων. Τα σημεία αυτά συνοπτικά είναι: Το επίπεδο, ο τύπος και η διάρκεια της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένης κάθε έκθεσης σε παλμικό θόρυβο. Οι οριακές τιμές έκθεσης και οι τιμές έκθεσης για ανάληψη δράσης. Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ιδιαίτερα ευαίσθητες ομάδες κινδύνου. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ θορύβου και ωτοτοξικών ουσιών και μεταξύ θορύβου και κραδασμών.

10 Άρθρο 4 (συνέχεια) Προσδιορισμός και εκτίμηση των κινδύνων
Αλληλεπιδράσεις μεταξύ θορύβου και προειδοποιητικών σημάτων ή άλλων ήχων που δεν πρέπει να περνούν απαρατήρητοι για να μειωθούν οι κίνδυνοι ατυχημάτων. Πληροφορίες για τον εκπεμπόμενο θόρυβο από τους κατασκευαστές του εξοπλισμού εργασίας. Η ύπαρξη εναλλακτικού εξοπλισμού σχεδιασμένου για να μειώνει τον θόρυβο. Η παράταση της έκθεσης σε θόρυβο πέραν του ωραρίου εργασίας υπό την δική του ευθύνη. Σε κατάλληλες πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατά την επίβλεψη της υγείας. Στη διαθεσιμότητα κατάλληλων ατομικών μέσων προστασίας της ακοής. Ο εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεσή του μια γραπτή εκτίμηση των κινδύνων και να καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σύμφωνα με τα άρθρα 5,6,7 και 8 του παρόντος διατάγματος.

11 Άρθρο 5 Διατάξεις που αποσκοπούν στην αποφυγή ή τη μείωση της έκθεσης
Περιλαμβάνει τα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο εργοδότης, πλην των γενικών αρχών πρόληψης που προβλέπονται από την γενικότερη νομοθεσία (Π.Δ. 17/96 άρθρο 7 §7), για να εξαλείψει ή να μειώσει στο ελάχιστο τους κινδύνους που προκύπτουν από την έκθεση σε θόρυβο. Τα στοιχεία αυτά είναι: Άλλες μέθοδοι εργασίας που συνεπάγονται μικρότερη έκθεση σε θόρυβο. Επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού εργασίας, ο οποίος να εκπέμπει τον ελάχιστο δυνατό θόρυβο. Σχεδιασμός και διαμόρφωση των χώρων και θέσεων εργασίας.

12 Άρθρο 5 (συνέχεια) Διατάξεις που αποσκοπούν στην αποφυγή ή τη μείωση της έκθεσης
Επαρκής ενημέρωση, εκπαίδευση και κατά περίπτωση εξάσκηση των εργαζομένων στην ορθή χρήση των εξοπλισμών εργασίας για να περιορίζεται στο ελάχιστο η έκθεσή τους σε θόρυβο. Πρόσφορες τεχνικές λύσεις, όπως: Μείωση του αερόφερτου θορύβου με θωρακίσεις, περιβλήματα, καλύψεις με ηχοαπορροφητικό υλικό, κλπ. Μείωση του στερεόφερτου θορύβου με απόσβεση, μόνωση, κλπ. Κατάλληλα προγράμματα συντήρησης του εξοπλισμού και του χώρου εργασίας. Οργάνωση της εργασίας για τη μείωση του θορύβου και συγκεκριμένα: Περιορισμό της διάρκειας και της έντασης της έκθεσης. Προγραμματισμό της εργασίας με πρόβλεψη περιόδων ανάλογης ανάπαυσης.

13 Άρθρο 5 (συνέχεια) Διατάξεις που αποσκοπούν στην αποφυγή ή τη μείωση της έκθεσης
Εάν από την εκτίμηση των κινδύνων αποδειχθεί ότι σημειώνεται υπέρβαση των ΑΝΩΤΕΡΩΝ τιμών έκθεσης για ανάληψη δράσης (85 dB(A)) ο εργοδότης καταρτίζει και εφαρμόζει πρόγραμμα τεχνικών ή/και οργανωτικών μέτρων με στόχο τη μείωση της έκθεσης σε θόρυβο. Οι θέσεις εργασίες, στις οποίες οι εργαζόμενοι ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ να εκτεθούν σε θόρυβο που υπερβαίνει τις ανώτερες τιμές έκθεσης για ανάληψη δράσης (85dB(A)), επισημαίνονται με κατάλληλη σήμανση, και η πρόσβαση στους χώρους αυτούς, οι οποίοι είναι και οριοθετημένοι, περιορίζεται όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Γίνεται επίσης ιδιαίτερη μνεία των εργοδοτικών υποχρεώσεων στις περιπτώσεις: Χρήσης από τους εργαζόμενους χώρων ανάπαυσης υπό την ευθύνη του εργοδότη. Εργαζομένων που ανήκουν σε ιδιαίτερα ευαίσθητες ομάδες κινδύνου.

14 Άρθρο 6 Ατομική προστασία
Εκτίθενται οι όροι διάθεσης από τον εργοδότη στους εργαζόμενους και χρήσης από αυτούς ατομικών μέσων προστασίας της ακοής, στις περιπτώσεις που οι κίνδυνοι από την έκθεση σε θόρυβο δεν είναι δυνατόν να αποσοβηθούν με άλλο μέσο. Τα διατιθέμενα ατομικά μέσα προστασίας της ακοής πρέπει να είναι προσαρμοζόμενα στον κάθε εργαζόμενο και κατάλληλα για τις συνθήκες εργασίας του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Π.Δ. 396/94). Όταν η έκθεση στο θόρυβο υπερβαίνει τις ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ τιμές έκθεσης για ανάληψη δράσης (80dB(A)), τίθενται στη διάθεση των εργαζομένων ατομικά μέσα προστασίας της ακοής.

15 Άρθρο 6 (συνέχεια) Ατομική προστασία
Όταν η έκθεση στο θόρυβο ισούται με ή ξεπερνά τις ΑΝΩΤΕΡΕΣ τιμές έκθεσης για ανάληψη δράσης (85dB(A)) η χρήση των ατομικών μέσων προστασίας της ακοής είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Η επιλογή των ατομικών μέσων προστασίας της ακοής γίνεται έτσι ώστε να αποσοβείται ή να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για την ακοή. Επισημαίνεται ότι αποτελεί εργοδοτική ευθύνη η διασφάλιση της χρήσης από τους εργαζόμενους των μέσων προστασίας της ακοής καθώς και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας αυτών κατά περίπτωση, όσον αφορά στην διαφύλαξη της ακουστικής οξύτητας των εκτιθέμενων σε θόρυβο εργαζόμενων.

16 Άρθρο 7 Περιορισμός της έκθεσης
Ορίζεται ότι σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ η έκθεση του εργαζόμενου δεν επιτρέπεται να υπερβεί τις οριακές τιμές έκθεσης (87dB(A)). Στη συνέχει αναφέρονται επιγραμματικά οι ενέργειες που οφείλει να κάνει ο εργοδότης εάν, παρά τα λαμβανόμενα μέτρα, σημειώνονται υπερβάσεις των οριακών τιμών έκθεσης. Ανάληψη άμεσης δράσης για τη μείωση της έκθεσης κάτω των οριακών τιμών. Εντοπισμός των λόγων που προκάλεσαν υπέρβαση. Τροποποίηση των μέτρων προστασίας και πρόληψης ώστε να αποφευχθεί η επανεμφάνιση κάθε υπέρβασης.

17 Άρθρο 8 Ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων
Περιγράφονται αναλυτικά τα θέματα για τα οποία παρέχεται, με ευθύνη του εργοδότη, στους εργαζόμενους που εκτίθενται κατά την εργασία σε θόρυβο ίσο ή ανώτερο με τις ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ τιμές έκθεσης για ανάληψη δράσης (80dB(A)), ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από την έκθεση σε θόρυβο. Τα θέματα αυτά είναι:

18 Άρθρο 8 (συνέχεια) Ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων
Η φύση των κινδύνων αυτών. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από το θόρυβο. Οι οριακές τιμές έκθεσης και οι τιμές ανάληψης δράσης. Τα αποτελέσματα της εκτίμησης και της μέτρησης του θορύβου, με παράλληλη εξήγηση της σημασίας τους. Η ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας της ακοής. Η χρησιμότητα και οι μέθοδοι εντοπισμού και αναφοράς των συμπτωμάτων των ακουστικών βλαβών. Οι περιστάσεις υπό τις οποίες οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα επίβλεψης της υγείας τους. Ασφαλείς εργασιακές πρακτικές για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε θόρυβο.

19 Άρθρο 9 Διαβουλεύσεις και συμμετοχή των εργαζομένων
Ορίζει ότι λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Π.Δ. 17/96 άρθρο 10) η διαβούλευση του εργοδότη με τους εργαζόμενους και η συμμετοχή αυτών ή/και των εκπροσώπων τους σε θέματα που διέπονται από το παρόν διάταγμα και άπτονται της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία (εκτίμηση των κινδύνων, μέτρα που πρέπει να ληφθούν προς αποφυγή ή μείωση των κινδύνων από την έκθεση σε θόρυβο, κριτήρια επιλογής ατομικών μέσων προστασίας της ακοής).

20 Άρθρο 10 Επίβλεψη της υγείας
Προβλέπει ότι εργαζόμενος, του οποίου η έκθεση στο θόρυβο υπερβαίνει τις ανώτερες τιμές έκθεσης για ανάληψη δράσης (85dB(A)), δικαιούται ελέγχου της ακοής του αρχικά από τον γιατρό εργασίας και αν κριθεί απαραίτητο από εξειδικευμένο γιατρό. Προληπτικός ακοομετρικός έλεγχος παρέχεται επίσης σε εργαζόμενους των οποίων η έκθεση σε θόρυβο υπερβαίνει τις κατώτερες τιμές έκθεσης για ανάληψη δράσης (80dB(A)), όταν από την εκτίμηση και μέτρηση των επιπέδων θορύβου προκύπτουν ενδείξεις κινδύνου για την υγεία. Σκοπός των ελέγχων είναι η έγκαιρη διάγνωση τυχόν απώλειας της ακοής που οφείλεται στο θόρυβο και η διαφύλαξη της ακουστικής λειτουργίας.

21 Άρθρο 10 (συνέχεια) Επίβλεψη της υγείας
Τηρείται και ενημερώνεται, για κάθε υπό επίβλεψη εργαζόμενο, ατομικός ιατρικός φάκελος, ο οποίος περιλαμβάνει περίληψη των αποτελεσμάτων της επίβλεψης της υγείας. Κάθε εργαζόμενος έχει πρόσβαση, εφόσον το ζητήσει, στον ατομικό του ιατρικό φάκελο. Στην περίπτωση που, από την επίβλεψη της ακουστικής λειτουργίας, διαπιστωθεί ότι ένας εργαζόμενος παρουσιάζει ακουστική βλάβη, εκτιμάται από τον γιατρό εργασίας ή από τον εξειδικευμένο γιατρό, κατά πόσον αυτή είναι αποτέλεσμα της έκθεσης σε θόρυβο κατά την εργασία, οπότε:

22 Άρθρο 10 (συνέχεια) Επίβλεψη της υγείας
Ο εργαζόμενος ενημερώνεται από τον γιατρό εργασίας για το αποτέλεσμα που τον αφορά προσωπικά. Ο εργοδότης: Επανεξετάζει την εκτίμηση των κινδύνων. Επανεξετάζει τα προβλεπόμενα μέτρα. Λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας ή τις υποδείξεις της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας προκειμένου αν εφαρμόσει τα απαιτούμενα μέτρα για την εξάλειψη ή τη μείωση των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας τοποθέτησης του εργαζόμενου σε άλλη θέση εργασίας όπου δεν υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω έκθεσής του. Μεριμνά για τη συστηματική επίβλεψη της υγείας και την επανεξέταση της κατάστασης της υγείας κάθε άλλου εργαζόμενου που έχει υποστεί ανάλογη έκθεση.

23 Άρθρο 11 Παρεκκλίσεις Προβλέπει ότι, σε εξαιρετικές συνθήκες, όταν λόγω της φύσης της εργασίας η πλήρης και ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας της ακοής μπορεί να προκαλέσει κινδύνους για την υγεία ή την ασφάλεια μεγαλύτερους από την μη χρήση τους, είναι δυνατόν να χορηγούνται παρεκκλίσεις τόσον από τις διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 1(i) και (ii) όσον και από τις διατάξεις του άρθρου 7. Οι παρεκκλίσεις αυτές: Χορηγούνται μετά από γνωμοδότηση του ΣΥΑΕ και πρέπει να συνοδεύονται από όρους που εγγυώνται, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών περιστάσεων, την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από αυτές και την αυξημένη επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στους οποίους αφορούν. Επανεξετάζονται ανά τετραετία και ανακαλούνται μόλις πάψουν αν ισχύουν οι περιστάσεις που τις υπαγόρευσαν.

24 Άρθρο 12 Κατάργηση Διευκρινίζεται ότι το μέχρι σήμερα ισχύον Π.Δ. 85/91: «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ» σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 86/188/ΕΟΚ, καταργείται από 15 Φεβρουαρίου 2006.

25 Άρθρο 13 Κυρώσεις Περιλαμβάνει τις ισχύουσες διατάξεις για την επιβολή και διοικητικών κυρώσεων στους εργοδότες που παραβαίνουν τα προβλεπόμενα από το παρόν διάταγμα. Ορίζει επίσης ότι στους παραβαίνοντες από αμέλεια ή πρόθεση τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος επιβάλλονται παράλληλα οι προβλεπόμενες από το άρθρο 25 του Ν. 2224/94 ποινικές κυρώσεις.

26 Άρθρο 14 Έλεγχος εφαρμογής
Ορίζει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

27 Άρθρο 15 Έναρξη ισχύος Ορίζεται ότι το παρόν διάταγμα αρχίζει να ισχύει από τις 15 Φεβρουαρίου Ειδικότερα ορίζονται τα εξής: Όσον αφορά στο προσωπικό των εν πλω ποντοπόρων πλοίων παρέχεται μεταβατική περίοδος 5 ετών, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, για την εφαρμογή των προβλεπόμενων από το άρθρο 7. Άρα για το προσωπικό αυτό οι διατάξεις του άρθρου 7 (περιορισμός της έκθεσης) θα αρχίσουν να ισχύουν από τις 15 Φεβρουαρίου 2011. Όσον αφορά στους τομείς της μουσικής και της ψυχαγωγίας παρέχεται μεταβατική περίοδος 2 ετών, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, για την εφαρμογή των προβλεπομένων από το ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΥΤΟ. Επομένως στους εν λόγω τομείς οι διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος θα αρχίσουν να ισχύουν από τις 15 Φεβρουαρίου 2008, υπό τον όρο όμως ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής διατηρούνται τα επίπεδα προστασίας που καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία για το προσωπικό των προαναφερομένων τομέων.


Κατέβασμα ppt "Σχέδιο Π.Δ. Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google