Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

INDICATIVUL PERFECT AL VERBELOR ÎN –ω Ὁ παρακείμενος χρόνος τῆς ὁριστικῆς ἐγκλίσεως – nivelul al II-lea –

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "INDICATIVUL PERFECT AL VERBELOR ÎN –ω Ὁ παρακείμενος χρόνος τῆς ὁριστικῆς ἐγκλίσεως – nivelul al II-lea –"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 INDICATIVUL PERFECT AL VERBELOR ÎN –ω Ὁ παρακείμενος χρόνος τῆς ὁριστικῆς ἐγκλίσεως – nivelul al II-lea –

2 Structura cursului (1):
Recapitulare: sinteza părţii I a cursului. Repere bibliografice. Tema perfectului: particularităţi ale reduplicării. Tema perfectului: alternanţele vocalice (apofonia). Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

3 Structura cursului (2):
Tema perfectului: sufixul -κ- şi sufixul zero (Ø). Tema perfectului: verbele contrase. Indicativul perfect medio-pasiv. Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

4 1. Ce ştim din prima parte a cursului?
Tema perfectului – a patra formă verbală dată de dicţionar (ind. pf. activ, pers. I sg.). Structura temei perfectului: reduplicaţie + tema de prezent + sufixul -κ-. Desinenţele de ind. pf. activ sînt unele speciale: -α, -ας, -ε, -αμεν, -ατε, -ασι(ν). Reduplicarea: dublarea consoanei iniţiale a temei, urmată de vocala -ε-. Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

5 2. Repere bibliografice. Ana Felicia Ştef, Manual…, L. 11-13.
John Tipei: L. 28. Manualul “de Seminar”: L. 29 (A), 35 (M-P), (verbe în lichidă + verbe contrase). Ovidiu Pop, Limba greacă veche, p. 49 (reduplicarea) şi p Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

6 3. Reduplicarea (α). Reduplicarea: dublarea consoanei iniţiale a temei, urmată de vocala -ε-. βουλεύω > βεβούλευκα (am sfătuit). παύω > πέπαυκα (am oprit). κόπτω > κέκοπα (am tăiat). Cf. rom. “a mînca” (rad. “mînc-”): mănînc. Cf. rom. “Bobotează”. Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

7 3. Reduplicarea (β). Consoana iniţială aspirată > se dublează cu surda corespunzătoare: χ > κ / φ > π / θ > τ χαίρω > κεχάρηκα (m-am bucurat). φεύγω > πέφευγα (am fugit). θύω > τέθυκα (am jertfit). Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

8 3. Reduplicarea (γ). Consoana iniţială = ῥ- > ἐρρ- *sr- / *wr-
ῥέω > ἐρρύηκα (am curs). ῥίπτω > ἔρριφα (am aruncat). Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

9 3. Reduplicarea (δ). Vb. începe cu oclusivă + lichidă sau nazală > se dublează oclusiva: βλάπτω > βέβλαφα (am vătămat). τρέπω > τέτροπα (am întors). πνέω > πέπνευκα (am respirat). Excepţie: γιγνώσκω > ἔγνωκα (am cunoscut). Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

10 3. Reduplicarea (ε). Vb. începe cu două sau trei consoane (inclusiv ξ, ψ, ζ) > reduplicarea este un ἐ- (cf. augment): Σκευάζω > ἐσκεύασμαι (m-am pregătit). στέλλω > ἔσταλκα (am trimis). ξέω > ἔξηκα (am cizelat). Excepţie: κτάομαι > κέκτημαι (am dobîndit). Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

11 3. Reduplicarea (ζ). Vb. începe cu ο vocală > lungirea vocalei (cf. augmentul temporal; diferenţa: lungirea-reduplicaţie se întîlneşte la toate modurile): ἐλπίζω > ἤλπικα (am sperat). ὀνομάζω > ὠνόμακα (am numit). αἰτέω > ᾔτηκα (am cerut). Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

12 3. Reduplicarea (η). Vb. prefixate îşi formează reduplicaţia între prefix şi radicalul verbului: κατα-λείπω > κατα-λέλοιπα (am părăsit). ἐπι-θυμέω > ἐπι-τεθύμηκα (am poftit). ἀπο-στέλλω > ἀπ-έσταλκα (am trimis). ἐπ-αγγέλλω > ἐπ-ήγγελκα (am anunţat). προ-κατα-φεύγω > προ-κατα-πέφευγα (m‑am refugiat înainte). Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

13 3. Reduplicarea (θ). Forme “anomale” ale reduplicării:
λαμβάνω > εἴληφα (am luat): R: *se-slābh-a > *e-slaph-a > eilaph-a / eileph-a ὀράω > ἐώρακα (am văzut). ἀκούω > ἀκήκοα (am auzit). Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

14 4. Alternanţe vocalice în radical (caracteristică i.-e.).
Limba română: vine / venim; face / făcu; torc / toarce; văd / vede. Limba engleză: sing / sang / sung; drink / drank / drunk. Limba Greacă: γένος / γέγονα / γίγνομαι. φθείρω / διαφθορά / ἔφθαρκα. R: *phther- Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

15 4. Alternanţe vocalice la perfect.
πείθω > πέποιθα (am încredere). τρέφω > τέτροφα (am hrănit). λείπω > λέλοιπα (am lăsat în urmă). μένω > μέμονα (am rămas). σπείρω > ἔσπαρκα (am semănat). Cf. σπόρος. στέλλω > ἔσταλκα (am trimis). Cf. ἀπόστολος. Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

16 5. Sufixul temei de perfect: -κ-
Structura temei perfectului: reduplicaţie + tema de prezent + sufixul -κ-. Adevărat sau fals? Sufixul -κ- se adaugă, în general, la verbele cu radicalul terminat în: Vocală (= verbele contrase). Diftongul ευ sau αυ. Lichidă (λ, ρ) Nazală (ν). Oclusivă dentală (τ, δ, θ). Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

17 5. Transformări generate de adăugarea sufixului -κ-
Radical în vocală (= verbele contrase): se lungeşte corespunzător vocala: νικάω > νενίκηκα (am învins). Vezi capitolul următor: Perfectul verbelor contrase. Diftongul ευ sau αυ: nu se întîmplă nimic: παύω > πέπαυκα (am oprit). Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

18 5. Transformări generate de adăugarea sufixului -κ-
Lichidă (λ, ρ): nu se întîmplă nimic. Atenţie, totuşi, la diferenţa faţă de tema prezentului! σπείρω > ἔσπαρκα (am semănat). R: *sper- / *spor- / *spr- ἀγγέλλω (*ἀγγελ-y-ω, cf. ἄγγελος) > ἤγγελκα (am vestit). φθείρω > ἔφθαρκα (am distrus). R: *phther- / *phthor- / *phthr- Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

19 5. Transformări generate de adăugarea sufixului -κ-
Nazala (ν): fie cade în faţa sufixului κ, fie se asimilează, devenind n velar, notat în greacă γ (cf. ἄγγελος). κρίνω > κέκρικα (am judecat). φαίνω > πέφαγκα (am arătat). Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

20 5. Transformări generate de adăugarea sufixului -κ-
Oclusivele dentale (τ, δ, θ) cad în faţa lui κ: πείθω > πέπεικα (am convins). Atenţie la diferenţa de sens! Cf. πείθω > πέποιθα. ἐλπίζω (*ἐλπίδ-y-ω, cf. ἐλπίς, ἐλπίδ-ος) > ἤλπικα (am sperat). Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

21 5. Sufixul zero (Ø) Sufixul - ø - se adaugă, în general, la verbele cu radicalul terminat în oclusivă guturală şi labială. La acestea, consoana finală se aspiră corespunzător: βλέπω > βέβλεφα (am privit). τάττω (*ταγ-y-ω, cf. τάγ-μα) > τέταχα (am pus în ordine, am orînduit). γράφω > γέγραφα (am scris). Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

22 Acum două săptămîni… Consoana iniţială aspirată > se dublează cu surda corespunzătoare: χ > κ / φ > π / θ > τ χαίρω > κεχάρηκα (m-am bucurat). Consoana iniţială = ῥ- > ἐρρ- ῥίπτω > ἔρριφα (am aruncat). Vb. începe cu două sau trei consoane (inclusiv ξ, ψ, ζ) > reduplicarea este un ἐ- (cf. augment): στέλλω > ἔσταλκα (am trimis). Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

23 Alternanţe vocalice în radical (e > o / a):
Vb. începe cu ο vocală > lungirea vocalei: ἐλπίζω > ἤλπικα (am sperat). Vb. prefixate îşi formează reduplicaţia între prefix şi radicalul verbului: κατα-λείπω > κατα-λέλοιπα (am părăsit). Forme “anomale” ale reduplicării: λαμβάνω > εἴληφα (am luat), ὀράω > ἐώρακα (am văzut), ἀκούω > ἀκήκοα (am auzit). Alternanţe vocalice în radical (e > o / a): λείπω > λέλοιπα (am lăsat în urmă); σπείρω > ἔσπαρκα (am semănat). Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

24 Transformări generate de adăugarea sufixului -κ-
Nazala (ν): fie cade în faţa sufixului κ, fie se asimilează, devenind n velar, notat în greacă γ. κρίνω > κέκρικα (am judecat). φαίνω > πέφαγκα (am arătat). Oclusivele dentale (τ, δ, θ) cad în faţa lui κ: πείθω > πέπεικα (am convins). Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

25 Sufixul zero (Ø) Sufixul - ø - se adaugă, în general, la verbele cu radicalul terminat în oclusivă guturală şi labială. La acestea, consoana finală se aspiră corespunzător: βλέπω > βέβλεφα (am privit). τάττω (*ταγ-y-ω, cf. τάγ-μα) > τέταχα (am pus în ordine, am orînduit). γράφω > γέγραφα (am scris). Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

26 Tema perfectului: verbele contrase. Indicativul perfect medio-pasiv.
Ce urmează? Tema perfectului: verbele contrase. Indicativul perfect medio-pasiv. Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

27 Retrospectivă: analiză.
βεβούλευκας (ai sfătuit). πεπαύκατε (aţi oprit). κεκόπασιν (au tăiat). κεχάρηκα (m-am bucurat). πέφευγε (a fugit). τέθυκας (ai jertfit). καταλέλοιπα (am părăsit). Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

28 Retrospectivă: analiză.
ἀπέσταλκε (a trimis). ἐπηγγέλκασιν (au anunţat). προκαταπέφευγας (te-ai refugiat înainte). εἴληφε (a luat). ἐωράκατε (aţi văzut). ἀκήκοα (am auzit). πεποίθαμεν (avem încredere < ne-am încrezut). τετρόφατε (aţi hrănit). Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

29 Retrospectivă: analiză.
λέλοιπας (ai lăsat în urmă). μεμόνασι (au rămas). ἔσπαρκε (a semănat). ἔσταλκας (ai trimis). νενικήκατε (aţi învins). πεπαύκαμεν (noi am oprit). ἤγγελκα (am vestit). Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

30 Retrospectivă: analiză.
ἔφθαρκε (a distrus). κεκρίκαμεν (noi am judecat). πέφαγκα (am arătat). πέπεικας (ai convins) ἤλπικε (a sperat). βεβλέφασιν (au privit). τετάχατε (aţi pus în ordine, aţi orînduit). γεγράφαμεν (noi am scris). Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

31 Tema perfectului: verbele contrase.
Verbele “contrase” sau verbele cu tema în vocală (-α, -ε, -ο) au un perfect slab: ataşează sufixul -κ la temă. Înaintea acestui sufix -κ, vocala din finala temei se lungeşte (cf. viitor / aorist): α > η, ε > η, ο > ω. În privinţa reduplicării, urmează aceleaşi reguli ca şi la celelalte verbe. Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

32 Verbe contrase: exemple.
τιμάω > τετίμηκα (am cinstit). φιλέω > πεφίληκα (am iubit). στεφανόω > ἐστεφάνωκα (am încununat). Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

33 Indicativul perfect medio-pasiv.
Se formează din tema perfectului fără -κ, la care se ataşează desinenţele medii principale: - μαι - σαι - ται - μεθα - σθε - νται Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

34 Indicativul perfect medio-pasiv.
Exemplu – vb. βουλεύω = a sfătui Βεβούλευ-μαι = eu mi-am sfătuit (τὸν φίλον) / am fost sfătuit (ὑπὸ τοῦ φίλου). Βεβούλευ-σαι Βεβούλευ-ται Βεβουλεύ-μεθα Βεβούλευ-σθε Βεβούλευ-νται (Pronunţie erasmică!) Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

35 Simplu? Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

36 Simplu? Da… Pentru verbele în diftongul -ευ- / -αυ-
πέπαυκ-α > πέπαυ-μαι Pentru verbele contrase (cu tema în vocală). τετίμηκ-α > τετίμη-μαι Pentru verbele în lichidă (-λ- / -ρ-) ἔσταλκ-α > ἔσταλ-μαι ἔφθαρκ-α > ἔφθαρ-μαι Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

37 Transformări – verbe în guturală: asimilări
κ, γ, χ + μ = γμ πλέκω > πέπλεγμαι (eu am fost împletit) πράττω (R: πραγ-) > πέπραγμαι (eu am fost făcut); activ: πέπραχα. ταράττω (R: ταραχ-) > τεταράγμεθα (noi am fost tulburaţi / sîntem tulburaţi, fiindcă ne-a tulburat cineva / noi ne-am tulburat) Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

38 Transformări – verbe în guturală: asimilări
κ, γ, χ + σ = ξ (vezi decl. a III-a, ao. sau viit.) πλέκω > πέπλεξαι (tu ai fost împletit) πράττω (R: πραγ-) > πέπραξαι (tu ai fost făcut) ταράττω (R: ταραχ-) > τετάραξαι (tu te-ai tulburat) Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

39 Transformări – verbe în guturală: asimilări şi disimilări
κ, γ, χ + τ = κτ πλέκω > πέπλεκται (a fost împletit) πράττω (R: πραγ-) > πέπρακται (a fost făcut) ταράττω (R: ταραχ-) > τετάρακται (s-a tulburat) Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

40 Transformări – verbe în guturală: asimilări
κ, γ, χ + σθ (de fapt, redus la θ) = χθ πλέκω > πέπλεχθε (aţi fost împletiţi) πράττω (R: πραγ-) > πέπραχθε (aţi fost făcuţi) ταράττω (R: ταραχ-) > τετάραχθε (v-aţi tulburat) Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

41 Transformări – verbe în labială: asimilări
π, β, φ + μ = μμ βλέπω > βέβλεμμαι (eu am fost văzut) τρίβω > τέτριμμαι (eu am fost frecat) γράφω > γέγραμμαι (eu am fost scris) Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

42 Transformări – verbe în labială: asimilări
π, β, φ + σ = ψ (vezi decl. a III-a, ao. sau viit.) βλέπω > βέβλεψαι (tu ai fost văzut) τρίβω > τέτριψαι (tu ai fost frecat) γράφω > γέγραψαι (tu ai fost scris) Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

43 Transformări – verbe în labială: asimilări
π, β, φ + τ = πτ βλέπω > βέβλεπται (a fost văzut) τρίβω > τέτριπται (a fost frecat) γράφω > γέγραπται (a fost scris; stă scris) Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

44 Transformări – verbe în labială: asimilări
π, β, φ + σθ (de fapt, redus la θ) = φθ βλέπω > βέβλεφθε (aţi fost văzuţi) τρίβω > τέτριφθε (aţi fost frecaţi) γράφω > γέγραφθε (aţi fost scrişi = s-a scris despre voi) Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

45 Transformări – verbe în dentală: asimilări şi disimilări
τ, δ, θ + μ = σμ κομίζω > κεκομίσμεθα (am fost duşi) πείθω > πέπεισμαι (am fost convins, sînt convins, m-am convins) Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

46 Transformări – verbe în dentală: asimilări şi disimilări
τ, δ, θ + σ = σ (vezi decl. a III-a, ao. sau viit.) κομίζω > κεκόμισαι (ai fost dus) πείθω > πέπεισαι (ai fost convins) Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

47 Transformări – verbe în dentală: asimilări şi disimilări
τ, δ, θ + τ = στ κομίζω > κεκόμισται (a fost dus) πείθω > πέπεισται (a fost convins) Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

48 Transformări – verbe în dentală: asimilări şi disimilări
τ, δ, θ + σθ (de fapt, redus la θ) = σθ κομίζω > κεκόμισθε (aţi fost duşi) πείθω > πέπεισθε (aţi fost convinşi) Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

49 Transformări – verbe în lichidă: asimilări şi disimilări
Verbele în -λ- / -ρ- fără transformări! στέλλω > ἔσταλμαι, ἔσταλσαι κτλ. φθαίρω > ἔφθαρμαι, ἔφθαρσαι κτλ. Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

50 Transformări – verbe în nazală (ν): asimilări şi disimilări
Nivelul III! κρίνω > κέκριμαι, κέκρισαι, κέκριται φαίνω > πέφασμαι, πέφασαι, πέφανται ξαίνω (a pieptăna) > ἔξαμμαι, ἔξασαι, ἔξανται Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

51 NB: persoana a III-a plural!
Modificări în contact cu μ, σ, τ, σθ (θ). - μαι - σαι - ται - μεθα - σθε - νται ??? Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

52 NB: persoana a III-a plural!
Pentru toate verbele cu tema în consoană: participiul perfect la N plural + εἰσί(ν). στέλλω > ἐσταλμέν-οι /-αι /-α εἰσί(ν) = ei / ele au fost trimişi / trimise γράφω > γεγραμμέν-οι /-αι /-α εἰσί(ν) = ei / ele au fost scrişi / scrise Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

53 TRANSFORMĂRILE – ἐπανάληψις… dintr-un alt unghi…
Prea complicat? TRANSFORMĂRILE – ἐπανάληψις… dintr-un alt unghi… Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

54 Transformări – verbe în guturală: asimilări
κ, γ, χ + μ = γμ πλέκω > πέπλεγμαι (eu am fost împletit) πράττω (R: πραγ-) > πέπραγμαι (eu am fost făcut); activ: πέπραχα. ταράττω (R: ταραχ-) > τεταράγμεθα (noi am fost tulburaţi / sîntem tulburaţi, fiindcă ne-a tulburat cineva / tu te-ai tulburat) Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

55 Transformări – verbe în guturală: asimilări
κ, γ, χ + σ = ξ (vezi decl. a III-a, ao. sau viit.) πλέκω > πέπλεξαι (πέπλεκ-σαι) πράττω (R: πραγ-) > πέπραξαι (πέπρακ-σαι) ταράττω (R: ταραχ-) > τετάραξαι (τετάρακ-σαι) Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

56 Transformări – verbe în guturală: asimilări şi disimilări
κ, γ, χ + τ = κτ πλέκω > πέπλεκται (a fost împletit) πράττω (R: πραγ-) > πέπρακται (a fost făcut) ταράττω (R: ταραχ-) > τετάρακται (s-a tulburat) Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

57 Transformări – verbe în guturală: asimilări
κ, γ, χ + σθ (de fapt, redus la θ) = χθ πλέκω > πέπλεχθε (aţi fost împletiţi) πράττω (R: πραγ-) > πέπραχθε (aţi fost făcuţi) ταράττω (R: ταραχ-) > τετάραχθε (v-aţi tulburat) Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

58 Transformări – verbe în labială: asimilări
π, β, φ + μ = μμ βλέπω > βέβλεμμαι (eu am fost văzut) τρίβω > τέτριμμαι (eu am fost frecat) γράφω > γέγραμμαι (eu am fost scris) Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

59 Transformări – verbe în labială: asimilări
π, β, φ + σ = ψ (vezi decl. a III-a, ao. sau viit.) βλέπω > βέβλεψαι (βέβλεπ-σαι) τρίβω > τέτριψαι (τέτριπ-σαι) γράφω > γέγραψαι (γέγραπ-σαι) Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

60 Transformări – verbe în labială: asimilări
π, β, φ + τ = πτ βλέπω > βέβλεπται (a fost văzut) τρίβω > τέτριπται (a fost frecat) γράφω > γέγραπται (a fost scris; stă scris) Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

61 Transformări – verbe în labială: asimilări
π, β, φ + σθ (de fapt, redus la θ) = φτ βλέπω > βέβλεφθε (aţi fost văzuţi) τρίβω > τέτριφθε (aţi fost frecaţi) γράφω > γέγραφθε (aţi fost scrişi = s-a scris despre voi) Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

62 Transformări – verbe în dentală: asimilări şi disimilări
τ, δ, θ + μ = σμ κομίζω > κεκομίσμεθα (am fost duşi) πείθω > πέπεισμαι (am fost convins, sînt convins, m-am convins) Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

63 Transformări – verbe în dentală: asimilări şi disimilări
τ, δ, θ + σ = σ (vezi decl. a III-a, ao. sau viit.) κομίζω > κεκόμισαι (ai fost dus) πείθω > πέπεισαι (ai fost convins) Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

64 Transformări – verbe în dentală: asimilări şi disimilări
τ, δ, θ + τ = στ κομίζω > κεκόμισται (a fost dus) πείθω > πέπεισται (a fost convins) Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

65 Transformări – verbe în dentală: asimilări şi disimilări
τ, δ, θ + σθ (de fapt, redus la θ) = σθ κομίζω > κεκόμισθε (aţi fost duşi) πείθω > πέπεισθε (aţi fost convinşi) Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

66 Cum conjugăm? Exemplu – vb. βουλεύω = a sfătui
Βεβούλευ-μαι = eu mi-am sfătuit (τὸν φίλον) / am fost sfătuit (ὑπὸ τοῦ φίλου). Βεβούλευ-σαι Βεβούλευ-ται Βεβουλεύ-μεθα Βεβούλευ-σθε Βεβούλευ-νται (Pronunţie erasmică!) Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

67 Cum conjugăm? Exemplu – vb. πράσσω (R. πραγ-) = a face πέπραγμαι
πέπραξαι πέπρακται πεπράγμεθα πέπραχθε πεπραγμένοι εἰσί(ν) Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

68 Cum conjugăm? Exemplu – vb. γράφω = a scrie γέγραμμαι γέγραψαι
γέγραπται γεγράμμεθα γέγραφθε γεγραμμένοι εἰσί(ν) Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

69 Cum conjugăm? Exemplu – vb. πείθω = a convinge πέπεισμαι πέπεισαι
πέπεισται πεπείσμεθα πέπεισθε πεπεισμένοι εἰσί(ν) Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

70 Retrospectivă: analiză.
βεβούλευται πέπαυμαι τετίμημαι ἔσταλμαι ἔφθαρμαι πέπλεγμαι πέπραγμαι τεταράγμεθα Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

71 Retrospectivă: analiză.
βέβλεμμαι τέτριμμαι γέγραμμαι κεκομίσμεθα πέπεισμαι πέπλεξαι πέπραξαι τετάραξαι Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

72 Retrospectivă: analiză.
βέβλεψαι τέτριψαι γέγραψαι κεκόμισαι πέπεισαι πέπλεκται πέπρακται τετάρακται Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

73 Retrospectivă: analiză.
βέβλεπται τέτριπται γέγραπται κεκόμισται πέπεισται πέπλεχθε πέπραχθε τετάραχθε Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

74 Retrospectivă: analiză.
βέβλεφθε τέτριφθε γέγραφθε κεκόμισθε πέπεισθε Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon

75 Τέλος τοῦ μαθήματος παρακειμένου ὁριστικῆς. Εὐχαριστῶ.
Τέλος τοῦ μαθήματος παρακειμένου ὁριστικῆς. Εὐχαριστῶ. Curs de limba greacă: indicativul perfect al verbelor în -ω. © Octavian Gordon


Κατέβασμα ppt "INDICATIVUL PERFECT AL VERBELOR ÎN –ω Ὁ παρακείμενος χρόνος τῆς ὁριστικῆς ἐγκλίσεως – nivelul al II-lea –"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google