Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Mary Kalantzis and Bill Cope, University of Illinois

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Mary Kalantzis and Bill Cope, University of Illinois"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η αναθεώρηση των ΠΣ: Σχεδιασμοί μάθησης στην εποχή της κοινωνικής δικτύωσης
Mary Kalantzis and Bill Cope, University of Illinois Eugenia Arvanitis, University of Aegean

2 Η αναγκαιότητα της Νέας Μάθησης

3 Οι παράμετροι της αναθεώρησης
Επίπεδο 1: Στοχοθεσία Προγράμματος Σπουδών & Προδιαγραφές Επίπεδο 2: Παιδαγωγική & Σχεδιασμοί Μάθησης Επίπεδο 3: Διδασκαλία Επίπεδο 4: Αξιολόγηση της μάθησης Επίπεδο 5: Επαγγελματική Ανάπτυξη και μάθηση Εκπαιδευτικών Επίπεδο 6: Περιβάλλοντα μάθησης / κοινότητες

4 Επίπεδο 1: Στοχοθεσία Προγράμματος Σπουδών & Προδιαγραφές
Αρχές Ένα πλαίσιο βασικών μαθησιακών στόχων και αποτελεσμάτων Ένα πλαίσιο περιεχομένων γνώσης και γνωστικών πεδίων Ένα δυναμικό πεδίο γνωστικής αλληλεπίδρασης και διαθεματικής προσέγγισης (4 Γνωστικές Διαδικασίες) Ένα πλαίσιο διαφάνειας και λογοδοσίας με τη συστηματική τεκμηρίωση και καταγραφή

5 Επίπεδο 1: Στοχοθεσία Προγράμματος Σπουδών & Προδιαγραφές
Διαδικασίες Ανάπτυξη διεπιστημονικών/ διαθεματικών πεδίων μάθησης και γνώσης (νέα μάθηση για νέα περιβάλλοντα) Ανάπτυξη νέων προδιαγραφών των ΠΣ και ανανέωσή τους : ειδικοί+ διαβούλευση Ανάπτυξη μιας στρατηγικής σύνδεσης του ΠΣ και της αξιολόγησης (τεκμηρίωσης ηλεκτρονική και μη)

6 Επίπεδο 2: Παιδαγωγική & Σχεδιασμοί Μάθησης
Αρχές Μια συνεργατική διαδικασία που οικοδομεί μια κουλτούρα επαγγελματικής συνευθύνης και ανταλλαγής Μια διαδικασία διαχείρισης της γνώσης που παράγεται στο σχολείο & τεκμηρίωση

7 Επίπεδο 2: Παιδαγωγική & Σχεδιασμοί Μάθησης
Διαδικασίες σχεδιασμού σε επίπεδο σχολείου : κοινότητα μάθησης ανά πρόγραμμα ή πεδίο: πρόγραμμα σπουδών σε επίπεδο τάξης: μάθηση μέσω σχεδιασμού

8 Το Πλαίσιο της Μ μ Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθησιακό Πλαίσιο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μαθησιακή Κοινότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθησιακό Πλαίσιο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Μαθησιακή Ενότητα Στόχοι Συνθήκες Σχέδιο Δράσης Αποτελέσματα Μαθησιακό Πεδίο Μαθησιακοί Στόχοι Μαθησιακός Χάρτης Αξιολόγηση Μαθησιακή Εκτίμηση Μαθησιακή Έμφαση Γνωστικοί Στόχοι Γνωστικές Διαδικασίες Γνωστικά Αποτελέσματα Μαθησιακοί Προσανατολισμοί

9 Μ μ Σ- ένα επιστημολογικό πλαίσιο

10 Γνωστικές Διαδικασίες

11 Το ‘Πώς’ των πολυγραμματισμών- συστρατεύοντας 4 Παιδαγωγικές Παραδόσεις
Εγκατεστημένη πρακτική—προοδευτική Παιδαγωγική, οικοδόμηση πάνω στα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες και τις γνώσεις των μαθητών Εμφανή Διδασκαλία—Παραδοσιακή Παιδαγωγική, ρητή αποκάλυψη των μοτίβων νοηματοδότησης και επικοινωνίας. Κριτική Πλαισίωση—Κριτική Παιδαγωγική, Διερεύνηση ενδιαφερόντων και υποκειμενικότητας. Ποιος ο σκοπός της επικοινωνίας; Μετασχηματίζουσα Πρακτική—Εφαρμοσμένη Μάθηση, Δημιουργία πραγματικών νοημάτων, εφαρμογή μάθησης σε νέο πλαίσιο. Kalantzis & Cope • Johannesburg 07 Kalantzis & Cope • 08

12 Διαφορετικοί τρόποι μάθησης αναφέρονται σε διαφορετικούς τύπους μαθησιακών δραστηριοτήτων, η συχνότητα των οποίων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το θέμα, τους τρόπους εκμάθησης, κτλ. Εμπειρία … Το γνωστό: προσωπική γνώση, στοιχεία από την καθημερινότητα των εκπαιδευόμενων … Το νέο: εμβάπτιση σε νέες πληροφορίες και εμπειρίες Εννοιολολόγηση … Με την ορολογία: ορισμός και εφαρμογή εννοιών … Με τη θεωρία: με τη συστηματοποίηση των εννοιών και την απόκτηση γνώσεων γύρω από τη συγκεκριμένη γνωστική περιοχή Ανάλυση … Λειτουργικά: αίτιο και αποτέλεσμα, Σε τι αποσκοπεί κάτι … Κριτικά: ατομικοί σκοποί, κίνητρα, προθέσεις, και απόψεις Εφαρμογή/μετατροπή … Κατάλληλα: ‘σωστή’ εφαρμογή και μεταφορά της γνώσης σε μια τυπική κατάσταση/περίσταση … Δημιουργικά: νεωτεριστική εφαρμογή της γνώσης, η μεταφορά της σε διαφορετική κατάσταση

13 ΜμΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜμΣ – επιστημολογικό παιδαγωγικό πλαίσιο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Κριτική Σκέψη & Συνεργασία Αειφόρος ανάπτυξη Γνωρίζοντας και κατανοώντας: κατανόηση βασικών εννοιών, διαδικασιών και γεγονότων ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΗ/ ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΙΤΗΣ Δημοκρατική πολιτειότητα, δικαιώματα και υποχρεώσεις Ενεργοί & υπεύθυνοι πολίτες Διερευνώντας: Μύηση σε ερευνητικές διαδικασίες και διεργασίες. Οι μαθητές μαθαίνουν να Διατυπώνουν / θέτουν ερωτήματα/ προβλήματα ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ Σεβασμός, εμπιστοσύνη & αυτοεκτίμηση Δημιουργικά άτομα Που απολαμβάνουν τη μάθηση και μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν στην προσωπική και κοινωνική τους ζωή Επικοινωνώντας: Επικοινωνία & συνεργασία ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Συνδέοντας: παραγωγή /δημιουργία και σχεδιασμοί ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Διαφοροποιημένη διδασκαλία περιεχόμενο – διεπιστημονικότητα/ διαθεματικότητα ικανότητες Διαμορφωτική αξιολόγηση Έμφαση στη συνεχή/διαμορφωτική αξιολόγηση βασισμένη σε κριτήρια και πολλαπλούς τρόπους συμπεριλαμβανομένης και της αυτό-αξιολόγησης

14 Επίπεδο 3: Διδασκαλία Αρχές
αλληλόδραση μαθητών σε όλα τα διαθεματικά πεδία του ΠΣ, οριζόντια επικοινωνία και συνεργατική μάθηση σε όλα τα επίπεδα της σχολικής ζωής Από τον μοναδικό ακροατή (τον αξιολογητή εκπαιδευτικό) στην παραγωγή και η διάθεση μαθησιακών προϊόντων και αποτελεσμάτων στο σύνολο των μετόχων της σχολικής κοινότητας (κριτικούς φίλους, γονείς, ειδικούς κτλ.) μαθητές ως παραγωγοί της μάθησης και σχολεία που λειτουργούν ως κοινότητες παραγωγής γνώσης. αξιοποίηση μιας διαφοροποιημένης παιδαγωγικής και διαχείριση της διαφορετικότητας των μαθητών. (όσο χρειάζεται όταν χρειάζεται). διαμόρφωση μιας κουλτούρας στη σχολική κοινότητα ότι η μάθηση είναι παντού, κάτι που προεκτείνει το σχολικό χρόνο και αναθεωρεί τα παραδοσιακά όρια του «σχολικού» χώρου και του χρόνου.

15 Επίπεδο 3: Διδασκαλία Διαδικασίες
Υβριδικοί σχεδιασμοί μάθησης (όχι απλά σχέδια μαθήματος ή ένα σχολικό εγχειρίδιο ή χώρος εργασίας μαθητών), αλλά ηλεκτρονικές πύλες σχεδιασμού & κοινωνική δικτύωση. δημιουργία, ανταλλαγή, επαναχρησιμοποίηση, προσαρμογή και προτροπή για χρήση ηλεκτρονικών σχεδίων/σεναρίων μάθησης. δημιουργία χώρων πολυτροπικών περιεχομένων για τους μαθητές: με κείμενα, εικόνες, διαγράμματα, βίντεο, ήχο, σύνολα δεδομένων, instant messaging. χρήση τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης και ανταλλαγής: ανατροφοδότηση εργασιών/σχεδίων σε εξέλιξη, δημοσίευση εργασιών/σχεδίων, αλληλεπίδραση με εργαλεία ‘Web 2.0’. δημιουργία μιας τράπεζας διδακτικών σχεδίων βάσει πορδιαγραφών: όχι όλοι οι μαθητές σε στην ίδια σελίδα. Οι μαθητές αποκτούν ευθύνη για τη μάθησή τους και για τις συνεργασίες που αναπτύσσουν. κάθε μαθητής – ως παραγωγός μάθησης – φέρνει στην τάξη τις εμπειρίες του, τα ενδιαφέροντά του, τις δικές τους αφηγήσεις γύρω από το θέμα που συζητείται. Αποτελεσματική μάθηση είναι η συμμετοχική μάθηση .

16 Επίπεδο 4: Αξιολόγηση της μάθησης
Αρχές Τελική και διαμορφωτική αξιολόγηση Με βάση ένα Portfolio: αξιολόγηση της πραγματικής επίδοσης και εργασίας Αξιολογούνται η εγκατεστημένη γνώση (η γνώση σε διάφορα πεδία κοινωνικής δράσης), η επίδοση των μαθητών σε πολλαπλά πεδία, η ποικιλία των θεμάτων που μπορεί να πραγματευτεί ένας μαθητής και η μεταγνώση που αναπτύσσει. Η αξιολόγηση αφορά τη διαδικασία μάθησης και όχι απλά το αποτέλεσμα αυτής. ’; Σύνδεση διαμορφωτικής & τελικής αξιολόγησης. Δίοδοι ανατροφοδότηση, αναδρομικότητα: του ίδιου του μαθητή , ομηλίκων, γονιών, ειδικών, κριτικών φίλων. πρόσβαση στη γνώση και την γνωστική ανάπτυξη (δηλαδή τη σχέση που αναπτύσσει ο μαθητής με τη συλλογική νοημοσύνη / και όχι απλά τις γνώσεις που αποκόμισε). Η αξιολόγηση είναι παντού και σε κάθε τι – είναι πανταχού παρούσα.

17 Επίπεδο 4: Αξιολόγηση της μάθησης
Διαδικασίες Διαδικασίες προοδευτικής και διαμορφωτικής αξιολόγησης Ανατροφοδότηση από δίκτυο ακροατών Ερωτηματολόγια έρευνας και κατάταξης από πολλαπλά ακροατήρια: αυτοαξιολόγηση, από εκπαιδευτικούς, από συνομηλίκους, από γονείς, ειδικούς και κριτικούς φίλους. Ηλεκτρονικά προσαρμοσμένα τεστ Ανάλυση και σύγκριση παραγόμενων κειμενικών ειδών και σημασιολογική επεξεργασία ψηφιακών εγγραφών (web processing)

18 Κριτήρια αξιολόγησης

19 Επίπεδο 5: Επαγγελματική Ανάπτυξη και μάθηση Εκπαιδευτικών/κοινότητες
Αρχές Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν σχεδιαστές στοχευμένης μάθησης και όχι απλά διεκπεραιωτές τους ΠΣ. Από την προφορικότητα στην τεκμηρίωση. Οι εκπαιδευτικοί είναι συνεργάτες στη διαδικασία σχεδιασμού της μάθησης και αναπτύσσουν μια κουλτούρα αμοιβαίας υποστήριξης και ανταλλαγής. οι εκπαιδευτικοί ως ερευνητές δράσης & αξιολογητές επίδοσης

20 Επίπεδο 5: Επαγγελματική Ανάπτυξη και μάθηση Εκπαιδευτικών/κοινότητες
Διαδικασίες παραδείγματα. Από πρακτική εφαρμογή και αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση, Συνεργατικές δραστηριότητες: ομαδική αξιολόγηση από άλλους εκπαιδευτικούς, ομαδικές εργασίες με άλλους εκπαιδευτικούς ή ειδικούς Ενδοσχολική επιμόρφωση μετά από ένα σύντομο εισαγωγικό σεμινάριο. Προπτυχιακή κατάρτιση με αλλαγή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στα πανεπιστήμια. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση με προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης που συνδέονται στενά με την πράξη.

21 Επίπεδο 6: Περιβάλλοντα μάθησης / κοινότητες
Αρχές & Διαδικασίες εναρμονίζονται διαδικασίες που τεκμηριώνουν τη μάθηση με τις σύγχρονες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης Web «2.0» ο εκπαιδευτικός ως σχεδιαστής της μάθησης, και ως ειδικός εμπειρογνώμονας. διαχείριση διαφορετικότητας των μαθητών με πολλαπλή εξατομίκευση ή εκμάθηση σε μικρές ομάδες με ποικίλες μαθησιακές διαδρομές/επιλογές. νέες ικανότητες εκπαιδευτικού (ηλεκτρονικός σχεδιασμός, διαχείριση πόρων & ανταλλαγή). κουλτούρα επαγγελματικής συνεργασίας. συνεχή αξιολόγηση, τη λογοδοσία και τη λεπτομερή αξιολόγηση των επιδόσεων.

22 Χώρος επαγγελματικής κοινότητας: τεκμηρίωση & ανταλλαγή

23 Με το σχεδιασμό Μαθησιακών Ενοτήτων
Με το σχεδιασμό Μαθησιακών Ενοτήτων προτρέπουμε τους εκπαιδευτικούς να εξετάσουν την διδακτική τους πρακτική στο πλαίσιο των διαδικασιών μάθησης, Ενθαρρύνουμε τους εκπαιδευτικούς να αναστοχάζονται τη διδακτική τους πρακτική με κριτικό τρόπο, προτρέπουμε τους εκπαιδευτικούς να μοιράζονται ατομικά διδακτικά σχέδια και πρακτικές με τους συναδέλφους τους, Παρέχονται εργαλεία στους εκπαιδευτικούς ώστε να σχεδιάζουν συστηματικά τη διδασκαλία τους, Παρέχονται εργαλεία στους εκπαιδευτικούς για την ανάπτυξη μιας επαγγελματικής γλώσσας.

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 περισσότερα στο: & learningonline.com


Κατέβασμα ppt "Mary Kalantzis and Bill Cope, University of Illinois"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google