Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στάδια διεξαγωγής εκπ/κής έρευνας Μέτρηση στην ποιοτική και ποσοτική έρευνα Homework Review.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στάδια διεξαγωγής εκπ/κής έρευνας Μέτρηση στην ποιοτική και ποσοτική έρευνα Homework Review."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Στάδια διεξαγωγής εκπ/κής έρευνας Μέτρηση στην ποιοτική και ποσοτική έρευνα Homework Review

3 Κυκλικό Μοντέλο Έρευνας ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΗΘΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ/ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

4 Μεταβλητές (Variables) Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα, ιδιότητα ή ικανότητα που έχουν τα υποκείμενα σε διαφορετικό βαθμό, π.χ. ύψος, ηλικία, σχολική επίδοση. Το χαρακτηριστικό ενός αντικειμένου ή γεγονότος– φαινομένου που μπορεί να πάρει διαφορετικές τιμές, π.χ. το χρώμα μαλλιών είναι μια μεταβλητή διότι αποτελεί χαρακτηριστικό ενός αντικειμένου (μαλλιά) που μπορεί να πάρει διαφορετικές τιμές (ξανθό, καφέ, μελαχρινό, κτλ) (Cohen, & Manion, 2000)

5 Ορισμός Μεταβλητών Εννοιολογικός ορισμός Το σημασιολογικό– εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου (π.χ. Σχολική επίδοση είναι το επίπεδο κατάκτησης από το παιδί των γνωστικών σκοπών που επιδιώκουν τα διάφορα διδασκόμενα μαθήματα στο σχολείο) Λειτουργικός ορισμός Ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει ο ερευνητής στη συγκεκριμένη έρευνα να μετρήσει τη συγκεκριμένη μεταβλητή (π.χ. ο γενικός βαθμός του παιδιού την προηγούμενη χρονιά ή ο μέσος όρος των βαθμών στα πρωτεύοντα μαθήματα) Στην ίδια έρευνα μπορεί να χρησιμοποιηθούν περισσότεροι του ενός λειτουργικοί ορισμοί για την ίδια μεταβλητή (π.χ. ο βαθμός στα πρωτεύοντα μαθήματα, σε ένα τεστ που κατασκεύασε ο ερευνητής, κ.ά.)

6 Ορισμός Μεταβλητών HomeWork: Στο επόμενο μάθημα, κάθε φοιτητής, για κάθε ερευνητικό θέμα, να ορίσει τις πιο σημαντικές μεταβλητές της έρευνας.

7 ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ – (υπάρχουν διάφοροι τρόποι κατάταξης) (σε σχέση με φύση μεταβολών - είδος των δεδομένων) Κατηγορικές Ποσοτικές Ποιοτικές Κατηγορικές: Μεταβολή κατά είδος-κατηγορία Ποιοτικές: Μεταβολή κατά ποιότητα Ποσοτικές: Μεταβολή κατά ποσότητα Ασυνεχείς Συνεχείς Διαβαθμιστικές (ordered) Διατακτικές (ranked) Αναλογικές

8 ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Κατηγορικές ή ονοματικές: Oι κατηγορικές (categorical) ή ονοματικές (nominal) μεταβλητές δεν αντιστοιχούν σε μετρήσιμα μεγέθη αλλά απλά κατηγοριοποιούν τα «υποκείμενα» ενός πληθυσμού σε διαφορετικές κατηγορίες με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ομαδοποίησης. Κατηγορικές Ποιοτικές Ποιοτικές: Οι ποιοτικές (qualitative) μεταβλητές που αντιστοιχούν είτε σε διαβαθμιστική κλίμακα (ordinal) είτε σε διατακτική κλίμακα (ranked) και στις οποίες οι κατηγορίες ή τα υποκείμενα έχουν μια σχέση διάταξης μεταξύ τους Ποσοτικές: Oι ποσοτικές (quantitative) ή -ισο-διαστημικές ή διαστήματος (interval scale) μεταβλητές αντιστοιχούν σε μετρήσιμα μεγέθη. Υποκατηγορίες: α) διακριτές (discrete) ή ασυνεχείς (discontinuous), β) συνεχείς (continuous), γ) μεταβλητές αναλογίας ή αναλογικές (ratio scale). Ποσοτικές

9 Variables Types: Ordinal (διατακτική ή διατάξιμη ή διαβαθμιστική) School Performance Very Good Good Poor ή Α, Β, C, D Υπάρχει η δυνατότητα διάταξης των τιμών, π.χ. Η κατάσταση της υγείας ενός ασθενή (πολύ σοβαρή, σοβαρή, μέτρια, ομαλή) το επίπεδο εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, πανεπιστημιακή κλπ) ο βαθμός ικανοποίησης κάποιου από ένα προϊόν (πάρα πολύ / πολύ / λίγο / καθόλου)

10 Variables Types: Nominal (categorical) (ονοματική – κατηγορική) Christian (Orthodox) Christian (Catholic) Muslim Buddhist Hindu Αν δεν υπάρχει διάταξη στις τιμές της μεταβλητής,τότε αυτή είναι κατηγορική.

11 Variables Types: Nominal (categorical) (ονοματική – κατηγορική) Τόπος γέννησης Paphos Lefkosia Lemesos Larnaca

12 Variables Types: Ratio (continuous) (Συνεχής αναλογική ) How old are you? 18 years, 3 months, 2 days 17 1/12 years (17 years & 1 month exactly) 1.33333 years (1 year & 4 months exactly) 0 years (has just been born)

13 Variables Types: Ratio (continuous) (Συνεχής αναλογική ) Πόσα λεφτά έχεις; €18.12 €36.24 €9.06 €0.00 (nothing)

14 Κατηγοριακή ή Διατακτική; Βουλευτής Πρόεδρος Δημοκρατίας Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πάφου Διοικητής Κεντρικής Τράπεζας Αρχιεπίσκοπος Γενικός Διευθυντής ΑΤΗΚ Γραμματειακό Προσωπικό

15 ΕΙΔΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ονοματικές ή κατηγορικές: Κατάταξη των «υποκειμένων» σε κατηγορίες Δια-βαθμιστικές: Διαβάθμιση των «υποκειμένων» σε μια τακτική σειρά Δια-τακτικές: Διάταξη των «υποκειμένων» σε μια τακτική σειρά Ισο-διαστημικές συνεχείς: Όχι μόνο διαβαθμίσεις, αλλά και ίσα συνεχή διαστήματα Ισο-διαστημικές ασυνεχείς: Όχι μόνο διαβαθμίσεις, αλλά και ίσα ασυνεχή διαστήματα Αναλογικές: Όχι μόνο διαβαθμίσεις, αλλά και ίσα ασυνεχή διαστήματα, ενώ το σημείο μηδέν είναι γνήσιο Διατακτικές Ονοματικές Αναλογικές Ισο-διαστημικές συνεχείς Διαβαθμιστικές Ισο-διαστημικές ασυνεχείς

16 Source: www.eey.gov.cyΝα περιγραφούν οι μεταβλητές και να κωδικοποιηθούν

17 Είδη Μεταβλητών HomeWork: Στο επόμενο μάθημα, κάθε φοιτητής, για κάθε μεταβλητή, να ορίσει τη φύση των τιμών της π.χ. συνεχής, διακριτή κτλ.

18 ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (σε σχέση με ερευνητικό σχέδιο – πειραματική κατάσταση – συνθήκες παρατήρησης) Ανεξάρτητη (ενεργητική, πειραματική, ερέθισμα, εξηγηματική): Αυτή που ελέγχεται, μεταβάλλεται κατά βούληση του ερευνητή, το αίτιο. Εξαρτημένη (παθητική, αντίδραση, κριτήριο): Αυτή που δέχεται την επίδραση της ανεξάρτητης, το αποτέλεσμα. Μια μεταβλητή δεν είναι πάντα ανεξάρτητη ή εξαρτημένη. Εξαρτάται από το είδος του προβλήματος που εξετάζεται. Ανεξάρτητες Εξαρτημένες

19 Ανεξάρτητες και Εξαρτημένες Μεταβλητές Ανεξάρτητη Μεταβλητή (Independent Variable) Η μεταβλητή που μεταβάλλει ο ερευνητής για να διαπιστώσει την επίπτωση που έχει η αλλαγή της σε μια άλλη μεταβλητή. Σε μια σχέση αιτίας-αποτελέσματος, η ανεξάρτητη μεταβλητή παίζει το ρόλο της αιτίας Εξαρτημένη Μεταβλητή (Dependent Variable) Η μεταβλητή που επηρεάζεται από τις μεταβολές που επιφέρει ο ερευνητής στην ανεξάρτητη μεταβλητή. Σε μια σχέση αιτίας-αποτελέσματος, η εξαρτημένη μεταβλητή παίζει το ρόλο του αποτελέσματος

20 Παράδειγμα Ανεξάρτητη Μεταβλητή Εξαρτημένη Μεταβλητή Στάση μαθητή απέναντι στο σχολείο Επίδοση του μαθητή στο σχολείο

21 Εξαρτημένες και Ανεξάρτητες μεταβλητές

22 ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (ενδιάμεσες, συνθετικές, παρασιτικές) Ενδιάμεσες ή Παρεμβαλλόμενες: Δεν μπορούν να παρατηρηθούν άμεσα. Έτσι, κατασκευάζουμε εμείς μεταβλητές για τη μέτρησή τους (αγωνία, στάσεις, κίνητρα, κ.λπ.). Συνθετικές: Συντίθενται από το «άθροισμα» άλλων μεταβλητών (κοινωνικοοικονομικό επίπεδο οικογένειας, επίδοση σε ένα τεστ, κ.λπ.). Παρασιτικές: Σε πειραματικές καταστάσεις εμφανίζονται. Επιφέρουν αποτελέσματα και συνέπειες, χωρίς να έχουν προβλεφθεί οι επιπτώσεις τους, π.χ. Πείραμα διδακτικών μεθόδων με διαφορετικούς δασκάλους (η διδασκαλία ήταν πιο αποτελεσματική ή είχε επίδραση η προσωπικότητα των διαφορετικών δασκάλων;) Συνθετικές Composite Παρασιτικές Confounding Ενδιάμεσες ή Παρεμβαλλόμενες Intervening Ελεγχόμενες Control Περιορισμός Εύρους γνωρίσματος μεταβλητών δειγματοληψία Ισοδυναμία ομάδων Επείσακτες Extraneous Κατασταλτικές Suppressor Τυχαίες Random

23 Παράδειγμα-άσκηση για την τάξη Σε ένα πείραμα, δοκιμάστηκαν τρεις μέθοδοι διδασκαλίας (από τον ίδιο εκπαιδευτικό και για την ίδια χρονική περίοδο) σε τάξεις παιδιών ίδιας ηλικίας, ευφυΐας και ΚΟΕ. Οι τάξεις είχαν τον ίδιο αριθμό παιδιών. Η αποτελεσματικότητα κάθε μεθόδου κρίθηκε από το επίτευγμα των μαθητών σε κοινό διαγνωστικό δοκίμιο. Καμιά άλλη μεταβλητή δεν λήφθηκε υπόψη στο πείραμα. Χαρακτηρίστε τις μεταβλητές στο πιο κάτω διάγραμμα.

24 Παράδειγμα-άσκηση για την τάξη Σε ένα πείραμα, δοκιμάστηκαν τρεις μέθοδοι διδασκαλίας (από τον ίδιο εκπαιδευτικό και για την ίδια χρονική περίοδο) σε τάξεις παιδιών ίδιας ηλικίας, ευφυΐας και ΚΟΕ. Οι τάξεις είχαν τον ίδιο αριθμό παιδιών. Η αποτελεσματικότητα κάθε μεθόδου κρίθηκε από το επίτευγμα των μαθητών σε κοινό διαγνωστικό δοκίμιο. Καμιά άλλη μεταβλητή δεν λήφθηκε υπόψη στο πείραμα. Χαρακτηρίστε τις μεταβλητές στο πιο κάτω διάγραμμα. Ποιες άλλες μεταβλητές θα μπορούσατε να προσθέσετε στο διάγραμμα που προκύπτουν από την περιγραφή του πειράματος;

25 Παράδειγμα-άσκηση για την τάξη HomeWork: Στο επόμενο μάθημα, κάθε φοιτητής, για κάθε μεταβλητή του θέματος που θα ερευνήσει, να ορίσει το είδος της π.χ. Ανεξάρτητη, Εξαρτημένη, Ελεγχόμενη κτλ Εκπαιδευτικός Χρονική Περίοδος Μέγεθος τάξης

26 Υπόθεση Μια δοκιμαστική πρόταση που αναφέρεται στη σχέση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ δύο ή περισσότερων μεταβλητών που μελετώνται στην έρευνα (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005) Οι προβλέψεις, οι εικασίες που κάνει ο ερευνητής για τα αναμενόμενα αποτελέσματα της έρευνας του λέγονται ερευνητικές υποθέσεις και είναι συνήθως καταφατικές προτάσεις (Cohen, & Manion, 2000)

27 Υπόθεση: Μια αμφίβολη αλλά αληθοφανής εικασία και η οποία πρέπει να επαληθευθεί ή να απορριφθεί. Γίνεται προσωρινά δεκτή ως αληθινή ή εσφαλμένη και αποτελεί την κατευθυντήρια ιδέα για την έρευνα φαινομένων ή γεγονότων. Από το είδος και την ποιότητα των υποθέσεων προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα της έρευνας. Οι υποθέσεις αποτελούν τη «γραμμή πλεύσης» του ερευνητή. Με τις υποθέσεις, ο ερευνητής εστιάζει την προσοχή του σε ό,τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας. Υπόθεση

28 Δηλωτική Υπόθεση (Declarative, Directional Hypothesis) Ο ερευνητής κάνει μια πρόγνωση του αποτελέσματος που αναμένει ότι θα βρει στην έρευνα, σύμφωνα με το θεωρητικό υπόβαθρο Παραδείγματα: Υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στη στάση των μαθητών απέναντι στο σχολείο και την επίδοσή τους Τα παιδιά με μέσο άγχος σε σύγκριση με τα παιδιά με χαμηλό ή υψηλό άγχος έχουν τη μεγαλύτερη επίδοση στα γραπτά διαγωνίσματα Μηδενική Υπόθεση (Null Hypothesis) Η υπόθεση αυτή δηλώνει την απουσία σχέσης ανάμεσα στις μεταβλητές Παράδειγμα: Δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στη στάση των μαθητών απέναντι στο σχολείο και την επίδοσή τους Είδη Υποθέσεων

29 HYPOTHESES – Αγγλική Ορολογία Null hypothesis (H 0 ) Alternative hypothesis (H 1 ) Direction of hypothesis: states the kind of difference or relationship between two conditions or two groups of participants One-tailed (directional): ‘people who study in silent surroundings achieve better than those who study in noisy surroundings’ Two-tailed (no direction): ‘there is a difference between people who study in silent surroundings and those who study in noisy surroundings’

30 OPERATIONALISING HYPOTHESES – Αγγλική Ορολογία Hypothesis: ‘people who study in quiet surroundings achieve better than those who study in noisy surroundings’ What do ‘work better’, ‘quiet’ and ‘noisy’ mean? Define the operations:  ‘work better’ = obtain a higher score on the Wechsler Adult Intelligence Scale  ‘quiet’ = silence  ‘noisy’ = CD music playing Operationalised hypothesis: ‘people who study in silence achieve a higher score on the Wechsler Adult Intelligence Scale than those who study with CD music playing’

31 Κατευθυνόμενες Υποθέσεις – Αγγλική Ορολογία Directional (one-tailed): People who do homework without the TV on produce better results than those who do homework with the TV on. Non-directional (two-tailed): There is a difference between work produced in noisy or silent conditions.

32  Όσο υψηλότερο είναι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, τόσο υψηλότερη είναι η επίδοση ενός μαθητή.  Όσο υψηλότερο είναι το αυτοσυναίσθημα ενός μαθητή, τόσο υψηλότερη είναι η επίδοσή του.  Όσο υψηλότερο είναι το άγχος ενός μαθητή, τόσο χαμηλότερη είναι η επίδοσή του.  Όσο πιο αυταρχικό είναι το οικογενειακό κλίμα ενός μαθητή, τόσο πιο υποτακτικό άτομο γίνεται.  Όσο πιο υψηλό είναι το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας ενός μαθητή, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευχέρειά του στο γραπτό λόγο.  Η επίδοση ενός μαθητή δεν εξαρτάται από το μέγεθος της τάξης του. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

33 Σημασία των υποθέσεων Η αξία της έρευνας δεν κρίνεται από την επαλήθευση ή την απόρριψη των ερευνητικών υποθέσεων αλλά:  Από την πρωτότυπη συμβολή της στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης  Από την εγκυρότητα της όλης διαδικασίας εκτέλεσής της

34 Ερευνητικά Ερωτήματα Όταν ο ερευνητής δεν μπορεί να κάνει εύλογες προβλέψεις για τα αναμενόμενα αποτελέσματα, οι στόχοι της έρευνας διατυπώνονται ως διερευνητικά ερωτήματα με τη μορφή ερωτηματικής πρότασης  Ποιος είναι ο βαθμός συνάφειας–συμφωνίας ανάμεσα στις αξιολογήσεις που κάνουν για τη συμπεριφορά ενός παιδιού 4 κριτές (δάσκαλος, μητέρα, πατέρας, και ο φίλος του παιδιού);

35 Διαφοροποιούνται τα αγόρια από τα κορίτσια ως προς την επίδοσή τους στο τεστ των Μαθηματικών. Τα αγόρια έχουν υψηλότερη επίδοση απ΄ ότι τα κορίτσια στο τεστ της Γλώσσας. Δεν διαφοροποιούνται οι δ/ντές σχολείων Α΄/θμιας από τους δ/ντές σχολείων Β΄/θμιας ως προς το βαθμό ενημέρωσής τους σε θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Δεν διαφοροποιούνται οι νεώτεροι από τους αρχαιότερους εκπαιδευτικούς αναφορικά με τις στάσεις τους απέναντι στις νέες τεχνολογίες. Οι φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. του Παν/μίου Κρήτης δεν είναι ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο των σπουδών τους. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Διαφοροποιούνται τα αγόρια από τα κορίτσια ως προς την επίδοσή τους στο τεστ των Μαθηματικών; Διαφοροποιούνται οι δ/ντές σχολείων Α΄/θμιας από τους δ/ντές σχολείων Β΄/θμιας ως προς το βαθμό ενημέρωσής τους σε θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης; Διαφοροποιούνται τα αγόρια από τα κορίτσια ως προς την επίδοσή τους στο τεστ της Γλώσσας; ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (συνέχεια)

36 Ερευνητικά Ερωτήματα - Υποθέσεις HomeWork: Στο επόμενο μάθημα, κάθε φοιτητής, να διατυπώσει ερευνητικά ερωτήματα και (αν μπορεί) κάποια/ες υποθέσεις.

37 Θεωρητικό Πλαίσιο (Παράδειγμα)

38 Σχεδιασμός της μεθοδολογίας Στο σχεδιασμό της μεθοδολογίας ο/η ερευνητής/τρια πρέπει να λάβει υπόψη:  Το σκοπό, τους επιμέρους στόχους και τα ερευνητικά ερωτήματα-υποθέσεις  Το χρόνο και τα μέσα που έχει στη διάθεσή του/της  Τις δεξιότητες και την εμπειρία του/της  Το προσωπικό του/της ενδιαφέρον  Ηθικά διλήμματα-επιπτώσεις της ερευνητικής διαδικασίας στα υποκείμενα/συμμετέχοντες της έρευνας

39 Πριν ο ερευνητής αρχίσει να συλλέγει τα δεδομένα θα πρέπει: Να επιλέξει τα υποκείμενα της έρευνας (δείγμα) από τον πληθυσμό στον οποίο επικεντρώνεται η έρευνα και τη μέθοδο επιλογής τους (δειγματοληψία) Να εξασφαλίσει πρόσβαση προς τα υποκείμενα της έρευνας Να επιλέξει το μέσο ή τα μέσα συλλογής δεδομένων Να λάβει υπόψη το οικονομικό κόστος της έρευνας Να προβλέψει ηθικά ζητήματα που πιθανόν να προκύψουν

40 Σχεδιασμός της μεθοδολογίας HomeWork: Στο επόμενο μάθημα, κάθε φοιτητής, για κάθε θέμα έρευνας, να περιγράψει τους πιο σημαντικούς παράγοντες που θα επηρεάσουν το σχεδιασμό της μεθοδολογίας του.

41 το HomeWork Το HomeWork θα πρεπει να είναι δακτυλογραφημένο στην MS Word ή σε άλλο ευρέως διαδεδομένο κειμενογράφο. Να δημιουργηθεί ένα portfolio το οποίο κάθε φοιτητής θα ενημερώνει με όλα τα HomeWork Πριν από κάθε μάθημα, θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε ερωτήσεις, να παρουσιάσετε τη δουλειά σας και μετά στο σπίτι να τη βελτιώσετε.


Κατέβασμα ppt "Στάδια διεξαγωγής εκπ/κής έρευνας Μέτρηση στην ποιοτική και ποσοτική έρευνα Homework Review."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google