Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

2 Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2007 Η θεία εκλογή

3 Η ειδική χάρη Στο προηγούμενο μάθημα ασχοληθήκαμε με την κοινή χάρη, δηλαδή την χάρη που χορηγεί ο Θεός προς όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Στο σημερινό μάθημα, καθώς και στα επόμενα, θα ασχοληθούμε με την ειδική χάρη, τη σώζουσα χάρη, που χορηγείται στους πιστούς. Ξεκινούμε με τη διδασκαλία της προαιώνιας εκλογής των πιστών από τον Θεό.

4 Τι ονομάζουμε θεία εκλογή;
Θεία εκλογή ονομάζουμε την προαιώνια απόφαση του Θεού, με την οποία ξεχώρισε ορισμένους ανθρώπους προς σωτηρία. Η θεία εκλογή βασίζεται όχι στην αξία των ανθρώπων, αλλά στην κυρίαρχη αγαθότητα του Θεού. Εκλογή άνευ όρων. Πολλοί χριστιανοί έχουν αμφισβητήσει αυτή τη διδασκαλία. Θα εξετάσουμε, λοιπόν, αρχικά, αν η θεία εκλογή διδάσκεται σαφώς από τον Λόγο του Θεού και συγκεκριμένα την Καινή Διαθήκη.

5 Α. Διδάσκει η Καινή Διαθήκη τη θεία εκλογή;

6 Πράξεις ιγ’ 48 «Και οι εθνικοί ακούσαντες έχαιρον και εδόξαζον τον λόγον του Κυρίου, και επίστευσαν όσοι ήσαν ωρισμένοι διά την αιώνιον ζωήν».

7 Ρωμαίους η’ 28-30 «Εξεύρομεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους κεκλημένους κατά τον προορισμόν αυτού· 29 διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρισε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, διά να ήναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών· 30 όσους δε προώρισε, τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε, και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε».

8 Ρωμαίους θ’ 11-13 «Και ουχί μόνον τούτο, αλλά και η Ρεβέκκα, ότε συνέλαβε δύο εξ ενός ανδρός, Ισαάκ του πατρός ημών· 11 διότι πριν έτι γεννηθώσι τα παιδία, και πριν πράξωσί τι αγαθόν ή κακόν, διά να μένη ο κατ' εκλογήν προορισμός του Θεού, ουχί εκ των έργων, αλλ' εκ του καλούντος, 12 ερρέθη προς αυτήν ότι ο μεγαλήτερος θέλει δουλεύσει εις τον μικρότερον, 13 καθώς είναι γεγραμμένον· Τον Ιακώβ ηγάπησα, τον δε Ησαύ εμίσησα».

9 Ρωμαίους ια’ 17 «Αλλά τι αποκρίνεται προς αυτόν (τον Ηλίαν) ο Θεός; Αφήκα εις εμαυτόν επτά χιλιάδας ανδρών, οίτινες δεν έκλιναν γόνυ εις τον Βάαλ. 5 Ούτω λοιπόν και επί του παρόντος καιρού απέμεινε κατάλοιπόν τι κατ' εκλογήν χάριτος…» Ρωμ. ια’ 4-5

10 Εφεσίους α’ 4-6 «καθώς (ο Πατήρ) εξέλεξεν ημάς δι' αυτού προ καταβολής κόσμου, διά να ήμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού διά της αγάπης, 5 προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν διά Ιησού Χριστού εις εαυτόν, κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού, 6 εις έπαινον της δόξης της χάριτος αυτού, με την οποίαν εχαρίτωσεν ημάς διά του ηγαπημένου αυτού …»

11 Β’ Θεσσαλονικείς β’ 13 «Ημείς όμως οφείλομεν να ευχαριστώμεν πάντοτε τον Θεόν διά σας, αδελφοί ηγαπημένοι υπό του Κυρίου, ότι σας εξέλεξεν ο Θεός απ' αρχής εις σωτηρίαν διά του αγιασμού του Πνεύματος και της πίστεως της αληθείας, …»

12 Β΄Τιμόθεον α’ 9 «όστις έσωσεν ημάς και εκάλεσε με κλήσιν αγίαν, ουχί κατά τα έργα ημών, αλλά κατά την εαυτού πρόθεσιν και χάριν, την δοθείσαν εις ημάς εν Χριστώ Ιησού προ χρόνων αιωνίων …»

13 Α’ Πέτρου α’ 1 «1 Πέτρος, απόστολος Ιησού Χριστού, προς τους παρεπιδήμους τους διεσπαρμένους εις Πόντον, Γαλατίαν, Καππαδοκίαν, Ασίαν και Βιθυνίαν, 2 εκλεκτούς κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός, διά του αγιασμού του Πνεύματος, εις υπακοήν και ραντισμόν του αίματος του Ιησού Χριστού· πληθυνθείη χάρις και ειρήνη εις εσάς».

14 Β. Παρανοήσεις του δόγματος της θείας εκλογής

15 α) Μήπως η διδασκαλία αυτή είναι μοιρολατρική;
Η διδασκαλία αυτή δεν είναι μοιρολατρική. Πρώτον, ο Θεός μας καλεί να πιστέψουμε και γνωρίζουμε ότι οι αποφάσεις μας έχουν συνέπειες. Δεύτερον, κανείς δεν γνωρίζει ποιοι είναι εκλεκτοί και ποιοι όχι. Τρίτον, ο Θεός έχει προσδιορίσει όχι μόνο το αποτέλεσμα αλλά και τα μέσα διά των οποίων θα επιτευχθούν.

16 β) Μήπως η θεία εκλογή βασίζεται στην πρόγνωση της πίστης των ανθρώπων;
Όχι! Ο προορισμός στηρίζεται στην πρόθεση του καλούντος Θεού (Ρωμ. θ’ 11). Ο Θεός δεν προορίζει τους ανθρώπους, επειδή γνωρίζει εκ των προτέρων τις επιλογές τους. Αν ήταν έτσι, η εκλογή δεν θα ανήκε στον Θεό. Ο προορισμός θα ήταν απλώς μια αντιγραφή των επιλογών των ανθρώπων. Θα ήταν κατ’ ουσίαν ανθρώπινη εκλογή.

17 Αντίρρηση: Δεν λέγει όμως «όσους προεγνώρισε …»;
Το ζήτημα είναι τι σημαίνει πρόγνωση. Η γνώση του Θεού στηρίζεται στο ότι Αυτός ελέγχει κάθε τι που συμβαίνει. Ούτε ένα σπουργίτι δεν πέφτει στη γη χωρίς τη θέλησή Του (Ματθ. ι’ 29). Πρόγνωση, δηλ. σημαίνει πρωταρχικά ότι ο Θεός γνωρίζει τι θα πράξει ο ίδιος. Άρα πρόγνωση = προαπόφαση. Επίσης πρόγνωση = προαγάπηση.

18 Πώς στηρίζεται αυτή η άποψη γραφικά;
Πώς στηρίζεται αυτή η άποψη γραφικά; Η πρόγνωση ως προαπόφαση «Χριστού, προεγνωσμένου μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου, φανερωθέντος δὲ ἐπ' ἐσχάτων τῶν χρόνων δι' ὑμᾶς» Α’ Πέτρ. α’ 20 «τούτον λαβόντες παραδεδομένον κατά την ωρισμένην βουλήν και πρόγνωσιν του Θεού, διά χειρών ανόμων σταυρώσαντες εθανατώσατε·» Πράξεις β’ 23 Η πρόγνωση ως προαγάπηση «Εσάς μόνον εγνώρισα εκ πάντων των γενών της γής· διά τούτο θέλω σας τιμωρήσει διά πάσας τας ανομίας σας». Αμώς γ’ 2

19 Γ. Αντιρρήσεις ενάντια στο δόγμα της θείας εκλογής

20 α) Δεν έχει ο άνθρωπος δική του εκλογή; Δεν είναι ελεύθερος;
Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος με την έννοια ότι μπορεί να επιλέξει και να κάνει αυτό που θέλει, χωρίς να του το επιβάλλει κάποιος. Έτσι, είναι υπεύθυνος για αυτό που θέλει. Ωστόσο, αυτό που θέλει ταυτίζεται με την αμαρτία. Η θέλησή του είναι δέσμια στην αμαρτία. Θέλει την αμαρτία και δεν μπορεί να μην την θέλει. Με αυτή την έννοια ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος. Αν ο Θεός δεν ελευθερώσει τη θέληση του ανθρώπου, ο άνθρωπος δεν μπορεί να εκλέξει τον Θεό.

21 β) Οι μη εκλεκτοί δεν έχουν ελπίδα να πιστέψουν;
β) Οι μη εκλεκτοί δεν έχουν ελπίδα να πιστέψουν; Η Αγία Γραφή ενώ διδάσκει ότι ο σαρκικός άνθρωπος δεν μπορεί να δεχθεί τα πνευματικά (Α’ Κορ. β’ 14), θεωρεί τους απίστους και υπεύθυνους ενώπιον του Θεού και αναπολόγητους. «δεν θέλετε να έλθητε προς εμέ, διά να έχητε ζωήν». Ιωάν. ε’ 40 «Επειδή ό,τι δύναται να γνωρισθή περί Θεού είναι φανερόν εν αυτοίς, … ώστε αυτοί είναι αναπολόγητοι». Ρωμ. α’

22 γ) Δεν είναι δίκαιο Εκλογή σημαίνει ότι ο Θεός επιλέγει να απελευθερώσει κάποιους από αυτό που θέλουν, και να αφήσει κάποιους άλλους σε αυτό που θέλουν. Ο Θεός, όμως, δεν είναι υποχρεωμένος να σώσει οποιονδήποτε. Ας προσέξουμε ιδιαίτερα την απάντηση που δίνει ο απόστολος Παύλος σε αυτή την αντίρρηση:

23 Η απάντηση του απ. Παύλου
«Άρα λοιπόν όντινα θέλει ελεεί και όντινα θέλει σκληρύνει. Θέλεις λοιπόν μοι ειπεί· Διά τι πλέον μέμφεται; εις το θέλημα αυτού τις εναντιούται; «Αλλά μάλιστα συ, ω άνθρωπε, τις είσαι, όστις ανταποκρίνεσαι προς τον Θεόν; Μήπως το πλάσμα θέλει ειπεί προς τον πλάσαντα, Διά τι με έκαμες ούτως; Η δεν έχει εξουσίαν ο κεραμεύς του πηλού, από του αυτού μίγματος να κάμη άλλο μεν σκεύος εις τιμήν, άλλο δε εις ατιμίαν; Ρωμ. θ’ 20-22

24 δ) Δεν θέλει ο Θεός να σώσει όλους τους ανθρώπους;
«όστις θέλει να σωθώσι πάντες οι άνθρωποι και να έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας». Α’ Τιμ. β’ 4 Εδώ θα πρέπει να απαντήσει κανείς με ερώτηση: Γιατί λοιπόν ο Θεός δεν σώζει όλους τους ανθρώπους, αφού το θέλει; Όπως και αν καταλάβει κανείς παρόμοιες δηλώσεις της Αγίας Γραφής, είναι σαφές ότι δεν αναφέρονται στο διατακτικό θέλημα του Θεού, στο οποίο περιλαμβάνεται ωστόσο η εκλογή.

25 Ε. Το δόγμα της θείας αποδοκιμασίας

26 Τι σημαίνει αποδοκιμασία;
Η θεία αποδοκιμασία μπορεί να οριστεί ως η κυρίαρχη απόφαση με την οποία ο Θεός προσπερνά ορισμένους ανθρώπους. Επιλέγει με λύπη του να μην τους σώσει αλλά να τους τιμωρήσει για την αμαρτία τους, φανερώνοντας τη δικαιοσύνη του.

27 Διδάσκει η Καινή Διαθήκη
τη θεία αποδοκιμασία; « Εν εκείνω τω καιρώ αποκριθείς ο Ιησούς είπε· Δοξάζω σε, Πάτερ, κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά εις νήπια· ναι, ω Πάτερ, διότι ούτως έγεινεν αρεστόν έμπροσθέν σου». Ματθ. ια’ 25 «καθώς είναι γεγραμμένον· Τον Ιακώβ ηγάπησα, τον δε Ησαύ εμίσησα». Ρωμ. θ’ 13 «Άρα λοιπόν δεν είναι του θέλοντος ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού […] Άρα λοιπόν όντινα θέλει ελεεί και όντινα θέλει σκληρύνει». Ρωμ. θ’ 16, 18

28 Διδάσκει η Καινή Διαθήκη
τη θεία αποδοκιμασία; «Διότι εισεχώρησαν λαθραίως τινές άνθρωποι, οίτινες ήσαν παλαιόθεν προγεγραμμένοι εις ταύτην την καταδίκην». Ιούδας 4 «οίτινες προσκόπτουσιν εις τον λόγον, όντες απειθείς, εις το οποίον και ήσαν προσδιωρισμένοι·». Α’ Πέτρου β’ 8 «Τι λοιπόν; Ο Ισραήλ δεν επέτυχεν εκείνο το οποίον ζητεί, οι εκλεκτοί όμως επέτυχον· οι δε λοιποί ετυφλώθησαν,». Ρωμ. ια’ 7

29 Διαφορές της θείας εκλογής από την αποδοκιμασία
Διαφορές της θείας εκλογής από την αποδοκιμασία Η εκλογή βασίζεται στη χάρη του Θεού. Η αιτία της σωτηρίας βρίσκεται στην αγάπη του Θεού. Συνοδεύεται από δοξολογία. Η αποδοκιμασία βασίζεται στη δικαιοσύνη του Θεού. Η αιτία της κατάκρισης βρίσκεται στην αμαρτία του ανθρώπου. Συνοδεύεται από λύπη. «Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, δεν θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψη ο ασεβής από της οδού αυτού και να ζή·» Ιεζ. λγ’ 11.

30 Προσευχή και περισυλλογή
Η διδασκαλία της θείας εκλογής αποτελεί Παρηγοριά («πάντα συνεργεί εις το αγαθόν» [Ρωμ. η’ 28]) Δοξολογία ( «εις έπαινον της δόξης αυτού» [Εφεσ. α’ 12) Ενθάρρυνση για ευαγγελισμό (πάντα υπομένω διά τους εκλεκτούς, διά να απολαύσωσι και αυτοί την σωτηρίαν» [Β’ Τιμ. β’ 10]).

31 Βιβλιογραφία Wayne Grudem, Systematic Theology, κεφ. 32.


Κατέβασμα ppt "Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google