Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης Γενική Συνέλευση Πεπραγμένα 2011-2012 28 Μαΐου 2012 ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης Γενική Συνέλευση Πεπραγμένα 2011-2012 28 Μαΐου 2012 ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης Γενική Συνέλευση Πεπραγμένα 2011-2012 28 Μαΐου 2012 ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης 2 Τεχνικές Επιτροπές ΥΠΟΙΑΝ • Ανελκυστήρες – αναμένεται τελικό σχέδιο KYA προς δημόσια διαβούλευση • Κυλιόμενες Κλίμακες- σχέδιο Υ.Α. • Μεταφερόμενος Εξοπλισμός υπό πίεση – ΦΕΚ 2039/Β/13.09.2011 •Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα – θα βγει σε Δημόσια Διαβούλευση •Πυροσβεστήρες – είναι σε εξέλιξη •Ατμολέβητες – τελείωσε η Δημόσια Διαβούλευση •Δοχεία Πίεσης – δεν έχει ξεκινήσει •Ανυψωτικά Μηχανήματα – Ανεπίσημες Συναντήσεις – Οδηγός Εφαρμογής της Νομοθεσίας για τα Ανυψωτικά Συμμετοχή σε:

3 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης 3 Τεχνικές Επιτροπές Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων • Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος – Δομή ΚΤΣ & Χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής Τεχνικές Επιτροπές Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων • Agro 2.3 – Πιστοποίηση Προϊόντος – Αρχικό Στάδιο •Agro 7 - Τελικό Σχέδιο Συμμετοχή σε:

4 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης 4 ΕΣΥΔ • Συν διαμόρφωση Κατευθυντήριων Οδηγίων για: • Ανελκυστήρες •Εξοπλισμό Υπό πίεση (PED) •Μηχανές •Ανθρωποημέρες για ISO/ IEC 17020 & EN 45011 •Ανθρωποημέρες για ISO / IEC 17021 (επίκειται). Συμμετοχές και συνεργασίες με Φορείς: ΣΕΒ, ΕΕΔΕ, EFAC

5 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης 5 Ν. 4014 / 21-9-11: Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Υ.Α. 079833/ 25-10-11: Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» Ν. 4030 / 25-11-11: Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις Υ.Α. 188763 / 13-10-11: Σύσταση Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ και συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων Ν. 3982 / 17- 6-11: Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

6 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΘΕΣΠΙΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ 6 •Ενεργειακοί Επιθεωρητές ( Π.Δ. 100/2010) – ήδη θεσπισμένο • Ελεγκτές Δόμησης για τον έλεγχο των αυθεραίτων (Ν. 4030/2011) •Επιθεωρητές για την αδειοδότηση των Επιχειρήσεων (Ν. 3982/2011 Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών) •Περιβαλλοντικοί Επιθεωρητές (Ν. 4014/2011) •Επιθεωρητές για την Υγεία & Ασφάλεια εργαζομένων ΣΕΠΕ •Ελεγκτές Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων HD 384/ ΦΕΚ 470/Β/05-03-2004 •Ελεγκτές Επενδυτικών Σχεδίων (Ν. 3908/2011) (Διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων)

7 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης 7 Νόμος 4072/2012 Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις Άρθρο 26Σύσταση Συντονιστικού Συμβουλίου Εποπτείας Αγοράς Άρθρο 27Τήρηση Μητρώου ελεγκτών Άρθρο 39Βραβείο άσκησης εξαγωγικής δραστηριότητας Άρθρο 40Έλεγχος εξαγόμενων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ – ΣΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 184Σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών Άρθρο 192Διαδικασία απονομής Ελληνικού Σήματος ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 197Έννοια όρων Άρθρο 199Μητρώο Δόκιμων Μεσιτών Ακινήτων

8 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης 8 Νόμος 4070/2012 Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 18510.Η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν.2963/2001 (Α’ 268), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 3897/2010 (Α’ 208) αντικαθίσταται ως εξής: «ζ. Πιστοποίηση του ΚΤΕΟ κατά το πρότυπο ISO 9001 από κατάλληλα διαπιστευμένο φορέα της Ελλάδας ή κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Άρθρο 135«2Α. Η επίβλεψη της εφαρμογής των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων, η υλοποίηση των Σχεδίων ελέγχων και δοκιμών, καθώς και η αξιολόγηση των εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών, μπορεί να ανατίθενται σε διαπιστευμένους φορείς Επιθεώρησης – Πιστοποίησης

9 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης 9 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ HELLASCERT •ΘΕΣΜΙΚΟΣ •Εκπροσώπηση σε ΕΣΥΔ, Τεχνικές Επιτροπές •Παρεμβάσεις για εκσυγχρονισμό Νομοθεσίας •Παρεμβάσεις σε Υπουργεία, Δημόσιους Οργανισμούς •ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ •Δημόσιες Αρχές για θέματα Ποιότητας, Επιθεώρησης και Πιστοποίησης •Ευρέως κοινού μέσα από Συνέδρια και Ημερίδες (Συνέδριο για την Ποιότητα) •Ίδρυση Ένωσης Πιστοποιημένων Εταιρειών

10 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης 10 Σας ευχαριστώ Σάββας Πελτέκης


Κατέβασμα ppt "Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης Γενική Συνέλευση Πεπραγμένα 2011-2012 28 Μαΐου 2012 ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google