Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / ΕΚΤ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 01 & 02 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / ΕΚΤ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 01 & 02 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / ΕΚΤ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 01 & 02 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2 [64.01] ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Ειδικά Θέματα Επιλεξιμότητας Δαπανών Ζωζεφίνα Φωσκόλου Στατιστικός Στέλεχος Μονάδας Ελέγχου τηλ: 210-3278038 zfoskolou@epeaek.gr

3 Επεξηγήσεις για το περιεχόμενο του κωδικού 64.01  Είναι επιλέξιμα:  Έξοδα ταξιδιών εσωτερικού  Έξοδα ταξιδιών εξωτερικού  Περιλαμβάνονται έξοδα :  Μετακίνησης  Διανυκτέρευσης  Ημερήσιας αποζημίωσης

4 Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών (1/2)  Συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων της πράξης και είναι συνδεδεμένες με την υλοποίησή της  Υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην Απόφαση Ένταξης και στο εγκεκριμένο ΤΔΕ/Υ  Πραγματοποιούνται εντός της εγκεκριμένης χρονικής περιόδου υλοποίησης της πράξης

5 Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών (2/2)  Είναι πραγματικά εκταμιευμένες δαπάνες και αποδεικνύονται με εξοφλημένα τιμολόγια ή παραστατικά ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας  Είναι νόμιμες και κανονικές (έχουν νομίμως αναληφθεί και συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά)

6 Ευρήματα ελέγχου Διορθώσεις ποσών / συστάσεις (1/2)  Δαπάνες ταξιδιού εκτός επιλέξιμης περιόδου  Πληρωμές σε ημερομηνίες προγενέστερες της ημερομηνίας έναρξης πληρωμών που ορίζει η Απόφαση Ένταξης, παρότι η εκδήλωση έγινε εντός επιλέξιμης περιόδου  Μετακινήσεις μη συμβατές με τα καθήκοντα του μετακινηθέντα, ως μέλος της ομάδας έργου

7 Ευρήματα ελέγχου Διορθώσεις ποσών / συστάσεις (2/2)  Ημερήσια αποζημίωση για περισσότερες ημέρες από αυτές που δικαιολογούνται από τις ημερομηνίες διενέργειας της εκδήλωσης  Ελλιπή δικαιολογητικά  Καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης και εκτός έδρας αποζημίωσης, χωρίς παραστατικά που τεκμηριώνουν την πραγματοποίηση της μετακίνησης και τη συμμετοχή του μετακινούμενου στην εκδήλωση  Έλλειψη απόδειξης καταβολής αντιτίμου εισιτηρίου

8 Ειδικοί Λογαριασμοί Θεσμικό Πλαίσιο  Μετακινήσεις προσωπικού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό :  ΚΥΑ 679/1996, άρθρο 7, παρ. 4, σημ. Β

9 Ειδικοί Λογαριασμοί Ειδικότερο Πλαίσιο  Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης,  όπου περιγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, οι διαδικασίες για την οικονομική διαχείριση των έργων (ΚΥΑ 679/1996, άρθρο 9, παρ. 1)  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών,  που καθορίζει το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης (ΚΥΑ 679/1996, άρθρο 7, παρ. 4, σημ. Β.α.)

10 Διαχείριση δαπανών μετακίνησης (ΚΥΑ 679/1996, άρθρο 7)1/3  Αφορούν :  Μετακινήσεις μελών μιας ομάδας εκτέλεσης έργου, στο εσωτερικό και το εξωτερικό, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεσή του  Πραγματοποιούνται :  Εντός των ορίων που έχει εγκρίνει η Επιτροπή Ερευνών, με μοναδικό δικαιολογητικό την απόφαση περί εγκρίσεως της πρότασης για την εκτέλεση του έργου, χωρίς τη μεσολάβηση οποιουδήποτε άλλου οργάνου (δεν απαιτείται απόφαση μετακίνησης)

11 Διαχείριση δαπανών μετακίνησης (ΚΥΑ 679/1996, άρθρο 7)2/3  Η δαπάνη πραγματοποιείται με εντολή του επιστημονικού υπευθύνου, εφόσον ρητά προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έργου

12 Διαχείριση δαπανών μετακίνησης (ΚΥΑ 679/1996, άρθρο 7)3/3  Στους μετακινούμενους καταβάλλονται :  Δαπάνες ταξιδιού  Ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση  Οι ανωτέρω δαπάνες καταβάλλονται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους δημοσίους υπαλλήλους (ΚΥΑ 679/1996, άρθρο 7, παρ. 4, σημ. Β.α.)

13 Δημόσιο Θεσμικό Πλαίσιο (1/3)  Μετακινούμενοι εκτός έδρας, με εντολή του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των λοιπών ΝΠΔΔ :  Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/18.02.1999) «Κάλυψη δαπανών μετακίνησης υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις»

14 Δημόσιο Θεσμικό Πλαίσιο (2/3)  Απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/54866/0022/20.07.1999 «Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης για την κάλυψη των δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επικράτειας και άλλες διατάξεις», κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 32 του Ν.2685/1999 (τροποποιήθηκε με την 2/83346/0022/17.11.1999)

15 Δημόσιο Θεσμικό Πλαίσιο (3/3)  Εκάστοτε ισχύουσα Απόφαση Υπουργού Οικονομικών για το ύψος  της δαπάνης διανυκτέρευσης και  της ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης  ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών για τη χιλιομετρική αποζημίωση

16 Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών ( Απόφαση ΥΠΟΚ 2/54866/0022/20.07.1999 )  Απόφαση / Εντολή μετακίνησης : δεν απαιτείται για τους Ειδικούς Λογαρια- σμούς, βάσει ειδικότερης διάταξης της ΚΥΑ 679/1996 (άρθρο 7, παρ.4, σημ. Β.α)  Ημερολόγιο Κίνησης και Κατάσταση Δαπανών

17 Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών ( Απόφαση ΥΠΟΚ 2/54866/0022/20.07.1999 )  Για μετακίνηση με συγκοινωνιακά μέσα :  Απόδειξη καταβολής αντιτίμου εισιτηρίου και  Εισιτήριο  Κάρτα επιβίβασης (προκειμένου για αεροπορικό εισιτήριο)  δεν αναφέρεται ρητά - εντάσσεται στα συμπληρωματικά δικαιολογητικά

18 Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών ( Απόφαση ΥΠΟΚ 2/54866/0022/20.07.1999 )  Για μετακίνηση με Ι.Χ.  Υπεύθυνη δήλωση αριθμού αδείας οδήγησης και κυκλοφορίας αυτοκινήτου, προκειμένου για καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης  Απόδειξη διοδίων με αναγραφόμενη ημερομηνία διέλευσης  Ναύλος αυτοκινήτου για ferry boat

19 Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών ( Απόφαση ΥΠΟΚ 2/54866/0022/20.07.1999 )  Για δαπάνες διανυκτέρευσης:  Τιμολόγιο ή δελτίο παροχής υπηρεσιών για ξενοδοχείο ή άλλο κατάλυμα  Πρωτότυπη θεωρημένη απόδειξη πληρωμής ή πρωτότυπο τιμολόγιο του πρακτορείου ή του γραφείου ταξιδιών και φωτοαντίγραφο του voucher ή fax προς το ξενοδοχείο για την κράτηση

20 Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών  Για ημερήσια αποζημίωση, βάσει απόδοσης λογαριασμού  στο Ημερολόγιο Κίνησης / Κατάσταση Δαπανών ( Απόφαση ΥΠΟΚ 2/54866/0022/20.07.1999 ), με θεώρηση από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο

21 Λοιπά Δικαιολογητικά : σκοπός μετακίνησης & σχέση με την πράξη  Παραστατικά που πιστοποιούν την αιτία της μετακίνησης, ενδεικτικά :  Πρόσκληση σε συνέδριο/ συνάντηση εργασίας  Πρόγραμμα εργασιών συνεδρίου  Λοιπά

22 Λοιπά Δικαιολογητικά: εκπλήρωση σκοπού μετακίνησης  Για πιστοποίηση της εκπλήρωσης του σκοπού της μετακίνησης, ενδεικτικά :  Βεβαίωση παρακολούθησης εργασιών συνεδρίων/ συναντήσεων εργασίας  Έκθεση πεπραγμένων  Άλλο

23 Ειδικά θέματα Αεροπορικά εισιτήρια  Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης της δαπάνης (Απόφαση ΥΠΟΙΚ 2/54866/0022/20.07.1999)  «Απόδειξη καταβολής του αντιτίμου των εισιτηρίων και το εισιτήριο, για δαπάνες άνω των 500 δρχ. απλής διαδρομής», για μετακινήσεις στο εσωτερικό  «Αποκόμματα εισιτηρίων και πρωτότυπη απόδειξη για το αντίτιμο αυτών», για μετακινήσεις από και προς το εξωτερικό

24 Ειδικά θέματα Συνέδρια  Δαπάνες εγγραφής ή συμμετοχής σε συνέδρια είναι επιλέξιμες για πράξεις ΕΠΕΑΕΚ / ΕΚΤ  Δικαιολογητικό δαπάνης : απόδειξη εγγραφής (Απόφαση ΥΠΟΙΚ 2/54866/0022/20.07.1999)

25 Ειδικά θέματα Ημερήσια αποζημίωση – Διανυκτέρευση σε ίδιο ή φιλικό σπίτι  Πράξη 90/30.08.2001 του Ι’ τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και πρακτικά της Ολομέλειας (συνεδρ. 29/14.11.2001) σύμφωνα με την οποία η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται όταν αποδεικνύεται ότι :  Οι υπάλληλοι μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας και  Διανυκτέρευσαν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 8, παρ.2, Ν.2685/99

26 Ειδικά θέματα Μετακίνηση με ΙΧ  Για την επιλεξιμότητα των δαπανών χιλιομετρικής αποζημίωσης και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης απαιτείται επαρκής τεκμηρίωση για:  Την πραγματοποίηση της μετακίνησης  π.χ. προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση, τεκμηρίωση διανυκτέρευσης, λοιπά  Την επίτευξη του σκοπού της μετακίνησης  π.χ. πρόγραμμα συνεδρίου, βεβαίωση παρακολούθησης συνεδρίου, έκθεση πεπραγμένων, λοιπά

27 Ειδικά θέματα Προκαταβολές για ταξίδια  Ενδεχόμενη προκαταβολή ποσού προς μετακινούμενο, με έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, δεν θεωρείται πραγματικά καταβεβλημένη δαπάνη.  Η σχετική δαπάνη δηλώνεται στην ΕΥΔ αφού εκκαθαριστεί η δαπάνη και εκδοθεί συμψηφιστικό Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / ΕΚΤ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 01 & 02 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google