Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Ε

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Ε"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Ε
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Π.Ε. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Ε.Υ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. - ΥΠ.ΕΣ.) ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΥΛΟΥ ΖΙΖΕΛ ΚΑΝΤΑΛΗ ΕΒΕΛΙΝΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΛΕΞΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

2 Τ.Μ.Κ. ΚΑΙ Ε.Π. “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013”
ενίσχυση λογοδοσίας και επαγγελματικής ηθικής μέσω της διεύρυνσης της κοινωνικής διαβούλευσης και συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων βελτίωση ποιότητας διακυβέρνησης μέσα από την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημοσίων οργανώσεων Στρατηγικός Στόχος Ε.Π.: Μείωση του Διοικητικού Κόστους για τις επιχειρήσεις (25% έως το 2013) σε τομείς σημαντικούς για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας (Διαρθρωτικός Στόχος ΕΣΠΑ) Στόχος Ε..Π.:

3 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ Ε. Π
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ Ε.Π. “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ” ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1 Αναβάθμιση των δημοσίων πολιτικών μέσω του Εκσυγχρονισμού του Ρυθμιστικού Πλαισίου και των Δομών της Δημόσιας Διοίκησης ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.4: Βελτίωση Ποιότητας Εξυπηρέτησης Πολιτών & Επιχειρήσεων με τις Υπηρεσίες ΠΡΑΞΗ1.4.1: Δράσεις Απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών που οδηγούν σε μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις Έργο Σημαία Μελέτη & Εφαρμογή Ανασχεδιασμού διαδικασιών για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους

4 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: σκοπός και στόχοι
Το ΤΜΚ μετράει Διοικητικές Επιβαρύνσεις από τη νομοθεσία που διέπει τις επιχειρήσεις Λήψη Ορθολογικών Αποφάσεων για την Απλούστευση Διαδικασιών μέσω της Μείωσης των Διοικητικών Επιβαρύνσεων Η απλούστευση διαδικασιών βελτιώνει το ρυθμιστικό πλαίσιο Η βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου ενισχύει την επιχειρηματικότητα Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας

5 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: βασικές έννοιες
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Έμμεσο κόστος που προκύπτει από τη συμμόρφωση σε Υποχρεώσεις Πληροφόρησης του ρυθμιστικού πλαισίου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Υποχρέωση από το νόμο για παροχή/αποθήκευση πληροφοριών ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Κάθε στοιχείο πληροφόρησης που είναι αναγκαίο για τη συμμόρφωση με μια Υ.Π. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Κάθε δραστηριότητα που πρέπει να γίνει για να συγκεντρωθεί η πληροφόρηση για την Α.Δ.

6 ΤΜΚ: τρόπος μέτρησης Κόστος ΔΔ= Τιμή (P)*Ποσότητα (Q), ΔΒ = Άθροισμα
Κόστους ΥΠ Κόστος ΥΠ = Άθροισμα Κόστους ΑΔ Κόστος ΑΔ = Άθροισμα Κόστους ΔΔ Κόστος ΔΔ= Τιμή (P)*Ποσότητα (Q), όπου P=εργατόρωρα*χρόνο διεκπεραίωσης και Q=πληθυσμός υποκείμενων*συχνότητα ΥΠ στη Περίοδο Βάσης

7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΜΚ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ Ε.Π.Ε.
ΦΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΦΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

8 ΦΑΣΗ 0: ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΒΑΣΗΣ: 2007
Α Λόγος: Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Πλαισίου Β Λόγος: Θέσπιση 3325/2005 Γ Λόγος: Έναρξη Δ’ Προγραμματικής Περιόδου

9 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 17 Νόμοι 2 Προεδρικά Διατάγματα 4 Κ.Υ.Α. & Υ.Α.
5 ΠΟΛ

10 ΦΑΣΗ 1: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Αριθμός Διοικητικών Δραστηριοτήτων Κατηγορία Προέλευσης ΥΠ 1: Προέγκριση Επωνυμίας ΥΠ 2: Σύνταξη Σχεδίου Καταστατικού & Υπογραφή ΥΠ 3: Θεώρηση Καταστατικού σε Επιμελητήριο ΥΠ 4: Καταχώρηση σε Μητρώο Πρωτοδικείου ΥΠ 5: Δημοσίευση σε ΦΕΚ ΥΠ 6: Έναρξη Εργασιών σε Δ.Ο.Υ ΥΠ 7: Εγγραφή σε Επιμελητήριο ΥΠ 8: Θεώρηση Βιβλίων από Δ.Ο.Υ ΥΠ 9: Ολοκλήρωση Εγγραφής σε Επιμελητήριο ΑΔ 4.1: Θεωρήσεις 2 Καταστατικών 8 Γ (ΦΣΚ) / Β (εισφορές Τ.Ν) Ν. 1676/86 Ν. 3050/2002 οδηγία 69/335/ΕΟΚ ΑΔ 4.2: Παράβολα Τελών Δημοσίευσης/ ΤΑΠΕΤ 1 Β Π.Δ. 419/1986, το οποίο προσάρμοσε τον Ν.3190/1955 στην Πρώτη Οδηγία 68/151/ΕΟΚ, την Τέταρτη Οδηγία 78/660/ΕΟΚ και την Έβδομη Οδηγία 83/349/ΕΟΚ (μερικώς) ΑΔ 4.3: Αίτηση στο Πρωτοδικείο 5 Π.Δ. 419/1986

11 Πληθυσμός Επιχειρήσεων
Έτος ΑΕ & ΕΠΕ που συστάθηκαν 1996 3.997 1997 4.684 1998 4.286 1999 4.364 2000 4.617 2001 4.647 2002 4.267 2003 4.242 2004 3.906 2005 4.138 2006 4.581 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 4.337 Δείγμα: Νέα Επιχειρηματική Δραστηριότητα ICAP Α.Ε.

12 Εισροές νέων επιχειρήσεων στο πληθυσμό το 2004 ανά νομική μορφή
Νομική Μορφή Πληθυσμός ΑΕ 1.637 ΕΠΕ 1.472 Μονοπρόσωπη ΕΠΕ 797 Σύνολο 3.906 ΕΠΕ 2.269 από δηλ. 58%. 4.337*58% = (Μ.Ο.) .

13 Κατηγοριοποίηση Πληθυσμού

14 Υ.Π.6: Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών σε Δ.Ο.Υ.
ΥΠ 6 ΑΔ 6.1 Κατέβασμα εντύπου από το Εξωτ. Συνεργάτης: 2.515*68%= 1710,2 Υπάλληλος: 2.515*10%= 251,5 Επιχειρηματίας: 2.515*21%= 528,15 Ψηφιακή Λύση + Υπάλληλος 251,5*37%= 93 Ψηφιακή Λύση + Επιχειρηματίας: 528,15*37%= 195,4 ΑΔ 6.2 2515 ΑΔ 6.3 ΑΔ 6.4 ΑΔ 6.5 528,15 (επιχειρηματίας) 251,5 (υπάλληλος-λογιστής) 132 (επιχειρηματίας+ιδιόκτητο κτίριο) ΑΔ 6.6 ΑΔ 6.7 Υπάρχει έγγραφο που «κατεβαίνει» και περιγράφει τη διαδικασία ηλεκτρονικής χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας. Όλη η διαδικασία (κατέβασμα-υποβολή-λήψη) μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά με την προϋπόθεση να μην υπάρχουν εκκρεμότητες ( Μονοπρόσωπες: 880 Ψηφιακή Λύση: 880*37%=308 ( =572) Μη-Μονοπρόσωπες: 1.635 Ψηφιακή Λύση: 1.635*37%=604,95 ( ,95=1030,05) ΑΔ 6.8 ΑΔ 6.9 ΑΔ 6.10 Το ΦΕΚ μπορεί να το «κατεβάσει» κάποιος ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα ΑΔ 6.11 ΑΔ 6.12 ΑΔ 6.13

15 Υπάλληλος Μ.Ο € (Συλλογική Ρύθμιση Λογιστών & Βοηθών Λογιστών βιομηχανικών και λοιπών επιχειρήσεων της Ένωσης Επαγγελματιών Λογιστών Πρωτευούσης) (1.134 € * 6/25) /40) = 6,8 € * 25% ≈ 8 €

16 Παραμετροποίηση Κόστους
Εξωτερικός Συνεργάτης Συμβολαιογράφος Δικηγόρος Λογιστής ΚΥΑ 40330/2005 12 € + 1,20% επί κεφαλαίου + 4 € * αριθμός φύλλων αντιγράφων και περίληψη καταστατικού 64 € την ώρα Πίνακας Προεισπράξεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για το 2008 500 € Για Έναρξη ΕΠΕ (Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής) 55 € την ώρα Για παροχή λογιστικών φοροτεχνικών συμβουλών (Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής)

17 Επιχειρηματίας 10 € την ώρα
Παρομοίως με Υπαλλήλου παίρνοντας τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2007 για Υπαλλήλους Γραφείου με περισσότερα προσόντα

18 Προετοιμασία Ερωτηματολογίου
Μέγεθος επιχείρησης 1-10 υπάλληλοι 11-50 υπάλληλοι υπάλληλοι 250 και πάνω υπάλληλοι Στοιχεία Φυσιολογικά Αποτελεσματικής Επιχείρησης Εσωτερικό/Εξωτερικό Κόστος Εργασιών Διοικητικές Δραστηριότητες Ιδιόκτητο/Μισθωμένο Κτίριο

19 ΦΑΣΗ 2: Φυσιολογικά Αποτελεσματική Επιχείρηση
Προέκυψε από: Συνεντεύξεις με 68 ΕΠΕ που υπάγονται σε 6 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αν. Αττικής, Δυτ. Αττικής, Λέσβου) Αξιολογήσεις Ειδικών (Υπαλλήλων σε Υπηρεσίες, Ελεύθερους Επαγγελματίες)

20 Παράδειγμα Φ.Α.Ε.: Α.Δ. 7.2 Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο του Επιμελητηρίου και αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού εγγραφής (για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων στη Δ.Ο.Υ.) ΔΔ 7.2.1: Επίσκεψη στο οικείο Επιμελητήριο, προμήθεια αίτησης εγγραφής από Τμήμα Μητρώου και συμπλήρωση αυτής Επιχείρηση Α 30 λεπτά Επιχείρηση Β 40 λεπτά Επιχείρηση Γ 25 λεπτά Αξιολόγηση Ειδικού (επιμελητήριο) Μ.Ο. 30 λεπτά ΔΔ 7.2.2: Προμήθεια από Τμήμα Μητρώου αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής και συμπλήρωση αυτής Επιχείρηση Α 5 λεπτά Επιχείρηση Β Επιχείρηση Γ Αξιολόγηση Ειδικού Μ.Ο. 5 λεπτά ΔΔ 7.2.3: Καταβολή εισφοράς για εγγραφή στο Ταμείο του Επιμελητηρίου / λήψη παραστατικού Επιχείρηση Α 15 λεπτά Επιχείρηση Β 10 λεπτά Επιχείρηση Γ Αξιολόγηση Ειδικού Μ.Ο. 10 λεπτά

21 ΦΑΣΗ 3: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο Υπολογισμός έγινε σε δύο (2) Φάσεις:
Α’ Μέτρηση: Υπολογισμός Διοικητικών Δραστηριοτήτων για όλες τις πιθανές εκδοχές Κόστους P = (εργατοώρα * χρόνος διεκπεραίωσης) Β’ Μέτρηση: Υπολογισμός σε όλο το πληθυσμό (P * Q)

22 Παράδειγμα Υπολογισμού Α’ Μέτρησης
ΥΠ 7: Εγγραφή σε Επιμελητήριο ΑΔ 7.2: Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο του Επιμελητηρίου και αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού εγγραφής (για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων στη Δ.Ο.Υ.) ΔΔ 7.2.1: Επίσκεψη ενδιαφερομένου στο οικείο Επιμελητήριο, προμήθεια αίτησης εγγραφής από Τμήμα Μητρώου και συμπλήρωση αυτής Μέσος χρόνος: 1/2 ώρας Επιχειρηματίας: 10*1/2= 5 € Εξωτ. Συνεργάτης (δικηγόρος)=64*1/2=32 € Υπάλληλος=8*1/2=4 €

23 Παράδειγμα Υπολογισμού Β’ Φάσης
Δ.Δ Επιχειρηματίας Εξωτ. Συνεργάτης (Δικηγόρος) Υπάλληλος 30% των επιχειρήσεων δήλωσαν πως ο επιχειρηματίας διεκπεραίωσε μόνος του τις δραστηριότητες, οπότε: 2.515*30%=754,5, άρα 754,5*5 € = ,5 € 67% των επιχειρήσεων δήλωσαν πως χρησιμοποίησαν εξωτερικό συνεργάτη, οπότε: 2.515*67%= 1685,05, άρα 1.685,05*32 € = ,6 € 3% των επιχειρήσεων δήλωσαν πως χρησιμοποίησαν υπάλληλο, οπότε: 2.515*3%= 75,45, άρα 75,45*4 € = 301,8 €

24 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΔ 7.2.1 754,5 / 1685,05 / 75,45 57.995,9 € ΔΔ 7.2.2 9.658,11 € ΔΔ 7.2.3 19.339,85 € ΔΔ 7.2.4 754,5 / 1685,05 / 75,45/ 2.515 21.301,55 € ΔΔ 7.2.5 1.050,01 € ΔΔ 7.2.6 2.093,74 € ΔΔ 7.2.7 ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΔ 7.2 ,01 € ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠ 7

25 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΕ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠ 1: Προέγκριση Επωνυμίας ,70 € ΥΠ 2: Σύνταξη Σχεδίου Καταστατικού & Υπογραφή ,45 € ΥΠ 3: Θεώρηση Καταστατικού σε Επιμελητήριο ,70 € ΥΠ 4: Καταχώρηση σε Μητρώο Πρωτοδικείου ,56 € ΥΠ 5: Δημοσίευση σε ΦΕΚ 77.335,75 € ΥΠ 6: Έναρξη Εργασιών σε Δ.Ο.Υ ,25 € ΥΠ 7: Εγγραφή σε Επιμελητήριο ,01 € ΥΠ 8: Θεώρηση Βιβλίων από Δ.Ο.Υ ,98 € ΥΠ 9: Ολοκλήρωση Εγγραφής σε Επιμελητήριο 12.961,30 € ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ (2007) ,70 € ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΕΠΕ (2007) 1.786,50 €

26 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Α’ ΠΙΟ ΕΠΑΧΘΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΥΠ 2: Σύνταξη Σχεδίου Καταστατικού & Υπογραφή ,45 € ΥΠ 6: Έναρξη Εργασιών σε Δ.Ο.Υ ,25 € ΥΠ 8: Θεώρηση Βιβλίων από Δ.Ο.Υ ,98 € ΥΠ 4: Καταχώρηση σε Μητρώο Πρωτοδικείου ,56 € ΥΠ 1: Προέγκριση Επωνυμίας ,70 € ΥΠ 7: Εγγραφή σε Επιμελητήριο ,01 € ΥΠ 3: Θεώρηση Καταστατικού σε Επιμελητήριο ,70 € ΥΠ 5: Δημοσίευση σε ΦΕΚ 77.335,75 € ΥΠ 9: Ολοκλήρωση Εγγραφής σε Επιμελητήριο 12.961,30 €

27 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Β’ Διοικητικές Επιβαρύνσεις
(για ΕΠΕ με αρχικό κεφάλαιο ,02 € και εγγραφή στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών): Διπλάσιες από τις Άμεσες Επιβαρύνσεις (περίπτωση που συμπεριλαμβάνεται δικηγορική αμοιβή) Τριπλάσιες από τις Άμεσες Επιβαρύνσεις (περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται δικηγορική αμοιβή)

28 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Γ’ 88% των ΕΠΕ είναι Μ.Μ.Ε.
Οι Διοικητικές Επιβαρύνσεις έχουν μεγαλύτερες αρνητικές συνέπειες σε αυτές.

29 Σας Ευχαριστούμε για τη προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Ε"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google