Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής Εργασία 7 η Προγραμματισμός Έργου Project Scheduling Βαζαίος Σπυρίδων 2008103.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής Εργασία 7 η Προγραμματισμός Έργου Project Scheduling Βαζαίος Σπυρίδων 2008103."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής Εργασία 7 η Προγραμματισμός Έργου Project Scheduling Βαζαίος Σπυρίδων 2008103 Υπεύθυνη: Δρ. Πόπη Κονιδάρη

2 Σκοπός – Αντικείμενο (1/2) 1Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής Συγκρότηση χρονικών προγραμμάτων και ημερομηνιών κατά τις οποίες οι διάφοροι πόροι (εξοπλισμός, προσωπικό, κτλ) θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που αποτελούν το έργο.

3 Σκοπός – Αντικείμενο (2/2) 2Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής Διαδικασία που ακολουθείται: • Εκτίμηση διάρκειας δραστηριοτήτων • Καθορισμός σχέσεων προτεραιότητας • Γραφική απεικόνιση των πληροφοριών  Διάγραμμα Gantt  Τεχνικές Δικτύων (CPM, PERT)

4 Εκτίμηση της διάρκειας των δραστηριοτήτων 3Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής • Αιτιοκρατική προσέγγιση • Στοχαστική προσέγγιση • Στοιχειακή τεχνική • Τεχνική με βάση την εργασία αναφοράς • Παραμετρική τεχνική

5 Αιτιοκρατική προσέγγιση 4Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής • Αμελητέα διαφοροποίηση στον χρόνο εκτέλεσης • Συγκεκριμένη εκτίμηση της διάρκειας • Δεν λαμβάνει υπόψη την αβεβαιότητα • Ικανοποιητικά αποτελέσματα για μικρά έργα • Χρησιμοποιείται συχνότερα

6 Στοχαστική προσέγγιση (1/3) 5Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής • Θεωρεί την διάρκεια ως τυχαία μεταβλητή • Κατανομές συχνότητας χρόνων εκτέλεσης

7 Στοχαστική προσέγγιση (2/3) 6Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής • Κατανομή βήτα (beta distribution)  Πιθανότερος χρόνος - m  Αισιόδοξος χρόνος - α  Απαισιόδοξος χρόνος - b

8 Στοχαστική προσέγγιση (3/3) 7Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής • Προσδοκώμενη διάρκεια: • Τυπική απόκλιση:

9 Στοιχειακή τεχνική 8Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής • Ανάλυση δραστηριότητας σε υποδραστηριότητες (στοιχεία) • Υπολογισμός χρόνου εκτέλεσης με άμεσο τρόπο • Πρόσθεση των επιμέρους χρόνων

10 Τεχνική με βάση την εργασία αναφοράς 9Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής • Πολλές επαναλήψεις τυποποιημένων δραστηριοτήτων

11 Παραμετρική τεχνική 10Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής • Ανάλυση αιτίου - αποτελέσματος • Προσδιορισμός ανεξάρτητων μεταβλητών • Συσχέτιση με την διάρκεια (εξαρτημένη μεταβλητή) • Εξαγωγή καμπύλης απόκρισης (γραμμική) • Εξίσωση παλινδρόμησης με χρήση μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων

12 Επίδραση της μάθησης (1/2) 11Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής • Η διάρκεια εξαρτάται από τον αριθμό των επαναλήψεων (πείρα) • Καμπύλη μάθησης: T n = T 1 ∙n β • Εκφράζεται ως ποσοστό μείωσης από την n-οστή στην 2n επανάληψη: T 2n / T n = 2 β

13 Επίδραση της μάθησης (2/2) 12Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής Αρχική διάρκεια δραστηριότητας 100 ώρες. Συντελεστής μάθησης 80% Αριθμός επανάληψης Ώρες 1100 280 370 464 Σύνολο314 Έργα με μικρό αριθμό επαναλήψεων απαιτούν προσεκτική ανάθεση δραστηριοτήτων στους εργαζόμενους Εκτέλεση από 1 εργαζόμενο: 314 ώρες 4 εργαζόμενους: 400 ώρες

14 Σχέσεις προτεραιότητας δραστηριοτήτων (1/2) 13Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής • Σειρά εκτέλεσης των δραστηριοτήτων σε ένα έργο • Καθορίζονται από:  Διαθεσιμότητα πόρων  Προϋπολογισμό  Προθεσμίες

15 Σχέσεις προτεραιότητας δραστηριοτήτων (2/2) 14Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής • Λήξης – Έναρξης / Finish – Start (συνηθέστερη) • Έναρξης – Έναρξης / Start – Start • Έναρξης – Λήξης / Start – Finish • Λήξης – Λήξης / Finish – Finish

16 Διάγραμμα Gantt (Gantt chart) 15Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής • Αδυναμία απεικόνισης προτεραιοτήτων • Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τεχνικές δικτύων • Απλότητα • Εύκολη ερμηνεία δεδομένων

17 Τεχνικές Δικτύων 16Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής • Critical Path Method - CPM Μέθοδος της κρίσιμης διαδρομής  Αγνοεί την αβεβαιότητα  Συγκεκριμένη εκτίμηση για την διάρκεια • Path Evaluation and Review Technique - PERT Τεχνική αξιολόγησης και αναθεώρησης προγράμματος  Λαμβάνει υπόψη την αβεβαιότητα  Πιθανότητα ολοκλήρωσης σε συγκεκριμένη διάρκεια

18 Δίκτυα (1/2) 17Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής • Διάγραμμα αποτελούμενο από κόμβους και βέλη • Απεικονίζει το σύνολο του έργου:  Δραστηριότητες  Γεγονότα / Ορόσημα • Δύο τρόποι σχεδίασης:  AOA (Activities On Arrows): Δραστηριότητες σε βέλη  ΑΟΝ (Activities On Nodes): Δραστηριότητες σε κόμβους

19 Δίκτυα (2/2) 18Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής Παράδειγμα δικτύου τύπου ΑΟΑ A, B, C, … : δραστηριότητες 1, 2, 3, … : γεγονότα

20 Δίκτυα τύπου ΑΟΑ (1/4) 19Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής • Κανόνες κατασκευής:  Κάθε δραστηριότητα παριστάνεται με ένα μοναδικό βέλος  Σε κάθε μια αντιστοιχεί ένα αρχικό και ένα τελικό γεγονός 12 A

21 Δίκτυα τύπου ΑΟΑ (2/4) 20Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής • Κανόνες κατασκευής (συνέχεια):  Δύο δραστηριότητες δεν μπορεί να έχουν το ίδιο αρχικό και τελικό γεγονός  Ψευδοδραστηριότητα (dummy activity) 13 2 D1D1 B A 1 3 A B 13 2 A B D1D1 13 2 B A D1D1 13 2 D1D1 A B

22 Δίκτυα τύπου ΑΟΑ (3/4) 21Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής Δραστη- ριότητα Προηγούμενες δραστηριότητες A- B- CA DA, B E- FC, E, D GF Παράδειγμα: Κατασκευή δικτύου ΑΟΑ 1 A E B C

23 Δίκτυα τύπου ΑΟΑ (4/4) 22Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής Συνέχιση κατασκευής… Δραστη- ριότητα Προηγούμενες δραστηριότητες A- B- CA DA, B E- FC, E, D GF 1 6 2 3 45 D E C A F D1D1 GB

24 Μέθοδος Κρίσιμης Διαδρομής - CPM (1/2) 23Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής 1 6 2 3 45 D, 7 E, 7 C, 8 A, 5 F, 4 D1D1 G, 5B, 3 Αλληλουχία Γεγονότα στην αλληλουχία Δραστηριότητες στην αλληλουχία Συνολικός χρόνος 11-2-3-4-5-6A-D 1 -D-F-G21 εβδομάδες 21-2-4-5-6A-C-F-G22 εβδομάδες 31-3-4-5-6B-D-F-G19 εβδομάδες 41-4-5-6E-F-G16 εβδομάδες Δραστηριότητα Διάρκεια (εβδομάδες) A5 B3 C8 D7 E7 F4 G5

25 Μέθοδος Κρίσιμης Διαδρομής - CPM (2/2) 24Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής • Κρίσιμη διαδρομή:  Η μακρύτερη σε διάρκεια αλληλουχία  Αποτελεί την ελάχιστη διάρκεια του έργου  Υπάρχει τουλάχιστον μία σε κάθε έργο  Οι δραστηριότητες που ανήκουν σε αυτή ονομάζονται κρίσιμες

26 Χρονικό περιθώριο δραστηριότητας (1/5) 25Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής • Χρόνος νωρίτερης έναρξης / λήξης (Early Start / Finish) • Χρόνος αργότερης έναρξης / λήξης (Late Start / Finish) • Χρονικό περιθώριο (slack ή float) Περιθώριο = Αργότερη έναρξη – Νωρίτερη έναρξη ή Περιθώριο = Αργότερη λήξη – Νωρίτερη λήξη

27 Χρονικό περιθώριο δραστηριότητας (2/5) 26Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής • Συνήθως χρησιμοποιείται αναπαράσταση δικτύου ΑΟΝ  Αποφεύγεται η χρήση πλασματικών βελών • Συμβολισμός δραστηριοτήτων Ονομασία Διάρκεια Νωρίτερη έναρξη λήξη Αργότερη έναρξη λήξη

28 Χρονικό περιθώριο δραστηριότητας (3/5) 27Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής • Παράδειγμα υπολογισμού για δίκτυο ΑΟΝ E7E7 G5G5 A5A5 B3B3 D7D7 F4F4 B3B3 D7D7 έναρξηλήξη C8C8 17 5 5 13 22 17 0 13 7 17 12 13 5 0 3 5 6 3 6 6 0 5 0

29 Χρονικό περιθώριο δραστηριότητας (3/5) 28Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής • Παράδειγμα υπολογισμού για δίκτυο ΑΟΝ E7E7 G5G5 A5A5 B3B3 D7D7 F4F4 B3B3 D7D7 έναρξηλήξη C8C8 17 5 5 13 22 17 0 13 7 17 12 13 5 0 3 5 6 3 6 6 0 5 0

30 Χρονικό περιθώριο δραστηριότητας (4/5) 29Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής Κάνοντας τις πράξεις… Δραστηριότητα Χρονικό περιθώριο (εβδομάδες) A0 B3 C0 D1 E6 F0 G0 Περιθώριο = Αργότερη έναρξη – Νωρίτερη έναρξη ή Περιθώριο = Αργότερη λήξη – Νωρίτερη λήξη

31 Χρονικό περιθώριο δραστηριότητας (5/5) 30Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής • Οι δραστηριότητες με μηδενικό χρονικό περιθώριο ανήκουν στην κρίσιμη διαδρομή • Κρίσιμη διαδρομή ονομάζεται η διαδρομή που αποτελείται μόνο δραστηριότητες με μηδενικό περιθώριο

32 Αντιμετώπιση αβεβαιότητας – PERT (1/6) 31Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής Βήματα που ακολουθούμε…  Προσδιορισμός κατανομής βήτα για κάθε δραστηριότητα (α, m, b). Υπολογισμός προσδοκώμενης τιμής και τ. απόκλισης  Εφαρμογή CPM και εύρεση κρίσιμης διαδρομής (με βάση τις προσδοκώμενες διάρκειες)

33 Αντιμετώπιση αβεβαιότητας – PERT (2/6) 32Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής Βήματα που ακολουθούμε…  Υπολογισμός μέσου χρόνου ολοκλήρωσης του έργου: Στον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη μόνο οι δραστηριότητες της κρίσιμης διαδρομής  Υπολογισμός διακύμανσης:

34 Αντιμετώπιση αβεβαιότητας – PERT (3/6) 33Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής Βήματα που ακολουθούμε…  Εκτίμηση πιθανότητας ολοκλήρωσης του έργου σε συγκεκριμένα διάρκεια: Η τυχαία μεταβλητή Χ ακολουθεί κανονική κατανομή (κεντρικό οριακό θεώρημα) όπου Ζ κανονική κατανομή (μ.τ. = 0, τ. απόκλιση = 1)

35 Αντιμετώπιση αβεβαιότητας – PERT (4/6) 34Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής Παράδειγμα: Ποια η πιθανότητα ολοκλήρωσης του έργου σε 23 εβδ.; Δραστη- ριότητα Αισιόδοξος χρόνος, α Πιθανότερος χρόνος, m Απαισιόδοξος χρόνος b Προσδοκώ- μενη τιμή, d Τυπ. απόκλ., s A25851,00 B13530,66 C78980,33 D471071,00 E67870,33 F24640,66 G45650,33 1 6 2 3 45 D, 7 E, 7 C, 8 A, 5 F, 4 D1D1 G, 5B, 3

36 Αντιμετώπιση αβεβαιότητας – PERT (5/6) 35Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής • Επομένως: • Για τ=23 εβδομάδες:

37 Αντιμετώπιση αβεβαιότητας – PERT (6/6) 36Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής z0,000,010,020,030,040,050,060,070,080,09 0,00,50000,50400,50800,51200,51600,51990,52390,52790,53190,5359 0,10,53980,54380,54780,55170,55570,55960,56360,56750,57140,5753 0,20,57930,58320,58710,59100,59480,59870,60260,60640,61030,6141 0,30,61790,62170,62550,62930,63310,63680,64060,64430,64800,6517 0,40,65540,65910,66280,66640,67000,67360,67720,68080,68440,6879 0,50,69150,69500,69850,70190,70540,70880,71230,71570,71900,7224 0,60,72570,72910,73240,73570,73890,74220,74540,74860,75170,7549 0,70,75800,76110,76420,76730,77040,77340,77640,77940,78230,7852 0,80,78810,79100,79390,79670,79950,80230,80510,80780,81060,8133 0,90,81590,81860,82120,82380,82640,82890,83150,83400,83650,8389 1,00,84130,84380,84610,84850,85080,85310,85540,85770,85990,8621

38 Κριτική των CPM και PERT (1/2) 37Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής • Υπόθεση: Οι δραστηριότητες έχουν καθορισμένο σημείο έναρξης και λήξης Κριτική: Τα (πολύπλοκα) έργα αλλάζουν περιεχόμενο με την πάροδο του χρόνου • Υπόθεση: Οι σχέσεις προτεραιότητας μπορούν να αναπαρασταθούν σε δίκτυο Κριτική: Δεν είναι πάντα γνωστές εκ των προτέρων

39 Κριτική των CPM και PERT (2/2) 38Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής • Υπόθεση: Ο έλεγχος επικεντρώνεται στην κρίσιμη διαδρομή Κριτική: Δραστηριότητες που δεν ανήκουν στην κρίσιμη διαδρομή ενδέχεται να καθυστερήσουν υπερβολικά • Υπόθεση: Οι χρόνοι ακολουθούν κατανομή βήτα Κριτική: Πιθανόν άλλη κατανομή να δίνει πιο ακριβή αποτελέσματα. Αυθαίρετος ορισμός του αισιόδοξου και απαισιόδοξου χρόνου

40 Ερώτηση 1 (1/4) 39Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής Ποιοι είναι οι στόχοι, οι παράγοντες και οι περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση του προγραμματισμού ενός έργου;

41 Ερώτηση 1 (2/4) 40Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής • Στοχεύει να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα:  Αν κάθε δραστηριότητα εκτελεσθεί σύμφωνα με το σχέδιο, πότε θα ολοκληρωθεί το έργο;  Ποιες εργασίες είναι οι πιο κρίσιμες προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου;  Ποιες εργασίες μπορούν να καθυστερήσουν, χωρίς να καθυστερήσει η ολοκλήρωση του έργου και για πόσο;  Πότε πρέπει να αρχίσει και να τελειώσει κάθε δραστηριότητα;

42 Ερώτηση 1 (3/4) 41Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής • Πριν ξεκινήσει ο προγραμματισμός πρέπει να γίνει:  Καθορισμός σημαντικών δραστηριοτήτων του έργου  Καθορισμός περιορισμών στην αλληλουχία των δραστηριοτήτων  Εύρεση δραστηριοτήτων που είναι δυνατόν να εκτελεστούν παράλληλα  Εκτίμηση της χρονικής διάρκειας της κάθε δραστηριότητας

43 Ερώτηση 1 (4/4) 42Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής • Οι περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:  Δυσκολία εκτίμησης διάρκειας δραστηριοτήτων  Ασάφεια στις σχέσεις προτεραιότητας  Αδυναμίες τεχνικών που χρησιμοποιούνται (βασίζονται στην κρίσιμη διαδρομή)  Αυθαίρετη χρήση μαθηματικών μοντέλων (κατανομή βήτα, προσεγγιστικοί τύποι)

44 Ερώτηση 2 (1/5) 43Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής Ποια τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των τεχνικών εκτίμησης της διάρκειας των δραστηριοτήτων; • Αιτιοκρατική προσέγγιση + Απλή και γρήγορη + Δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα - Αγνοεί την αβεβαιότητα

45 Ερώτηση 2 (2/5) 44Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής • Στοχαστική προσέγγιση + Λαμβάνει υπόψη την αβεβαιότητα + Αξιοποιεί προηγούμενα δεδομένα + Ικανοποιητικά αποτελέσματα (κατανομή βήτα) - Δεν είναι πάντα διαθέσιμα παλιά δεδομένα χρόνων εκτέλεσης των δραστηριοτήτων - Αυθαίρετη χρήση κατανομής βήτα

46 Ερώτηση 2 (3/5) 45Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής • Στοιχειακή τεχνική + Αναλύει τις δραστηριότητες σε υποδραστηριότητες (άμεση εκτίμηση της διάρκειας για κάθε μια) - Δεν είναι πάντα εύκολη ή δυνατή η εφαρμογή της

47 Ερώτηση 2 (4/5) 46Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής • Τεχνική με βάση την εργασία αναφοράς + Αποτελεσματική σε έργα που αποτελούνται από επαναλήψεις εργασιών + Απλή και γρήγορη - Δεν μπορεί να εφαρμοστεί πάντα

48 Ερώτηση 2 (5/5) 47Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής • Παραμετρική τεχνική + Προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν την διάρκεια της δραστηριότητας - Δύσχρηστη και χρονοβόρα μέθοδος

49 Άσκηση 1 (1/3) 48Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής Κατασκευή δικτύου ΑΟΑ και εύρεση κρίσιμης διαδρομής Δραστη- ριότητα Αμέσως προηγούμενες δραστηριότητες Διάρκεια (ημέρες) A-3 BA14 CA1 DC3 EC1 FC2 GD, E, F1 Δραστη- ριότητα Αμέσως προηγούμενες δραστηριότητες Διάρκεια (ημέρες) HG1 IH3 JH2 KI, J2 LK2 ML4 NL1 OB, M, N3

50 Άσκηση 1 (2/3) 49Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής N, 1 O, 3 C, 1 D, 3 B, 14 E, 1 H, 1G, 1 F, 2J, 2 K, 2 L, 2 D1D1 D2D2 D3D3 D4D4 I, 3 M, 4 A, 3 1 2 14 63 12 5 4 7 11 910 8 15 13

51 Άσκηση 1 (3/3) 50Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής Αλληλουχία δραστηριοτήτων Άθροισμα χρόνων δραστηριοτήτων A-C-E-G-H-I-K-L-N-O18 A-C-D-D 1 -G-H-I-K-L-N-O20 A-C-F-D 2 -G-H-I-K-L-N-O19 A-C-E-G-H-J-D 3 -K-L-N-O17 A-C-D-D 1 -G-H-J-D 3 -K-L-N-O19 A-C-F-D 2 -G-H-J-D 3 -K-L-N-O18 A-C-E-G-H-I-K-L-M-D 4 -O21 A-C-D-D 1 -G-H-I-K-L-M-D 4 -O23 A-C-F-D 2 -G-H-I-K-L-M-D 4 -O22 A-C-E-G-H-J-D 3 -K-L-M-D 4 -O20 A-C-D-D 1 -G-H-J-D 3 -K-L-M-D 4 -O22 A-C-F-D 2 -G-H-J-D 3 -K-L-M-D 4 -O21 A-B-O20

52 Άσκηση 2 (1/4) 51Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής 1 2 5 6 3 7 4 1 10 5 7 3 8 9 5 8 4 4 3 Εύρεση κρίσιμης διαδρομής

53 Άσκηση 2 (2/4) 52Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής Αλληλουχία Γεγονότα στην αλληλουχία Άθροισμα χρόνων δραστηριοτήτων (ώρες) 11-5-78 21-5-6-720 31-2-5-721 41-2-5-6-733 51-2-6-728 61-2-3-6-731 71-2-3-4-726 81-2-3-4-6-735 91-4-75 101-4-6-714

54 Άσκηση 2 (3/4) 53Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής Εύρεση κρίσιμης διαδρομής 1 2 3 4 5 7 6 1 3 8 12 7 10 15 10 5 7 22 3

55 Άσκηση 2 (4/4) 54Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής Αλληλουχία Γεγονότα στην αλληλουχία Άθροισμα χρόνων δραστηριοτήτων (ώρες) 11-3-711 21-3-4-726 31-3-4-5-726 41-3-4-5-6-726 51-2-5-725 61-2-5-6-725 71-2-3-721 81-2-3-4-736 91-2-3-4-5-736 101-2-3-4-5-6-736 111-6-714 121-4-737 131-4-5-737 141-4-5-6-737

56 Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής Ευχαριστώ!


Κατέβασμα ppt "Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής Εργασία 7 η Προγραμματισμός Έργου Project Scheduling Βαζαίος Σπυρίδων 2008103."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google