Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οδοιπορικό της Μεγάλης Εβδομάδας Σειρά διαφανειών που αφορούν στα διαδραματιζόμενα γεγονότα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οδοιπορικό της Μεγάλης Εβδομάδας Σειρά διαφανειών που αφορούν στα διαδραματιζόμενα γεγονότα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οδοιπορικό της Μεγάλης Εβδομάδας Σειρά διαφανειών που αφορούν στα διαδραματιζόμενα γεγονότα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας

2 Καθεμιά από τις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας είναι αφιερωμένη σε κάποιο πρόσωπο ή γεγονός. ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ – ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Θυμόμαστε την εκούσια πορεία του Χριστού προς τα Πάθη και το σταυρικό θάνατο που καταδέχθηκε για τη δική μας σωτηρία.

3 Η είσοδος του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ αποτελεί την απαρχή της εκούσιας πορείας Του για το θείο Πάθος. Εορτάζουμε την ημέρα αυτή με ανάκατα αισθήματα χαράς και λύπης. Γιορτάζουμε με αισθήματα χαράς, διότι ο Λυτρωτής μας Χριστός οδεύει προς τα σωτήρια παθήματα για την δική μας σωτηρία. Γιορτάζουμε με αισθήματα λύπης, διότι ο Κύριός μας θα υποστεί για χάρη μας, και εξαιτίας της δικής μας κακουργίας, τα επώδυνα παθήματα και θα υποφέρει και θα πονέσει ως άνθρωπος. Θα ανέβει στον Γολγοθά, θα πεθάνει ως κακούργος και θα ταφεί ως κοινός θνητός. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ

4 Ἐ ρχόμενος ὁ Κύριος πρ ὸ ς τ ὸ ἑ κούσιον πάθος, το ῖ ς ἀ ποστόλοις ἔ λεγεν ἐ ν τ ῇ ὁ δ ῷ · ἰ δο ὺ ἀ ναβαίνομεν ε ἰ ς Ἱ εροσόλυμα κα ὶ παραδοθήσεται ὁ Υ ἱὸ ς το ῦ ἀ νθρώπου, καθώς γέγραπται περ ὶ α ὐ το ῦ. Δε ῦ τε ο ὖ ν κα ὶ ἡ με ῖ ς, κεκαθαρμέναις διανοίαις, συμπορευθ ῶ μεν α ὐ τ ῷ κα ὶ συσταυρωθ ῶ μεν κα ὶ νεκρωθ ῶ μεν δι’ α ὐ τ ὸ ν τα ῖ ς το ῦ βίου ἡ δονα ῖ ς· ἵ να κα ὶ συζήσωμεν α ὐ τ ῷ κα ὶ ἀ κούσωμεν βο ῶ ντος α ὐ το ῦ · ο ὐ κέτι ε ἰ ς τ ὴ ν ἐ πίγειον Ἱ ερουσαλ ὴ μ δι ὰ τ ὸ παθε ῖ ν, ἀ λλ ὰ ἀ ναβαίνω πρ ὸ ς τ ὸ ν Πατέρα μου κα ὶ Πατέρα ὑ μ ῶ ν κα ὶ Θεόν μου κα ὶ Θε ὸ ν ὑ μ ῶ ν· κα ὶ συνανυψ ῶ ὑ μ ᾶ ς είς τ ὴ ν ἄ νω Ἱ ερουσαλήμ, ἐ ν τ ῇ Βασιλεί ᾳ τ ῶ ν ο ὐ ραν ῶ ν. ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ

5 Τ ῇ Ἁ γ ίᾳ κα ὶ Μεγ ά λ ῃ Δευτ έ ρ ᾳ μνε ί αν ποιο ύ μεθα το ῦ μακαρ ί ου Ἰ ωσ ὴ φ το ῦ παγκ ά λου κα ὶ τ ῆ ς ὑ π ὸ το ῦ Κυρ ί ου καταρασθε ί σης κα ὶ ξηρανθε ί σης συκ ῆ ς. ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ  Ο ενάρετος Ιωσήφ θεωρήθηκε τύπος και προεικόνιση του Κυρίου.  Η άκαρπη συκή συμβολίζει την συναγωγή των Ιουδαίων και κάθε άνθρωπο στερούμενο πνευματικών καρπών.

6 Εμπνευσμένοι ύμνοι Ἰ δο ὺ ὁ Νυμφ ί ος ἔ ρχεται ἐ ν τ ῷ μ έ σ ῳ τ ῆ ς νυκτ ό ς, κα ὶ μακ ά ριος ὁ δο ῦ λος, ὃ ν ε ὑ ρ ή σει γρηγορο ῦ ντα · ἀ ν ά ξιος δ ὲ π ά λιν, ὃ ν ε ὑ ρ ή σει ῥ αθυμο ῦ ντα. Βλ έ πε ο ὖ ν ψυχ ή μου, μ ὴ τ ῷ ὕ πν ῳ κατενεχθ ῇ ς, ἵ να μ ὴ τ ῷ θαν ά τ ῳ παραδοθ ῇ ς, κα ὶ τ ῆ ς βασιλε ί ας ἔ ξω κλεισθ ῇ ς · ἀ λλ ὰ ἀ ν ά νηψον κρ ά ζουσα · Ἅ γιος, Ἅ γιος, Ἅ γιος ε ἶ ὁ Θε ό ς, δι ὰ τ ῆ ς Θεοτ ό κου ἐ λ έ ησον ἡ μ ᾶ ς. Μετάφραση : Ο Χριστός, ο Νυμφίος (της Εκκλησίας) να, έρχεται ξαφνικά μέσα στην νύχτα. Μακάριος αυτός που αγρυπνεί και τον περιμένει. Αντίθετα, είναι ανάξιος εκείνος που θα τον εύρει ράθυμο και αμελή. Πρόσεχε, λοιπόν, ψυχή μου, μη τυχόν και καταληφθείς από τον (πνευματικό) ύπνο, για να μην παραδοθείς στον πνευματικό θάνατο, κι έτσι κλειστείς έξω από την (ουράνια) βασιλεία. αλλά φρόντισε να συνέλθεις και φώναξε δυνατά: Άγιος, άγιος, άγιος είσαι Εσύ ο Θεός μας, δια της Θεοτόκου ελέησέ μας.

7 Τις βραδιές της Μεγάλης Εβδομάδας ο καθένας μας νιώθει ότι δεν είναι έτοιμος για την μεγάλη γιορτή του Κυρίου (το Πάσχα) και ότι η στολή της ψυχής του είναι σχισμένη και λερωμένη από τις αμαρτίες του. Έτσι γεμάτος ταπείνωση λέει …

8 Τ ὸ ν νυμφ ῶ να σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον κα ὶ ἔ νδυμα ο ὐ κ ἔ χω, ἵ να ε ἰ σέλθω ἐ ν α ὐ τ ῷ · λάμπρυνόν μου τ ὴ ν στολ ὴ ν τ ῆ ς ψυχ ῆ ς, φωτοδότα, κα ὶ σ ῶ σόν με. Μετάφραση : Την αίθουσα των γάμων Σου (την Εκκλησία) βλέπω Σωτήρα μου στολισμένη και έτοιμη να δεχθεί τους καλεσμένους. Όμως εγώ δεν έχω κατάλληλη ενδυμασία για να μπω σε αυτήν και να καθήσω στο γαμήλιο τραπέζι. Σε παρακαλώ συ που χαρίζεις το φώς λάμπρυνε τη στολή της ψυχής μου και σώσε με.

9 Από τους δυο αυτούς Ύμνους που δεσπόζουν στις τρείς πρώτες βραδιές της Μ. Εβδομάδας οι βραδινές Ακολουθίες ονομάστηκαν «Ακολουθίες του Νυμφίου». Για το λόγο αυτό στο κέντρο του Ναού τοποθετείται η εικόνα του Νυμφίου Χριστού την οποία προσκυνάμε όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία.

10 ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ Τ ῇ Ἁ γ ίᾳ κα ὶ Μεγ ά λ ῃ Τρ ί τ ῃ τ ῆ ς τ ῶ ν δ έ κα παρθ έ νων παραβολ ῆ ς, τ ῆ ς ἐ κ το ῦ ἱ ερο ῦ Ε ὐ αγγελ ί ου, μνε ί αν ποιο ύ μεθα. Οι φρόνιμες, κοντά στις άλλες αρετές και μάλιστα της παρθενίας, φρόντισαν να έχουν άφθονο και το λάδι της ελεημοσύνης. Οι μωρές ενώ κατόρθωσαν το δυσκολώτερο, την ''παρθενία'', παραμέλησαν το ευκολώτερο γιατί ήταν ανελεήμονες καρδιές. Με την αναφορά των ταλάντων, υπενθυμίζεται το χρέος όλων μας να καλλιεργήσουμε τα χαρίσματα που μας έδωσε ο ίδιος ο Κύριος.

11 ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Κατά τη Μ. Τετάρτη επιτελούμε ανάμνηση: •Του γεγονότος της αλείψεως του Κυρίου με μύρο από μια πόρνη γυναίκα. •Επίσης η Εκκλησία φέρει στη μνήμη μας τη σύγκληση του Συνεδρίου των Ιουδαίων προς λήψη αποφάσεως καταδίκης του Κυρίου, •καθώς και τα σχέδια του Ιούδα για προδοσία του Διδασκάλου του.

12 Κ ύ ριε, ἡ ἐ ν πολλα ῖ ς ἁ μαρτ ί αις περιπεσο ῦ σα γυν ή, τ ὴ ν σ ὴ ν α ἰ σθομ έ νη θε ό τητα, μυροφ ό ρου ἀ ναλαβο ῦ σα τ ά ξιν, ὀ δυρομ έ νη, μ ύ ρα σοι, πρ ὸ το ῦ ἐ νταφιασμο ῦ κομ ί ζει… Ὅ τε ἡ ἁ μαρτωλ ὸ ς προσέφερε τ ὸ μύρον, τότε ὁ μαθητ ὴ ς συνεφώνει το ῖ ς παρανόμοις· ἡ μ ὲ ν ἔ χαιρε κενο ῦ σα τ ὸ πολύτιμον, ὁ δ ὲ ἔ σπευδε πωλ ῆ σαι τ ὸ ν ἀ τίμητον· α ὕ τη τ ὸ ν Δεσπότην ἐ πεγίνωσκεν, ο ὗ τος το ῦ Δεσπότου ἐ χωρίζετο· α ὕ τη ἠ λευθερο ῦ το κα ὶ ὁ Ἰ ούδας δο ῦ λος ἐ γεγόνει το ῦ ἐ χθρού. Δειν ὸ ν ἡ ραθυμία! Μεγάλη ἡ μετάνοια! ἥ ν μοι δώρησαι, Σωτήρ, ὁ παθ ὼ ν ὑ π ὲ ρ ἡ μ ῶ ν, κα ὶ σ ῶ σον ἡ μ ᾶ ς.

13 AΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ Κατά τη Μ. Πέμπτη επιτελούμε ανάμνηση: •Της νίψεως των ποδών των Αποστόλων υπό του Κυρίου. •Του Μυστικού Δείπνου, δηλαδή της παραδόσεως σ' εμάς υπό του Κυρίου του Μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας. •Της θαυμαστής προσευχής του Κυρίου προς τον Πατέρα Του. •Και της προδοσίας του Κυρίου υπό του Ιούδα.

14 Το ῦ Δείπνου σου το ῦ Μυστικο ῦ σήμερον, Υ ἱὲ Θεο ῦ, κοινωνόν με παράλαβε· ο ὐ μ ὴ γ ὰ ρ το ῖ ς ἐ χθρο ῖ ς σου τ ὸ μυστήριον ε ἴ πω, ο ὐ φίλημά σοι δώσω, καθάπερ ὁ Ἰ ούδας. Ἀ λλ’ ὡ ς ὁ ληστ ὴ ς ὁ μολογ ῶ σοι· μνήσθητί μου, Κύριε, ὅ ταν ἔ λθ ῃ ς ἐ ν τ ῇ Βασιλεί ᾳ σου.

15 Η προδοσία Ὅ τε ο ἱ ἔ νδοξοι Μαθηταί, ἐ ν τ ῷ νιπτ ῆ ρι το ῦ δείπνου ἐ φωτίζοντο, τότε Ἰ ούδας ὁ δυσσεβής, φιλαργυρίαν νοσήσας ἐ σκοτίζετο· κα ὶ ἀ νόμοις κριτα ῖ ς, σ ὲ τ ὸ ν δίκαιον Κριτ ὴ ν παραδίδωσι. Βλέπε, χρημάτων ἐ ραστά, τ ὸ ν δι ὰ τα ῦ τα ἀ γχόνην χρησάμενον· φε ῦ γε ἀ κόρεστον ψυχήν, τ ὴ ν διδασκάλ ῳ τοια ῦ τα τολμήσασαν. Ὁ περ ὶ πάντας ἀ γαθός, Κύριε, δόξα σοι.

16 Ο ἱ ἄ ρχοντες συνήχθησαν ἐ π ὶ τ ὸ α ὐ τ ὸ κατ ὰ το ῦ Κυρίου κα ὶ κατ ὰ το ῦ Χριστο ῦ α ὐ το ῦ.

17 Ὅ ν ἐ κήρυξε ἀ μν ὸ ν Ἡ σαΐας ἔ ρχεται ἐ π ὶ σφαγ ὴ ν ἑ κούσιον κα ὶ τ ὸ ν ν ῶ τον δίδωσιν ε ἰ ς μάστιγας, τ ὰ ς σιαγόνας ε ἰ ς ραπίσματα, τ ὸ δ ὲ πρόσωπον ο ὐ κ ἀ πεστράφη ἀ π ὸ α ἰ σχύνης ἐ μπτυσμάτων …

18 ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τ ῇ Αγ ίᾳ κα ὶ Μεγ ά λ ῃ Παρασκευ ῇ, τ ὰ ἅ για κα ὶ σωτ ή ρια κα ὶ φρικτ ὰ Π ά θη το ῦ Κυρ ί ου κα ὶ Θεο ῦ κα ὶ Σωτ ῆ ρος ἡ μ ῶ ν Ἰ ησο ῦ Χριστο ῦ ἐ πιτελο ῦ μεν· το ὺ ς ἐ μπτυσμο ύ ς, τ ὰ ῥ απ ί σματα, τ ὰ κολαφ ί σματα, τ ὰ ς ὕ βρεις, το ὺ ς γ έ λωτας, τ ὴ ν πορφυρ ᾶ ν χλα ῖ ναν, τ ὸ ν κ ά λαμον, τ ὸ ν σπ ό γγον, τ ὸ ὄ ξος, το ὺ ς ἥ λους, τ ὴ ν λ ό γχην, κα ὶ πρ ὸ π ά ντων, τ ὸ ν σταυρ ό ν, κα ὶ τ ὸ ν θ ά νατον, ἃ δι’ ἡ μ ᾶ ς ἑ κ ὼ ν κατεδ έ ξατο· ἔ τι δ ὲ κα ὶ τ ὴ ν το ῦ ε ὐ γν ώ μονος ληστο ῦ, το ῦ συσταυρωθ έ ντος α ὐ τ ῷ, σωτ ή ριον ἐ ν τ ῷ Σταυρ ῷ ὁ μολογ ί αν.

19 Σήμερον κρεμ ᾶ ται ἐ π ὶ ξύλου, ὁ ἐ ν ὕ δασι τ ὴ ν γ ῆ ν κρεμάσας. Στέφανον ἐ ξ ἀ κανθ ῶ ν περιτίθεται, ὁ τ ῶ ν ἀ γγέλων βασιλεύς. Ψευδ ῆ πορφύραν περιβάλλεται, ὁ περιβάλλων τ ὸ ν ο ὐ ρανόν ἐ ν νεφέλαις. Ράπισμα κατεδέξατο, ὁ ἐ ν Ἰ ορδάν ῃ ἐ λευθερώσας τ ὸ ν Ἀ δάμ. Προσηλώθη, ὁ νυμφίος τ ῆ ς Ἐ κκλησίας. Λόγχ ῃ ἐ κεντήθη, ὁ Υ ἱ ός τ ῆ ς Παρθένου. Προσκυνο ῦ μεν σου τ ὰ Πάθη, Χριστέ. Δε ῖ ξον ἡ μ ῖ ν κα ὶ τ ὴ ν ἔ νδοξόν σου Ἀ νάστασιν.

20 Αποκαθήλωση Ὁ ε ὐ σχήμων Ἰ ωσ ὴ φ ἀ π ὸ το ῦ ξύλου καθελ ὼ ν τ ὸ ἄ χραντόν σου σ ῶ μα, σινδόνι καθαρ ᾷ ε ἰ λήσας κα ὶ ἀ ρώμασιν, ἐ ν μνήματι καιν ῷ κηδεύσας ἀ πέθετο. Ἡ ζω ὴ ἐ ν τάφ ῳ κατετέθης, Χριστέ, κα ὶ Ἀ γγέλων στρατια ὶ ἐ ξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τ ὴ ν σήν. Ἄ ξιόν ἐ στι, μεγαλύνειν σε τ ὸ ν Ζωοδότην, τ ὸ ν ἐ ν τ ῷ Σταυρ ῷ τ ὰ ς χε ῖ ρας ἐ κτείναντα κα ὶ συντρίψαντα τ ὸ κράτος το ῦ ἐ χθρο ῦ. Α ἱ γενεαί π ᾶ σαι, ὕ μνον τ ῇ ταφ ῇ σου, προσφέρουσι Χριστέ μου.

21 ΤΟ ΑΓΙΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ Τ ῷ Ἁ γ ίῳ κα ὶ Μεγ ά λ ῳ Σαββ ά τ ῳ τ ὴ ν θε ό σωμον ταφ ή ν κα ὶ τ ὴ ν ε ἰ ς Ἅ δου Κ ά θοδον το ῦ Κυρ ί ου κα ὶ Σωτ ῆ ρος ἡ μ ῶ ν Ἰ ησο ῦ Χριστο ῦ ἑ ορτ ά ζομεν δι’ ὧ ν τ ῆ ς φθορ ᾶ ς τ ὸ ἡ μ έ τερον γ έ νος ἀ νακληθ έ ν, πρ ὸ ς α ἰ ων ί αν ζω ὴ ν μεταβ έ βηκε.

22 ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ! Ὅ τε κατ ῆ λθες πρ ὸ ς τ ὸ ν θάνατον, ἡ ζωή ἡ ἀ θάνατος, τότε τ ὸ ν ᾅ δην ἐ νέκρωσας, τ ῇ ἀ στραπ ῇ τ ῆ ς Θεότητος· Ὅ τε δ ὲ κα ὶ το ὺ ς τεθνε ῶ τας ἐ κ τ ῶ ν καταχθονίων ἀ νέστησας, π ᾶ σαι α ἱ δυνάμεις τ ῶ ν ἐ πουρανίων ἐ κραύγαζον· ζωοδότα Χριστέ, ὁ Θε ὸ ς ἡ μ ῶ ν, δόξα σοι. Ο παθ ὼ ν και αναστ ὰ ς Ιησούς μας διεβίβασε απ ὸ την κατάρα του Αδάμ και τη δουλεία του διαβόλου στην αρχαία ελευθερία και μακαριότητα.

23 Ζητούμε την κατανόησή σας για τις ατέλειες του αφιερώματος και περιμένουμε τις υποδείξεις σας για τη βελτίωσή του. kxevgenis@sch.gr


Κατέβασμα ppt "Οδοιπορικό της Μεγάλης Εβδομάδας Σειρά διαφανειών που αφορούν στα διαδραματιζόμενα γεγονότα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google