Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οπτικός Προγραμματισμός  Παράγεται από την κλάση TColorDialog. Επιτρέπει στον χρήστη την επιλογή χρώματος από τα βασικά χρώματα και τον καθορισμό ειδικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οπτικός Προγραμματισμός  Παράγεται από την κλάση TColorDialog. Επιτρέπει στον χρήστη την επιλογή χρώματος από τα βασικά χρώματα και τον καθορισμό ειδικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οπτικός Προγραμματισμός  Παράγεται από την κλάση TColorDialog. Επιτρέπει στον χρήστη την επιλογή χρώματος από τα βασικά χρώματα και τον καθορισμό ειδικών χρωμάτων (custom colors).  Οταν πατηθεί το OK το χρώμα καταχωρείται στην ιδιότητα Color.

2 Οπτικός Προγραμματισμός Ιδιότητες (Properties)  Color : (TColor) περιέχει το χρώμα που επέλεξε ή καθόρισε ο χρήστης. Είναι ένας αριθμός των 4 bytes (00000000 - FFFFFFFF). Τα δύο ψηφία μικρότερης σημασίας καθορίζουν το κόκκινο (000000FF= καθαρό κόκκινο). Τα επόμενα καθορίζουν το πράσινο (0000FF00 = μόνο πράσινο υψηλής φωτεινότητας) και τα δύο επόμενα το μπλέ. Τα δύο πρώτα καθορίζουν το ταίριασμα με χρώματα παλέτας.  CustomColors : (TStrings*) πίνακας με τα καθοριζόμενα χρώματα της μορφής “ColorA=6B89A3”. 16 τέτοια μπορούν να καθοριστούν ColorA…ColorP.  Options : επιλογές true/false για τον ColorDialog:  cdFullOpen : ξεκινά τον διάλογο σε πλήρη ανάπτυξη.  cdPreventFullOpen : δεν επιτρέπει τον καθορισμό χρωμάτων.  cdShowHelp : προσθέτει ένα κουμπί Help στο διάλογο.  cdSolidColor : οδηγεί τα Windows να επιλέξουν το κοντινότερο συμπαγές χρώμα.

3 Οπτικός Προγραμματισμός Ιδιότητες (Properties)  Collate : (true/false) καθορίζει αν τα πολλαπλά αντίγραφα θα εκτυπωθούν 1-1-2-2-3-3 ή 1-2-3-1-2-3.  Παράγεται από την κλάση TPrintDialog. Επιτρέπει στον χρήστη την επιλογή παραμέτρων εκτύπωσης, Εκτυπωτής, Αντίγραφα, Περιοχή Σελίδων κ.λ.π.

4 Οπτικός Προγραμματισμός Ιδιότητες (Properties)  Copies : (int) αριθμός αντιγράφων.  FromPage, To Page : (int) από σελίδα έως σελίδα  MaxPage, MinPage : (int) όρια για την περιοχή σελίδων.  PrintRange (prAllPages, prSelection, prPageNums) καθορίζει ποιό τμήμα του αρχείου θα εκτυπωθεί.  PrintToFile : (true/false) καθορίζει αν θα γίνει εκτύπωση σε αρχείο ή στον εκτυπωτή.  Options  poPrintToFile : εμφανίζει το checkbox “Print To File”  poDisablePrintToFile : κάνει γκρί το παραπάνω checkbox.  poHelp : εμφανίζει κουμπί Help.  poPageNums : εμφανίζει ένα radio group που επιτρέπει την επιλογή σελίδων για εκτύπωση ή όλων.  poSelection : εμφανίζει ένα checkbox για εκτύπωση του επιλεγμένου κειμένου.

5 Οπτικός Προγραμματισμός Συμβάντα (Events)  OnShow() : συμβαίνει όταν εμφανίζεται ο διάλογος.  OnClose() : συμβαίνει όταν κλείνει ο διάλογος. Παράγεται από την κλάση TPrinterSetupDialog. Επιτρέπει στον χρήστη την επιλογή παραμέτρων εκτύπωσης : Εκτυπωτής, Ιδιότητες, Είδος Χαρτιού, Τροφοδότης, Προσανα- τολισμός σελίδας κ.λ.π. Διαφέρει ανάλογα με τον εκτυπωτή.

6 Οπτικός Προγραμματισμός Ιδιότητες (Properties)  FindText : (AnsiString) το κείμενο προς αναζήτηση  Position : (TPoint) οι συντ/νες της επάνω αριστερής γωνίας του διαλόγου  Options : (TFindOptions) παράμετροι που αφορούν το Διάλογο Συμβάντα (Events)  OnFind() : εδώ γράφουμε κώδικα για την υλοποίηση της αναζήτησης.  OnShow() : συμβαίνει όταν εμφανίζεται ο διάλογος.  OnClose() : συμβαίνει όταν κλείνει ο διάλογος. Παράγεται από την κλάση TFindDialog. Εμφανίζει ένα Modeless παράθυρο για εισαγωγή κειμένου προς αναζήτηση και options

7 Οπτικός Προγραμματισμός Ιδιότητες (Properties)  FindText : (AnsiString) το κείμενο προς αναζήτηση  ReplaceText : (AnsiString) το κείμενο για αντικατάσταση  Position : (TPoint) οι συντ/νες της επάνω αριστερής γωνίας του διαλόγου  Options : (TFindOptions) παράμετροι που αφορούν το Διάλογο Συμβάντα (Events) : OnFind(), OnReplace(), OnShow(), OnClose() : Παράγεται από την κλάση TReplaceDialog. Εμφανίζει ένα Modeless παράθυρο για εισαγωγή κειμένου προς αναζήτηση και αντικατάσταση καθώς και options

8 Οπτικός Προγραμματισμός  Εφαρμογή απλού επεξεργαστή κειμένου με δυνατότητες Open, Save, SaveAs, Print μέσω διαλόγων.  Ενσωμάτωση ενός Memo και ενός BitBtn(Close). Το File Menu έχει τις επιλογές (Open, Save, SaveAs, Print, Exit)  Ενσωματώνουμε ένα OpenDialog, ένα SaveDialog και ένα PrintDialog.

9 Οπτικός Προγραμματισμός #include AnsiString fn=""; void __fastcall TForm1 ::Open1Click(TObject *Sender) {if (OpenDialog1->Execute()) { fn=OpenDialog1->FileName; Memo1->Lines->LoadFromFile(fn);}} void __fastcall TForm1::Save1Click(TObject *Sender) {if (fn.IsEmpty()) MessageBox(NULL,"No Filename","",MB_OK); else {Memo1->Lines->SaveToFile(fn);}} void __fastcall TForm1::Exit1Click(TObject *Sender) {Form1->Close();} void __fastcall TForm1::SaveAs1Click(TObject *Sender) {if (SaveDialog1->Execute()) { fn=SaveDialog1->FileName; Memo1->Lines->SaveToFile(fn);}} void __fastcall TForm1::Print1Click(TObject *Sender) {if (PrintDialog1->Execute()) { TPrinter* Prntr = Printer(); TRect r=Rect(200,200,Prntr->PageWidth- 200,Prntr->PageHeight-200); Prntr->BeginDoc(); Prntr->Canvas->TextRect(r, 200, 200, Memo1->Lines->Text); Prntr->EndDoc(); }}

10 Οπτικός Προγραμματισμός  Προσθήκη δυνατότητας αναζήτησης. Προσθέτουμε ένα button με Caption “Find” και ένα FindDialog, καθώς και την επιλογή Find στο μενού Edit.  Για να κάνει “Find next” ορίζουμε μία global μεταβλητή int search=0;  Η αναζήτηση γίνεται με το OnFind event του διαλόγου και με χρήση της ιδιότητας Lines->Strings[i] του Memo.

11 Οπτικός Προγραμματισμός void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) { FindDialog1->Execute(); } void __fastcall TForm1::FindDialog1Find(TObject *Sender) { AnsiString f; int p,i,sum; bool found=false; f=FindDialog1->FindText; for (i=0,sum=0 ; i Lines->Count ; i++) { p=Memo1->Lines->Strings[i].Pos(f); if (p>0 && i>=search) // found {Memo1->SelStart = sum+p-1; Memo1->SelLength=f.Length(); Memo1->SetFocus(); search=i+1; found=true; break; } sum+=Memo1->Lines->Strings[i].Length() + 2; } if (!found) { MessageBox(NULL,«Δεν βρέθηκε","Find",MB_OK); search=0; } }


Κατέβασμα ppt "Οπτικός Προγραμματισμός  Παράγεται από την κλάση TColorDialog. Επιτρέπει στον χρήστη την επιλογή χρώματος από τα βασικά χρώματα και τον καθορισμό ειδικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google