Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οπτικός Προγραμματισμός  Περιέχει έτοιμα components υλοποίησης κοινών διαλόγων  OpenDialog : διάλογος για την επιλογή αρχείου για άνοιγμα.  SaveDialog.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οπτικός Προγραμματισμός  Περιέχει έτοιμα components υλοποίησης κοινών διαλόγων  OpenDialog : διάλογος για την επιλογή αρχείου για άνοιγμα.  SaveDialog."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οπτικός Προγραμματισμός  Περιέχει έτοιμα components υλοποίησης κοινών διαλόγων  OpenDialog : διάλογος για την επιλογή αρχείου για άνοιγμα.  SaveDialog : διάλογος για επιλογή ονόματος αρχείου για αποθήκευση.  OpenPictureDialog : μας διευκολύνει στην επιλογή αρχείου εικόνας για άνοιγμα.  SavePictureDialog : για αποθήκευση αρχείου εικόνας  FontDialog : για επιλογή γραμματοσειράς, εφφέ (Bold, Italic, Underline), μεγέθους, χρώματος.  ColorDialog : διάλογος για επιλογή χρώματος.  PrintDialog : διάλογος εκτύπωσης (καθορισμός εκτυπωτή κ.λ.π.)  PrintSetupDialog : καθορισμός παραμέτρων εκτύπωσης.  FindDialog : Διάλογος αναζήτησης λέξης σε κείμενο.  ReplaceDialog : Διάλογος εύρεσης και αντικατάστασης λέξης σε κείμενο

2 Οπτικός Προγραμματισμός  Παράγεται από την κλάση TOpenDialog. Δεν φαίνεται κατά τη σχεδίαση ούτε εμφανίζεται εξ’ αρχής κατά την εκτέλεση. Εμφανίζεται όταν εκτελεστεί η μέθοδος Execute() η οποία επιστρέφει τιμή bool :  Αν πατηθεί το Open επιστρέφει true.  Αν πατηθεί το Cancel επιστρέφει false.

3 Οπτικός Προγραμματισμός  Αποτελεί Modal Dialog. Τίποτα άλλο δεν λειτουργεί έως ότου κλείσει.  Αν ο χρήστης πατήσει Open ο διάλογος τερματίζει και αποθηκεύει το όνομα του αρχείου που επιλέχθηκε στην ιδιότητα Filename. Π.χ. : AnsiString fn; if (OpenDialog1->Execute()) { fn=OpenDialog1->Filename;...} else {MessageBox(NULL,“No File Selected !”,””,MB_OK); }  Ιδιότητες (properties) :  Default Extension : (AnsiString) καθορίζει μία εξ’ορισμού επέκταση που θα προστίθεται αυτόματα στο όνομα αρχείου που πληκτρολογούμε.  Filename : (AnsiString) το πλήρες μονοπάτι του αρχείου που επιλέχθηκε.  Filter : (AnsiSring) φίλτρα επιλογής αρχείων. Καθορίζονται στη σχεδίαση μέσω του Filter Editor. Σε run-time μπορούμε να του αναθέσουμε ένα string της μορφής : OpenDialog1->Filter=“Text files (*.txt)|*.TXT|C files (*.c)|*.c";

4 Οπτικός Προγραμματισμός  Filter Index : (int) καθορίζει ποιό από τα καθορισμένα φίλτρα θα εμφανιστεί εξ’ορισμού.  InitialDir : (AnsiString) ο αρχικός κατάλογος των οποίων τα περιεχόμενα θα φαίνονται εξ’αρχής.  Options : πολλές επιλογές true false για διάφορες παραμέτρους του OpenDialog.

5 Οπτικός Προγραμματισμός  ofReadOnly : επιλέγει το checkbox «Open as readonly».  ofHideReadOnly : εμφανίζει ή όχι την επιλογή «Open as readonly».  ofNoChangeDir : επαναφέρει τον τρέχοντα κατάλογο στην αρχική τιμή.  ofAllowMultiSelect : επιτρέπει την επιλογή πολλαπλών αρχείων.  ofPathMustExist : βγάζει μήνυμα λάθους αν ο κατάλογος δεν υπάρχει.  ofFileMustExist : βγάζει μήνυμα λάθους αν το αρχείο δεν υπάρχει.  ofNoLongNames : εμφανίζει ονόματα αρχείων σε μορφή 8.3  ofOldStyleDialog : εμφανίζει τον διάλογο με το παλιό στύλ.

6 Οπτικός Προγραμματισμός  Title : (AnsiString) ο τίτλος που θα εμφανίζεται στο επάνω μέρος του παραθύρου του διαλόγου.  Files : (Tstrings*) περιέχει τα ονόματα των πολλαπλών αρχείων που επιλέχθηκαν (ofAllowMultiSelect=true). Η πρώτη εγγραφή στον πίνακα Files συμπίπτει με την ιδιότητα Filename. OpenDialog1->Files.Count : αριθμός επιλεγέντων αρχείων. OpenDialog1->Files.Strings[n] : το n-οστό όνομα αρχείου. Μέθοδοι (Methods)  Execute() : εκτελεί τον διάλογο και επιστρέφει true(Open)/false(Cancel)  GetStaticRect() : επιστρέφει τις θέσεις των controls ή τον χώρο του client area ανάλογα με τα windows.

7 Οπτικός Προγραμματισμός Συμβάντα (Events)  OnCanClose() : εισάγουμε κώδικα για έλεγχο του FileName. Επιστρέφοντας false ο διάλογος δεν κλείνει.  OnClose() : εκτελείται όταν ο διάλογος κλείνει.  OnFolderChange() : εκτελείται όταν αλλάζουμε κατάλογο.  OnSelectionChange() : συμβαίνει όταν αλλάζουμε την επιλογή μας ή την λίστα αρχείων που εμφανίζονται.  OnShow() : συμβαίνει όταν εμφανίζεται ο Διάλογος.  OnTypeChange() : συμβαίνει όταν ο χρήστης επιλέγει νέο φίλτρο αρχείων.

8 Οπτικός Προγραμματισμός  Παράγεται από την κλάση TSaveDialog. Είναι παρόμοιος με τον OpenDialog, έχοντας τις ίδιες ιδιότητες, μεθόδους και συμβάντα.  Εμφανίζεται όταν εκτελεστεί η μέθοδος Execute() η οποία επιστρέφει αποτέλεσμα τύπου bool.  Αν πατηθεί το Save επιστρέφει true.  Αν πατηθεί το Cancel επιστρέφει false.

9 Οπτικός Προγραμματισμός  Παράγεται από την κλάση TOpenPictureDialog. Είναι παρόμοιος με τον OpenDialog, αλλά περιλαμβάνει και μία περιοχή για προεπισκόπιση των αρχείων εικόνων.  Οι τύποι αρχείων εικόνων που υποστηρίζονται για προεπισκόπιση είναι bmp, ico, wmf (windows metafile), emf (enhanced windows metafile).  Για άλλου είδους εικόνες εμφανίζει το μήνυμα “(None)”. Περιλαμβάνει πλήκτρο προεπισκόπισης σε κανονικό μέγεθος.  Η εμφάνιση της εικόνας γίνεται με component TPicture.

10 Οπτικός Προγραμματισμός  Παράγεται από την κλάση TSavePictureDialog. Είναι παρόμοιος με τον TOpenPictureDialog, αλλά και με τον TSaveDialog. Έχει τις ίδιες ιδιότητες, μεθόδους και συμβάντα.

11 Οπτικός Προγραμματισμός Ιδιότητες (Properties)  Device : (fdScreen, fdPrinter, fdBoth) καθορίζει την συσκευή για την οποία θα ανακαλέσει την λίστα με τα διαθέσιμα fonts.  Παράγεται από την κλάση TFontDialog. Επιτρέπει στον χρήστη την επιλογή font, style, size, color και script language.  Όταν πατηθεί το OK η επιλογή του χρήστη καταχωρείται στην ιδιότητα Font.

12 Οπτικός Προγραμματισμός Ιδιότητες (Properties)  Font : (TFont*) object που περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις του χρήστη για το font. Charset, Color, Height, Name, Pitch(fpDefault, fpFixed, fpVariable), Size, Style(Bold, Italic, Underline, Strikeout).  MaxFontSize : (int) καθορίζει ένα μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος χαρακτήρων. Το 0 σημαίνει κανένα άνω όριο.  MinFontSize : (int) καθορίζει ένα ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος χαρακτήρων. Το 0 σημαίνει κανένα κάτω όριο.  Options : πολλές επιλογές true false για διάφορες παραμέτρους του FontDialog.

13 Οπτικός Προγραμματισμός  fdAnsiOnly : εμφανίζει fonts με σετ χαρακτήρων Windows, όχι τα symbol.  fdTrueTypeOnly : εμφανίζει μόνο true type.  fdEffects : εμφανίζει τα checkbox Strikeout και Underline, καθώς και το χρώμα.  fdNoFaceSel : Ο διάλογος ξεκινά χωρίς επιλεγμένο font.  fdNoSizeSel : Ο διάλογος ξεκινά χωρίς επιλεγμένο size.  fdNoStyleSel : Ο διάλογος ξεκινά χωρίς επιλεγμένο style(regular, bold, italic).  fdWysiwyg : (what you see is what you get) εμφανίζει μόνο τα fonts που είναι και για οθόνη και για εκτυπωτή.  fdApplyButton : εμφανίζει ένα κουμπί Apply και ενεργοποιεί το event OnApply.

14 Οπτικός Προγραμματισμός Μέθοδοι (Methods)  Execute() : με ΟΚ επιστρέφει true και με Cancel επιστρέφει false. Συμβάντα (Events)  OnApply() : συμβαίνει όταν ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο “Apply”.  OnShow() : συμβαίνει όταν εμφανίζεται ο διάλογος.  OnClose() : συμβαίνει όταν κλείνει ο διάλογος.


Κατέβασμα ppt "Οπτικός Προγραμματισμός  Περιέχει έτοιμα components υλοποίησης κοινών διαλόγων  OpenDialog : διάλογος για την επιλογή αρχείου για άνοιγμα.  SaveDialog."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google