Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οπτικός Προγραμματισμός  Παράγονται από την κλάση TForm. Αποτελούν components με μορφή “παραθύρου” που μπορούν να ενσωματώσουν άλλα components.  Ιδιότητες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οπτικός Προγραμματισμός  Παράγονται από την κλάση TForm. Αποτελούν components με μορφή “παραθύρου” που μπορούν να ενσωματώσουν άλλα components.  Ιδιότητες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οπτικός Προγραμματισμός  Παράγονται από την κλάση TForm. Αποτελούν components με μορφή “παραθύρου” που μπορούν να ενσωματώσουν άλλα components.  Ιδιότητες (properties) :  AutoScroll: καθορίζει αν θα εμφανίζονται αυτόματα μπάρες ολίσθησης όταν η φόρμα δεν χωρά όλα τα αντικείμενα.  AutoSize: το μέγεθος της φόρμας προσαρμόζεται αυτόματα στο μέγεθος των αντικειμένων που περιέχει.  BorderIcons: καθορίζει αν θα εμφανίζονται τα κουμπιά στην μπάρα τίτλου (system menu, minimize, maximize, help).  BorderStyle: καθορίζει την εμφάνιση και την λειτουργία του περιγράμματος της φόρμας.  BorderWidth: το πλάτος περιθωρίου σε pixels.

2 Οπτικός Προγραμματισμός bsDialog bsNone bsSingle bsSizeable bsSizeToolWin bsToolWindow

3 Οπτικός Προγραμματισμός  ClientHeight: Το ύψος της ενεργού περιοχής (client area) μίας φόρμας που μπορεί να δεχθεί άλλα αντικείμενα.  ClientWidth: Το πλάτος της ενεργού περιοχής.  DockSite: καθορίζει αν η φόρμα θα είναι αποδέκτης ενεργειών drag & dock.  FormStyle: καθορίζει το είδος της φόρμας: 1. fsNormal: κανονική φόρμα 2. fsMDIForm: φόρμα που στο client area φιλοξενεί άλλες φόρμες MDIChild. 3. fsMDIChild: φόρμα που φιλοξενείται μέσα σε μία fsMDIForm. 4. fsStayOnTop: παραμένει πάντα εμφανίσιμη πάνω από όλες τις άλλες φόρμες.  Menu: Object τύπου ΤMainMenu για το κεντρικό μενού επιλογών της φόρμας.

4 Οπτικός Προγραμματισμός  PopupMenu: Object τύπου ΤPopupMenu για το μενού επιλογών με δεξί κλίκ.  Position: Θέση πάνω στο desktop (poDesigned, poDefault, poDefaultPosOnly, poDefaultSizeOnly, poScreenCenter, poDesktopCenter, poMainFormCenter, poOwnerFormCenter)  Scaled: H φόρμα προσαρμόζεται σε αλλαγές του system font.  WindowState: (wsNormal, wsMaximized, wsMinimized) ελέγχει ή θέτει το μέγεθος / κατάσταση του παραθύρου.  Non-published properties:  Active: (bool) μας λέει αν η φόρμα έχει το focus του χρήστη (αν δέχεται το input).  ActiveControl: (TWinControl) το component πάνω στη φόρμα που έχει το focus.

5 Οπτικός Προγραμματισμός  ActiveMDIChlid (TForm*) : η MDIChild φόρμα που έχει το focus.  Canvas (TCanvas) : object που επιτρέπει την ελεύθερη σχεδίαση πάνω στο client area της φόρμας.  FormState (fsCreating, fsVisible, fsShowing, fsModal, fsCreatedMDIChild, fsActivated) : επιστρέφει την κατάσταση της φόρμας.  MDIChildCount (int) : ο αριθμός των ανοικτών MDIChild παραθύρων σε μία MDIForm φόρμα.  MDIChildren[I] (TForm*) : πίνακας με τα MDIChild παράθυρα.  ModalResult (mrNone, mrOK, mrCancel, mrAbort, mrRetry, mrIgnore, mrYes, mrNo, mrAll) : σε εμφάνιση φόρμας με ShowModal() βάζοντας μία τιμή διαφορετική από το mrNone, η φόρμα κλείνει και επιστρέφει το αποτέλεσμα.  ControlCount (int) : ο αριθμός των components που είναι μέσα στη φόρμα.  Controls[I] (Tcontrol * ) : πίνακας με τα components της φόρμας.

6 Οπτικός Προγραμματισμός  ArrangeIcons() : τακτοποιεί τα minimized εικονίδια από τις MDIChild φόρμες στο client area μίας MDIForm φόρμας.  Cascade() : τακτοποίηση των MDIChild παραθύρων έτσι ώστε να επικαλύπτονται ελαφρά.  Tile() : τακτοποίηση των MDIChild παραθύρων έτσι ώστε να έχουν όλα το ίδιο μέγεθος.  Next(), Previous() : μεταφέρουν το focus μεταξύ των MDIChild παραθύρων.  Close() : κλείνει την φόρμα.  FocusControl() : θέτει το focus σε συγκεκριμένο component.  Hide() : κρύβει την φόρμα (δεν εμφανίζεται).  Print() : τυπώνει τη φόρμα στον εκτυπωτή.  SetFocus() : δίνει στη φόρμα το focus.  Show() : εμφανίζει τη φόρμα και τη καθιστά ενεργή. Μπορούμε να μεταφερθούμε σε άλλη φόρμα και να επανέλθουμε.  ShowModal() :εμφανίζει τη φόρμα και τη καθιστά ενεργή. Το πρόγραμμα παγώνει μέχρι να κλείσει η φόρμα.

7 Οπτικός Προγραμματισμός  Εισαγωγή 3 labels και 3 edit boxes, ενός GroupBox και 3 Buttons. H φόρμα έχει BorderStyle “bsSizeable”. Η εφαρμογή μας αναφέρει συνεχώς το μέγεθος του client area. Τα τρία κουμπιά μεταβάλλουν τη θέση και το μέγεθος του παραθύρου ενώ το τρίτο Edit box μας αναφέρει ποιο component έχει το focus.

8 Οπτικός Προγραμματισμός int H,W,L,T; void __fastcall TForm1::FormCreate (TObject *Sender) {H=Form1->Height; W=Form1->Width; L=Form1->Left; T=Form1->Top;} void __fastcall TForm1::FormResize(TObject *Sender) {int h=Form1->ClientHeight; int w=Form1->ClientWidth; Edit1->Text=h; Edit2->Text=w;} void __fastcall TForm1::FormMouseMove(TObject *Sender, TShiftState Shift, int X, int Y) { TWinControl * temp = Form1-> ActiveControl; Edit3->Text=temp->Name;} void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) { Form1->Position=poDefault; } void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender) { Form1->Height=H; Form1->Width=W; Form1->Left=L; Form1->Top=T; } void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender) { Form1->Position=poDesktopCenter; }

9 Οπτικός Προγραμματισμός  Εισαγωγή 13 buttons, 1 ScrollBar, 1 EditBox, 1 BitBtn. Με τα έξη πρώτα πλήκτρα αλλάζει το είδος της φόρμας. Με το ScrollBar αλλάζει το BorderWidth και εμφανίζεται στο EditBox. Δημιουργούμε δεύτερη φόρμα “Modeless” με ένα Label και ένα BitBtn. Το κουμπί “Show Modeless” εμφανίζει τη φόρμα. Τα κουμπιά Minimize και Restore ελαχιστοποιούν και επαναφέρουν τη φόρμα Modeless. Τα πλήκτρα κατευθύνσεων μετακινούν τη φόρμα πάνω στο desktop.

10 Οπτικός Προγραμματισμός void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) { Form1->BorderStyle=bsDialog; } void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender) { Form1->BorderStyle=bsNone; } void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender) { Form1->BorderStyle=bsSingle; } void __fastcall TForm1::Button4Click(TObject *Sender) { Form1->BorderStyle=bsSizeable; } void __fastcall TForm1::Button5Click(TObject *Sender) { Form1->BorderStyle=bsSizeToolWin; } void __fastcall TForm1::Button6Click(TObject *Sender) { Form1->BorderStyle=bsToolWindow; } void __fastcall TForm1::ScrollBar1Change(TObject *Sender) { Edit1->Text=ScrollBar1->Position; Form1->BorderWidth=ScrollBar1->Position; } void __fastcall TForm1::Button7Click(TObject *Sender) { Form2->Show(); } void __fastcall TForm1::Button8Click(TObject *Sender) { Form2->WindowState=wsMinimized; } void __fastcall TForm1::Button9Click(TObject *Sender) { Form2->WindowState=wsNormal; } void __fastcall TForm1::Button10Click(TObject *Sender) { Form2->Top=Form2->Top-10; } void __fastcall TForm1::Button11Click(TObject *Sender) { Form2->Top=Form2->Top+10; } void __fastcall TForm1::Button12Click(TObject *Sender) { Form2->Left=Form2->Left-10; } void __fastcall TForm1::Button13Click(TObject *Sender) { Form2->Left=Form2->Left+10; }


Κατέβασμα ppt "Οπτικός Προγραμματισμός  Παράγονται από την κλάση TForm. Αποτελούν components με μορφή “παραθύρου” που μπορούν να ενσωματώσουν άλλα components.  Ιδιότητες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google