Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ “Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις”

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ “Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις”"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ “Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις”

2 ΝΟΜΟΣ 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143/17.06.2011)«Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκωνκαι άλλες διατάξεις». Όπως είναι γνωστό, τα τελευταία χρόνια το «παρεμπόριο» έχει εξελιχθεί σε μάστιγα για το νόμιμο εμπόριο, σε βασική αιτία υποβάθμισης της καθημερινότητας των πολιτών και σε γενεσιουργό παράγοντα παραβατικότητας στα μεγάλα αστικά κέντρα. Συνδέεται σχεδόν πάντα με παραβατικές συμπεριφορές και άλλες αξιόποινες πράξεις, όπως για παράδειγμα με το οργανωμένο οικονομικό έγκλημα, την παράνομη μετανάστευση, την αδήλωτη εργασία, την μικροεγκληματικότητα του δρόμου κλπ. Ταυτόχρονα πλήττει σοβαρά την εθνική οικονομία, καθώς στερεί πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα ασφαλιστικά ταμεία.

3 Πώς γινόταν μέχρι σήμερα η κατάσχεση των παράνομων προϊόντων; 1.-Επιβολή κατάσχεσης με τη σύνταξη αναλυτικού πρωτοκόλλου κατάσχεσης από τα όργανα ελέγχου. 2.-Συσκευασία των κατασχεμένων ειδών με ειδική σήμανση επ’ αυτής ως προς το περιεχόμενο και το ονοματεπώνυμο του παραβάτη-πωλητή και μεταφορά σε αποθηκευτικούς χώρους.3.-Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης από την αρμόδια Δημοτική Αρχή, που εκτιμά την αξία των κατασχεμένων προϊόντων. 4.-Επιβολή πολλαπλού τέλους, ίσου με το δεκαπλάσιο της αξίας των κατασχεμένων. 5.-Απόφαση καταστροφής των κατασχεμένων προϊόντων σε ειδικούς χώρους.

4 Γιατί δεν ήταν αποτελεσματική η μέχρι πρότινος ισχύουσα διαδικασία ; Διότι επρόκειτο για διαδικασία πολύπλοκη, γραφειοκρατική και χρονοβόρα, που οδηγούσε στη συσσώρευση κατασχεμένων προϊόντων σε αποθηκευτικούς χώρους, χωρίς να επιτυγχάνει τον σκοπό της, δηλαδή αφενός μεν την αποτροπή της παράνομης εμπορίας προϊόντων, αφετέρου δε την τελική καταστροφή των κατασχεμένων προϊόντων. Ταυτόχρονα και εξαιτίας του γραφειοκρατικού της χαρακτήρα, δέσμευε δυσανάλογο προσωπικό των εμπλεκομένων αρχών, προκειμένου να επιτελεί διοικητικές διαδικασίες. Στερούσε έτσι το προσωπικό αυτό από τους αναγκαίους ελέγχους, που πρέπει να πραγματοποιούνται καθημερινά σε κάθε γειτονιά και δημόσιο χώρο.

5 Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση (άρθρο 74 παρ. 11 του Ν.3982/2011) Με τη νέα ρύθμιση αλλάζει εντελώς το πλαίσιο που διέπει την κατάσχεση και καταστροφή των παράνομων προϊόντων, με στόχο την ουσιαστική απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών. Συγκεκριμένα με το άρθρο 74 παρ. 11 του Ν.3982/2011, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 11 του Ν.3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Α` 202), όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.3557/2007 (Α` 100), προβλέπονται τα εξής : Τι κατάσχεται : Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν.2960/2001), κατάσχονται και καταστρέφονται άμεσα και με κάθε πρόσφορο τρόπο τα κάθε είδους εμπορεύματα, τα οποία διακινούνται στην αγορά με οποιονδήποτε τρόπο και τα οποία : α)είτε συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων β)είτε κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων γ)είτε αυτός που τα διαθέτει δεν κατέχει την απαιτούμενη άδεια ή τα νόμιμα παραστατικά.

6 Ειδική Περίπτωση : Αν κατά τη διαδικασία της κατάσχεσης το μόνο ελλείπον στοιχείο είναι η κατοχή της ΑΔΕΙΑΣ και γίνει επίκληση ύπαρξης αυτής, παρέχεται στον ενδιαφερόμενο τριήμερη προθεσμία προσκόμισης των νόμιμων εγγράφων στην αρμόδια για την κατάσχεση αρχή. Αν παρέλθει άπρακτη η προαναφερθείσα προθεσμία, τα κατασχεθέντα προϊόντα καταστρέφονται

7 Αρμόδια Όργανα : Η κατάσχεση των προϊόντων του υπαίθριου εμπορίου επιβάλλεται από : 1.- Τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου Σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν.2323/1995 «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 13 του άρθρου 12 του Ν.3557/2007 συνιστώνται Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου) στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Περιφερειών. Για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Περιφερειών τα κλιμάκια απαρτίζονται από υπαλλήλους των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. του Δημοσίου, των οικείων Περιφερειών, των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. της οικείας Περιφέρειας και των Δήμων.

8 Έργο των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου είναι η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων των λαϊκών αγορών και του Υπαίθριου Εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου) για την τήρηση των διατάξεων του νόμου και ιδίως : για την κατοχή άδειας πώλησης, την ύπαρξη τιμολογίων εν γένει και λοιπών παραστατικών, την τοποθέτηση πινακίδων με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης, την προέλευση του προιόντος, κτλ ή

9 2.-Τη Δημοτική Αστυνομία. Συνδρομή ΕΛ.ΑΣ. Είναι δυνατή η συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με τα άρθρα 159 έως 162 του Π.Δ.141/1991, όταν και όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη. Για την παροχή συνδρομής σε αρχές του δημόσιου τομέα και τα όργανά τους απαιτείται προηγούμενη έγγραφη αίτηση, στην οποία να αναγράφεται η πράξη που πρόκειται να εκτελεστεί και οι διατάξεις των νόμων που επιτρέπουν την εκτέλεσή τους. Σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης η αίτηση μπορεί να γίνει προφορικά και εκ των υστέρων να υποβληθεί εγγράφως. Κατεπείγουσα ανάγκη υπάρχει όταν από την αναβολή εκτέλεσής της η πράξη κινδυνεύει να ματαιωθεί. Η συνδρομή παρέχεται μόνον εφόσον ο Διοικητής της αρμόδιας Υπηρεσίας βεβαιωθεί ότι η πράξη που πρόκειται να εκτελεστεί είναι νόμιμη και ανάγεται στην αρμοδιότητα του οργάνου που πρόκειται να ενεργήσει. Η δύναμη που διατάσσεται για την συνδρομή παρίσταται για την καταστολή τυχόν αντίστασης σε βάρος του ελεγκτικού οργάνου κατά την ενέργεια της πράξης που αναφέρεται στην αίτηση συνδρομής και την πρόληψη άλλων αξιοποίνων πράξεων τόσο από τους θιγόμενους όσο και από το όργανο που ενεργεί. Για την εφαρμογή των διατάξεων ελέγχου του υπαίθριου εμπορίου τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου, καθώς και η Δημοτική Αστυνομία, έχουν τις ελεγκτικές αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε.»

10 Χώροι δράσης ελεγκτικών οργάνων : Τα όργανα μπορούν να προβαίνουν σε κατασχέσεις των προϊόντων της παρ. 1, α) είτε υπαίθριου εμπορίου, β) είτε εντός αποθηκευτικών εν γένει χώρων, στεγασμένων ή μη, γ) είτε εντός αυτοκινούμενων μέσων, Πρωτόκολλο Κατάσχεσης : Τα όργανα που προβαίνουν στις κατασχέσεις των προϊόντων συντάσσουν πρωτόκολλο κατάσχεσης, το οποίο περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του ελεγχομένου, τον αριθμό του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου αυτού, καθώς και τον Α.Φ.Μ., εφόσον παρέχονται, τον τόπο, το χρόνο και τα είδη που κατάσχονται, σε συνοπτική περιγραφή, καθώς και την αιτία της κατάσχεσης. Το πρωτόκολλο κατάσχεσης υπογράφεται από τα ελεγκτικά όργανα και αντίγραφο αυτού δικαιούται να λάβει ο ελεγχόμενος, ενώ το πρωτότυπο διαβιβάζεται στην προϊσταμένη, κατά περίπτωση, αρχή.

11 Τρόπος και μέσα καταστροφής : Η καταστροφή των εμπορευμάτων υπαίθριου εμπορίου γίνεται: α)άμεσα β)επί τόπου γ)και με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης της ρίψης των κατασχεθέντων εντός απορριμματοφόρου ή με την καταστροφή της εμπορικής αξίας του προϊόντος με ανεξίτηλο χρωματισμό (σπρέι). Εξαίρεση : Εφόσον η επιτόπια καταστροφή δεν είναι τεχνικά δυνατή ή ακολουθηθεί η διαδικασία της παραγράφου 5, τα παράνομα προϊόντα συσκευάζονται σε σάκους, μεταφέρονται σε αποθηκευτικούς χώρους και καταστρέφονται αμελλητί. Τα παράγωγα προϊόντα της καταστροφής δύναται να διατίθενται για ανακύκλωση.

12 Οφέλη που προκύπτουν από την αντιμετώπιση του «παρεμπορίου» 1.-Προστασία του νόμιμου εμπορίου. Το παρεμπόριο απειλεί την αγορά εργασίας και προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό στους νόμιμους βιοτέχνες και εμπόρους, οι οποίοι για την άσκηση της οικονομικής τους δραστηριότητας έχουν πάγια λειτουργικά έξοδα και φοροδοτικές υποχρεώσεις. 2.-Συνεισφορά στα δημόσια έσοδα. Στη σημερινή οικονομική συγκυρία, όπου οι συνεπείς φορολογούμενοι καλούνται να σηκώσουν το βάρος της ανόρθωσης της οικονομίας, γύρω από το παραεμπόριο, στήνεται ένας χορός μαύρου χρήματος δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Τα προϊόντα αυτά εισάγονται, διακινούνται και πωλούνται χωρίς να καταβληθεί ούτε ένα ευρώ σε φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, δασμούς και τέλη. Την ίδια ώρα που τα ασφαλιστικά ταμεία στενάζουν, δεν πληρώνεται ούτε μία ασφαλιστική εισφορά.

13 3.-Προστασία της δημόσιας υγείας. Το παραεμπόριο κρύβει σοβαρούς κινδύνους και για τους ίδιους τους καταναλωτές, οι οποίοι συχνά αγοράζουν εν αγνοία τους προϊόντα επικίνδυνα για την υγεία τους. 4.-Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας. Το παραεμπόριο αποτελεί έναν από τους πολλούς παράγοντες που έχουν οδηγήσει στην αφόρητη κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στο κέντρο μεγάλων αστικών πόλεων. Συνδέεται σχεδόν πάντα και με άλλες αξιόποινες πράξεις, όπως για παράδειγμα με το οργανωμένο οικονομικό έγκλημα, την παράνομη μετανάστευση, την αδήλωτη εργασία, την μικροεγκληματικότητα του δρόμου κλπ.

14 Επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου προς τον Πρωθυπουργό

15

16


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ “Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις”"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google