Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Χρήστος Βαρσάμης Διευθύνων Σύμβουλος Ρυθμιστικό Πλαίσιο Ταχυδρομικής Αγοράς – Ρόλος της Ε.Ε.Τ.Τ. 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Χρήστος Βαρσάμης Διευθύνων Σύμβουλος Ρυθμιστικό Πλαίσιο Ταχυδρομικής Αγοράς – Ρόλος της Ε.Ε.Τ.Τ. 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Χρήστος Βαρσάμης Διευθύνων Σύμβουλος Ρυθμιστικό Πλαίσιο Ταχυδρομικής Αγοράς – Ρόλος της Ε.Ε.Τ.Τ. 1

2 Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία είναι η ταχυδρομική εξυπηρέτηση του συνόλου των πολιτών, ανεξάρτητα από το σημείο της ελληνικής επικράτειας που βρίσκονται, με υψηλή ποιότητα και ενιαία τιμή, προσιτή σε όλους.  Η Κ.Υ. περιλαμβάνει:  Περισυλλογή, μεταφορά, διαλογή και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων βάρους έως δύο (2) κιλά.  Συλλογή, μεταφορά, διαλογή και διανομή ταχυδρομικών δεμάτων βάρους έως είκοσι (20) κιλά.  Υπηρεσίες συστημένων και αποστολών με δηλωμένη αξία. 2

3 Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία Οι Καθολικές Ταχυδρομικές Υπηρεσίες διακρίνονται σε:  Αποκλειστικές (μόνο ο ΕΛΤΑ ως ΦΠΚΥ)  Περισυλλογή, μεταφορά, διαλογή και διανομή αλληλογραφίας εσωτερικού και εξωτερικού και διαφημιστικού ταχυδρομείου, βάρους μέχρι 50 γραμμαρίων για αντικείμενα αλληλογραφίας ή μεμονωμένα αντικείμενα και των οποίων το όριο τιμής είναι λιγότερο από 2,5 φορές των βασικών τελών για επιστολή 20 γραμμαρίων Α’ προτεραιότητας.  Μη Αποκλειστικές ( Ο ΕΛΤΑ και εταιρείες με ειδική άδεια από την Ε.Ε.Τ.Τ.) 3

4 Απελευθέρωση Ταχυδρομικής Αγοράς  Κατάργηση των αποκλειστικών ταχυδρομικών υπηρεσιών.  Θα εξακολουθήσει να υπάρχει Φορέας Παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ)  Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία θα μπορούν να παρέχουν και ταχ. επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια από την Ε.Ε.Τ.Τ. 4 Απελευθέρωση Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς την 1 – 1 –2013

5 Ρυθμιστικό Πλαίσιο Ταχυδρομικής Αγοράς – Ε.Ε.Τ.Τ.  Ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο Οργάνωσης και Λειτουργίας Ταχυδρομικής Αγοράς (Ν.2668/98, Ν3185/03, Οδηγίες 97/67/ΕΚ & 2002/39/ΕΚ)  Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Οργάνωσης και Λειτουργίας Ταχυδρομικής Αγοράς- Σχέδιο Νόμου με ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/6/EC στο εθνικό δίκαιο.  Ε.Ε.Τ.Τ.: Ρυθμιστής, επόπτης και ελεγκτής, σε 3 άξονες σε ότι αφορά:  Την Ταχυδρομική εξυπηρέτηση που πρέπει να απολαμβάνουν οι χρήστες.  Την Ομαλή λειτουργία της ελληνική ταχυδρομικής αγοράς σύμφωνα με τους κανόνες του ανταγωνισμού.  Την Προστασία των συμφερόντων των χρηστών. 5

6 Άξονας 1: Ταχυδρομική εξυπηρέτηση που πρέπει να απολαμβάνουν οι χρήστες  Αναβάθμιση Καθολικής Υπηρεσίας Διασφάλιση πληρέστερων βασικών ταχυδρομικών υπηρεσιών αφού ληφθεί υπόψη:  Η δομή της ελληνικής ταχυδρομικής Αγοράς (ανάγκες πελατών, αριθμός, μέγεθος-υποδομή, βαθμός συγκέντρωσης και ανταγωνισμού ταχυδρομικών Επιχειρήσεων) Διατήρηση και αύξηση των προϊόντων-υπηρεσιών προσαρμοσμένη στις ανάγκες των χρηστών σε συνδυασμό με την επίτευξη των στόχων ποιότητας. Οι υπηρεσίες που θα εμπίπτουν στην καθολική υπηρεσία θα πρέπει να καθορίζονται βάσει:  των αναγκών των χρηστών.  των τεχνολογικών εξελίξεων.  της ανάπτυξης των δυνάμεων της αγοράς. 6 Ρυθμιστικό Πλαίσιο Ταχυδρομικής Αγοράς – Ε.Ε.Τ.Τ.

7  Το νέο θεσμικό πλαίσιο απαιτεί σχετική γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ. αναφορικά με:  τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής και τη διαδικασία καθορισμού του ΦΠΚΥ.  Το νέο θεσμικό πλαίσιο απαιτεί εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. αναφορικά με:  την έκδοση υπουργικής απόφασης που θα αφορά στις ποιοτικές προδιαγραφές και τους όρους παροχής της εθνικής καθολικής υπηρεσίας και των ενδοκοινοτικών υπηρεσιών.  Το περιεχόμενο και τα όρια βάρους της καθολικής υπηρεσίας.  Τον καθορισμό των περιοχών, οι οποίες λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους θα παρεκκλίνουν από την κανονικότητα στην περισυλλογή και τη διανομή της καθολικής υπηρεσίας. Άξονας 1: Ταχυδρομική εξυπηρέτηση που πρέπει να απολαμβάνουν οι χρήστες 7 Ρυθμιστικό Πλαίσιο Ταχυδρομικής Αγοράς – Ε.Ε.Τ.Τ.

8  Βιωσιμότητα Καθολικής Υπηρεσίας  Καθορισμός και επαλήθευση του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας.  Διαχείριση του ταμείου αποζημίωσης της καθολικής υπηρεσίας.  Είσπραξη των εισφορών, όσων ταχυδρομικών επιχειρήσεων έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν στο ταμείο.  Απόδοση των αναλογούντων ποσών στο δικαιούχο ΦΠΚΥ. Άξονας 1: Ταχυδρομική εξυπηρέτηση που πρέπει να απολαμβάνουν οι χρήστες 8 Ρυθμιστικό Πλαίσιο Ταχυδρομικής Αγοράς – Ε.Ε.Τ.Τ.

9  Ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού με τη θέσπιση κανόνων λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς σε καθεστώς πλήρους ανταγωνισμού.  Έλεγχος τυχόν προσβολής από άλλες ταχυδρομικές επιχειρήσεις των αποκλειστικών δικαιωμάτων του ΦΠΚΥ.  Έλεγχος για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας στις ταχυδρομικές επιχειρήσεις. Άξονας 2: Ομαλή λειτουργία της Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς σύμφωνα με τους κανόνες του ανταγωνισμού 9 Ρυθμιστικό Πλαίσιο Ταχυδρομικής Αγοράς – Ε.Ε.Τ.Τ.

10 Σε μια αγορά που προσφέρει ταχυδρομικές υπηρεσίες μέσα από εκτεταμένα δίκτυα ταχυδρομικών επιχειρήσεων δεν αρκεί μόνο:  Ο Χάρτης Υποχρεώσεων του Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) Είναι αναγκαία η ύπαρξη:  Μηχανισμών πληροφόρησης και εξέτασης παραπόνων και καταγγελιών των χρηστών.  Καταβολή αποζημίωσης λόγω υπαιτιότητας της ταχυδρομικής επιχείρησης. Άξονας 3: Προστασία των συμφερόντων των Χρηστών Η θεσμοθέτηση απλών διαδικασιών, στις οποίες θα έχει δικαίωμα πρόσβασης, ή τυχόν παράστασης ο Χρήστης, αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική προστασία του καταναλωτή. 10 Ρυθμιστικό Πλαίσιο Ταχυδρομικής Αγοράς – Ε.Ε.Τ.Τ.

11 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 11


Κατέβασμα ppt "Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Χρήστος Βαρσάμης Διευθύνων Σύμβουλος Ρυθμιστικό Πλαίσιο Ταχυδρομικής Αγοράς – Ρόλος της Ε.Ε.Τ.Τ. 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google