Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αναδιοργάνωση: -1 από τους βασικούς τρόπους περάτωσης της πτωχευτικής διαδικασίας (αρ. 107, 164 ΠτΚ), δίπλα στην εκποίηση του συνόλου των στοιχείων του.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αναδιοργάνωση: -1 από τους βασικούς τρόπους περάτωσης της πτωχευτικής διαδικασίας (αρ. 107, 164 ΠτΚ), δίπλα στην εκποίηση του συνόλου των στοιχείων του."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αναδιοργάνωση: -1 από τους βασικούς τρόπους περάτωσης της πτωχευτικής διαδικασίας (αρ. 107, 164 ΠτΚ), δίπλα στην εκποίηση του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού, την παύση των εργασιών είτε για έλλειψη ενεργητικού είτε λόγω της παρέλευσης δεκαετίας από την έναρξη της ένωσης των πιστωτών, εντασσόμενο σ’ ένα ενιαίο σύστημα δικαίου για την σύμμετρη ικανοποίηση των πιστωτών (Εισηγ. Έκθεση του Ν. 3588/2007, κεφάλαιο 7 ο ) Αναδιοργάνωση: -1 από τους βασικούς τρόπους περάτωσης της πτωχευτικής διαδικασίας (αρ. 107, 164 ΠτΚ), δίπλα στην εκποίηση του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού, την παύση των εργασιών είτε για έλλειψη ενεργητικού είτε λόγω της παρέλευσης δεκαετίας από την έναρξη της ένωσης των πιστωτών, εντασσόμενο σ’ ένα ενιαίο σύστημα δικαίου για την σύμμετρη ικανοποίηση των πιστωτών (Εισηγ. Έκθεση του Ν. 3588/2007, κεφάλαιο 7 ο )

2 -«δικαιικό πρόπλασμα» σε : 1.American “Chapter 11” (§ 1121-§ 1143 U.S.B.C.) 2.“Receivership” (προγενέστερος θεσμός του Chapter 11) 3.Γερμανική “Insolvenzordnung” (§ 217-269 InsO) -«δικαιικό πρόπλασμα» σε : 1.American “Chapter 11” (§ 1121-§ 1143 U.S.B.C.) 2.“Receivership” (προγενέστερος θεσμός του Chapter 11) 3.Γερμανική “Insolvenzordnung” (§ 217-269 InsO)

3 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΗΡΥΞΗ (αρ. 106β) ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ (αρ. 5) (αρ.99επ) _________________|_____________ __|__4 ΜΗΝΕΣ |______ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΗΡΥΞΗ (αρ. 106β) ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ (αρ. 5) (αρ.99επ) _________________|_____________ __|__4 ΜΗΝΕΣ |______ 2 ΕΤΗ ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (αρ. 7 παρ. 2) ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (αρ. 3 παρ.2) =Αίτηση για κήρυξη της πτώχευσης =Αίτηση για σχέδιο αναδιοργάνωσης από τον οφειλέτη =Αίτηση σχ. αν. από σύνδικο

4 Στόχοι σχεδίου (αρ. 107 ΠτΚ) : -διάσωση της επιχείρησης - αξιοποίηση - διανομή της πτωχευτικής περιουσίας - διαμόρφωση της ευθύνης του οφειλέτη μετά το τέλος - της πτωχευτικής διαδικασίας Στόχοι σχεδίου (αρ. 107 ΠτΚ) : -διάσωση της επιχείρησης - αξιοποίηση - διανομή της πτωχευτικής περιουσίας - διαμόρφωση της ευθύνης του οφειλέτη μετά το τέλος - της πτωχευτικής διαδικασίας

5 Αίτηση (αρ. 108): 1. οφειλέτης : α) μαζί με την υποβολή της αίτησης για κήρυξη της πτώχευσης β) σε 4 μήνες από την κήρυξη της πτώχευσης (+τρεις μήνες παράταση) 2. σύνδικος: (επικουρικά) μετά την παρέλευση των 4 μηνών + έκθεση (αρ.70) 3. πιστωτές;;; (κατά το πρότυπο του Chapter 11, § 1121) 3.μέτοχοι /εταίροι;;;;; Αίτηση (αρ. 108): 1. οφειλέτης : α) μαζί με την υποβολή της αίτησης για κήρυξη της πτώχευσης β) σε 4 μήνες από την κήρυξη της πτώχευσης (+τρεις μήνες παράταση) 2. σύνδικος: (επικουρικά) μετά την παρέλευση των 4 μηνών + έκθεση (αρ.70) 3. πιστωτές;;; (κατά το πρότυπο του Chapter 11, § 1121) 3.μέτοχοι /εταίροι;;;;;

6 ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΟΣ (αρ. 107) ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΟΣ (αρ. 107) ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΠΡΟΕΞΕΤΑΣΗ, αρ. 114) ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ (αποδοχή, συζήτηση & ψηφοφορία, αρ. 115,116,117) ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ, αρ. 122) ΑΠΟΡΡΙΨΗ (αρ. 114 παρ. 2 και 3) ΑΠΟΔΟΧΗ (αρ. 115) ΑΡΝΗΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ(αρ.124) ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ (αρ.125)

7  «πληροφοριακό» :στοιχεία της οικονομικής εικόνας του οφειλέτη και τα αίτια αυτής, αποτύπωση του ενεργητικού και παθητικού, του ταμείου της επιχείρησης  «περιγραφικό»: περιγραφή των μέτρων που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν (π.χ. μεταβολές συνήθως οργανωτικού χαρακτήρα και πιθανές χρηματοδοτήσεις)  «διαμορφωτικό» ή «διαπλαστικό» : περιγραφή αναδιαμόρφωσης της νέας θέσης των πιστωτών υπό το καθεστώς το σχεδίου  «πληροφοριακό» :στοιχεία της οικονομικής εικόνας του οφειλέτη και τα αίτια αυτής, αποτύπωση του ενεργητικού και παθητικού, του ταμείου της επιχείρησης  «περιγραφικό»: περιγραφή των μέτρων που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν (π.χ. μεταβολές συνήθως οργανωτικού χαρακτήρα και πιθανές χρηματοδοτήσεις)  «διαμορφωτικό» ή «διαπλαστικό» : περιγραφή αναδιαμόρφωσης της νέας θέσης των πιστωτών υπό το καθεστώς το σχεδίου

8 + περιορισμός εκ του νόμου (αρ. 110): Μείωση των απαιτήσεων 20% μέσα σε 1 έτος εντούτοις έως 31.12.2014: 20% 10% 1 έτος 3 έτη + περιορισμός εκ του νόμου (αρ. 110): Μείωση των απαιτήσεων 20% μέσα σε 1 έτος εντούτοις έως 31.12.2014: 20% 10% 1 έτος 3 έτη

9 Ενέγγυοι/εμπραγμάτως ασφαλισμένοι (προαιρετική η συμμετοχή τους, εφόσον θίγονται με το σχέδιο, αρ. 21 παρ. 1γ, 26, 111 παρ. 1 α, 112) Γενικώς προνομιούχοι (αρ. 21 παρ. 1β, 111 παρ. 1β) Ανέγγυοι/εγχειρόγραφοι (αρ. 21 παρ. 1 α, 111 παρ. 1γ) Πιστωτές μειωμένης εξασφάλισης (αρ. 21 παρ. 1δ, 111 παρ.1δ) Οι εργαζόμενοι συνιστούν ιδιαίτερη ομάδα (αρ. 111 παρ. 2) Δυνατή η δημιουργία υποομάδας για τους ανέγγυους πιστωτές με μικρές απαιτήσεις (αρ. 111 παρ.5) Μέτοχοι/εταίροι ;;;; (κατά το πρότυπο του ESUG: § 222) Ενέγγυοι/εμπραγμάτως ασφαλισμένοι (προαιρετική η συμμετοχή τους, εφόσον θίγονται με το σχέδιο, αρ. 21 παρ. 1γ, 26, 111 παρ. 1 α, 112) Γενικώς προνομιούχοι (αρ. 21 παρ. 1β, 111 παρ. 1β) Ανέγγυοι/εγχειρόγραφοι (αρ. 21 παρ. 1 α, 111 παρ. 1γ) Πιστωτές μειωμένης εξασφάλισης (αρ. 21 παρ. 1δ, 111 παρ.1δ) Οι εργαζόμενοι συνιστούν ιδιαίτερη ομάδα (αρ. 111 παρ. 2) Δυνατή η δημιουργία υποομάδας για τους ανέγγυους πιστωτές με μικρές απαιτήσεις (αρ. 111 παρ.5) Μέτοχοι/εταίροι ;;;; (κατά το πρότυπο του ESUG: § 222)

10 «Ίση μεταχείριση» (αρ.113): «Αναλογικά» ίση/ ισότητα με την οικονομική σημασία του όρου, πάντοτε στα πλαίσια της ομάδας Το δικαστήριο εξετάζει αυτεπάγγελτα (αρ. 114) : -το ελάχιστο περιεχόμενο του σχεδίου (πληροφοριακό, περιγραφικό, διαμορφωτικό/διαπλαστικό) -το ελάχιστο ποσοστό ικανοποίησης των πιστωτών διαμέσου του σχεδίου (20% ή 10% έως 31.12.2014) -τήρηση των ομάδων με πιστωτές ανάλογα με το είδος των απαιτήσεων και τα οικονομικά τους συμφέροντα -αρχή ίσης μεταχείρισης των πιστωτών μέσα στην ίδια ομάδα «Ίση μεταχείριση» (αρ.113): «Αναλογικά» ίση/ ισότητα με την οικονομική σημασία του όρου, πάντοτε στα πλαίσια της ομάδας Το δικαστήριο εξετάζει αυτεπάγγελτα (αρ. 114) : -το ελάχιστο περιεχόμενο του σχεδίου (πληροφοριακό, περιγραφικό, διαμορφωτικό/διαπλαστικό) -το ελάχιστο ποσοστό ικανοποίησης των πιστωτών διαμέσου του σχεδίου (20% ή 10% έως 31.12.2014) -τήρηση των ομάδων με πιστωτές ανάλογα με το είδος των απαιτήσεων και τα οικονομικά τους συμφέροντα -αρχή ίσης μεταχείρισης των πιστωτών μέσα στην ίδια ομάδα

11 - Αποδοχή σημαίνει : προσδιορισμός ειδικής ημερομηνίας για αποδοχή του σχεδίου και άλλης για συζήτηση και ψηφοφορία επί του σχεδίου (αρ. 115 αρ.1) -Ψηφοφορία (αρ. 116): - αυτοπροσώπως - δια πληρεξουσίου - με ηλεκτρονικό μέσο -Τεκμήρια ψηφοφορίας: 1.αποχή πιστωτών από την ψηφοφορία, των οποίων οι απαιτήσεις δε μηδενίζονται από το σχέδιο = θετική ψήφος 2.αποχή πιστωτών από την ψηφοφορία των οποίων οι απαιτήσεις μηδενίζονται από το σχέδιο= αρνητική ψήφος 3. οι μη θιγόμενοι πιστωτές = δεν ψηφίζουν - Αποδοχή σημαίνει : προσδιορισμός ειδικής ημερομηνίας για αποδοχή του σχεδίου και άλλης για συζήτηση και ψηφοφορία επί του σχεδίου (αρ. 115 αρ.1) -Ψηφοφορία (αρ. 116): - αυτοπροσώπως - δια πληρεξουσίου - με ηλεκτρονικό μέσο -Τεκμήρια ψηφοφορίας: 1.αποχή πιστωτών από την ψηφοφορία, των οποίων οι απαιτήσεις δε μηδενίζονται από το σχέδιο = θετική ψήφος 2.αποχή πιστωτών από την ψηφοφορία των οποίων οι απαιτήσεις μηδενίζονται από το σχέδιο= αρνητική ψήφος 3. οι μη θιγόμενοι πιστωτές = δεν ψηφίζουν

12  Δυνατή η τροποποίηση του σχεδίου (αρ. 118)  Πιθανή η παραίτηση του οφειλέτη από το σχέδιο μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας με γραπτή δήλωσή του (αρ. 119)  Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκυρότητα της ψηφοφορίας: η προηγούμενη συναίνεση του οφειλέτη Όμως δυνατή η παράκαμψή της (αρ. 120): Είδος “Cram Down” ;  Δυνατή η τροποποίηση του σχεδίου (αρ. 118)  Πιθανή η παραίτηση του οφειλέτη από το σχέδιο μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας με γραπτή δήλωσή του (αρ. 119)  Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκυρότητα της ψηφοφορίας: η προηγούμενη συναίνεση του οφειλέτη Όμως δυνατή η παράκαμψή της (αρ. 120): Είδος “Cram Down” ;

13 Απαραίτητες πλειοψηφίες (αρ. 121): Διπλή : Θετική Ψήφος α) πλειοψηφία πιστωτών που εκπροσωπούν 60% του συνόλου των απαιτήσεων και β) 40% των εμπραγμάτως ασφαλισμένων /εξοπλισμένων μ’ ειδικό προνόμιο/με προσημείωση υποθήκης -Δυνατή η πρόβλεψη μιας διάταξης για την «απαγόρευση κωλυσιεργίας» στον ελληνικό πτωχευτικό κώδικα (από την πλευρά του πιστωτή αυτή τη φορά!) κατά το πρότυπο του αμερικάνικου “Cram Down” (§ 1129) ή της αντίστοιχης γερμανικής “Obstruktionsverbot” (§ 245) ;;;;; Απαραίτητες πλειοψηφίες (αρ. 121): Διπλή : Θετική Ψήφος α) πλειοψηφία πιστωτών που εκπροσωπούν 60% του συνόλου των απαιτήσεων και β) 40% των εμπραγμάτως ασφαλισμένων /εξοπλισμένων μ’ ειδικό προνόμιο/με προσημείωση υποθήκης -Δυνατή η πρόβλεψη μιας διάταξης για την «απαγόρευση κωλυσιεργίας» στον ελληνικό πτωχευτικό κώδικα (από την πλευρά του πιστωτή αυτή τη φορά!) κατά το πρότυπο του αμερικάνικου “Cram Down” (§ 1129) ή της αντίστοιχης γερμανικής “Obstruktionsverbot” (§ 245) ;;;;;

14 Δυνατή η απόρριψη του σχεδίου, όταν : 1. μη τήρηση των διατάξεων του σχεδίου (για το ελάχιστο περιεχόμενο του σχεδίου, τη διαδικασία συζήτησης και ψηφοφορίας, τις αναγκαίες πλειοψηφίες, την συναίνεση του οφειλέτη, οποιαδήποτε άλλη παράβαση που θα έχει άμεση επίπτωση στο ουσιώδες περιεχόμενο του σχεδίου ) 2. αποδοχή του σχεδίου = προϊόν δόλου ή άλλης αθέμιτης πράξης/κακόπιστης συμπεριφοράς οφειλέτη, πιστωτή ή συνδίκου 3. μη επαρκής προστασία των πιστωτών της μειοψηφίας ( δεν λαμβάνουν ούτε ότι θα ελάμβαναν σε περίπτωση εκκαθάρισης) Δυνατή η απόρριψη του σχεδίου, όταν : 1. μη τήρηση των διατάξεων του σχεδίου (για το ελάχιστο περιεχόμενο του σχεδίου, τη διαδικασία συζήτησης και ψηφοφορίας, τις αναγκαίες πλειοψηφίες, την συναίνεση του οφειλέτη, οποιαδήποτε άλλη παράβαση που θα έχει άμεση επίπτωση στο ουσιώδες περιεχόμενο του σχεδίου ) 2. αποδοχή του σχεδίου = προϊόν δόλου ή άλλης αθέμιτης πράξης/κακόπιστης συμπεριφοράς οφειλέτη, πιστωτή ή συνδίκου 3. μη επαρκής προστασία των πιστωτών της μειοψηφίας ( δεν λαμβάνουν ούτε ότι θα ελάμβαναν σε περίπτωση εκκαθάρισης)

15 Κύρια Αποτελέσματα επικύρωσης (αρ. 125): -“erga omnes” δεσμευτική ισχύ -«εκτελεστός τίτλος» (αρ. 126) -ανάληψη διοίκησης της περιουσίας από τον οφειλέτη (“Debtor in possession”) -παύση οργάνων της πτώχευσης -άσκηση δικαιωμάτων από τους ομαδικούς πιστωτές -ανάληψη ατομικών διώξεων από τους ενέγγυους εντός των προβλέψεων του σχεδίου Κύρια Αποτελέσματα επικύρωσης (αρ. 125): -“erga omnes” δεσμευτική ισχύ -«εκτελεστός τίτλος» (αρ. 126) -ανάληψη διοίκησης της περιουσίας από τον οφειλέτη (“Debtor in possession”) -παύση οργάνων της πτώχευσης -άσκηση δικαιωμάτων από τους ομαδικούς πιστωτές -ανάληψη ατομικών διώξεων από τους ενέγγυους εντός των προβλέψεων του σχεδίου

16 -Αυτοδίκαιη (“ipso iure”) : αμετάκλητη καταδίκη του οφειλέτη για χρεοκοπία (αρ. 171) -Δυνητική (από το δικαστήριο): 1.το σχέδιο=προιόν δόλου/συμπαιγνίας του οφειλέτη με πιστωτή/τρίτο (απόκρυψη ενργητικού /διόγκωση παθητικού) 2.Η μη εκπλήρωση των όρων του σχεδίου από τον οφειλέτη =ουσιώδης ώστε με βεβαιότητα να υπάρχει αδυναμία αναδιοργάνωσης -Αυτοδίκαιη (“ipso iure”) : αμετάκλητη καταδίκη του οφειλέτη για χρεοκοπία (αρ. 171) -Δυνητική (από το δικαστήριο): 1.το σχέδιο=προιόν δόλου/συμπαιγνίας του οφειλέτη με πιστωτή/τρίτο (απόκρυψη ενργητικού /διόγκωση παθητικού) 2.Η μη εκπλήρωση των όρων του σχεδίου από τον οφειλέτη =ουσιώδης ώστε με βεβαιότητα να υπάρχει αδυναμία αναδιοργάνωσης

17 - Το σχέδιο ανατρέπεται από πιστωτή, όταν: ο οφειλέτης περιήλθε σε υπερημερία ως προς αυτόν, λόγω μη καταβολής των ποσών που έχουν συμφωνηθεί βάσει του σχεδίου ή λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής ή μη παροχής εξασφαλίσεων ή μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων βάσει σχεδίου Αποτελέσματα ανατροπής: -απαλλαγή του πιστωτή από τις δεσμεύσεις του σχεδίου -επαναφορά των απαιτήσεών του στην κατάσταση που ήταν πριν το σχέδιο -ανάληψη ατομικών διώξεων & κήρυξη του οφειλέτη σε νέα πτώχευση Ματαίωση του σχεδίου: κήρυξη του οφειλέτη σε νέα πτώχευση - Το σχέδιο ανατρέπεται από πιστωτή, όταν: ο οφειλέτης περιήλθε σε υπερημερία ως προς αυτόν, λόγω μη καταβολής των ποσών που έχουν συμφωνηθεί βάσει του σχεδίου ή λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής ή μη παροχής εξασφαλίσεων ή μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων βάσει σχεδίου Αποτελέσματα ανατροπής: -απαλλαγή του πιστωτή από τις δεσμεύσεις του σχεδίου -επαναφορά των απαιτήσεών του στην κατάσταση που ήταν πριν το σχέδιο -ανάληψη ατομικών διώξεων & κήρυξη του οφειλέτη σε νέα πτώχευση Ματαίωση του σχεδίου: κήρυξη του οφειλέτη σε νέα πτώχευση

18 Πρωτοδικείο Αθηνών 2007: - 2008:- 2009: 8 αιτήσεις : 3 απορριπτικές, 3 δεκτές, 2 συνδικάστηκαν (υπ. αρ. 149/2010) 2010: 4 αιτήσεις : 3 απορριπτικές, 1 δεκτή 2011: 3 αιτήσεις: 1 ματαιώθηκε, 1 δεκτή, 1 συνεκδικάστηκε (υπ’ αρ. 857/11) 2012:2 αιτήσεις: 1 δεν εκφωνήθηκε, 1 με την οποία ακυρώθηκε το σχέδιο 2013:- 2007: - 2008:- 2009: 8 αιτήσεις : 3 απορριπτικές, 3 δεκτές, 2 συνδικάστηκαν (υπ. αρ. 149/2010) 2010: 4 αιτήσεις : 3 απορριπτικές, 1 δεκτή 2011: 3 αιτήσεις: 1 ματαιώθηκε, 1 δεκτή, 1 συνεκδικάστηκε (υπ’ αρ. 857/11) 2012:2 αιτήσεις: 1 δεν εκφωνήθηκε, 1 με την οποία ακυρώθηκε το σχέδιο 2013:-

19 2007-2013: 5 αιτήσεις : Σ’ όλες το σχέδιο δεν επικυρώθηκε τελικά,επειδή δεν ψηφίστηκε από τους πιστωτές. 2007-2013: 5 αιτήσεις : Σ’ όλες το σχέδιο δεν επικυρώθηκε τελικά,επειδή δεν ψηφίστηκε από τους πιστωτές. Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

20 Πρωτοδικείο Καβάλας 2007-2013: 1 αίτηση μόλις το Σε π τέμβριο του 2013 2007-2013: 1 αίτηση μόλις το Σε π τέμβριο του 2013


Κατέβασμα ppt "Αναδιοργάνωση: -1 από τους βασικούς τρόπους περάτωσης της πτωχευτικής διαδικασίας (αρ. 107, 164 ΠτΚ), δίπλα στην εκποίηση του συνόλου των στοιχείων του."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google