Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ERASMUS+ το Ευρω π αϊκό Πρόγραμμα για την Εκ π αίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Βασική Δράση 1 – Σχέδια Κινητικότητας Ε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ERASMUS+ το Ευρω π αϊκό Πρόγραμμα για την Εκ π αίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Βασική Δράση 1 – Σχέδια Κινητικότητας Ε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ERASMUS+ το Ευρω π αϊκό Πρόγραμμα για την Εκ π αίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Βασική Δράση 1 – Σχέδια Κινητικότητας Ε π αγγελματική Εκ π αίδευση και Κατάρτιση Λευκωσία, 16 Δεκεμβρίου 2015 1

2 Περιεχόμενα Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση - ΚΑ102 Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης– ΚΑ102

3 Στόχοι Κινητικότητας Εκπαιδευομένων Βελτίωση της μαθησιακής τους απόδοσης Ενίσχυση της απασχολησιμότητας και βελτίωση των προοπτικών σταδιοδρομίας τους Ενίσχυση της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας Ενίσχυση αισθήματος αυτοεκτίμησης και προσωπικής ενδυνάμωσης Βελτίωση των δεξιοτήτων τους στη χρήση ξένων γλωσσών Ενίσχυση διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης Ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής στην κοινωνία Κατανόηση του Ευρωπαϊκού εγχειρήματος και των αξιών της ΕΕ Αύξηση κινήτρων για συμμετοχή σε μελλοντικά προγράμματα (τυπικής/ άτυπης) εκπαίδευσης ή κατάρτισης μετά την περίοδο κινητικότητας στο εξωτερικό.

4 Στόχοι Κινητικότητας Προσωπικού ΕΕΚ Βελτίωση επαγγελματικών δεξιοτήτων προς όφελος των εκπαιδευομένων Αύξηση προοπτικών επαγγελματικής ανέλιξης και σταδιοδρομίας και ενίσχυση των κινήτρων για βελτίωση και ανάπτυξη Ευρύτερη κατανόηση των πρακτικών/ πολιτικών και συστημάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης άλλων χωρών Αύξηση ικανότητας για εκμοντερνισμό και διεθνοποίηση των Ιδρυμάτων/ οργανισμών Κατανόηση και ανταπόκριση στην κοινωνική, γλωσσική και πολιτιστική διαφορετικότητα, αλλά και στις ανάγκες των ατόμων με ειδικές ανάγκες Κατανόηση των διασυνδέσεων μεταξύ τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και αγοράς εργασίας, αντίστοιχα Στήριξη και προώθηση δραστηριοτήτων κινητικότητας για εκπαιδευόμενους Βελτίωση των ικανοτήτων στη χρήση ξένων γλωσσών

5 Στάδια ενός σχεδίου κινητικότητας Προετοιμασία: πρακτικές ρυθμίσεις, επιλογή συμμετεχόντων, σύσταση συμφωνιών, γλωσσική/ πολιτισμική/ παιδαγωγική προετοιμασία Υλοποίηση: πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας Παρακολούθηση: αξιολόγηση δραστηριοτήτων, αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, διάδοση των αποτελεσμάτων

6 Ποιούς Αφορά; Δικαίωμα συμμετοχής στα πλαίσια της ΕΕΚ έχουν μόνο: Οι Εκπαιδευόμενοι και οι Σπουδαστές αρχικής ΕΕΚ Οι Απόφοιτοι ΕΕΚ κατά τον πρώτο χρόνο αποφοίτησης τους Το Εκπαιδευτικό και Διοικητικό προσωπικό των σχολών ΕΕΚ Το Προσωπικό επιχειρήσεων για παροχή κατάρτισης σε οργανισμό ΕΕΚ στο εξωτερικό ή οι Εκπαιδευτές επιχειρήσεων για κατάρτιση Ατομικές αιτήσεις δεν υποβάλλονται!

7 Επιχορηγούμενες Δραστηριότητες Οι κινητικότητες είναι διακρατικές! H κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Απόφοιτων ΕΕΚ μπορεί να πραγματοποιηθεί για:  Επαγγελματική Κατάρτιση σε χώρους εργασίας (επιχειρήσεις και άλλους συναφείς οργανισμούς) ή σε σχολές ΕΕΚ ή συνδυασμό των δύο

8 Επιχορηγούμενες Δραστηριότητες H κινητικότητα Προσωπικού σχολών ΕΕΚ μπορεί να πραγματοποιηθεί για:  Διδασκαλία ή παροχή κατάρτισης (“teaching/ training assignments”) σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα/ Οργανισμό ΕΕΚ  Κατάρτιση προσωπικού (“staff training”) υπό τη μορφή πρακτικής άσκησης ή παρακολούθησης εργασιών («σκιώδους εργασίας» ή «παρατήρησης») σε μια επιχείρηση ή άλλο οργανισμό ΕΕΚ

9 Επιχορηγούμενες Δραστηριότητες H κινητικότητα Προσωπικού Επιχειρήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί για:  Παροχή κατάρτισης (“training assignments”) σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα/ Οργανισμό ΕΕΚ H κινητικότητα Εκπαιδευτικού Προσωπικού Επιχειρήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί για:  Κατάρτιση προσωπικού (“staff training”) υπό τη μορφή πρακτικής άσκησης ή παρακολούθησης εργασιών («σκιώδους εργασίας» ή «παρατήρησης») σε μια επιχείρηση ή άλλο οργανισμό ΕΕΚ

10 Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση  Ιδρύματα & Οργανισμοί Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που προτίθενται να στείλουν εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές τους για εκπαίδευση/ κατάρτιση/ διδασκαλία στο εξωτερικό  Ο συντονιστής μιας Εθνικής Κοινοπραξίας κινητικότητας (consortium) που στοχεύει στην αποστολή Εκπαιδευτών και Εκπαιδευομένων στο εξωτερικό Σημείωση: Κάθε οργανισμός δικαιούται να υποβάλει μόνο μία αίτηση στα πλαίσια της κάθε πρόσκλησης ΕΕ.

11 Εθνική Κοινοπραξία ΕΕΚ  Μια Εθνικής Κοινοπραξίας κινητικότητας (consortium) αποτελείται από τουλάχιστον 3 οργανισμούς, που στοχεύουν στην αποστολή Εκπαιδευτών και Εκπαιδευομένων στο εξωτερικό  Όλοι οι οργανισμοί που την αποτελούν θα πρέπει να προέρχονται από την ίδια χώρα και να κατονομάζονται στην αίτηση για επιχορήγηση  Ο κάθε εταίρος πρέπει να υπογράφει πληρεξούσιο (“mandate”) με τον συντονιστή, παραχωρώντας του εξουσιοδότηση να ενεργεί εκ μέρους του, τα οποία θα πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση

12 Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί Συμμετέχοντες οργανισμοί μπορεί να είναι:  Δημόσιοι ή Ιδιωτικοί Οργανισμοί ΕΕΚ εγγεγραμμένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα στην οποία και θα υποβληθεί η αίτηση  Δημόσιοι ή Ιδιωτικοί Οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης & κατάρτισης (εταιρείες, επαγγελματικοί σύνδεσμοι )

13 Παραδείγματα Επιλέξιμων συμμετεχόντων οργανισμών -Σχολές/ Ινστιτούτα/Κέντρα ΕΕΚ -Μικρές/Μεσαίες/Μεγάλες Επιχειρήσεις (δημόσιες και ιδιωτικές) -Κοινωνικοί Εταίροι ή άλλοι εκπρόσωποι του εργασιακού τομέα συμπεριλαμβανομένων των Εμπορικών Επιμελητηρίων, των επαγγελματικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων κα -Δημόσιοι φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο -Ερευνητικά κέντρα και Ιδρύματα -Μη κυβερνητικοί και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί -Φορείς υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και επαγγελματικής καθοδήγησης -Φορείς υπεύθυνοι για την χάραξη πολιτικών στον τομέα της ΕΕΚ

14 Ρόλοι οργανισμών – Αιτών οργανισμός Ο αιτών οργανισμός είναι υπεύθυνος για: τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης για κινητικότητα την υπογραφή και τη διαχείριση της συμφωνίας επιχορήγησης την υποβολή της τελικής έκθεσης Σημειώσεις:  Σε περίπτωση μη Κοινοπραξίας, ο αιτών οργανισμός είναι και ο οργανισμός αποστολής  Εάν ο αιτών οργανισμός είναι ο συντονιστής μια Εθνικής Κοινοπραξίας, μπορεί - χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικό - να ενεργεί και ως οργανισμός αποστολής

15 Ρόλοι οργανισμών – Οργανισμός Αποστολής Ο οργανισμός αποστολής είναι υπεύθυνος για: την εξεύρεση των εταίρων την επιλογή των εκπαιδευομένων/ προσωπικού ΕΕΚ την αποστολή τους στο εξωτερικό την παρακολούθηση και την στήριξή τους, κατά τη διάρκεια της κινητικότητας Σημειώσεις:  Ο οργανισμός αποστολής μπορεί να είναι και ο αιτών οργανισμός

16 Ρόλοι οργανισμών – Ενδιάμεσος Οργανισμός Ο ενδιάμεσος οργανισμός είναι μέλος μια εθνικής κοινοπραξίας αλλά ΔΕΝ είναι οργανισμός αποστολής. Ο ρόλος του είναι: να αναλαμβάνει και να διευκολύνει τις διοικητικές διαδικασίες των οργανισμών αποστολής να διευκολύνει την εξεύρεση εταίρων υποδοχής να συνδυάζει τις δεξιότητες των εκπαιδευομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων να συμβάλει στην προετοιμασία των συμμετεχόντων

17 Ρόλοι οργανισμών – Οργανισμός υποδοχής Ο οργανισμός υποδοχής είναι υπεύθυνος για: την υποδοχή των συμμετεχόντων την παροχή προγράμματος δραστηριοτήτων την παρακολούθηση και στήριξη των συμμετεχόντων, κατά τη διάρκεια της κινητικότητας την έκδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης

18 Διάρκεια Σχεδίου / Κινητικοτήτων Συνολική Διάρκεια Σχεδίου: 1 μέχρι 2 χρόνια (αναλόγως του στόχου του σχεδίου και των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων) Διάρκεια κινητικότητας:  Εκπαιδευόμενοι: (με ή χωρίς συνοδούς) Σπουδαστές Αρχικής ΕΕΚ: 2 εβδομάδες – 12 μήνες Απόφοιτοι ΕΕΚ: 2 εβδομάδες – 12 μήνες  Προσωπικό: 2 συνεχείς ημέρες - 2 μήνες (δεν υπολογίζονται οι ημέρες ταξιδίου)

19 School Education Gateway (μόνο για τεχνικές σχολές): Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα, με εργαλεία αναζήτησης, όπως:  Κατάλογο δομημένων προγραμμάτων Κατάρτισης (σεμιναρίων, συνεδρίων κλπ.), από τα οποία μπορεί να επιλέξει κάποιος ενδιαφερόμενος  Κατάλογο άλλων προσφερόμενων δραστηριοτήτων Κινητικότητας για εκπαιδευτικούς (όπως διδασκαλία, τοποθέτηση για κατάρτιση, job shadowing κλπ), από τις οποίες κάποιος μπορεί να επιλέξει ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Εξεύρεση Εταίρων – ΕΕΚ (1/2)

20 eTwinning ( (μόνο για τεχνικές σχολές): : εργαλείο που στοχεύει στη διαδικτυακή αδελφοποίηση σχολείων, αλλά παρέχει και τη δυνατότητα για εξεύρεση εταίρων  Ατομική εγγραφή του εκπαιδευτικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: www.etwinning.netwww.etwinning.net Ιδιωτικές πρωτοβουλίες: προώθηση/ διαφήμιση δραστηριοτήτων από τους ίδιους τους διοργανωτές τους (LinkedIn, Facebook) Προσωπικές Επαφές: από συμμετοχές σε προηγούμενα Σχέδια ή άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εξεύρεση Εταίρων - ΕΕΚ (2/2)

21 Χρηματοδότηση Η συνολική χρηματοδότηση αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους κονδύλια: Κονδύλι για ταξιδιωτικά έξοδα (“travelling”) Κονδύλι για έξοδα διαβίωσης (“individual support”) Κονδύλι για οργανωτικά έξοδα (“organisational support”) Όλοι οι Οικονομικοί Πίνακες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ www.erasmusplus.cy (Προσκλήσεις)www.erasmusplus.cy

22 Ταξιδιωτικά Έξοδα Απόσταση σε KMΠοσό επιχορήγησης σε Ευρώ ανά συμμετέχοντα 100 - 499180 500 - 1999275 2000 - 2999360 3000 - 3999530 4000 - 7999820 8000 +1100

23 Έξοδα διαβίωσης Προσωπικού (1/2) Χώρα ΥποδοχήςΠοσό (ημερήσιο) Δανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο 160 Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Λίχνενσταϊν, Νορβηγία, Τουρκία 140 Γερμανία, Ισπανία, Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 120 Εσθονία, Κροατία, Λιθουανία, Σλοβενία100

24 Έξοδα διαβίωσης Εκπαιδευομένων (2/2) Χώρα ΥποδοχήςΠοσό (ημερήσιο) Δανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο 108 Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Λίχνενσταϊν, Νορβηγία, Τουρκία 92 Γερμανία, Ισπανία, Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 84 Εσθονία, Κροατία, Λιθουανία, Σλοβενία72

25 Έξοδα Διαβίωσης 3/2 Μέχρι τη 14 η ημέρα δραστηριοτήτων = Αριθμός ημερών Χ Ποσό που αναγράφεται στον πίνακα (Program Guide, σελ. 60, Table 1-Individual Support, Α3.1= Max) Μεταξύ 15 ης και 60 ης ημέρας δραστηριοτήτων: Αριθμός ημερών Χ 70% του ποσού που αναγράφεται στον πίνακα Σημείωση: Αριθμός ημερών = Εργάσιμες ημέρες + ημέρα/ ημέρες ταξιδίου

26 Επιχορήγηση ατόμων με ειδικές ανάγκες & Ειδικά Κόστη  Η στήριξη για άτομα με ειδικές ανάγκες (“Special Needs Support”) είναι το 100% των επιλέξιμων δαπανών στη βάση αποδείξεων  Ειδικά κόστη (Άδεια θεώρησης εισόδου, εμβολιασμοί κτλ): 100% κάλυψη των εξόδων στη βάση αποδείξεων

27 Οργανωτικά Έξοδα Έξοδα συνδεδεμένα με την υλοποίηση των κινητικοτήτων και ενδέχεται να αφορούν :  Προετοιμασία συμμετεχόντων  Παρακολούθηση και στήριξη συμμετεχόντων, κατά τη διάρκεια της κινητικότητας  Επικύρωση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων  Δραστηριότητες Διάδοσης Μέχρι 100 συμμετέχοντες: 350 Ευρώ ανά συμμετέχοντα Πέραν των 100 συμμετεχόντων: 200 Ευρώ για τον κάθε επιπλέον συμμετέχοντα

28 Γλωσσική Υποστήριξη  Μόνο για κινητικότητα διάρκειας πέραν του 1 μηνός  Υποστήριξη για τη γλώσσα διδασκαλίας/εργασίας (όχι της χώρας)  On-line language courses μόνο για έξι γλώσσες (EN, FR, DE, ES, IT, NL). Για τις υπόλοιπες θα καταβάλλεται επιχορήγηση με βάση μοναδιαίο κόστος (150 ευρώ/ άτομο), εφόσον ζητηθεί στην αίτηση. Για τα οn-line language courses, παραχωρούνται «άδειες» συμμετοχής», τις οποίες ο Εθνικός Φορέας κατανέμει στους οργανισμούς που το ζητούν κατά την υποβολή αίτησης.

29 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων- Επιλέξιμη Περίοδος Δραστηριοτήτων Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 2 Φεβρουαρίου 2016, 12:00 (μεσημέρι ώρα Βρυξελλών) Επιλέξιμη περίοδος υλοποίησης δραστηριοτήτων: 1 Ιουνίου 2016 - 31 Μαΐου 2018 (αναλόγως της διάρκειας του σχεδίου)

30 Υποβολή αίτησης για την κινητικότητα Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΚΑ102) 30

31 Υποβολή αίτησης Για να υποβάλει αίτηση ένα ίδρυμα/οργανισμός πρέπει: να εγγραφεί στο Participants’ Portal και να λάβει PIC number (personal identification code – 9 digits) εάν δεν διαθέτει ήδη. (απαιτείται ECAS account) Να μελετήσει τον οδηγό του προγράμματος και βεβαιωθεί ότι πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας Να μελετήσει τους οικονομικούς όρους του προγράμματος και τις επιλέξιμες δαπάνες Να συμπληρώσει και να υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση στα πλαίσια της προθεσμίας και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 31

32 Αίτηση για Επιχορήγηση Τα πεδία που είναι γκρίζα, συμπληρώνονται αυτόματα B. Context B.1. “Project Identification” Εδώ ζητείται ο τίτλος του σχεδίου, η ημερομηνία έναρξης (1 Ιουνίου 2016- 31 Δεκεμβρίου 2016) και λήξης του σχεδίου όχι των κινητικοτήτων. Η ημερομηνία λήξης εισάγεται αυτόματα. Το πεδίο “Applicant Organisation Full Legal Name” θα συμπληρωθεί αυτόματα. B.2. “National Agency of the applicant organisation” Επιλέγετε τον εθνικό φορέα στον οποίο θα υποβληθεί η αίτηση (CY01 Κύπρος)

33 Αίτηση για Επιχορήγηση C. Participating Organisation C.1. “Applicant Organisation” Συμπληρώνετε το PIC Number του αιτούντος οργανισμού και τα πεδία συμπληρώνονται αυτόματα. (Το πεδίο “Acronym” δε θα συμπληρωθεί, καθώς δε χρησιμοποιείται στην Κύπρο. Το πεδίο “CEDEX” θα φαίνεται, επίσης, κενό). C.1.1 “Profile” Συμπληρώνετε το προφίλ του οργανισμού σας

34 Αίτηση για Επιχορήγηση C.1.2. “Consortium Σε περίπτωση Κοινοπραξίας επιλέγετε “Yes”. Τότε ανοίγουν επιπλέων πεδία στα οποία θα συμπληρωθούν τα pic number και αυτόματα τα στοιχεία των οργανισμών που αποτελούν την κοινοπραξία (C1.2.1, C1.2.2 κλπ). Αλλιώς “No” συνεχίζετε στο C.1.3 C.1.3 – C.1.4. “Backgound and experience, “Legal Representative” Περιγράφετε τον οργανισμό, τις δραστηριότητες με τις οποίες καταπιάνεται και το προφίλ του προσωπικού που θα εμπλακεί στο σχέδιο και με ποιο τρόπο θα συνεισφέρει.

35 Αίτηση για Επιχορήγηση C.1.5. “Contact Person” Από Φέτος (2016) η αίτηση δίνει τη δυνατότητα να δηλωθούν μέχρι τρία πρόσωπα επικοινωνίας. Σημείωση: Δεν απαγορεύεται ο νόμιμος εκπρόσωπος του ιδρύματος και το πρόσωπο επικοινωνίας να είναι το ίδιο άτομο.

36 Αίτηση για Επιχορήγηση C.2 “Partner Organisation” Συμπληρώνετε το PIC Number τουλάχιστον ενός οργανισμού υποδοχής C2.1 – C2.4 “Profile”, “Background and Experience”, “ Legal representative” “Contact Person” Συμπληρώνετε τα απαραίτητα πεδία και περιγράφετε το προφίλ του οργανισμού υποδοχής, την προηγούμενη εμπειρία του, δίνετε τα στοιχεία του μόνιμου εκπρόσωπου του και ενός ατόμου επαφής D. European Development Plan” Περιγράφετε τις ανάγκες του οργανισμού σας ή της κοινοπραξίας για ανάπτυξη και διεθνοποίηση (European development plan)

37 Αίτηση για Επιχορήγηση – Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης (1/2) Τι είδους πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνει; Τις ανάγκες του Ιδρύματος/ οργανισμού αναφορικά με την ποιοτική του ανάπτυξη και τη διεθνοποίησή του. (πχ. διευθυντικές ικανότητες, ικανότητες προσωπικού, νέοι μέθοδοι διδασκαλίας /κατάρτισης ή εργαλεία, ευρωπαϊκή διάσταση, γλωσσικές δεξιότητες, προγράμματα σπουδών, τη δικτύωση με άλλους οργανισμούς.

38 Αίτηση για Επιχορήγηση – Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης (2/2) Περιγράφει ακόμα: Τον τρόπο που οι προγραμματισμένες κινητικότητες θα ενισχύσουν το σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης του οργανισμού, για την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων του Τον τρόπο που οι δεξιότητες/εμπειρίες/γνώσεις που θα αποκτηθούν θα ενσωματωθούν στα αναλυτικά προγράμματα του οργανισμού Τον αναμενόμενο αντίκτυπο που αναμένεται να έχουν οι προτεινόμενες δραστηριότητες στο προσωπικό και τους εκπαιδευόμενους και γενικότερα στο ίδρυμα/οργανισμό

39 Αίτηση για Επιχορήγηση E. “Description of the project” Περιγράφετε το σχέδιο που προτίθεστε να υλοποιήσετε. (γιατί θέλετε να το υλοποιήσετε, ποιοι είναι οι στόχοι και τα θέματα του) F. Participants Profile Περιγράφετε το προφίλ των συμμετεχόντων κάθε ροής (το υπόβαθρό τους, τις ανάγκες τους και πως επιλέγηκαν ή πρόκειται να επιλεγούν) F.1. “Learning outcomes” Αναφέρετε ποιά αναμένετε να είναι τα προσόντα που θα αποκτηθούν και με ποιο τρόπο/ εργαλεία/ διπλώματα αυτά θα πιστοποιηθούν. Το προτεινόμενο ευρωπαϊκό εργαλείο αναγνώρισης δραστηριοτήτων κινητικότητας είναι το Europass Mobility Certificate

40 Αίτηση για Επιχορήγηση G. “Preparation” G.1- G.3 “Practical Arrangements”, “Project Management”, “Preparation of Participants” Περιγράφετε τις απαραίτητες πρακτικές διευθετήσεις πριν από κάθε κινητικότητα (οργάνωση ταξιδίου, διαμονής, ασφάλειας, τυχόν προπαρασκευαστικών συναντήσεων με τους εταίρους κλπ), τη διαχείριση του σχεδίου από πλευράς συμφωνιών, συμβολαίων με εταίρους κλπ, καθώς και την προετοιμασία των συμμετεχόντων

41 Αίτηση για Επιχορήγηση Η. “Main Activities” Περιγράφετε χρονολογικά τις κύριες δραστηριότητες που πρόκειται να διοργανώσετε και το ρόλο του κάθε εταίρου ή των μελών της κοινοπραξίας. Επιπλέον τον τρόπο επικοινωνίας με τους συνεργάτες σας, παρακολούθησης των συμμετεχόντων κατά την διάρκεια της τοποθέτησής και από ποιόν και γιατί υπάρχει (εάν υπάρχει) ανάγκη για συνοδούς.

42 Αίτηση για Επιχορήγηση Η.1. “Activities’ Details” Συμπληρώνετε με λεπτομέρεια τα στοιχεία των κινητικοτήτωνπου προτίθεστε να υλοποιήσετε: Τύπος δραστηριότητας/τήτων - Staff training, teaching/training assignments, VET learners traineeships in companies, VET learners traineeships in vocational institutes τη χώρα αποστολής και υποδοχής Απόσταση διάρκεια τοποθέτησης χωρίς τις ημέρες ταξιδίου τον αριθμό συμμετεχόντων)

43 Αίτηση για Επιχορήγηση Η.1.1 “Summary of Activities and Participants” Συμπληρώνεται αυτόματα Σημείωση: ο αιτητής μπορεί να ζητήσει περισσότερες από μία ροές κινητικότητας (flows) για κάθε δραστηριότητα. I. Follow up I.1 - I.3 “Impact”, “Dissemination of projects Result”, “Evaluation” Περιγράφετε τον αναμενόμενο αντίκτυπο της τοποθέτησης σε συμμετέχοντες, εμπλεκόμενους οργανισμούς αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα, δραστηριότητες διάδοσης αποτελεσμάτων, δραστηριότητες αξιολόγησης της επίτευξης ή όχι των στόχων του σχεδίου

44 Αίτηση για Επιχορήγηση J. Budget J1-J3 “Travel” “Individual support” “Organisational support”: Συμπληρώνονται αυτόματα εφόσον συμπληρώσετε το H1. Σε περίπτωση που αναμένετε να χρειαστείτε επιπλέον οικονομική υποστήριξη για κινητικότητα ατόμων με ειδικές ανάγκες ή θα έχετε κάποια έκτακτα έξοδα συμπληρώνεται τα σημεία J4 (μοναδιαίο κόστος για δίδακτρα), J5 – J6 (δικαιολογούνται με αποδείξεις)

45 Αίτηση για Επιχορήγηση K. “Project Summary” Περίληψη του σχεδίου στην οποία να αναφέρονται το περιεχόμενο, οι σκοποί και οι στόχοι, ο αριθμός και το προφίλ των συμμετεχόντων, οι προγραμματισμένες δραστηριότητες, οι πρακτικές διαδικασίες διαχείρισης, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και ο αντίκτυπος τους αλλά και μακροχρόνια οφέλη του σχεδίου. (και στα αγγλικά εάν η αίτηση συμπληρώθηκε στα ελληνικά) Κ1 – K2 “Summary of Participating organisation”, “Budget Summary” “Project Total Grant” Συμπληρώνονται αυτόματα

46 Αίτηση για Επιχορήγηση L. “Checklist” Βεβαιωθείτε ότι η αίτησή σας πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αναφέρονται M. “Data Protection Notice” Διαβάστε το σημείωμα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων N. “Declaration of Honor” Τυπώστε, υπογράψτε και σφραγίστε την υπεύθυνη δήλωση, την οποία στη συνέχεια θα πρέπει να επισυνάψετε στην αίτηση (υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο) O. “Annexes” Επισύναψη των απαραίτητων εγγράφων που αναφέρονται στο σημείο L

47 Αίτηση για Επιχορήγηση P. “Submission”:  Πριν την υποβολή της αίτησης, παρακαλούμε όπως την επικυρώσετε (validate) (P1).  Για την ηλεκτρονική της υποβολή χρειάζεστε σύνδεση με το διαδίκτυο (P2).  Εάν δεν μπορέσετε να την υποβάλετε ηλεκτρονικά, θα πρέπει να την στείλετε με email στον Εθνικό Φορέα, επισυνάπτοντας φωτογραφία (snapshot) του “submission summary” στο οποίο θα φαίνονται οι αποτυχημένες απόπειρες ηλεκτρονικής υποβολής (P3).  Μετά την υποβολή της αίτησης (P4)  Εκτυπώστε την και κρατήστε το αντίγραφό (P5)

48 Κριτήρια Αξιολόγησης Σχεδίου (1/4) Α. Σχετικότητα του σχεδίου (relevance) : -με τους στόχους και τις προτεραιότητες της δράσης -με τις ανάγκες και τους στόχους του δικαιούχου και των εταίρων οργανισμών, αλλά και των συμμετεχόντων (30 μονάδες)

49 Κριτήρια Αξιολόγησης Σχεδίου (2/4) Β. Ποιότητα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του σχεδίου: -Καθαρή περιγραφή όλων των φάσεων του σχεδίου (προετοιμασία, υλοποίηση κινητικοτήτων, αποτελέσματα) για την υλοποίηση των στόχων του -Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης που περιγράφει και αναλύει καθαρά τις ανάγκες και τους στόχους για ανάπτυξη του ιδρύματος/ οργανισμού -Οι διαδικασίες επιλογής και προετοιμασίας των συμμετεχόντων, οι πρακτικές διευθετήσεις και η διαχείριση του σχεδίου είναι ποιοτικές -Η αναγνώριση και επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων διασφαλίζεται (40 μονάδες)

50 Κριτήρια Αξιολόγησης Σχεδίου (3/4) Γ. Αντίκτυπος και Διάδοση: -Τα μέτρα που περιγράφονται στην αίτηση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου είναι ποιοτικά -Περιγράφεται ο αναμενόμενος αντίκτυπος του σχεδίου στους συμμετέχοντες και στους οργανισμούς, αλλά και εκτός αυτών -Τα μέτρα που αφορούν τη διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου είναι συγκεκριμένα, καινοτόμα και πραγματοποιήσιμα (30 μονάδες)

51 Αξιολόγηση Σχεδίου (4/4) Για να μπορέσει ένα Σχέδιο να διεκδικήσει επιχορήγηση, θα πρέπει να πάρει: τουλάχιστον 60 μονάδες συνολικά και τουλάχιστον τις μισές μονάδες ανά κριτήριο αξιολόγησης Σημείωση: Πάντοτε λαμβάνεται υπόψη ολόκληρη η εικόνα της αίτησης και οι εντυπώσεις που αυτή αφήνει συνολικά.

52 Κριτήρια Αξιολόγησης και Αίτηση Η σχετικότητα του Σχεδίου εξάγεται κυρίως από τα σημεία :  Β.1, C., D., E., F., F.1(1 η ερώτηση), Κ. Η ποιότητα του Σχεδιασμού και Υλοποίησης εξάγεται κυρίως από τα σημεία:  D., F.1(2 η, 3 η, 4 η ερώτηση), G., H., H.1, K. O αντίκτυπος και η διάδοση των αποτελεσμάτων του Σχεδίου εξάγονται κυρίως από τα σημεία:  Ι., Κ.

53 Διασφάλιση της ποιότητας του Σχεδίου Υποβολή και εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάπτυξης στα πλαίσια της αίτησης Πρόνοιες για πλήρη αναγνώριση των αποτελεσμάτων της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της κινητικότητας (Συμφωνίες Εκμάθησης, Europass Mobility Certificate, ECVET όπου εφαρμόζεται) Υποβολή αίτησης για απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ για τη διαπίστευση των ιδρυμάτων/οργανισμών, τα οποία θα δικαιούνται να υποβάλλουν απλοποιημένη αίτηση συμμετοχής σε σχέδια κινητικότητας (υποβολή αίτησης για Charter 19 Μαΐου 2016 και υποβολή απλοποιημένης αίτησης από το 2017) 53

54 Χρήσιμες Πληροφορίες Ιστοσελίδα της ΕΕ: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm Ιστοσελίδα των Εθνικών Υπηρεσιών: www.erasmusplus.cy www.erasmusplus.cy –Πρόσκληση της ΕΕ για υποβολή προτάσεων 2015 –Οδηγός του Προγράμματος (Programme Guide) –Οδηγός για αξιολόγηση των σχεδίων (Guide for Experts) Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22448888 (ΙΔΕΠ) Email: epatsalidou@llp.org.cy epatsalidou@llp.org.cy Facebook των Ε.Υ.: www.facebook.com/diavioumathisiswww.facebook.com/diavioumathisis 54

55 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! Ερωτήσεις; 55


Κατέβασμα ppt "ERASMUS+ το Ευρω π αϊκό Πρόγραμμα για την Εκ π αίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Βασική Δράση 1 – Σχέδια Κινητικότητας Ε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google