Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ERASMUS+ το Ευρω π αϊκό Πρόγραμμα για την Εκ π αίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ( ΕΕΕ )

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ERASMUS+ το Ευρω π αϊκό Πρόγραμμα για την Εκ π αίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ( ΕΕΕ )"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ERASMUS+ το Ευρω π αϊκό Πρόγραμμα για την Εκ π αίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ( ΕΕΕ ) Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2014 1

2 Υποστηρίζει την εφαρμογή της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020: Ανάπτυξη Αύξηση της Απασχόλησης Κοινωνική ισότητα και συνοχή Που Στοχεύει; 2

3 Ενίσχυση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων για νέα επαγγέλματα Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών μελών στους διάφορους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας Ενίσχυση της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης Κατάργηση των συνόρων στην εκπαίδευση Υποστήριξη νέων ιδεών και πρακτικών Μέσα από πολιτικές που συμβάλουν (1/2): 3

4 Προσέλκυση νέων φορέων από την αγορά εργασίας και την κοινωνία των πολιτών, για ανάπτυξη νέων μορφών συνεργασίας Αποτελεσματική αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών όσον αφορά την ανάπτυξη του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου στην Ευρώπη και πέραν αυτής Μέσα από πολιτικές που συμβάλουν (2/2): 4

5 Η Δομή του Προγράμματος Ένα Πρόγραμμα με τρεις Βασικές Δράσεις Ειδικές Δραστηριότητες: - Jean Monnet - Sport KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα KA3 Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής Erasmus+ KA2 Σχέδια Συνεργασίας 5

6 Προϋπολογισμός του Erasmus+ (1/2) Συνολικός Προϋπολογισμός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για όλη την περίοδο 2014-20: 14.7 δισεκατομμύρια Ευρώ Προϋπολογισμός για την Κύπρο, για το 2015 για όλους τους τομείς : € 8.162.522 6

7 Προϋπολογισμός του Erasmus+ (2/2) Προϋπολογισμός ανά τομέα Εκπαίδευσης/Κατάρτισης: 1.Σχολική Εκπαίδευση: € 743.617 –ΚΑ1: 186.332 –ΚΑ2: 557.285 2.Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: € 3.041.503 –ΚΑ1: 2.591.504 –ΚΑ2: 450.000 3.Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: € 1.688.786 –ΚΑ1: 1.234.797 (94.126 staff, 1.140.671 Learners) –ΚΑ2: 453.989 4.Εκπαίδευση Ενηλίκων: € 479.459 –ΚΑ1: 29.459 –ΚΑ2: 450.000 7

8 Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων στα πλαίσια της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων 8

9 Ένα σχέδιο κινητικότητας αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια: Προετοιμασία (πρακτικές ρυθμίσεις, επιλογή των συμμετεχόντων, σύσταση συμφωνιών με εταίρους και συμμετέχοντες, γλωσσική/ πολιτισμική/ παιδαγωγική προετοιμασία των συμμετεχόντων πρίν την αναχώρηση) Υλοποίηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας Παρακολούθηση (συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των δραστηριοτήτων, η επίσημη αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του σχεδίου και η διάδοση των αποτελεσμάτων)

10 Δικαίωμα συμμετοχής στην κινητικότητα στα πλαίσια της ΕΕΕ Στα πλαίσια της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, δικαίωμα συμμετοχής στην κινητικότητα έχουν μόνο οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων 10

11 Επιχορηγούμενες Δραστηριότητες στα πλαίσια της ΕΕΕ: Κινητικότητα Εκπαιδευτών Ενηλίκων για να διδάξουν ή να παρέχουν εκπαίδευση σε ίδρυμα/ οργανισμό στο εξωτερικό Κινητικότητα Εκπαιδευτών Ενηλίκων για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό σεμινάριο ή εκπαίδευση στο εξωτερικό Κινητικότητα Εκπαιδευτών Ενηλίκων για job shadowing/ παρατήρηση σε σχετικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων 11

12 Επιλέξιμοι Οργανισμοί στα πλαίσια της ΕΕΕ: Δημόσιοι ή Ιδιωτικοί Οργανισμοί Εκπαίδευσης Ενηλίκων εγγεγραμμένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα στην οποία και θα υποβληθεί η αίτηση Δημόσιοι ή Ιδιωτικοί Οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης & κατάρτισης (εταιρείες, επαγγελματικοί σύνδεσμοι ) π.χ: σχολή/ ινστιτούτο/ κέντρο/ εκπαίδευσης ενηλίκων, μονάδα εκπαίδευσης ενηλίκων με ειδικές ανάγκες, Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί/ εταιρείες, κοινωνικοί εταίροι, εμπορικά/ βιομηχανικά/ επαγγελματικά επιμελητήρια, επαγγελματικοί σύνδεσμοι, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ερευνητικά κέντρα, ιδρύματα, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, NGOs, σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολιτιστικοί οργανισμοί, βιβλιοθήκες, μουσεία, οργανισμοί που παρέχουν επαγγελματική καθοδήγηση και συμβουλευτική 12

13 Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα πλαίσια της ΕΕΕ: Οργανισμοί Εκπαίδευσης Ενηλίκων που προτίθενται να στείλουν τους εκπαιδευτές τους για εκπαίδευση/ κατάρτιση/ διδασκαλία στο εξωτερικό Ο συντονιστής μιας Εθνικής κοινοπραξίας (consortium) στην οποία συμμετέχουν τουλάχιστον 3 ιδρύματα/ οργανισμοί που στοχεύουν στην αποστολή Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο εξωτερικό Σημ: Κάθε οργανισμός δικαιούται να υποβάλει μόνο μία αίτηση ΕΕΕ στα πλαίσια της κάθε πρόσκλησης. Μπορεί όμως να συμμετέχει ή να συντονίζει άλλες κοινοπραξίες που θα υποβάλουν αίτηση. 13

14 Ρόλοι Επιλέξιμων Οργανισμών στα πλαίσια της ΕΕΕ: Αιτών Οργανισμός: Ο οργανισμός που υποβάλει την αίτηση (μπορεί να είναι ο συντονιστής μιας εθνικής κοινοπραξίας) Οργανισμός Αποστολής: Εταίρος του αιτούντος υπεύθυνος για την επιλογή των συμμετεχόντων ή από τον οποίο θα αποσταλούν οι συμμετέχοντες Οργανισμοί Υποδοχής: Οι οργανισμοί που παρέχουν εκπαίδευση στους εκπαιδευτές ενηλίκων ή πρόκειται να επωφεληθούν από αυτούς στη χώρα υποδοχής. Μπορούν να είναι παροχείς εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων 14

15 Διάρκεια σχεδίων ΕΕΕ – χρονοδιαγράμματα Διάρκεια σχεδίου: 1 ή 2 χρόνια (αναλόγως του στόχου του σχεδίου και το είδος των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων) Διάρκεια κάθε κινητικότητας: –για συμμετοχή σε σεμινάριο ή διδασκαλία ή job shadowing: 2 ημέρες - 2 μήνες (δεν υπολογίζονται οι ημέρες ταξιδίου) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της πρόσκλησης 2015: 4 Μαρτίου 2015, 12:00 μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών Έναρξη δραστηριοτήτων: Μετά την 1 η Ιουνίου του ιδίου έτους 15

16 Υποβολή αίτησης για την κινητικότητα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 16

17 Υποβολή αίτησης Για να υποβάλει αίτηση ένα ίδρυμα/οργανισμός πρέπει: να εγγραφεί στο Participant Portal και να λάβει PIC number (personal identification code – 9 digits) εάν δεν διαθέτει ήδη. (απαιτείται ECAS account και εγγραφή στο URF) Να μελετήσει τον οδηγό του προγράμματος και βεβαιωθεί ότι πληροί τα κριτήρια για τη συμμέτοχη του στο πρόγραμμα και τη δράση για την οποία ενδιαφέρεται (κριτήρια επιλεξιμότητας, αποκλεισμού, επιλογής και έγκρισης) Να μελετήσει τους οικονομικούς όρους του προγράμματος (είδη επιχορήγησης, όροι που ισχύουν για τις επιχορηγήσεις της ΕΕ, επιλέξιμες δαπάνες κλπ) Να συμπληρώσει και να υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση στα πλαίσια της προθεσμίας και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 17

18 B2: Επιλέγετε τον εθνικό φορέα στον οποίο θα υποβληθεί η αίτηση (CY01 Κύπρος) C1.1 – C1.5: Συμπληρώνεται το PIC Number του αιτούντος οργανισμού και τα υπόλοιπα στοιχεία που σας ζητούνται C1.2: Σε περίπτωση κοινοπραξίας επιλέγετε Yes. Τότε ανοίγουν επιπλέων πεδία στα οποία θα συμπληρωθούν τα pic number και αυτόματα τα στοιχεία των οργανισμών που αποτελούν την κοινοπραξία (C1.2.1, C1.2.2 κλπ). Αλλιώς No συνεχίζετε στο C1.3 – C.1.5 στα οποία περιγράφετε τον οργανισμό, τις δραστηριότητες με τις οποίες καταπιάνεται και το προφίλ του προσωπικού που θα εμπλακεί στο σχέδιο και με ποιο τρόπο θα συνεισφέρει. D: Περιγράφετε τις ανάγκες του οργανισμού σας ή της κοινοπραξίας για ανάπτυξη και διεθνοποίηση (European Development Plan) Επεξήγηση σημείων της αίτησης 18

19 Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης European Development Plan (EDP) (1/2) Αποτελεί τη στρατηγική του ιδρύματος/οργανισμού για ανάπτυξη και διεθνοποίηση, το οποίο υποβάλλεται στα πλαίσια της αίτησης για κινητικότητα των μαθητών και του προσωπικού του. Σ’ αυτό, περιγράφονται: οι ανάγκες του όσον αφορά την ποιοτική ανάπτυξη και διεθνοποίηση του οι βασικοί τομείς ανάπτυξης που επιδιώκει (πχ. διευθυντικές ικανότητες, ικανότητες προσωπικού, νέοι μέθοδοι διδασκαλίας /κατάρτισης ή εργαλεία, ευρωπαϊκή διάσταση, γλωσσικές δεξιότητες, προγράμματα σπουδών) 19

20 Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης European Development Plan (EDP) (2/2) Περιγράφει ακόμα: τα πλάνα του ιδρύματος/οργανισμού για δραστηριότητες ευρωπαϊκής κινητικότητας και συνεργασίας και πώς αυτές θα καλύψουν τις εντοπισμένες ανάγκες την επίδραση που αναμένεται να έχουν οι προτεινόμενες δραστηριότητες στο προσωπικό και τους εκπαιδευόμενους και γενικότερα στο ίδρυμα/οργανισμό τον τρόπο που το ίδρυμα/οργανισμός θα ενσωματώσει τις ικανότητες και εμπειρίες που αποκτήθηκαν μέσω της κινητικότητας στην αναπτυξιακή στρατηγική του 20

21 Συνέχεια επεξήγησης σημείων της αίτησης (1/5): E: Συμπληρώνετε τα πεδία που αφορούν την περιγραφή του σχεδίου που προτίθεστε να υλοποιήσετε. (γιατί θέλετε να το υλοποιήσετε και ποιοι είναι οι στόχοι του, πως επιλέξατε τους εταίρους σας και με ποιο τρόπο θα συμβάλουν στο σχέδιο) F: Περιγράφετε το προφίλ των συμμετεχόντων κάθε ροής (το υπόβαθρό τους, τις ανάγκες τους και πως επιλέγηκαν ή πρόκειται να επιλεγούν). Επιπλέον ποιά αναμένετε να είναι τα προσόντα που θα αποκτηθούν και με ποιο τρόπο/ εργαλεία/ διπλώματα αυτά θα πιστοποιηθούν. G: Περιγράφετε για κάθε ροή με ποιο τρόπο θα γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες και πρακτικές διευθετήσεις, η διαχείριση του σχεδίου από πλευράς συμφωνιών, συμβολαίων με εταίρους κλπ, καθώς και η προετοιμασία των δικαιούχων 21

22 Συνέχεια επεξήγησης σημείων της αίτησης (2/5): H: Περιγράφετε χρονολογικά τις κύριες δραστηριότητες που πρόκειται να διοργανώσετε καθώς και το ρόλο του κάθε εταίρου ή των μελών της κοινοπραξίας στις δραστηριότητες. Επιπλέον πώς προγραμματίζετε να συνεργαστείτε και να επικοινωνείτε με τους συνεργάτες σας, πώς θα παρακολουθούνται οι συμμετέχοντες κατά την διάρκεια της τοποθέτησής τους και από ποιόν και γιατί υπάρχει ανάγκη (εάν υπάρχει) για συνοδούς. H1: Συμπληρώνετε με λεπτομέρεια τα στοιχεία των κινητικοτήτων που προτίθεστε να υλοποιήσετε (χώρα υποδοχής, απόσταση, διάρκεια, αριθμό συμμετεχόντων κλπ) 22

23 Συνέχεια επεξήγησης σημείων της αίτησης (3/5): I: Περιγράφετε τις δραστηριότητες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση της κάθε τοποθέτησης (αντίκτυπος της τοποθέτησης σε συμμετέχοντες και εμπλεκόμενους οργανισμούς αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα, δραστηριότητες διάδοσης αποτελεσμάτων, δραστηριότητες αξιολόγησης της επίτευξης ή όχι των στόχων του σχεδίου σας) J1-J3: Συμπληρώνονται αυτόματα εφόσον συμπληρώσετε το H1. Σε περίπτωση που αναμένετε να χρειαστείτε επιπλέον οικονομική υποστήριξη για κινητικότητα ατόμων με ειδικές ανάγκες ή θα έχετε κάποια έκτακτα έξοδα συμπληρώνεται τα σημεία J4 (μοναδιαίο κόστος για δίδακτρα), J5 – J6 (δικαιολογούνται με αποδείξεις) 23

24 Συνέχεια επεξήγησης σημείων της αίτησης (4/5): K: Δώστε μια σύντομη περίληψη του σχεδίου σας στην οποία να αναφέρονται το περιεχόμενο του, οι σκοποί και οι στόχοι του, ο αριθμός και το προφίλ των συμμετεχόντων, οι προγραμματισμένες δραστηριότητες, οι πρακτικές διαδικασίες διαχείρισης του, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και ο αντίκτυπος αλλά και μακροχρόνια οφέλη του σχεδίου. (και στα αγγλικά) Κ1 – K2: Συμπληρώνονται αυτόματα L: Βεβαιωθείτε ότι η αίτησή σας πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αναφέρονται M: Διαβάστε το σημείωμα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 24

25 Συνέχεια επεξήγησης σημείων της αίτησης (5/5): N: Τυπώστε, υπογράψτε και σφραγίστε την υπεύθυνη δήλωση, την οποία στη συνέχεια θα πρέπει να επισυνάψετε στην αίτηση (υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο) O: Επισύναψη των απαραίτητων εγγράφων που αναφέρονται στο σημείο L P: Πριν την υποβολή της αίτησης, παρακαλούμε όπως την επικυρώσετε (validate) (P1). Για την ηλεκτρονική της υποβολή χρειάζεστε σύνδεση με το διαδίκτυο (P2). Σε περίπτωση που δεν μπορέσετε να την υποβάλετε ηλεκτρονικά θα πρέπει να την στείλετε με email στον Εθνικό Φορέα, επισυνάπτοντας φωτογραφία (snapshot) του “submission summary” στο οποίο θα φαίνεται ότι οι απόπειρες για ηλεκτρονική υποβολή της απέτυχαν (P3). Μετά την υποβολή της αίτησης (P4) παρακαλούμε εκτυπώστε την και κρατήστε το αντίγραφό (P5) 25

26 Επιχορήγηση για κινητικότητα (1/2) Έξοδα ταξιδίου: Μοναδιαίο κόστος (Unit Costs), κλιμακωτά ανάλογα με την απόσταση (Distance Bands – European Rates). Έξοδα διαβίωσης: Μοναδιαίο κόστος ανάλογα με τη διάρκεια (μέρες ή μήνες) και το κόστος ζωής της χώρας προορισμού Οργανωτικά έξοδα: Μοναδιαίο κόστος ανάλογα με τον αριθμό κινητικοτήτων (συμπεριλαμβανομένων εξόδων προετοιμασίας για κινητικότητες μικρής διάρκειας) ΣΗΜ.: Λόγω της απομακρυσμένης θέσης της Κύπρου: –Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, για το 2015 (όπως ίσχυε για το 2014) έχει υιοθετήσει το μέγιστο επιτρεπόμενο Ευρωπαϊκό επίπεδο εξόδων διαβίωσης για κάθε χώρα προορισμού 26

27 Έξοδα σεμιναρίου: Μοναδιαίο κόστος 70 ευρώ/ άτομο/ μέρα με μέγιστο συνολικό ποσό τα 700 ευρώ Συμμετοχή ατόμων με ειδικές ανάγκες: 100% κάλυψη των εξόδων στη βάση αποδείξεων Ειδικά κόστη (Άδεια θεώρησης εισόδου, εμβολιασμοί κτλ): 100% κάλυψη των εξόδων στη βάση αποδείξεων Όλοι οι Οικονομικοί Πίνακες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ www.erasmusplus.cy (Προσκλήσεις ) www.erasmusplus.cy Επιχορήγηση για κινητικότητα (2/2) 27

28 Διασφάλιση της ποιότητας της Κινητικότητα Υποβολή και εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάπτυξης στα πλαίσια της αίτησης Πρόνοιες για πλήρη αναγνώριση των αποτελεσμάτων της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της κινητικότητας (Συμφωνίες Εκμάθησης, Europass certificate, ECVET όπου εφαρμόζεται) 28

29 Χρήσιμες Πληροφορίες Ιστοσελίδα της ΕΕ: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm Ιστοσελίδα των Εθνικών Υπηρεσιών: www.erasmusplus.cywww.erasmusplus.cy –Πρόσκληση της ΕΕ για υποβολή προτάσεων 2015 –Οδηγός του Προγράμματος (Programme Guide) –Οδηγός για αξιολόγηση των σχεδίων (Guide for Experts) Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22448888 (ΙΔΕΠ) Facebook των Ε.Υ.: www.facebook.com/diavioumathisiswww.facebook.com/diavioumathisis 29

30 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! Ερωτήσεις; 30


Κατέβασμα ppt "ERASMUS+ το Ευρω π αϊκό Πρόγραμμα για την Εκ π αίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ( ΕΕΕ )"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google