Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 1. Θεσπίζεται μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό ( 30 %) αύξησης ορισμένων κατηγοριών εσόδων. 2. Αναμορφώνεται.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 1. Θεσπίζεται μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό ( 30 %) αύξησης ορισμένων κατηγοριών εσόδων. 2. Αναμορφώνεται."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 1. Θεσπίζεται μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό ( 30 %) αύξησης ορισμένων κατηγοριών εσόδων. 2. Αναμορφώνεται υποχρεωτικά ο προϋπολογισμός σε περίπτωση αρνητικής απόκλισης μεγαλύτερης του 10 % με το κλείσιμο του α΄ εξαμήνου. 3. Καθιερώνεται «ποσοστό εισπραξιμότητας» για εισπρακτέα υπόλοιπα από παρελθόντα έτη. 4. Καθιερώνεται η στοχοθεσία στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Οι στόχοι είναι μηνιαίοι, τριμηνιαίοι και ετήσιοι. Ο έλεγχος των αποκλίσεων γίνεται επί των τριμηνιαίων στόχων. 5. Συνιστάται Παρατηρητήριο στο Υπουργείο Εσωτερικών για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών. Προβλέπεται η κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), το οποίο συντίθεται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό. 6. Υποχρεωτική εξυγίανση όσων ΟΤΑ δεν συμμορφώνονται στις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 1. Θεσπίζεται μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό ( 30 %) αύξησης ορισμένων κατηγοριών εσόδων. 2. Αναμορφώνεται υποχρεωτικά ο προϋπολογισμός σε περίπτωση αρνητικής απόκλισης μεγαλύτερης του 10 % με το κλείσιμο του α΄ εξαμήνου. 3. Καθιερώνεται «ποσοστό εισπραξιμότητας» για εισπρακτέα υπόλοιπα από παρελθόντα έτη. 4. Καθιερώνεται η στοχοθεσία στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Οι στόχοι είναι μηνιαίοι, τριμηνιαίοι και ετήσιοι. Ο έλεγχος των αποκλίσεων γίνεται επί των τριμηνιαίων στόχων. 5. Συνιστάται Παρατηρητήριο στο Υπουργείο Εσωτερικών για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών. Προβλέπεται η κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), το οποίο συντίθεται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό. 6. Υποχρεωτική εξυγίανση όσων ΟΤΑ δεν συμμορφώνονται στις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου.

3 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1. Χρηματοδοτούνται από το κράτος οι ληξιπρόθεσμες μέχρι 31/12/2011 οφειλές όλων των φορέων της γενικής κυβέρνησης. 2. Ειδικά για τους δήμους προβλέπεται η σταδιακή επιστροφή της επιχορήγησης. 3. Για τη χρηματοδότηση υπογράφεται «σύμφωνο αποδοχής όρων». 4. Οι πληρωμές γίνονται απ’ ευθείας από το Υπουργείο Εσωτερικών, εκτός των πληρωμών μέσω ΕΑΠ.

4 ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Συμψηφίζονται μετά από αίτημα του δημοτικού συμβουλίου: α) έσοδα των δήμων από τους ΚΑΠ του άρθρου 27 του Ν 3756/2009 με β) ληξιπρόθεσμες μέχρι την 31/12/2011 οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. 2. Απαλλαγή από πρόστιμα και προσαυξήσεις εάν ο συμψηφισμός ολοκληρωθεί μέχρι την 31 η (! !) Ιουνίου 2013 (άρθρο 10 ΠΝΠ της 31/12/2012 ). 3. Αναστέλλεται μέχρι 30/06/2013 η ποινική δίωξη και η αναγκαστική εκτέλεση. 4. Για το συμψηφισμό εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση.

5 ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Εφαρμόζεται το ΠΔ 28/1980 σε συνδυασμό με τον ΔΚΚ και το Ν 3852/2010 ή το ΠΔ 60/2007, εάν ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ. 2. Δεν απαιτείται μελέτη: α) Για εργασίες και υπηρεσίες μέχρι 2.934,70 ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ. β) Για επισκευή μηχανημάτων, καθαρισμό οδών, υπονόμων και αρδευτικών αυλάκων καθώς και για αποκομιδή απορριμμάτων, ανεξαρτήτως ύψους δαπάνης. γ) Για εργασίες ή υπηρεσίες μη τεχνικής φύσης μέχρι 20.000 ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ. 3. Απαιτείται ο ορισμός επιβλέποντος, εάν ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το ποσό των 2.934,70 ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ. 4. Οι δημοσιεύσεις διακηρύξεων διαφοροποιούνται ανάλογα με τον προϋπολογισμό δαπάνης και την έδρα του δήμου. Δημοσίευση απαιτείται και στον πρόχειρο διαγωνισμό. 5. Η εγγύηση συμμετοχής κυμαίνεται από 2 % μέχρι 5 %. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5 %. 6. Η προθεσμία διεξαγωγής του ανοικτού διαγωνισμού είναι 10 τουλάχιστον ημέρες και του πρόχειρου 5 τουλάχιστον ημέρες από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Στους διαγωνισμούς των ΠΔ/των 60/2007 και 59/2007 ισχύουν οι προθεσμίες των διαταγμάτων αυτών.

6 ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 7. Κριτήριο κατακύρωσης είναι κατά κανόνα η χαμηλότερη τιμή. 8. Ο διαγωνισμός διεξάγεται και κατακυρώνεται από την οικονομική επιτροπή. 9. Ένσταση κατά της διακήρυξης δεν προβλέπεται. 10. Το όριο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι 60.000 ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ. 11. Το όριο της απ’ ευθείας ανάθεσης από το δήμαρχο είναι 20.000 ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ. 12. Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης υπογράφεται από τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από δύο υπαλλήλους και ένα δημοτικό σύμβουλο.

7 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Μέχρι 31/12/2012 δεν είχε εφαρμογή ο Ν 4024/2011, εκτός του άρθρου 31 του νόμου αυτού (ανώτατο όριο μέσου κατά κεφαλή κόστους αμοιβών - ανώτατο όριο μηνιαίων αποδοχών). 2. Από 01/01/2013 εφαρμόζεται υποχρεωτικά ο Ν 4024/2011. Για τους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου ισχύει ανάλογα η ΚΥΑ 2/13917/0022/2012 και για τους δικηγόρους η ΚΥΑ 2/17132/0022/2012, που αφορούν τους υπαλλήλους και τους δικηγόρους του δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ αντίστοιχα.

8 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 1. Καταργείται η χορηγία των εκλεγόμενων από 01/01/2013 και εφεξής δημάρχων. 2. Οι συντάξεις των συνταξιούχων του δημοσίου που εισπράττουν συγχρόνως αντιμισθία, περικόπτονται κατά 70 %. Ανάλογη περικοπή γίνεται και στους λοιπούς συνταξιούχους. 3. Οι δήμαρχοι διατηρούν το καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης που είχαν πριν από την εκλογή τους. Ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο δημόσιο (για χορηγία) και στο ΤΑΔΚΥ (ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ και ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ). Οι εισφορές υπολογίζονται επί της αντιμισθίας. 4. Οι αντιδήμαρχοι διατηρούν το ασφαλιστικό καθεστώς που είχαν πριν από τον ορισμό τους. Οι εισφορές υπολογίζονται επί των αποδοχών της οργανικής τους θέσης. 5. Οι πρόεδροι Δ.Σ. σε δήμους άνω των 100.000 κατοίκων διατηρούν το ασφαλιστικό καθεστώς που είχαν πριν από την εκλογή τους. Οι εισφορές υπολογίζονται επί των αποδοχών της οργανικής τους θέσης. 6. Το όριο ηλικίας για την καταβολή χορηγίας αυξάνεται από το 65 ο στο 67 ο έτος.

9 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 1. Κατάργηση των επιδομάτων εορτών και άδειας. 2. Διατήρηση της προσωπικής διαφοράς αποδοχών (αναστολή περικοπής της υπερβάλλουσας μείωσης). 3. Η αντιμισθία των προέδρων των Δ.Σ. μειώνεται κατά 50 % από 01/01/2013. 4. Κατάργηση της αποζημίωσης για τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων. 5. Τα έξοδα παράστασης των προέδρων και αντιπροέδρων του Δ.Σ. των δημοτικών ΝΠΔΔ και επιχειρήσεων μειώνονται από 01/01/2013 κατά 50 %. 6. Μειώνεται από 01/01/2013 η αντιμισθία των δημάρχων και διαμορφώνεται στο ποσό των 4.275 ευρώ για δήμους άνω των 100.000 κατοίκων, στο ποσό των 3.420 ευρώ για δήμους από 20.000 έως 100.000 κατοίκους και στο ποσό των 2.565 ευρώ για δήμους κάτω των 20.000 κατοίκων.

10 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 7. Από 1/1/2013, οι μηνιαίες αποδοχές των γενικών γραμματέων των δήμων ανέρχονται σε ποσοστό 65 % της αντιμισθίας του οικείου δημάρχου, χωρίς να μπορεί να είναι κατώτερες του ποσού των 2.100 ευρώ. 8. Μειώνεται από 01/01/2013 ο βασικός μισθός του ειδικού γραμματέα υπουργείου και ανάλογα μειώνονται και οι αποδοχές των ειδικών συμβούλων και συνεργατών. 9. Κατάργηση του χρονοεπιδόματος των δικηγόρων με πάγια αντιμισθία. 10. Καταργείται από 01/01/2013 η προσαύξηση των αποδοχών για άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εσωτερικό. 11. Οι αποδοχές του καλλιτεχνικού προσωπικού του δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών

11 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. 1. Ποσότητες δημοπρατούμενων υλικών. 2. Βαθμολόγηση προσφορών σε διαγωνισμούς προμηθειών. 3. Επαναληπτικοί διαγωνισμοί. 4. Διαγωνισμοί υπηρεσιών. 5. Μοναδική προσφορά. 6. Κατάτμηση προμηθειών. 7. Απ’ ευθείας ανάθεση μετά από άγονο διαγωνισμό. 8. Απ’ ευθείας ανάθεση προμηθειών μέχρι 15.000 ευρώ. 9. Καύσιμα για Ι.Χ. οχήματα. 10. Έλεγχος μισθοδοσίας. 11. Κινητή τηλεφωνία.


Κατέβασμα ppt "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 1. Θεσπίζεται μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό ( 30 %) αύξησης ορισμένων κατηγοριών εσόδων. 2. Αναμορφώνεται."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google