Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γιώρμαρη Φραγκουλοπούλου, Συντονίστρια Τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS + ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γιώρμαρη Φραγκουλοπούλου, Συντονίστρια Τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS + ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γιώρμαρη Φραγκουλοπούλου, Συντονίστρια Τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS + ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων Τεχνική Ημερίδα «Συμβατικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο των σχεδίων κινητικότητας εκπαίδευσης ενηλίκων»

2 Σύμβαση επιχορήγησης και ειδικοί όροι ΚΑ 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων

3 Σύμβαση επιχορήγησης και ειδικοί όροι Εκπαίδευση Ενηλίκων Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ Δικαιούχοςφορέας Δύο συμβαλλόμενα μέρη &

4 ΚΑ 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Σύμβαση επιχορήγησης και ειδικοί όροι Εκπαίδευση Ενηλίκων Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία υπογραφής από το τελευταίο εκ των δυο συμβαλλόμενων μερών. Η σύμβαση καθορίζει τη διάρκεια του σχεδίου, το ανώτατο ποσό επιχορήγησης και το ποσό της προχρηματοδότησης.

5 ΚΑ 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Εκπαίδευση Ενηλίκων Μέρος Ι: Ειδικοί ΌροιΜέρος ΙΙ: Γενικοί ΌροιΠαράρτημα Ι : Περιγραφή του ΣχεδίουΠαράρτημα ΙΙ : Εγκεκριμένος ΠροϋπολογισμόςΠαράρτημα ΙΙΙ: Χρηματοοικονομικοί και Συμβατικοί ΚανόνεςΠαράρτημα IV: Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού για Διδασκαλία και Επιμόρφωση Η Σύμβαση περιλαμβάνει:

6 ΚΑ 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Σύμβαση επιχορήγησης και ειδικοί όροι Εκπαίδευση Ενηλίκων Γενικοί Όροι Ειδικοί Όροι Παραρτή ματα > > Ειδικοί όροι, γενικοί όροι και παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Σύμβασης. Ισχύς των όρων Οι διατάξεις του Παραρτήματος II υπερισχύουν έναντι των διατάξεων του Παραρτήματος I.

7 ΚΑ 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Σύμβαση επιχορήγησης Εκπαίδευση Ενηλίκων Στη Σύμβαση καθορίζονται: Προχρηματοδότηση: Εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης, η Εθνική Μονάδα θα καταβάλλει στο δικαιούχο προχρηματοδότηση που μπορεί να φτάσει το ποσοστό του 80% του ανώτατου συνολικού ποσού της επιχορήγησης Καταβολή υπολοίπου επιχορήγησης: Εντός 60 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη των εγγράφων της τελικής έκθεσης

8 ΚΑ 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Σύμβαση επιχορήγησης Εκπαίδευση Ενηλίκων Στη Σύμβαση καθορίζονται: Τραπεζικός λογαριασμός για πληρωμές: Επωνυμία Τράπεζας, Διεύθυνση υποκαταστήματος, Ακριβής επωνυμία Δικαιούχου του λογαριασμού, Πλήρης αριθμός λογαριασμού (συμπεριλαμβανόμενων των τραπεζικών κωδικών), Κωδικός IBAN, Κωδικός SWIFT Στοιχεία επικοινωνίας δικαιούχου: Πλήρης Επωνυμία / Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα / Θέση, Επωνυμία Ιδρύματος Εκπαίδευσης, Πλήρης επίσημη διεύθυνση, Ηλεκτρονική διεύθυνση

9 ΚΑ 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Εκπαίδευση Ενηλίκων Ο δικαιούχος φορέας διασφαλίζει ότι παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη υγείας και ατυχήματος στους συμμετέχοντες σε δραστηριότητες κινητικότητας στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Σχεδίου που υλοποιεί. Προστασία και Ασφάλεια Συμμετεχόντων

10 Παράρτημα IV Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΚΑ 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων

11 Παράρτημα ΙV: Παράρτημα ΙVi: Συμφωνία Κινητικότητας Προσωπικού Εκπαίδευσης Ενηλίκων για Διδασκαλία και Επιμόρφωση Παράρτημα ΙVii: Δέσμευση Ποιότητας για την Κινητικότητα του Προσωπικού Εκπαίδευσης Ενηλίκων Παράρτημα ΙViii: Γενικοί Όροι Το Παράρτημα ΙV είναι η Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού για Διδασκαλία και Επιμόρφωση και περιλαμβάνει: Εκπαίδευση Ενηλίκων

12 ΚΑ 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Παράρτημα ΙV Εκπαίδευση Ενηλίκων IV. Σύμβαση κινητικότητας μεταξύ του ιδρύματος αποστολής και του συμμετέχοντα IV. Σύμβαση κινητικότητας μεταξύ του ιδρύματος αποστολής και του συμμετέχοντα. Υπογράφουν ο φορέας αποστολής και ο συμμετέχων στην κινητικότητα Καθορίζεται η διάρκεια και οι ακριβείς ημερομηνίες της κινητικότητας του συμμετέχοντα Καθορίζεται το ύψος της επιχορήγησης που λαμβάνει ο συμμετέχων από το δικαιούχο φορέα

13 ΚΑ 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Παράρτημα ΙV Εκπαίδευση Ενηλίκων IVi. Συμφωνία κινητικότητας Προσωπικού Εκπαίδευσης Ενηλίκων για διδασκαλία και επιμόρφωση Υπογράφουν ο φορέας αποστολής, ο φορέας υποδοχής και ο συμμετέχων στην κινητικότητα Περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες για το προτεινόμενο πρόγραμμα

14 ΚΑ 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Παράρτημα ΙV Εκπαίδευση Ενηλίκων ΙVii. Δέσμευση ποιότητας για την κινητικότητα του Προσωπικού Εκπαίδευσης Ενηλίκων Υπογράφουν ο φορέας αποστολής, ο φορέας υποδοχής και ο συμμετέχων Περιγράφει τις υποχρεώσεις του φορέα αποστολής, του φορέα υποδοχής και του συμμετέχοντα

15 Τελική Έκθεση ΚΑ 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων

16 Εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Σχεδίου, ο δικαιούχος συντάσσει στο Εργαλείο Κινητικότητας Τελική Έκθεση Η τελική έκθεση θεωρείται ότι συνιστά αίτημα του δικαιούχου για καταβολή του υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης. Στην Έκθεση αυτή παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την τεκμηρίωση του αιτούμενου ποσού

17 ΚΑ 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Ο δικαιούχος βεβαιώνει: Ότι οι πληροφορίες είναι πλήρεις, αξιόπιστες και αληθείς. & Ότι οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες βάσει της σύμβασης.

18 ΚΑ 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Για την εκταμίευση της Β’ Δόσης, μαζί με την τελική έκθεση, θα αποσταλούν επιπλέον δικαιολογητικά στο πλαίσιο desk check ελέγχου Ο δικαιούχος δύναται να χρησιμοποιήσει την Πλατφόρμα Αποτελεσμάτων Σχεδίων ERASMUS+ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ προκειμένου να διαδοθούν τα αποτελέσματα του Σχεδίου.

19 ΚΑ 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Για την εκταμίευση της Β’ Δόσης, μαζί με την τελική έκθεση, θα αποσταλούν επιπλέον δικαιολογητικά στο πλαίσιο desk check ελέγχου Ο δικαιούχος δύναται να χρησιμοποιήσει την Πλατφόρμα Αποτελεσμάτων Σχεδίων ERASMUS+ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ προκειμένου να διαδοθούν τα αποτελέσματα του Σχεδίου.

20 ΚΑ 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Μη υποβολή εγγράφων Αν ο δικαιούχος δεν υποβάλει Τελική Έκθεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, η Εθνική Μονάδα αποστέλλει επίσημη επιστολή υπενθύμισης εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την εκπνοή της σχετικής ορισθείσας προθεσμίας. Αν ο δικαιούχος δεν υποβάλλει και πάλι την εν λόγω έκθεση εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της επιστολής υπενθύμισης η Εθνική Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης και να ζητήσει την επιστροφή του συνόλου της προχρηματοδότησης που έχει καταβληθεί.

21 Αξιολόγηση Τελικής Έκθεσης ΚΑ 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων

22 Αξιολόγηση τελικής έκθεσης Η τελική έκθεση αξιολογείται βάσει κριτηρίων ποιότητας και η ανώτατη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει είναι 100 βαθμοί. Εάν η συνολική βαθμολογία της τελικής έκθεσης είναι χαμηλότερη από 50 βαθμούς, η Εθνική Μονάδα μειώνει το τελικό ποσό της επιχορήγησης με την αιτιολογία της μη προσήκουσας, μερικής ή καθυστερημένης εκτέλεσης του Σχεδίου, ακόμη και αν όλες οι δραστηριότητες που δηλώνονται είναι επιλέξιμες και έλαβαν πράγματι χώρα.

23 ΚΑ 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων κατά 25%, εάν η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει η τελική έκθεση είναι μικρότερη από 50 βαθμούς και τουλάχιστον 40 βαθμούς. κατά 50%, εάν η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει η τελική έκθεση είναι μικρότερη από 40 βαθμούς και τουλάχιστον 25 βαθμούς. κατά 75%, εάν η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει η τελική έκθεση είναι μικρότερη από 25 βαθμούς. Το τελικό ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών μειώνεται λόγω μη προσήκουσας, μερικής ή καθυστερημένης εκτέλεσης του Σχεδίου ως εξής:

24 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Γιώρμαρη Φραγκουλοπούλου, Συντονίστρια Τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS + ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google