Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗ

2 2 Από το πρακτικό της 5/17-3-2003 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 186/2003 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση της Χρήσης του Δημοτικού κτιρίου «Ευγένιος Βούλγαρης» που βρίσκεται στην Κοζάνη, Αργυροκάστρου 6, και συγκεκριμένα του 1ου ορόφου εμβ. 512,29 τ.μ., του 2ου ορόφου εμβ. 512,09 τ.μ.,του δώματος εμβ. 87,61 τ.μ. ήτοι σύνολο 1.111,99 τ.μ. και του υπογείου εμβ. 186,59 τ.μ. (στο ισόγειο στεγάζεται η Δημοτική Επιχείρηση «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης») στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για πέντε (5) χρόνια, για τις ανάγκες του τμήματος Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του Α.Π.Θ. Σε περίπτωση που το Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων μεταφερθεί διοικητικά στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας τότε αυτομάτως θα ανακληθεί η παρούσα απόφαση παραχώρησης προς το Α.Π.Θ. Στη συνέχεια το κτίριο άμεσα θα παραχωρηθεί στο νέο Ίδρυμα για τις ανάγκες έρευνας και εκπαίδευσης του Τμήματος Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων και για το υπόλοιπο του προβλεπόμενου χρόνου. Ο χρόνος παραχώρησης μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμη πενταετία εφόσον υπάρχουν ανάγκες στέγασης του τμήματος ή άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου και αναθέτει στον κ. Δήμαρχο την παραπέρα ενέργεια. ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗ

3 3 Από το πρακτικό της 22/08-11-2004 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 530/2004 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 1.Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση έκτασης εμβαδού 258.318,422 τ.μ., ιδιοκτησίας Δήμου Κοζάνης, όπως σημειώνεται στο συνημμένο διάγραμμα, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου αυτό να αναπτύξει τις εγκαταστάσεις του. Αν η χρήση του παραπάνω ακινήτου μεταβληθεί ή ο σκοπός της δωρεάς δεν εκπληρωθεί μέσα σε προθεσμία που θα ορισθεί με τη σύμβαση δωρεάς που θα υπογραφεί, αυτή λύεται, και η κυριότητα των ακινήτων επανέρχεται αυτοδίκαια στο Δήμο Κοζάνης. 2.Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης δωρεάς και του αναθέτει την παραπέρα ενέργεια. ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗ

4 4 ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Κτήριο Χριστοφορίδη

5 5 Από το πρακτικό της 7/21-3-2005 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 122/2005 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση της Χρήσης του Δημοτικού κτιρίου «Πνευματικό Κέντρο Κοζάνης» που βρίσκεται στην Κοζάνη, περιοχή Αγίου Δημητρίου, και συγκεκριμένα του Ισογείου (πλην της αίθουσας που χρησιμοποιούν οι «Οχληροί») εμβαδού 190,89 τ.μ. (ωφέλιμου εμβαδού 155,83 τ.μ.), του 1ου ορόφου εμβαδού 375,46 τ.μ., του 2ου ορόφου εμβαδού 375,46 τ.μ. και του 3ου, ορόφου εμβαδού 375,46 τ.μ., για πέντε (5) χρόνια, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Ο χρόνος παραχώρησης μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμη πενταετία εφόσον υπάρχουν ανάγκες στέγασης του τμήματος ή άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου και αναθέτει στον κ. Δήμαρχο την παραπέρα ενέργεια. ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗ

6 6 ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Πνευματικό Κέντρο

7 7 Από το πρακτικό της 1/26-1-2006 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 44/2006 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 1.Αποδέχεται εν μέρει την αίτηση με αριθμό πρωτ. 2.766/25-1-2006, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στην Κοζάνη, Ελ. Βενιζέλου 2.Ψηφίζει πίστωση ποσού € 1.000,00 σε βάρος της εγγραφής του σκέλους των εξόδων με Κ.Α. 00.6731 « Προαιρετικές εισφορές Ν.Π.Δ.Δ.» του προϋπολογισμού χρήσης 2006. 3.Εγκρίνει όπως το ανωτέρω ποσό χορηγηθεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας που εδρεύει στην Κοζάνη, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό και σκεπτικό της παρούσας και αναθέτει στον κ. Δήμαρχο την παραπέρα ενέργεια. ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗ

8 8 Από το πρακτικό της 13/19-07-2007 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 536/2007 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Εγκρίνει την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ) – Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Δημοτικής Επιχείρησης Μελετών Κοζάνης (ΔΕΜΚΟ) με θέμα «Μελέτη εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών σταθμών σε στέγες σχολείων στην περιοχή Κοζάνης» ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗ

9 9 Από το πρακτικό της 10/11-04-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 153/2011 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Α. Ορίζει τριμελή επιτροπή για την επίβλεψη και παραλαβή, σύμφωνα με το άρθρο 7, της από 24-08-2010 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ πρώην Δήμου Αιανής και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αντικείμενο «Ενεργειακή Αξιολόγηση του Δήμου Αιανής» τους : 1)Μουταφίδου Σουλτάνα Δημοτική Σύμβουλο, 2)Τοπάλη Θεοδώρα και 3)Ζήγρα Σπύρο τακτικοί υπάλληλοι Δήμου Κοζάνης, ως τακτικά μέλη με αναπληρωτές τους: 1)Τζέλλο Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Δήμου Κοζάνης, 2)Τζανίδη Σταύρο και 3)Γκλούμπο Ξενοφών, τακτικοί υπάλληλοι Δήμου Κοζάνης, αντίστοιχα. Β. Εγκρίνει την παράταση παράδοσης των μελετών «Για την ενεργειακή αξιολόγηση του Δήμου Αιανής», από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, έως την 29η Απριλίου 2011. Γ. Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο την παραπέρα ενέργεια. ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

10 10 Από το πρακτικό της 16/25-06-2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 374/2012 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Εγκρίνει την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ μεταξύ Δήμου Κοζάνης – ΔΕΥΑΚ – ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΕΛΚΕ_ΠΔΜ) με αντικείμενο “Προκαταρκτική μελέτη για την αναβάθμιση και επέκταση της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης με εναλλακτικές πηγές ενέργειας” ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗ

11 11 Από το πρακτικό της 17/03-07-2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 417/2012 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Εγκρίνει την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης, μετά του παραρτήματος αυτής, μεταξύ Δήμου Κοζάνης και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ, με τίτλο «Μελέτη καταγραφής, αρχειοθέτησης σε σύστημα GIS και εκπόνησης σεναρίων αξιοποίησης ακινήτων ιδιοκτησίας Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 140.000 € ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗ

12 12 Από το πρακτικό της 17/03-07-2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 418/2012 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Εγκρίνει την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης, μετά του παραρτήματος αυτής, μεταξύ Δήμου Κοζάνης και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ, με τίτλο « Τοπικό Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης» προϋπολογισμού 50.000.,00 € ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗ

13 13 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: ΔΕΠΕΠΟΚ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΙΤΛΟΣ: Ενεργειακός Σχεδιασμός Δημοσίων Κτιρίων & Χώρων ΖΕΠ Κοζάνης ΠΡΟΥΠ: 78.000€ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Ενεργειακός σχεδιασμός και ηλεκτροφωτισμός δημόσιων οδών και στάσεων Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κτιρίου πολλαπλών χρήσεων (mini market) Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κτιρίου βρεφονηπιακού σταθμού ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗ

14 14 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: ΔΕΠΕΠΟΚ – ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΔΕΜΚΟ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΙΤΛΟΣ: Ανέγερση Πρότυπου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στη ΖΕΠ Κοζάνης ΠΡΟΥΠ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ: 36.810€ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μελέτες Ενεργειακού και Περιβαλλοντικού σχεδιασμού Σχολικού Συγκροτήματος στο ΟΤ 15 στην ΖΕΠ Mελέτη εφαρμογής συστήματος θέρμανσης νερού και χώρων με τη βοήθεια γεωθερμίας μεικτού συστήματος (τριών κάθετων εναλλακτών και ενός οριζόντιου spiral) και γεωλογική ανάλυση Mελέτη εφαρμογής χρήσης τηλεθέρμανσης για ενδοδαπέδιο δροσισμό, εκτός από την ενδοδαπέδια θέρμανση Mελέτη εφαρμογής συμπληρωματικού συστήματος θέρμανσης νερού και χώρων με τη βοήθεια θερμικού ηλιακού συστήματος Mελέτη σύζευξης φορτίων και απολαβών από ΑΠΕ – Διάγραμμα αυτοματισμών όλων ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗ

15 15 Προγραμματική Συμφωνία Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Δήμου Κοζάνης Στο πλαίσιο της δικτύωσης, συνεργασίας και διασύνδεσης με την τοπική κοινωνία, η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης προχωρούν στην από κοινού διοργάνωση των ακόλουθων δράσεων: Συνεργασία Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας-Δήμου Κοζάνης Συνεργασία Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας-Δήμου Κοζάνης Συνεργασία Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Δυτικής Μακεδονίας-Δήμου Κοζάνης ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗ

16 16 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗ Εγκαίνια της έκθεσης αποφοίτων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

17 17 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΒΙΟΠΑ

18 18 ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Τμήμα Επεξεργασίας Προεδρικών Διαταγμάτων) ΥΠΟΜΝΗΜΑ Των Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στην Κοζάνη και εκπροσωπείται νόμιμα. Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στην Κοζάνη και εκπροσωπείται νόμιμα. Δήμου Κοζάνης, που εδρεύει στην Κοζάνη και εκπροσωπείται νόμιμα. Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., που εδρεύει στην Κοζάνη και εκπροσωπείται νόμιμα. Επί Του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή Παϊαμπόρου της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης (Ν. Κοζάνης) για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης κτηρίων Πανεπιστημιούπολης ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗ

19 Συνεργασία για την λειτουργία τμήματος δια βίου μάθησης με τη σχολή εικαστικών τεχνών του πανεπιστημίου. Από κοινού αξιοποίηση των ευρυζωνικών δικτύων του Δήμου Κοζάνης (ΜΑΝ – Δίκτυο ΖΕΠ) Συνυποβολή πρότασης στα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ). ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗ


Κατέβασμα ppt "1 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google