Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Κύριο αντικείμενο της μελέτης είναι ο καθορισμός της μεθοδολογίας, των προτύπων (standards) και των διαδικασιών (procedures) για τις πρώτες και πιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Κύριο αντικείμενο της μελέτης είναι ο καθορισμός της μεθοδολογίας, των προτύπων (standards) και των διαδικασιών (procedures) για τις πρώτες και πιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2  Κύριο αντικείμενο της μελέτης είναι ο καθορισμός της μεθοδολογίας, των προτύπων (standards) και των διαδικασιών (procedures) για τις πρώτες και πιο σημαντικές από τις φάσεις αναπτύξεως ενός πληροφοριακού συστήματος, δηλ. της Αναλύσεως και του Σχεδιασμού(Systems Analysis and Design).

3  Η Ανάλυση και ο Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων είναι μια από τις ειδικεύσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών (Computer Science) που επιστημονικώς τοποθετείται μεταξύ της τεχνολογίας (technology), της διοικητικής επιστήμης (management science) και των ανθρωπίνων σχέσεων.

4  Ως Σύστημα μπορεί να ορισθεί μια σειρά από συσχετιζόμενα (μεταξύ τους) στοιχεία τα οποία εκτελούν κάποια δραστηριότητα, λειτουργία ή εργασία.  Ο όρος "Σύστημα" έχει πολλαπλή χρήση και εξαιρετική ευρύτητα. Στην μηχανογραφική ορολογία ευρίσκονται πολλοί ορισμοί.

5  "Σύστημα είναι μια επιλογή ανθρώπων, μηχανών, εξοπλισμών κ.λπ., οργανωμένων σύμφωνα προς ένα σχέδιο που αποσκοπεί στην εκπλήρωση ορισμένων επιδιώξεων".  "Μια συλλογή λειτουργιών και διαδικασιών για την εκπλήρωση ενός ορισμένου σκοπού".- "Μια συλλογή λειτουργιών και διαδικασιών, ανθρώπων και μηχανών, δια των οποίων πραγματοποιούνται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες".- "Μια πλήρης επιδιώξεων οργάνωση των χρηματικών και λοιπών μέσων της επιχειρήσεως".

6  Τα Συστήματα διακρίνονται σε Ανοικτά (Open Systems) και Κλειστά (Closed Systems).  Τα ανοικτά συστήματα δέχονται επιδράσεις (έχουν είσοδο, input) από το περιβάλλον τους.  Τα κλειστά δεν έχουν αλληλοεπιδράσεις με το περιβάλλον.  Στην πραγματικότητα όλα τα συστήματα είναι ανοικτά σε κάποιο βαθμό, αλλά ο ανωτέρω διαχωρισμός γίνεται δεκτός για την διευκόλυνση της εξειδικευμένης μελέτης του θέματος.

7  Τα ανοικτά και κλειστά συστήματα διαφέρουν όσον αφορά την εντροπία τους. Η Εντροπία (Systems Entropy) είναι ένα μέτρο της "αταξίας" ενός συστήματος.  Στα ανοικτά συστήματα η "τάξη" επομένως και η εντροπία τους παραμένει σταθερές, αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με την είσοδο (input) της συντήρησής τους.  Στα κλειστά συστήματα η εντροπία ποτέ δεν μεταβάλλεται επειδή δεν έχουν είσοδο συντήρησής τους.

8  Στον χώρο των πληροφοριακών συστημάτων ο όρος ανοικτό σύστημα αναφέρεται κυρίως στα συστήματα τα οποία μπορούν να λειτουργούν με λογισμικό (Software) και εξοπλισμό (Hardware) από διαφόρους προμηθευτές, και ο όρος κλειστό σε εκείνα τα οποία μπορούν να λειτουργούν με λογισμικό και εξοπλισμό από ένα μόνο προμηθευτή. Εννοείται ότι τα ανοικτά συστήματα είναι περισσότερο ευέλικτα και σημερινή τάση είναι η δυναμική μετακίνηση από τα κλειστά στα ανοικτά συστήματα.

9  Πληροφορία (information) είναι κάθε μορφή επικοινωνίας, η οποία παρέχει κατανοητή και χρήσιμη γνώση στο πρόσωπο που την λαμβάνει. Δηλαδή είναι τα στοιχεία (data), τα οποία έχουν τύχει μιας συγκεκριμένης επεξεργασίας και έχουν μετατραπεί σε μία μορφή, η οποία είναι κατανοητή και χρήσιμη σε εκείνους που έχουν να λάβουν αποφάσεις.  Οι λέξεις "στοιχεία" (data) και "πληροφορία" (information) είναι δύο από τις λέξεις που χρησιμοποιούνται συνεχώς στον χώρο της επιστήμης των υπολογιστών (computer science).

10  Στοιχεία (data) είναι το πρωτογενές υλικό (πρώτη ύλη) από το οποίο δημιουργείται η πληροφορία.  Τα στοιχεία εμφανίζονται με τη μορφή κειμένων, αριθμών, σχημάτων ή συνδυασμού αυτών.

11  Μία "καλή" πληροφορία χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, πληρότητα και αντικειμενικότητα, είναι σχετική με το θέμα για το οποίο απαιτείται η λήψη αποφάσεως, είναι διαθέσιμη στην κατάλληλη μορφή και στην κατάλληλη στιγμή, και είναι εύκολα προσπελάσιμη.

12  Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) θεωρείται ένα οργανωμένο σύνολο από ανθρώπους, μηχανές και διάφορα μέσα το οποίο έχει καθορισμένους σκοπούς και πάντοτε αποτελείται από 3 τμήματα:  την είσοδο (input),  την επεξεργασία (processing), και  την έξοδο (output).

13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Είσοδος (Input) Επεξεργασία (Processing) Έξοδος (Output)

14  Γενικώς ένα ΠΣ είναι ένα τυποποιημένο σύστημα συλλογής, διατηρήσεως στοιχείων (input data), επεξεργασίας αυτών (processing), και εκδόσεως αποτελεσμάτων (output) με την μορφή αναφορών, καταστάσεων, εικόνας σε οθόνη, για την ικανοποίηση των αναγκών της επιχειρήσεως σε πληροφορίες.

15  Πληροφορικά Συστήματα Διοικήσεως (Management Information Systems)  Επιχειρησιακά Συστήματα (Business Systems)  Διευθυντικά Πληροφοριακά Συστήματα (Executive Information Systems)  Στρατηγικά Πληροφορικά Συστήματα (Strategic Information Systems)  Οικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα (Financial Information Systems)  Πληροφοριακά Συστήματα Αγοραστικής (Marketing Information Systems)

16  Πληροφοριακά Συστήματα Διοικήσεως Προσωπικού (Personnel Management Information Systems)  Πληροφοριακά Συστήματα Παραγωγής (Production Information Systems)  Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (Geographical Information Systems)  Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems)  Έμπειρα Συστήματα (Expert Systems)

17 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΤΥΠΑ-ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΕΣ INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN A PROCEDURAL APROACH Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 5419 Συγγραφείς: ΧΑΡΑΜΗΣ Ε.ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Αριθμός Έκδοσης Δ' ΕΚΔΟΣΗ  Έτος Έκδοσης 2002  Εκδόσεις ΑΝΙΚΟΥΛΑ  Διαθέτης (Εκδότης)Ε.&Δ.ΑΝΙΚΟΥΛΑ-Ι.ΑΛΕΞΙΚΟΣ ΟΕ

18  Χαραμής, Γ. (2002) Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων. 4 η ed. Εκδόσεις ΑΝΙΚΟΥΛΑ


Κατέβασμα ppt " Κύριο αντικείμενο της μελέτης είναι ο καθορισμός της μεθοδολογίας, των προτύπων (standards) και των διαδικασιών (procedures) για τις πρώτες και πιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google