Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. 2 Η Λειτουργία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Φορείς και εμπλεκόμενοι στην Η.Δ. Τύποι Η.Δ. Στάδια Εξέλιξης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. 2 Η Λειτουργία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Φορείς και εμπλεκόμενοι στην Η.Δ. Τύποι Η.Δ. Στάδια Εξέλιξης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

2 2 Η Λειτουργία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Φορείς και εμπλεκόμενοι στην Η.Δ. Τύποι Η.Δ. Στάδια Εξέλιξης Η.Δ. Επίπεδα Υλοποίησης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο της Η.Δ. Ευρυζωνικά Δίκτυα (Broadband communication).

3 3 Χαρακτηριστικά Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μια ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχεται από ένα Δημόσιο οργανισμό: Παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, τα οποία την ξεχωρίζουν από μία διαδικασία, διεργασία ή απλά μία εργασία ενός φορέα: Έχει χρήστη Έχει χρήστη Έχει παραδοτέο Έχει παραδοτέο Έχει πάροχο Έχει πάροχο Έχει ρυθμιστή Έχει ρυθμιστή Διακρίνεται σε: Διακρίνεται σε: – Μονο-εισοδική όταν δέχεται ως είσοδο μόνο την αίτηση και στοιχεία πιστοποίησης του πολίτη Παράδειγμα: απλή πληροφόρηση, πιστοποιητικό γέννησης, οικονομική Συναλλαγή – Πολυ-εισοδική όταν δεν αρκούν μόνο η αίτηση και τα στοιχεία πιστοποίησης του πολίτη, αλλά απαιτεί περισσότερα δικαιολογητικά για τη διεκπεραίωση της Παράδειγμα: προμήθεια, χορήγηση άδειας επιχείρησης, αίτηση για άδεια διαμονής

4 4 Χαρακτηριστικά Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ο χρήστης μίας ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Δημόσιας Διοίκησης: Δε χρειάζεται να γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας, τη δομή και τις αρμοδιότητες των οργανωτικών μονάδων της Δημόσιας Διοίκησης που εμπλέκονται για την εξυπηρέτησή του. Πρέπει να έρχεται σε επαφή αποκλειστικά με το σημείο εκκίνησης της υπηρεσίας (κέντρο εξυπηρέτησης, δημόσιο πληροφοριακό σύστημα) και να παραλαμβάνει το αποτέλεσμα της υπηρεσίας από ένα σημείο εξόδου, χωρίς να εμπλέκεται σε ενδιάμεσα στάδια εξυπηρέτησης (One Stop Shop). Πρέπει να έχει online ενημέρωση για τη ροή της πληροφορίας και τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την υπόθεση που διεκπεραιώνει ηλεκτρονικά.

5 5 Φορείς και εμπλεκόμενοι στην Η-Δ

6 6 Τύποι υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τύποι υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Από τη Δημόσια Διοίκηση προς άλλα μέρη Από τη Δημόσια Διοίκηση προς άλλα μέρη – G2C (Government to Citizen) – Πολίτες – G2B (Government to Business) - Επιχειρήσεις – G2E (Government to Employee) - Εργαζόμενοι Ανάμεσα σε Φορείς της Διοίκησης – G2G (Government to Government – national) – G2G (Government to Government – international)

7 7 Τα Στάδια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

8 8 Τα Επίπεδα Υλοποίησης των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Είναι αναγκαίος ο ορισμός των επιπέδων ανάπτυξης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών έτσι ώστε να: Διακρίνονται τα σημεία στα οποία έχει προχωρήσει ένας φορέας στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Τα επίπεδα αυτά έχουν οριστεί σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο στο πλαίσιο των μετρήσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα και αφορούν στην κατάταξη των χωρών αναφορικά με την πρόοδό τους στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

9 9 Τα Επίπεδα Υλοποίησης των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επίπεδο 1: Πληροφόρηση-Ενημέρωση- Δημοσίευση - Publish (χρήση του internet για τη δημοσίευση πληροφοριών και διαδικασιών, που σχετίζονται με την υπηρεσία. Διασφάλιση τακτικής ενημέρωσης) Επίπεδο 2 Μονόδρομη αλληλεπίδραση (One way interaction): (στο επίπεδο αυτό κατατάσσονται υπηρεσίες με τις οποίες ο φορέας παρέχει σε ηλεκτρονική και εκτυπώσιμη μορφή έντυπα – φόρμες π.χ. αίτηση ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία. Η υποβολή των εντύπων γίνεται με μη ηλεκτρονικά μέσα)

10 10 Τα επίπεδα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επίπεδο 3: Αμφίδρομη αλληλεπίδραση (Two way interaction) Στο επίπεδο αυτό κατατάσσονται υπηρεσίες για τις οποίες τα απαιτούμενα έντυπα για την εκκίνηση της διαδικασίας μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (υποδομές ταυτοποίησης & ασφάλειας, αλλαγές διαδικασιών, συναλλαγές με τους πολίτες). Για την υλοποίηση των επιπέδων 2&3 θα τεθούν επίσης ζητήματα: διαλειτουργικότητας, νομικού πλαισίου, εκπαίδευσης, προστασίας προσωπικών δικαιωμάτων, πρόσβασης, απόδοσης, συνεργασίας Δημόσιου/Ιδιωτικού τομέα.

11 11 Τα επίπεδα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επίπεδο 4: Συναλλαγή (Transaction). Στο επίπεδο αυτό κατατάσσονται υπηρεσίες όπου ο ενδιαφερόμενος (Πολίτης ή Επιχείρηση) μπορεί να εξυπηρετηθεί πλήρως με ηλεκτρονικά μέσα, ακόμη και αν πρόκειται για πιο σύνθετες υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνουν και ηλεκτρονικές πληρωμές, έτσι ώστε καμία περαιτέρω ενέργεια να μην απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

12 12 Τα επίπεδα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επίπεδο 5: Προσωποποίηση. Στο επίπεδο αυτό κατατάσσονται υπηρεσίες με τις οποίες ο φορέας αναλαμβάνει την πρωτοβουλία σε ενέργειες (proactive) ή/και παρέχει πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες (automated), αναβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα των υπηρεσιών και τη φιλικότητα προς το χρήστη. Στην πρώτη περίπτωση ο φορέας παρέχει υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στα δεδομένα του ενδιαφερόμενου παρέχοντας για παράδειγμα, προσυμπληρωμένες φόρμες ή αιτήσεις ή προειδοποιώντας τον για κάποιες ενέργειες τις οποίες θα πρέπει να κάνει. Στη δεύτερη περίπτωση, οι υπηρεσίες παρέχονται χωρίς την παρέμβαση του χρήστη, όπως για παράδειγμα, η καταβολή ενός επιδόματος προς τον χρήστη δίχως την υποβολή αίτησης από τον χρήστη με βάση τα στοιχεία που διαθέτει ο φορέας για αυτόν και μόνο.

13 13 Τα 5 επίπεδα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τα 5 επίπεδα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επίπεδο 1: Πληροφόρηση- Ενημέρωση- Δημοσίευση - Publish) Παρέχουν μόνο πληροφοριακό υλικό για τον τρόπο διεκπεραίωσης της υπηρεσίας. αφορούν τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν, τους φορείς που εμπλέκονται για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, τη σειρά εκτέλεσης των συναλλαγών που περιλαμβάνει η υπηρεσία, κ.λπ.

14 14 Τα 5 επίπεδα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επίπεδο 2 Μονόδρομη αλληλεπίδραση (One way interaction) Παρέχουν πληροφοριακό υλικό για τον τρόπο διεκπεραίωσης της υπηρεσίας καθώς και επίσημο υλικό (πρότυπα αιτήσεων, βεβαιώσεων, κ.λπ) το οποίο οι χρήστες μπορούν να «κατεβάσουν» στον υπολογιστή τους, να το τυπώσουν και να το χρησιμοποιήσουν κατά τη συναλλαγή τους με το φορέα σε φυσικό επίπεδο.

15 15 Τα 5 επίπεδα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

16 16 Τα 5 επίπεδα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επίπεδο 3: Αμφίδρομη αλληλεπίδραση (Two way interaction) Εκτός από πληροφορίες, προσφέρουν online φόρμες για συμπλήρωση και ηλεκτρονική αποστολή. Δεδομένου ότι περιλαμβάνουν online υποβολή στοιχείων από μέρους του χρήστη, προϋποθέτουν μηχανισμό αναγνώρισης, ταυτοποίησης και προστασίας των δεδομένων που αποστέλλει, ο χρήστης της υπηρεσίας.

17 17 Τα 5 επίπεδα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

18 18 Τα 5 επίπεδα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επίπεδο 4: Συναλλαγή (Transaction). Υποστηρίζουν λειτουργίες όπου ο χρήστης ολοκληρώνει τις συναλλαγές που περιλαμβάνει η υπηρεσία (π.χ. πληρωμή ΦΠΑ). Το ότι μία ηλεκτρονική υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης οικονομικών συναλλαγών, συνεπάγεται τη δυνατότητα της πλήρους υποκατάστασης της αντίστοιχης μη-ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

19 19 Τα 5 επίπεδα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

20 20 Τα 5 επίπεδα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Προσωποποιημένες Υπηρεσίες (Personalization) Παρέχουν προσυμπληρωμένες φόρμες στο χρήστη στο βαθμό που επιτρέπεται από το νομικό πλαίσιο και τον ενημερώνουν για υπηρεσίες που τον αφορούν ανάλογα με το κοινωνικό-οικονομικό του προφίλ.

21 21 Αντιστοίχηση Επιπέδων και Σταδίων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αντιστοίχηση Επιπέδων και Σταδίων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

22 22 Ευρυζωνικά Δίκτυα ή Broadband Communication Ευρυζωνικά Δίκτυα ή Ευρυζωνική Επικοινωνία είναι η δυνατότητα παροχής γρήγορων, ασφαλών και αξιόπιστων συνδέσεων στο Διαδίκτυο σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και με ανταγωνιστικές τιμές. Οι τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία δικτύων ευρυζωνικής επικοινωνίας είναι: Οι τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία δικτύων ευρυζωνικής επικοινωνίας είναι: – Οπτικές Ίνες – Τεχνολογία DSL – Ασύρματα δίκτυα και σημεία ασύρματης αναμετάδοσης (wireless hotspots)

23 23 Ευρυζωνικά Δίκτυα ή Broadband Communication Ευρυζωνικά Δίκτυα ή Broadband Communication Μόνο όταν έχουμε Internet παντού (διοίκηση, δήμο, σχολείο, σπίτι, επιχείρηση, φορητές συσκευές, άλλες χώρες) με ικανοποιητική ταχύτητα και χαμηλό κόστος θα δούμε τα αποτελέσματα της νέας τεχνολογίας (Μ.Dertouzos Conjecture)

24 24 Ευρυζωνικές Εφαρμογές και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υγεία Διάγνωση (διάγνωση από απόσταση, ήχος, εικόνα, βίντεο) Αντιμετώπιση (συνταγογράφηση, υποστήριξη ιατρών, υποστήριξη κέντρων υγείας) Παρακολούθηση και χρόνια θεραπεία (remote check- up, αιμοκάθαρση υπό επιτήρηση μέσω διαδικτύου) Αγγλία: ID για κάθε ιατρό και ασθενή

25 25 Ευρυζωνικές Εφαρμογές και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Εκπαίδευση και Πολιτισμός Εκπαιδευτικά συστήματα Α, Β και Γ Εκπαιδευτικής Βαθμίδας (εκπαίδευση από απόσταση, εκπαιδευτικό υλικό on-line) Προβολή και διαδραστικότητα: πολιτισμικές κοινωνίες (forums), πολιτισμικό υλικό on-line (video, μουσική, βιβλίο, εκδηλώσεις) Σουηδία: 100Mbps σε κάθε τάξη


Κατέβασμα ppt "1 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. 2 Η Λειτουργία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Φορείς και εμπλεκόμενοι στην Η.Δ. Τύποι Η.Δ. Στάδια Εξέλιξης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google