Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΠΑ 2007 - 2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΠΑ 2007 - 2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΠΑ 2007 - 2013

2 Προϋπόθεση για να ξεκινήσει η παρακάτω διαδικασία είναι να έχουν υποβληθεί τα τελευταία ΜΔΔΔ, να έχει ολοκληρωθεί η Διοικητική Επαλήθευση, και να έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ οι δαπάνες.

3 BHMA 1o Απόφαση Πιστοποίησης Ε.Ε. ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου εκάστης των πράξεων – Έγκριση από Ε.Ε. τελικών ΤΔΥ και συναρτώμενων τελικών αποφάσεων εκτέλεσης με ίδια μέσα. – Έγκριση από Ε.Ε. τελικών ΤΔΥ υποέργων προμηθειών

4 BHMA 2o Αποστολή με διαβιβαστικό στην ΕΥΔ – Των αντίστοιχων πρακτικών αποφάσεων Ε.Ε. που αφορούν τις προαναφερθείσες εγκρίσεις – Των τελικών ΤΔΥ – Των τελικών αποφάσεων εκτέλεσης με ίδια μέσα (τα αναμορφωμένα απολογιστικά στοιχεία των οποίων έχουν εγκριθεί με τα παραπάνω πρακτικά). – Του ισοζυγίου Γενικής Λογιστικής (ομάδας 6) του κάθε υποέργου

5 ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων διακριτών, δεικτών κ.λ.π. σε σχέση με τα ποσοτικά στοιχεία της ισχύουσας εγκεκριμένης «Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα», απαιτείται παράθεση αναλυτικής τεκμηρίωσης των εν λόγω μεταβολών στο διαβιβαστικό.

6 BHMA 3o Μετά την έγκριση και μεταφορά του ΤΔΥ στο ΟΠΣ, ο Δικαιούχος οφείλει: – Να αιτηθεί από την εμπορική τράπεζα στην οποία τηρεί τους λογαριασμούς των Πράξεων, βεβαίωση δημιουργημένων τόκων για κάθε Πράξη. – Να προσδιορίσει το ποσό - συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων τόκων - που οφείλει να επιστρέψει στο λογαριασμό των αδιάθετων υπολοίπων της Τράπεζας της Ελλάδος. – Να επιστρέψει το ποσό στο λογαριασμό των αδιάθετων υπολοίπων της Τράπεζας της Ελλάδος. (Τα παραστατικά βεβαίωσης τόκων και επιστροφής επισυνάπτονται στην Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης (ΕΟΠ)). Στην περίπτωση που τα εν λόγω ποσά έχουν επιστραφεί, επισυνάπτονται τα σχετικά αποδεικτικά παραστατικά στην ΕΟΠ.

7 BHMA 3o Οι σχετικοί λογαριασμοί είναι: 020 της Τράπεζας της Ελλάδος «Αδιάθετα υπόλοιπα Φυσικών Προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών» 23/3100200000020003 (ΙΒΑΝ: GR5901000233100200000020003) (Φυσικά Πρόσωπα) για πράξεις με υπόλογο διαχειριστή την Οικονομική Υπηρεσία ή Φυσικό Πρόσωπο, 231 της Τράπεζας της Ελλάδος «Αδιάθετα υπόλοιπα Νομικών Προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών» 23/3100100000231000 (ΙΒΑΝ: GR8501000233100100000231000) για πράξεις με δικαιούχους Νομικά Πρόσωπα.

8 BHMA 4o Ηλεκτρονική υποβολή του τελικού Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου Πράξης Ηλεκτρονική υποβολή του τελικού Τεχνικού Δελτίου Πράξης Αποστολή των ανωτέρω στην ΕΥΔ με διαβιβαστικό υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο Ε.Ε.

9 BHMA 5o Δημιουργία Δελτίου Ολοκλήρωσης Πράξης (ΔΟΠ) στην ηλεκτρονική υποβολή και συμπλήρωση της Έκθεσης Ολοκλήρωσης Πράξης (ΕΟΠ).

10 BHMA 6o Υποβολή της ΕΟΠ στην ΕΥΔ με διαβιβαστικό υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο της Ε.Ε. Συνοδεύεται από το αποδεικτικό κατάθεσης του επιστραφέντος ποσού στον αντίστοιχο λογαριασμό των αδιάθετων υπολοίπων της Τράπεζας της Ελλάδος.

11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΥ

12 Στη φόρμα της Ηλεκτρονικής Υποβολής επιλέγουμε «Άντληση από το ΟΠΣ» → Τεχνικό Δελτίο Υποέργου

13 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΥ Συμπληρώνονται ο κωδικός MIS και ο α/α του υποέργου

14 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΥ Αντλείται συμπληρωμένο το τελευταίο εγκεκριμένο ΤΔΥ ΤΜΗΜΑ Α – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Αλλάζουμε μόνο τα πεδία: ΠΕΔΙΟ 13 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: Συμπληρώνουμε την ημερομηνία απόφασης της Επιτροπής Ερευνών που πιστοποιεί την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του υποέργου

15 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΥ Επικαιροποιούμε αν χρειάζεται τα στοιχεία επικοινωνίας του αναδόχου και τα στοιχεία του υπεύθυνου του υποέργου.

16 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΥ ΤΜΗΜΑ Β – ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ 20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Συμπληρώνεται η παράγραφος 3 της τελικής «Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα» με τίτλο: «Σύντομη περιγραφή του υποέργου». 2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Συμπληρώνεται η παράγραφος 4 της τελικής «Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα» με τίτλο: «Παραδοτέα».

17 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΥ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τελική «Απόφαση εκτέλεσης με ίδια μέσα» τα διακριτά του υποέργου Τα στοιχεία χωροθέτησης δεν μεταβάλλονται.

18 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «Τικάρουμε» το τετραγωνάκι ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Συμπληρώνουμε τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία απόφασης της Επιτροπής Ερευνών που πιστοποιεί την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του υποέργου. Αν η απόφαση καλύπτει φυσικό και οικονομικό αντικείμενο συμπληρώνουμε τα ίδια στοιχεία και στο φυσικό και στο οικονομικό αντικείμενο.

19 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΥ ΤΜΗΜΑ Γ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: Ποσό δήλωσης Δικαιούχου – ΔΚΔ2 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π.: Συνολική δημόσια δαπάνη – ΓΔ διοικητικών επαληθεύσεων ΔΚΔ2: Διορθώσεις που έγιναν σε ελεγμένα ΜΔΔΔ: Α) Αφαιρέσεις λόγω λάθους πληκτρολόγησης Β) Αφαιρέσεις για λόγους διαχείρισης. ΓΔ: Δημοσιονομικές διορθώσεις κατά την διοικητική επαλήθευση των δαπανών των ΜΔΔΔ.

20 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Συμπληρώνουμε την εξαμηνιαία κατανομή των συνολικών Δημόσιων Δαπανών καθώς και των επιλέξιμων Δημόσιων Δαπανών.

21 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΥ ΤΜΗΜΑ Δ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΤ Συμπληρώνονται οι απολογιστικοί επιτευχθέντες δείκτες του υποέργου. Στην περίπτωση μεγάλων αποκλίσεων από τις ισχύουσες εγκεκριμένες τιμές στόχων, θα πρέπει να παρατίθεται σχετική αναλυτική τεκμηρίωση στο διαβιβαστικό με το οποίο θα υποβληθεί στην ΕΥΔ το τελικό ΤΔΥ.

22 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΠ

23 Στη φόρμα της Ηλεκτρονική Υποβολής επιλέγουμε «Άντληση από το ΟΠΣ»

24 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΠ Συμπληρώνουμε τον κωδικό MIS Αντλείται συμπληρωμένο το τελευταίο εγκεκριμένο ΤΔΠ.

25 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΠ Δυνατότητα παρέμβασης τροποποίησης / επικαιροποίησης παρέχεται μόνο στα πεδία που είναι λευκά. Τα πεδία που είναι γκρίζα δεν δύναται να μεταβληθούν. Στο δελτίο αυτό θα επικαιροποιήσουμε ΜΟΝΟ τα παρακάτω:

26 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΠ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ → ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ → ΠΕΔΙΟ 63: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Επικαιροποιούμε σε κάθε υποέργο την Συνολική Δημόσια Δαπάνη, Δηλαδή το Ποσό δήλωσης Δικαιούχου – ΔΚΔ2 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΔΚΔ2: Διορθώσεις που έγιναν σε ελεγμένα ΜΔΔΔ: Α) Αφαιρέσεις λόγω λάθους πληκτρολόγησης Β) Αφαιρέσεις για λόγους διαχείρισης.

27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΠ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Επικαιροποιούμε τους Δείκτες όπως αυτοί αποτυπώθηκαν στα τελικά ΤΔΥ. Υπενθυμίζουμε ότι στην περίπτωση που ένας δείκτης εμφανίζεται σε περισσότερα του ενός υποέργα, στο ΤΔΠ αποτυπώνεται η συνολική τιμή αυτού του δείκτη, η οποία προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους τιμών αυτού στα σχετικά υποέργα.

28 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΠ ΤΜΗΜΑ ΣΤ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Επικαιροποιούμε το πεδίο 129 «Προτεινόμενη Δημόσια Δαπάνη» με τις Άμεσες και Έμμεσες απολογιστικές δαπάνες της Πράξης. Το σύνολο θα πρέπει να ταυτίζεται με το συνολικό προϋπολογισμό των υποέργων που συμπληρώσαμε στο Τμήμα Β → Φυσικό αντικείμενο → Πεδίο 63

29 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΠ ΤΜΗΜΑ ΣΤ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Επικαιροποιούμε το πεδίο 145 «Προτεινόμενη Δημόσια Δαπάνη Δικαιούχου» με την ετήσια κατανομή των Δημοσίων Δαπανών της Πράξης.

30 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΠΑ 2007 - 2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google