Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μαθαίνω τον Παρατατικό και τον Αόριστο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μαθαίνω τον Παρατατικό και τον Αόριστο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μαθαίνω τον Παρατατικό και τον Αόριστο
Μαθαίνω τον Παρατατικό και τον Αόριστο

2 οριστικής παρατατικού ε.φ.
Σχηματισμός οριστικής παρατατικού ε.φ.

3 Η Αύξηση είναι: α.  συλλαβική (ἐ) Όταν το ρήμα ξεκινά στον ενεστώτα από σύμφωνο, π.χ. παιδεύω  ἐπαίδευον (παρατατικός) ἐπαίδευσα (αόριστος)

4 (έκταση του βραχύχρονου σε μακρόχρονο), αἰσθάνομαι  ᾐσθανόμην
β. χρονική (έκταση του βραχύχρονου σε μακρόχρονο), Όταν το ρήμα ξεκινά από φωνήεν α / ε  η π.χ. ἅπτω  ἧπτον ἐλπίζω  ἤλπιζον o  ω ὀνομάζω  ὠνόμασα ῐ  ῑ ἱδρύω  ἵδρυσα ῠ  ῡ ὑβρίζω  ὕβριζον αι / ει  ῃ oι  ῳ αἰσθάνομαι  ᾐσθανόμην οἴχομαι  ᾠχόμην αυ / ευ  ηυ αὐξάνω  ηὔξανον εὔχομαι  ηὐχόμην

5 οριστικής παρατατικού ε.φ.
Σχηματισμός οριστικής παρατατικού ε.φ.

6 ἔ-λυ-ον ἔ-λυ-ες ἔ-λυ-ε ἐ-λύ-ομεν ἐ-λύ-ετε

7 Σχηματισμός οριστικής αορίστου ε.φ.

8 ἔ-λυ-σ-α ἔ-λυ-σ-ας ἔ-λυ-σ-ε ἐ-λύ-σ-αμεν ἐ-λύ-σ-ατε ἔ-λυ-σ-αν

9 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Να θυμόμαστε τι γίνεται με το -σ-, όπως στο μέλλοντα
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Να θυμόμαστε τι γίνεται με το -σ-, όπως στο μέλλοντα χειλικόληκτα: -ψα, π.χ. τρέπ-ω → ἔ-τρεπ-σ-α → ἔτρεψα, βλάπτω → ἔβλαψα. ουρανικόληκτα: -ξα, π.χ. λήγω → ἔληγ-σ-α → ἔληξα, τάττω → ἔταξα. οδοντικόληκτα: -σα, π.χ. πείθω → ἔπειθ-σ-α → ἔπεισα.

10 Να δοκιμάσουμε: παιδεύω
ἐ-παίδευ-ον ἐ-παίδευ-ες ἐ-παίδευ-ε ἐ-παιδεύ-ομεν ἐ-παιδεύ-ετε ἐ-παίδευ-ον

11 ἐ-παίδευσ-α ἐ-παίδευσ-ας ἐ-παίδευσ-ε ἐ-παιδεύσ-αμεν ἐ-παιδεύσ-ατε
Και τώρα, στον Αόριστο ἐ-παίδευσ-α ἐ-παίδευσ-ας ἐ-παίδευσ-ε ἐ-παιδεύσ-αμεν ἐ-παιδεύσ-ατε ἐ-παίδευσ-αν

12 Μην ξεχνάτε τις αλλαγές στα αφωνόληκτα !
Ενεστώτας-Παρατατικός Παράδειγμα Μέλλων - Αόριστος Χειλικόληκτα π, β, φ, πτ βλάπτω βλάψ-ω ἔβλαψ-α Ουρανικόληκτα κ, γ, χ, ττ/σσ, ζ ταράττω ταράξ-ω ἐτάραξα Οδοντικόληκτα τ, δ, θ, ττ/σσ, ζ πείθω πείσ-ω ἔπεισα

13

14 Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες προτάσεις με ρηματικούς τύπους παρατατικού και αορίστου σύμφωνα με το παράδειγμα: α. Οἱ ἄνδρες οὗτοι ἐφύλαττον / ἐφύλαξαν τὸν ἐν Δελφοῖς θησαυρόν (φυλάττω). β. Ἀθηναῖοι πρέσβεις τοῖς Λακεδαιμονίοις …………………/…………….…….. (πέμπω). γ. Τῶν Σειρήνων προσδεδεμένος Ὀδυσσεὺς τῷ στύλῳ ………....…/…….………(ἀκούω). δ. Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ……………..……./…………….τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων (γράφω). ε. Οἱ Ἀθηναῖοι τοὺς νεκροὺς τοὺς πλείστους ……..……………. /………………………(θάπτω).

15 φυλάττω : ………………………………………… διώκω : ……………………………………………
Να γράψετε τον παρατατικό των παρακάτω ρημάτων : φυλάττω : ………………………………………… διώκω : …………………………………………… ἐλέγχω : ………………………………………….. λέγω : …………………………………………….. κηρύττω : ………………………………………… οἰκίζω : …………………………………………… αὐξάνω : …………………………………………. ἁμαρτάνω : ………………………………………. ἐθέλω : …………………………………………… ῥίπτω : ……………………………………………

16 ἰσχύω : …………………………………………………. φυλάττω : ……………………………………………
Να σχηματίσετε τον αόριστο των παρακάτω ρημάτων : ἰσχύω : …………………………………………………. φυλάττω : …………………………………………… κηρύττω : …………………………………………… βλάπτω : ……………………………………………… οἰκίζω : ……………………………………………… ῥίπτω : ………………………………………………… ταράττω : …………………………………………… ὑβρίζω : ………………………………………………… ἱδρύω : ……………………………………………… ὀνομάζω : ………………………………………… ἀκούω : …………………………………………………….


Κατέβασμα ppt "Μαθαίνω τον Παρατατικό και τον Αόριστο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google