Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γραμματική της αρχαίας ελληνικής Γλώσσης ΛΥΟΜΑΙ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γραμματική της αρχαίας ελληνικής Γλώσσης ΛΥΟΜΑΙ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γραμματική της αρχαίας ελληνικής Γλώσσης ΛΥΟΜΑΙ

2 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ λύομαι
λύει / λύῃ λύεται λυόμεθα λύεσθε λύονται ἐλυόμην ἐλύου ἐλύετο ἐλυόμεθα ἐλύεσθε ἐλύοντο λύσομαι λύσει / λύσῃ λύσεται λυσόμεθα λύσεσθε λύσονται ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ λυθήσομαι λυθήσει / λυθήσῃ λυθήσεται λυθησόμεθα λυθήσεσθε λυθήσονται

3 ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἐλυσάμην ἐλύσω
ἐλύσατο ἐλυσάμεθα ἐλύσασθε ἐλύσαντο ἐλύθην ἐλύθης ἐλύθη ἐλύθημεν ἐλύθητε ἐλύθησαν λέλυμαι λέλυσαι λέλυται λελύμεθα λέλυσθε λέλυνται ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ἐλελύμην ἐλέλυσο ἐλέλυτο ἐλελύμεθα ἐλέλυσθε ἐλέλυντο λελυμένος ἐσοίμην / λελύσομαι λελυμένος ἔσοιο / λελύσει / λελύσῃ λελυμένος ἔσοιτο /λελύσεται λελυμένοι ἐσοίμεθα / λελυσόμεθα λελυμένοι ἔσοισθε / λελύσεσθε λελυμένοι ἔσοιντο / λελύσονται

4 ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ λύωμαι
λύῃ λύηται λυώμεθα λύησθε λύωνται λύσωμαι λύσῃ λύσηται λυσώμεθα λύσησθε λύσωνται λυθῶ λυθῇς λυθῇ λυθῶμεν λυθῆτε λυθῶσι / λυθῶσιν ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ λελυμένος ὦ λελυμένος ᾖς λελυμένος ᾖ λελυμένοι ὦμεν λελυμένοι ἦτε λελυμένοι ὦσι / λελυμένοι ὦσιν

5 ΕΥΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ λυοίμην λύοιο λύοιτο
λυοίμεθα λύοισθε λύοιντο λυσοίμην λύσοιο λύσοιτο λυσοίμεθα λύσοισθε λύσοιντο λυθησοίμην λυθήσοιο λυθήσοιτο λυθησοίμεθα λυθήσοισθε λυθήσοιντο

6 ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ λυσαίμην λύσαιο λύσαιτο
λυσαίμεθα λύσαισθε λύσαιντο λυθείην λυθείης λυθείη λυθείημεν / λυθεῖμεν λυθείητε / λυθεῖτε λυθείησαν / λυθεῖεν ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ λελυμένος εἴην λελυμένος εἴης λελυμένος εἴη λελυμένοι εἴημεν / λελυμένοι εἶμεν λελυμένοι εἴητε / λελυμένοι εἶτε λελυμένοι εἴησαν / λελυμένοι εἶεν λελυσοίμην λελύσοιο λελύσοιτο λελυσοίμεθα λελύσοισθε λελύσοιντο

7 ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - - λύου λῦσαι λυέσθω
λύεσθε λυέσθων / λυέσθωσαν - λῦσαι λυσάσθω λύσασθε λυσάσθων / λυσάσθωσαν ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - λύθητι λυθήτω λύθητε λυθέντων / λυθήτωσαν - λέλυσο λελύσθω λέλυσθε λελύσθων / λελύσθωσαν

8 ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ λύεσθαι λύσεσθαι ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ
λυθήσεσθαι ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ λύσασθαι λυθῆναι λελύσθαι ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ λελύσεσθαι

9 ΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ὁ λυόμενος τοῦ λυομένου τῷ λυομένῳ τὸν λυόμενον
(ὦ) λυόμενε οἱ λυόμενοι τῶν λυομένων τοῖς λυομένοις τοὺς λυομένους (ὦ) λυόμενοι ἡ λυομένη τῆς λυομένης τῇ λυομένῃ τὴν λυομένην (ὦ) λυομένη αἱ λυόμεναι τῶν λυομένων ταῖς λυομέναις τὰς λυομένας (ὦ) λυόμεναι τὸ λυόμενον τοῦ λυομένου τῷ λυομένῳ (ὦ) λυόμενον τὰ λυόμενα τῶν λυομένων τοῖς λυομένοις (ὦ) λυόμενα

10 ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ὁ λυσόμενος τοῦ λυσομένου τῷ λυσομένῳ τὸν λυσόμενον
(ὦ) λυσόμενε οἱ λυσόμενοι τῶν λυσομένων τοῖς λυσομένοις τοὺς λυσομένους (ὦ) λυσόμενοι ἡ λυσομένη τῆς λυσομένης τῇ λυσομένῃ τὴν λυσομένην (ὦ) λυσομένη αἱ λυσόμεναι τῶν λυσομένων ταῖς λυσομέναις τὰς λυσομένας (ὦ) λυσόμεναι τὸ λυσόμενον τοῦ λυσομένου τῷ λυσομένῳ (ὦ) λυσόμενον τὰ λυσόμενα τῶν λυσομένων τοῖς λυσομένοις (ὦ) λυσόμενα

11 ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ὁ λυθησόμενος τοῦ λυθησομένου τῷ λυθησομένῳ
τὸν λυθησόμενον (ὦ) λυθησόμενε οἱ λυθησόμενοι τῶν λυθησομένων τοῖς λυθησομένοις τοὺς λυθησομένους (ὦ) λυθησόμενοι ἡ λυθησομένη τῆς λυθησομένης τῇ λυθησομένῃ τὴν λυθησομένην (ὦ) λυθησομένη αἱ λυθησόμεναι τῶν λυθησομένων ταῖς λυθησομέναις τὰς λυθησομένας (ὦ) λυθησόμεναι τὸ λυθησόμενον τοῦ λυθησομένου τῷ λυθησομένῳ (ὦ) λυθησόμενον τὰ λυθησόμενα τῶν λυθησομένων τοῖς λυθησομένοις (ὦ) λυθησόμενα

12 ΑΟΡΙΣΤΟΣ ὁ λυσάμενος τοῦ λυσαμένου τῷ λυσαμένῳ τὸν λυσάμενον
(ὦ) λυσάμενε οἱ λυσάμενοι τῶν λυσαμένων τοῖς λυσαμένοις τοὺς λυσαμένους (ὦ) λυσάμενοι ἡ λυσαμένη τῆς λυσαμένης τῇ λυσαμένῃ τὴν λυσαμένην (ὦ) λυσαμένη αἱ λυσάμεναι τῶν λυσαμένων ταῖς λυσαμέναις τὰς λυσαμένας (ὦ) λυσάμεναι τὸ λυσάμενον τοῦ λυσαμένου τῷ λυσαμένῳ (ὦ) λυσάμενον τὰ λυσάμενα τῶν λυσαμένων τοῖς λυσαμένοις (ὦ) λυσάμενα

13 ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ὁ λυθείς τοῦ λυθέντος τῷ λυθέντι τὸν λυθέντα
(ὦ) λυθείς οἱ λυθέντες τῶν λυθέντων τοῖς λυθεῖσι / λυθεῖσιν τοὺς λυθέντας (ὦ) λυθέντες ἡ λυθεῖσα τῆς λυθείσης τῇ λυθείσῃ τὴν λυθεῖσαν (ὦ) λυθεῖσα αἱ λυθεῖσαι τῶν λυθεισῶν ταῖς λυθείσαις τὰς λυθείσας (ὦ) λυθεῖσαι τὸ λυθέν τοῦ λυθέντος τῷ λυθέντι (ὦ) λυθέν τὰ λυθέντα τῶν λυθέντων τοῖς λυθεῖσι / λυθεῖσιν (ὦ) λυθέντα

14 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ὁ λελυμένος τοῦ λελυμένου τῷ λελυμένῳ τὸν λελυμένον
(ὦ) λελυμένε οἱ λελυμένοι τῶν λελυμένων τοῖς λελυμένοις τοὺς λελυμένους (ὦ) λελυμένοι ἡ λελυμένη τῆς λελυμένης τῇ λελυμένῃ τὴν λελυμένην (ὦ) λελυμένη αἱ λελυμέναι τῶν λελυμένων ταῖς λελυμέναις τὰς λελυμένας (ὦ) λελυμέναι τὸ λελυμένον τοῦ λελυμένου τῷ λελυμένῳ (ὦ) λελυμένον τὰ λελυμένα τῶν λελυμένων τοῖς λελυμένοις (ὦ) λελυμένα

15 ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ὁ λελυσόμενος τοῦ λελυσομένου τῷ λελυσομένῳ τὸν λελυσόμενον (ὦ) λελυσόμενε οἱ λελυσόμενοι τῶν λελυσομένων τοῖς λελυσομένοις τοὺς λελυσομένους (ὦ) λελυσόμενοι ἡ λελυσομένη τῆς λελυσομένης τῇ λελυσομένῃ τὴν λελυσομένην (ὦ) λελυσομένη αἱ λελυσόμεναι τῶν λελυσομένων ταῖς λελυσομέναις τὰς λελυσομένας (ὦ) λελυσόμεναι τὸ λελυσόμενον τοῦ λελυσομένου τῷ λελυσομένῳ (ὦ) λελυσόμενον τὰ λελυσόμενα τῶν λελυσομένων τοῖς λελυσομένοις (ὦ) λελυσόμενα

16 ΤΕΛΟΣ


Κατέβασμα ppt "Γραμματική της αρχαίας ελληνικής Γλώσσης ΛΥΟΜΑΙ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google